Актуална тема

Обяви и съобщения

февруари 17th, 2020

  О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -72/17.02.2020 год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно Прочети още...


февруари 17th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание  чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-73/17.02.2020год.     О Б Я В Я В А М:   Публичен тър Прочети още...


февруари 17th, 2020

З А П О В Е Д №РД 68/17.02.2020 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 1/09.01.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Решен Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"