Актуална тема

Местни избори 2023 г.

вторник, септември 5th, 2023

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Ковачевци

Заповед за определяне на места в община Ковачевци, на които да се поставят и обявяват предварителните избирателни списъци, включително част I и част II. при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията община Ковачевци за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

 


вторник, февруари 15th, 2022
Днес бе учредена Местна инициативна група между Община Ковачевци и Община Перник.
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОВАЧЕВЦИ- ПЕРНИК“ е независима, доброволна и основаваща се на принципите на равенството и взаимопомощта, представляваща публично-частно партньорство между местната власт, представителите на гражданското общество, бизнеса и жителите на Община Ковачевци –селата Ковачевци, Сирищник, Калище, Лобош, Егълница, Светля, Ракиловци, Косача, Чепино и Слатино
и Община Перник (с изключение на град Перник – град с население над 30 000 жители, в строителните му граници), град Батановци и селата Богданов дол, Боснек, Вискяр, Витановци, Големо Бучино, Дивотино, Драгичево, Зидарци, Кладница, Кралев дол, Лесковец, Люлин, Мещица, Планиница, Радуй, Расник, Рударци, Селищен дол, Студена, Черна гора, Чуйпетльово, Ярджиловци, които да работят за активизиране на местните общности на териториите на общините Ковачевци и Перник и за насърчаване на сътрудничеството и изграждане на капацитет за създаване и прилагане на местни стратегии за развитие, както и нормативните актове свързани с прилагането на водено от общността местно развитие (ВОМР) и подхода Лидер
По този начин населените места от двете общини ще могат да получат финансов ресурс от „Програма за развитие на селските райони“ и Оперативните програми : „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“. Предстои да бъде изготвена стратегия, която отговаря на потенциала и нуждите на региона. Ако стратегията със съответните заложени мерки бъде одобрена от държавата, МИГ-а има възможност да получи финансиране от Програмата за развитие на селските райони, Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски фонд за морско дело и рибарство.
В учредителното събрание участие взеха кметът на Община Ковачевци – Васил Станимиров, Стефан Кръстев – заместник-кмет на Община Перник, кметове и кметски наместници от двете общини, представители на стопанския и нестопанския сектор.
За председател на МИГ-а бе избран Стефан Кръстев.


понеделник, февруари 7th, 2022

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ

В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА 15 февруари 2022 г.

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КОВАЧЕВЦИ И ПЕРНИК

 

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ И ОБЩИНА ПЕРНИК

канят жителите на

Община КОВАЧЕВЦИ – СЕЛАТА КОВАЧЕВЦИ, СИРИЩНИК, КАЛИЩЕ, ЛОБОШ, ЕГЪЛНИЦА, СВЕТЛЯ, РАКИЛОВЦИ, КОСАЧА, ЧЕПИНО И СЛАТИНО

и

жителите на  Община ПЕРНИК (с изключение на град ПЕРНИК – град с население над 30 000 жители, в строителните му граници) – град БАТАНОВЦИ и селата БОГДАНОВ ДОЛ, БОСНЕК, ВИСКЯР, ВИТАНОВЦИ, ГОЛЕМО БУЧИНО, ДИВОТИНО, ДРАГИЧЕВО, ЗИДАРЦИ, КЛАДНИЦА, КРАЛЕВ ДОЛ, ЛЕСКОВЕЦ, ЛЮЛИН, МЕЩИЦА, ПЛАНИНИЦА, РАДУЙ, РАСНИК, РУДАРЦИ, СЕЛИЩЕН ДОЛ, СТУДЕНА, ЧЕРНА ГОРА, ЧУЙПЕТЛЬОВО, ЯРДЖИЛОВЦИ

 

да участват в Учредителното събрание за учредяването на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“. Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство между Община Ковачевци, Община Перник (с изключение на град Перник – град с население над 30 000 жители, в  строителните му граници) и местни представители на стопанския и нестопански сектор, действащи на обособената територия.

Според законовите изисквания следва всеки желаещ да участва в учредяването на СНЦ „МИГ КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“ да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза като учредител.

