Актуална тема

четвъртък, март 7th, 2019

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОВАЧЕВЦИ

 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

От: Венцислав Тодоров- Председател на Общински съвет – Ковачевци

 

 

Относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Целта на настоящото предложение е промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019 година, в частта за възнаграждението на председателя на Общински съвет – Ковачевци, в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

Действащ текст към настоящия момент:

Чл.18. (1) Председателят на общинския съвет получава основно месечно възнаграждение в размер на 65 на сто от месечното възнаграждение на кмета на общината. Председателят има право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

С настоящото предлагам, размерът на основното възнаграждение на  председателя на общински съвет за един месец, да бъде 60 на сто от месечното възнаграждение  на кмета на общината.  Председателят има право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Настоящата докладна записка, заедно с мотивите за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от Закона за нормативните актове, да се качат на официалния сайт на Община Ковачевци и копие да бъде поставено на видно място в сградата на Общината, като съгласно чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, поради възникнала необходимост от приемане на промените, на заинтересованите лица се предоставя  възможност за предложения и становища по проекта, считано от 07.03.2019г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg                  .

Мотивите на основание чл.28 от Закона за нормативните актове, които налагат промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, са следните:

 

І. Причините, които налагат приемането:

 

Причините, които налагат приемането на изменението  на Правилника, са законовите разпоредби в Закона за местното самоуправление и местната администрация,  съгласно  които в чл. 26 ал. 1 се казва, че размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината. При сега действащия текст на Правилника, възнаграждението на председателя надвишава 90 на сто от възнаграждението на  кмета.

ІІ. Целите, които се поставят:

Привеждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година,  в съответствие със  Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на председателя на общинския съвет.

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

За прилагане на  измененията в Правилника е необходимо разходването на бюджетни средства.

ІV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Съответстващ подзаконов нормативен административен акт на нормативен административен акт от по-висока степен.

            V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Във връзка с чл. 28, ал. 2, т.5 от Закона за нормативните актове, предложеният проект не противоречи  на европейското законодателство.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Ковачевци, да приеме следното решение:

На основание чл. 21, ал. 2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

 

 Р Е Ш И:

 

1.Приема изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019 година, както следва:

Чл. 18 (1) се изменя така:

Председателят на общинския съвет получава основно месечно възнаграждение в размер на 60 на сто от месечното възнаграждение на кмета на общината. Председателят има право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

2. Промените влизат в сила считано от 01.01.2019г.

 

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

Председател на Общински съвет – Ковачевци

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на изменение Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 07.03.2019г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

МОТИВИ:

 

   1. Изменението е мотивирано и  целта е привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година,  в съответствие със  Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на председателя на общинския съвет.

2. За прилагане на  промените не са необходими финансови средства.

3. Актуализирането на Правилника, ще допринесе за синхронизиране  подзаконовия  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

4. Изменението на  Правилника  не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на промяната.

3. Частична оценка на въздействието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ

      Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет  – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година

 

I. Причини,  които  налагат  приемането  на  изменение  на Правилника.

С Правилника  се уреждат въпросите на организацията и функционирането на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, статута на общинските съветници и председателя и условията за сдружаване на общината.

Правилникът има за цел да осигури ефективната организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

Изменението е мотивирано от необходимостта  от отстраняване на  противоречие  между Правилника, последващо решение на Общинския съвет за възнаграждението на председателя и  синхронизиране на   подзаконов  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При изработването на  промените в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, са спазени принципите за необходимост,  обоснованост,  предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост:  Синхронизиране на подзаконовия нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Ковачевци за становища и предложения на заинтересованите лица.

Принцип на съгласуване: направено е съгласуване с юрисконсулта на община Ковачевци.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: При изработването на Проекта за изменение  на Правилника е спазена разпоредбата на чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. Извършена е частична предварителна оценка на въздействието.

