Новини

август 26th, 2016 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО:  Публично обявяване по  съобщение за служебно  изменение на Разрешително № 01440017/04.01.2012г.  издадено от МОСВ за водовземане от повърхностен  воден обект – язовир „Пчелина” с цел производство на електроенерги Прочети още...


август 24th, 2016

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД-378/24.08.2016 год.   О Б Я В Я В А :             Публиче Прочети още...


август 24th, 2016

Общинска служба по земеделие – Ковачевци на основание чл.72,ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици  и ползватели на земеделски земи за стопанската 2016/2017 година в землищата на с. Егълница, Прочети още...


Актуална тема

август 26th, 2016 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО:  Публично обявяване по  съобщение за служебно  изменение на Разрешително № 01440017/04.01.2012г.  издадено от МОСВ за водовземане от повърхностен  воден обект – язовир „Пчелина” с цел производство на електроенерги Прочети още...


Обяви и съобщения

август 26th, 2016 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО:  Публично обявяване по  съобщение за служебно  изменение на Разрешително № 01440017/04.01.2012г.  издадено от МОСВ за водовземане от повърхностен  воден обект – язовир „Пчелина” с цел производство на електроенерги Прочети още...


август 24th, 2016

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД-378/24.08.2016 год.   О Б Я В Я В А :             Публиче Прочети още...


август 24th, 2016

Общинска служба по земеделие – Ковачевци на основание чл.72,ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици  и ползватели на земеделски земи за стопанската 2016/2017 година в землищата на с. Егълница, Прочети още...


Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"