За целта е необходимо в деня на учредителното събрание да представи следните документи:

 1. За физически лица:
 • ●       копие от лична карта;
 • нотариално заверено пълномощно при необходимост.
 • за физическите лица – Занаятчии, Културни дейци (музиканти, артисти, певци, и други) – съответното удостоверение.
 • за физическите лица – Земеделски производители – анкетна карта;
 1. За юридически лица /Еднолични търговци, Търговски дружества или СНЦ, Читалища, Фондации/:
 • копие от лична карта;
 • актуално състояние от Търговски регистър (неофициално);
 • легитимно решение на компетентния орган на организацията за участие в учредителното събрание с определен представител;
 • Ако представителят е упълномощено лице, легитимира се с нотариално заверено пълномощно от представляващия организацията. Упълномощеното лице трябва да е вписано в решението по предходната точка.
 1. За Община КОВАЧЕВЦИ и Община ПЕРНИК:
 • копие от лична карта;
 • решение на общинския съвет на съответната община за участие в учредителното събрание.

 

ДНЕВЕН РЕД

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група КОВАЧЕВЦИ  – ПЕРНИК“;
 2. Приемане на Устав на Сдружението;
 3. Приемане на правила и ред за извършване на обществено полезна дейност;
 4. Избиране на Управителен съвет – членове, председател и заместник – председател;
 5. Определяне на размера на членския внос и срокове за внасяне;
 6. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“ да подготви и подаде всички необходими документи за регистрация на Сдружението пред съответните инстанции;
 7. Подписване на Устав и Учредителен протокол;
 8. Закриване на учредителното събрание.

 

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 15 февруари 2022 г. от 11 :00 ч. в с.Ковачевци в сградата на Етнографски център с. Ковачевци

 

 


вторник, август 17th, 2021


сряда, март 17th, 2021

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ковачевци (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Ковачевци е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Ковачевци за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 18.03.2021 г. до 05.04.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на oba_kovachevtsi@abv.bg или в деловодството на общината до 05.04.2021 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Ковачевци за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК https://kovachevtsi.com/?page_id=16064

 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Ковачевци (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Ковачевци е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Ковачевци е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 05.04.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Ковачевци.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Ковачевци отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

Иво Симеонов

ВрИД Кмет на Община Ковачевци


понеделник, януари 18th, 2021

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2021г. на община Ковачевци

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г.

Обсъждането ще са проведе на 27.01.2021г. (сряда) от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци, при спазване на изискванията на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и лицата, които са заинтересовани от бюджетната процедура,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2021г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ


петък, октомври 23rd, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД470 от 23.10.2020г.

с.Ковачевци

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.8, чл. 44, ал.2 и ал.4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс,   във връзка с чл. 63 ал. 4,  ал. 7 и ал. 9  от Закона за здравето, Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. и Заповед № РД-01-611/23.10.2020г. на Министъра на здравеопазването,  във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от  25 септември 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г. и  Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение №  525  на Министерски съвет  от 30 юли 2020г. и Решение № 609 от 28 август 2020 и предложение на  Главния държавен здравен инспектор, във връзка  със зачестилите през последната седмица положителни проби на COVID-19 на територията на област Перник, с цел  запазване на живота и  здравето на населението на община Ковачевци  и за  спиране разпространението на вируса,  след взето  решение на Общинския кризисен щаб  –  Ковачевци от 23.10.2020г.  и по препоръки на Областния кризисен щаб от проведеното заседание на 22.10.2020г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Ковачевци, считано от 00,00 ч. на  24 октомври 2020г. до 00,00 ч. на 07 ноември 2020г.:

1. Отменят се  всички  мероприятия с масов характер на открито и закрито;

2. Отменя се провеждането на организирани празнични събития на открито и закрито.

3. Отменя се провеждането на културни и развлекателни мероприятия, в т.ч., концерти и  сценични прояви;

4. Отменят се спортните прояви и състезания, вкл. футболни мачове от Регионални първенства и  от Държавното първенство по футбол за жени 2020/2021г.;

5. Преустановяват се всички репетиционни дейности от танцовото и музикалното изкуство на закрито;

6. Преустановяват се всички спортни тренировъчни занимания на закрито;

7. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да прилагат следните противоепидемични мерки:

 • организират дейността си, като осигуряват спазването на физическа дистанция между лицата  най- малко от 1,5 м.;
 • осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • организират контрол на входа на обекта за носенето на защитни маски за лице;
 • поставят на видно място информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на съответния обект.