II. Цел на изменението: Привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на председателя на общински съвет.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: За прилагане на измененията  на Правилника, е необходимо разходване на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати: Очаквани резултати след приемане на измененията, са актуална нормативна база.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени в  Правилника, са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен както и с тези на европейското законодателство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

 

 

 

Институция:                                                     Нормативен акт:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                           Правилник за организацията и

Ковачевци                                                       дейността на Общински съвет – Ковачевци, 

                                                                           неговите комисии и взаимодействието му с 

                                                                           общинската администрация

                                                                           за мандата 2015 -2019 година

 


Дата: 07  МАРТ 2019

 

 

 

 

 

Контакт за въпроси: инж. Николай Милошов

Председател на ПК по НУОСМСРПМС

при Общински съвет- Ковачевци


 Телефон: 0887  21 05 20

 

І. Дефиниране на проблема:

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се аргументите, които оправдават нормативната промяна.

По силата на чл.21, ал. 3 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет приема  Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,  неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация.

Разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Правилника е  в противоречие  с нормата на акт от по- висока степен,  тъй като в чл. 26 ал. 1 от ЗМСМА се казва, че размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

При изработването на  промените в Правилника, са спазени принципите за необходимост,  обоснованост,  предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и ДР-)

Изменението е мотивирано от необходимостта  от  синхронизиране на   подзаконов  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт.

ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане.

Привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година,  в съответствие с нормативен акт  от по-висока степен-  Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ІІІ.   Идентифициране     на    заинтересованите    страни:     Посочете     всички потенциални   засегнати   и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже   пряко   или   косвено   въздействие   (бизнес      в      дадена      област/всички предприемачи,    неправителствени    организации,  граждани/техни  представители, държавни органи, др.).

Преки заинтересовани страни

  1. Общински съвет  -Ковачевци,
  2. Общинска администрация – Ковачевци

 

ІV.  Варианти   на   действие:   Идентифицирайте   основните   регулаторни   и нерегулаторни    възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и варианта „без намеса”.

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на Правилника.

Вариантите са само два – Вариант 1 „Без действие” и Вариант 2 „Приемане на изменението на правилника”. Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво.

Вариант за действие 1 „Без  действие”:

При този вариант ще продължи да се наблюдават пропуски при регламентирането на законовата материя.

Вариант за действие 2 „Приемане на изменението на  правилника”:

При този вариант ще бъдат осигурено постигането на определените в т. 2 цели.

 

V. Негативни  въздействия:

 

За Общински съвет – Ковачевци риск от отмяна на  разпоредбата на Правилника, по  съдебен ред и заплащане на съдебни разноски.

 Описва се качествено (при възможност – и количествено) всички значими   потенциални   икономически,   социални,   екологични   и  други негативни въздействия  за  всеки  един  от вариантите,  в т.ч.  разходи  за  идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.

 

VІ. Положителни въздействия: Описват се качествено (при възможност – и количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

 

Вариант за действие 1 „Без действие”:

Не се наблюдават положителни въздействия при прилагане на вариант за действие 1 „Без действие“.

 

Вариант за действие 2 „Приемане на изменението на  правилника”:

При този вариант ще бъдат осигурено постигането на определените в т. 2 цели.

Няма да има екологични въздействия.

 

 

VІІ. Потенциални   рискове:   Посочете   възможните   рискове   от   приемането на   нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на изменението на  правилника”.

VІІІ.   Административната тежест:

□    Ще се повиши

□   Ще се намали
 Х  Няма ефект

Идентифицирани са единствено административни разходи по изготвяне и приемане на акта, което е част от предвиденото в  дейността на ангажираните  общински съветници и от правомощията на органите.

Не се създават нови регулаторни режими.  Не се създават нови регистри.

ІХ.  Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):

Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП

Х  Няма ефект

 

Проектът не засяга директно МСП.

 

Х.    Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:

□ Да

Х Не

 

ХІ.  Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури.

Най – важните въпроси за обществената консултация са:

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?

В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?

В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?

 

Проектът на правилника е представен на заинтересованите страни и ще бъде публикуван в интернет страница на Община Ковачевци.

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната страница на Община Ковачевци.

