Без категория

Отчет месец ноември 2018 год.

петък, декември 21st, 2018

петък, юни 29th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

27/29.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за попълване на поземлен имот и сградите в него, находящи се в махала „Умище”, с.Сирищник, Община Ковачевци, с възложител: Георги Методиев Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


събота, септември 10th, 2016

СЪОБЩЕНИЕ

              На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по открита  процедура с предмет : „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община  Ковачевци”;  проектно предложение: Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“; проектно предложение: „Изграждане и  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”, открита с Решение № 15/05.07.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 14.09.2016 г. в 08,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

От комисията


сряда, април 15th, 2015

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  39 / 15.04.2015 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен: План за изменение на ПУП- План за регулация – отреждане на нови УПИ IV-153, V – 153 вкв102 и УПИ I-153 в нов кв.105 с. Егълница Община Ковачевци на Община Ковачевци

 

            С Плана за изменение на ПУП- План за регулация – отреждане на нови УПИ IV-153, V – 153 вкв102 и УПИ I-153 в нов кв.105 с. Егълница Община Ковачевци на Община Ковачевци

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА

 


понеделник, юли 21st, 2014

Община Ковачевци  уведомява всички заинтересовани лица, че обявява за възлагане обществена поръчка  чрез публична покана  по реда на  глава осма „а“  от ЗОП  за избор на изпълнител на „Упражняване на строителен надзор по изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на покривна конструкция на обществена сграда – автогара Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци”.

Поканата и документацията за участие в процедурата могат да бъдат получени (изтеглени) от официалната интернет страница на Община Ковачевци – www.kovachevtsi.com, или получени на място в деловодството на  Община Ковачевци от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден.

Уникален номер на поканата в портала за обществени поръчки 9032105

Срок за получаване на оферти : до 16,30 ч. на 28.07.2014 г.

Срок на валидност на публичната покана : 28.07.2014 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

вторник, април 1st, 2014

 

    На 07.04.2014г. от 13,00 ч. в Община Ковачевци ще се проведе заключителна пресконференция, по Договор № РД 02-29-211/22.04.2013 г., за изпълнение на проект „Изграждане на ресурси за развитие, основани на екология и изкуство” – ХЛЯБ.

Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия.

 

 

За контакт :

Милена Кирилова

Тел. 0897400666


СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, юли 4th, 2013

 

ДО

ЕКОПАЗАРИ ЕООД

ГР. ПЕРНИК

УЛ. КРАКРА № 24

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

ПЪРВАН ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ – УПРАВИТЕЛ

 

Относно: констатирано незаконно строителство в УПИ ІІ – 155, кв. 9 по плана на с. Калище, община Ковачевци, област Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ,

Във връзка с образувано производство за незаконно строителство по реда на ЗУТ, при извършена проверка на 22.04.2013 г. от служители на община Ковачевци в УПИ ІІ – 155, кв. 9 по плана на с. Калище е констатиран незаконен строеж за което е съставен Констативен акт № 2/22.04.2013г.

Със съдържанието на акта може да се запознаете в дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци

СЪОБЩЕНИЕ