8. Присъствените учебни занятия в ОУ„Св. Св. Кирил и Методий” село Калище, се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката

9.Забраняват се посещения на външни лица/свиждания  в Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция  № 1 и № 2, село Сирищник.  Допускат се  посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.В сградата да се извършва редовно проветряване на помещенията и най –малко четирикратни хигиенни мероприятия и  дезинфекция.

10.Дейностите на Домашен социален патронаж- Ковачевци по проекти „Обществена трапезария“ и по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, да се осъществяват при засилени хигиенни и противоепидемични мерки на превенция, както на служителите, така и на потребителите- носене на маски,  използването на дезинфектанти, предоставяне на храната в съдове за еднократна употреба.

11.Общинска администрация Ковачевци продължава да изпълнява своите функции,  при въведения  стриктен  контрол и ограничен достъп  до сградата. Не  трябва да се допускат до работните помещения  лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). Всички  служители и работници в Община Ковачевци,  се задължават да попълват декларация по образец, че в случай на контакт с лице с положителна проба с  коронавирус, ще уведомят прекия си ръководител.

12. Обслужването на граждани и клиенти,да става в Центъра за административно обслужване, като при необходимост от среща и консултации със служители,  чието работно място е на втория етаж,  служителят да бъде осигурен с присъствие в ЦАО.  При необходимост от справки по документи и достъп до втория етаж, да бъде осигурена физическа дистанция  между лицата от 1,5 м. и задължително носене на защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата.

13.Оперативните дежурни да следят стриктно за  входящия поток на достъпа до втория етаж, като водят дневник и записват имената на всички влизащи и допускат само клиенти, носещи защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата. В сградата на  общинската администрация,  да се допускат само външни лица, за които е потвърдена необходимостта от служебното им посещение от отговорно длъжностно лице. На всички получили разрешение за влизане посетители, да се извършва проверка на телесната температурата с безконтактен термометър. Да не се допуска влизането на лица с температура над 37,0оС.

14.Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари  и търговски обекти, църкви и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

15. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключение от задължението по се допуска за: клиентите в местата за хранене и в питейните заведения и  децата до 6 годишна възраст.

Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

16. Срокът на действие на настоящата заповед, може да бъде променян  в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

17. Контрол по изпълнение на настоящата заповед  ще осъществявам лично.

Настоящата заповед отменя моя заповед № РД 445/14.10.2020г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  всички длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

Заповед


четвъртък, август 20th, 2020

На 04.08.2020 г. е подписан договор № Д-120/04.08.2020 г. за изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ковачевци” във връзка с изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0026-C01/22.04.2020 г., одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Стойността на договора е 282 187.81 лв. с вкл. ДДС, от които 274 400.81 лв. с вкл. ДДС  за технологичната рекултивация на депото и собствен принос 7 787 лв. с вкл. ДДС за биологична рекултивация. Срокът за изпълнение на договора е 9 месеца. Предстои откриване на строителната площадка на 24.08.2020 г. Рекултивирана площ в резултат от изпълнение на дейността ще бъде 4,720 дка.


петък, юни 5th, 2020

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието, храните и горите 

Областна  дирекция „Земеделие“ – Перник 

На основание чл.3 , ал.4 от Устрйствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ и в изпълнение на изискванията, регламентирани в Наредба №8 121 з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8121-3-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, поради повишаване на опасността от възникване на пожари в земеделски земи и с цел подобряване на превантивна дейност и намаляване до минимум на вредите последствията и щетите от тях.

Заповед РД- 166 от 29.05.2020 г.


сряда, юни 3rd, 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“  ДП БЛАГОЕВГРАД 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЕН“ 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

 

Във връзка с изискванията на Наредба №8121 з- 968  о т 10 Декември 2014 г . За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, уведомяваме Ви че:

 

Чл.6 Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние,  по- малко от 50 метра до тях,  от настъпването на восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата и изораване на сърнищата.

Чл.10 Физически и юридически лица,  преминаващи покрай неожънати площи,  са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари .

Чл.16. (1) При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици,  широки не по-  малко от 6,  изпълнени чрез ожънване,  отстраняване на сламата и изораване.

(2) Пожарозащитните ивици по ал.1 се изпълняват и за отделяне на площите засети с житни култури,  от:

1. горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др:

2.автомобилни пътища от републиканска и общинска пътна мрежа:

3.от огради на газоразпределителни и катодни станции,  кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи,  петролопроводи, бензиностанции и други обекти.

 

Писмо