Приемането на нормативния акт не произтича от правото на Европейския съюз.

12. Подпис на отговорното лице:

Име и длъжност:

инж. Николай Милошов

Председател на ПК по НУОСМСРПМС при Общински съвет- Ковачевци

07  МАРТ 2019г.Подпис:/п/

 

 

 

 

 

 

ОДОБРЯВАМ: (п)

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КОВАЧЕВЦИ

 

Д О К Л А Д

От:  инж. Николай Милошов –  Председател на  Постоянната комисия  по Нормативна уредба, общинска собственост,  местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество

Относно: Необходимост от приемане на Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година

След извършен преглед на действащият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019 година  се установи, че има  необходимост от приемане  на изменение в  текста  на горепосоченият (наричан за краткост Правилника).

Причините за това са следните:

С Правилника се уреждат въпросите на организацията и функционирането на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, статута на общинските съветници и условията за сдружаване на общината.

Изменението е мотивирано от необходимостта  от синхронизиране на   подзаконов  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.   За прилагане на измененията  на Правилника, не необходимо  допълнително разходване на бюджетни средства.

Очаквани резултати след приемане на измененията са актуална нормативна база.

Частичната оценка на въздействието на подзаконовия нормативен акт е извършена Председателя на  Постоянната комисия по Нормативна уредба, общинска собственост,  местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество, след проведена среща с юрисконсулта на Община Ковачевци.

Предлаганите промени в Правилника са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен,  както и с тези на европейското законодателство.

С уважение,

инж. Николай Милошов

Подпис:/п/


понеделник, февруари 25th, 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация  Ковачевци, обяви старт на кампанията по събиране на местни данъци и такси. Звено „Местни приходи и такси”  при Община Ковачевци е в готовност, да приема първите клиенти, желаещи да заплатят дължимите данъци и такси за 2019 година.

Гражданите, които заплатят целия размер на дължимия годишен данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства до края на месец април, могат да ползват 5 % отстъпка. Задълженията могат да бъдат платени и на части, като това става на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 31 октомври.

Община Ковачевци уведомява гражданите на общината, че с цел улеснение и облекчаване, могат да заплащат дължимите суми в отдел “Местни приходи и такси“ в брой или чрез ПОС- терминал , на касите на „Български пощи” ЕАД в цялата страна, както и по банков път: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” -  АД,  клон РАДОМИР

BIG : IABGBGSF               IBAN : BG57IABG74788400576000

                                  442100 – ДАНЪК НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

                                  442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

                                442300 – ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Община Ковачевци  предоставя възможност на    жителите,  да плащат  и онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е
точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия
свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и
много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а
на фирмите.

 

            Телефон за връзка: 0885747527 –  Мария Асенова – Гл. специалист „МПТ”   при Община Ковачевци

Общинска администрация- Ковачевци


вторник, февруари 19th, 2019

ОТНОСНО: Процедура по подаване на заявления по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г.

Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект и/или животновъдният обект – пасище, в срок от 1 до 10 март 2019г. / стопанската 2019-2020 г./

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

 

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

 

3. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

Отпечатай

 


петък, декември 21st, 2018


 П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА

КОВАЧЕВЦИ  ПРЕЗ 2019 г.

 

god. programa 2019


Заповед за откриване на процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2019 година

четвъртък, ноември 1st, 2018

БЮДЖЕТ 2019


Предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ за землището на с.Калище

четвъртък, август 23rd, 2018

KALISH19

 


Становище по Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ковачевци

четвъртък, август 23rd, 2018

 

 

 

Становище по екологична оценка

О Б Я В Л Е Н И Е

38/23.08.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Становище за екологична оценка №ЕО-4-4/2018г. на Общ устройствен план на Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с даденото становище и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Обява

четвъртък, август 16th, 2018

Областният управител на област с административен център гр.Перник обявява на заинтересованите собственици и ползватели, че на основание §4 к, ал.10 от ПЗР на ЗСПЗЗ се извършва изработване на Помощни планове и Планове на новообразуваните имоти за земи предоставени за ползване съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности :

- село Ковачевци : местността „Леви дол“;

- село Косача : местност „Дръжкарска“, местност „Поляна“ и местност „Тютюнджия“;

- село Егълница : местност „Шамако“ и местност „Чифлико“.

