Актуална тема

Обяви и съобщения

май 15th, 2018 Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ

за частично изменение на кв. 10 по Регулационния план на с.Сирищник, община Ковачевци виж файла: ПУП Прочети още...


май 15th, 2018 ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:  1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с п Прочети още...


май 10th, 2018 Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ

за частично изменение на кв.10, по Регулационния план на с.Сирищник, общ. Ковачевци виж файла: SKM_C25818050909120 Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"