Анкетирането на собствениците и ползвателите ще се извърши :

- За землище с.Ковачевци – 27.08.2018 г.

- За землище с.Косача – 29.08.2018 г.

- За землище с.Егълница – 28.08.2018 г.

от представители на „Перник Кадастър“ ООД.

Всички собственици на земеделски земи, притежавани преди образуването на ТКЗС и ДЗС, правото на собственост върху което подлежи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, следва да обозначат гранците на имотите си и да предоставят решения на Поземлената комисия за гореспоменатите местности на представители на фирмата в деня на анкетирането.

Ползвателите на имоти следва да обозначат границите си и да представят документи за право на ползване.

SKM_C25818081608470

 


петък, август 3rd, 2018

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 60 157 лева се прибавя сумата 12 862 лева и сумата става 73 019 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 97 459 лв.

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 150 459 лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 200 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 2 400 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 200 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става        2 400 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 800 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нови точки 8 и 9:

 

8. УПИ VIII-498 кв. 37 с площ 763 кв. м. в с. Сирищник
9. УПИ X кв. 54а с площ 662 кв. м. в с. Ковачевци

петък, август 3rd, 2018

    З А П О В Е Д

 

 № РД-207/02.08.2018 г.

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищата на община Ковачевци

 

         О П Р Е Д Е Л Я М:

Състав на комисиите по землища, както следва:

-      с. Ковачевци

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1.Севделина Георгиева–гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Кмета на община Ковачевци или оправомощено длъжностно лице

 

Резервен член на комисията: Стефка Стефанова-Любенова – гл. експерт в ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

 

-      с. Ракиловци

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Кметски наместник на с. Ракиловци или оправомощено длъжностно лице

 

Резервен член на комисията: Стефка Стефанова-Любенова – гл. експерт в ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Калище

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Кмет на с. Калище или оправомощено длъжностно лице

 

Резервен член на комисията: Стефка Стефанова-Любенова – гл. експерт в ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

 

 

 

-      с.  Егълница

-

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Кмет на с. Егълница или оправомощено длъжностно лице

 

Резервен член на комисията: Стефка Стефанова-Любенова – гл. експерт в ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

 

-      с. Лобош

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Кмет на с.Лобош или оправомощено длъжностно лице

 

Резервен член на комисията: Стефка Стефанова-Любенова – гл. експерт в ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

 

-      с. Слатино

 

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Кметски наместник на с. Слатино или оправомощено длъжностно лице

 

Резервен член на комисията: Стефка Стефанова-Любенова – гл. експерт в ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

 

-      с.Сирищник

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Кмет на с.Сирищник или оправомощено длъжностно лице

 

Резервен член на комисията: Стефка Стефанова-Любенова – гл. експерт в ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

 

-      с.Светля

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Кметски наместник на с. Светля или оправомощено длъжностно лице

 

Резервен член на комисията: Стефка Стефанова-Любенова – гл. експерт в ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

 

 

-      с.Чепино    

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1.Севделина Георгиева– гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Кметски наместник на с. Чепино или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Стефка Стефанова-Любенова – гл. експерт в ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

Със задача:

Да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2018/2019 година или в случай, че не се постигне доброволно споразумение, да състави проект за служебно разпределение по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. За работата си всяка комисия да изготви доклад до директора на ОД „Земеделие“ – Перник, съгласно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Комисиите осъществяват правомощията си в съответствие с разпоредбите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определяне на масивите за ползване на земеделските земи.

Настоящата заповед да се обяви в кметствата и в сградата на Общинската служба по земеделие – Ковачевци и да се публикува на интернет страницата на Община Ковачевци и на ОД „Земеделие“–Перник.

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

 

 

 

      АННА ЦВЕТКОВА   

     Директор на ОД“Земеделие“ – Перник