Актуална тема

четвъртък, април 9th, 2020

Във връзка с изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Ви уведомяваме, че оферти  за  „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще бъдат приемани до 17 ч. на 21 април 2020 г.  Офертите ще бъдат отворени в 10,00 ч. на 22 април 2020 г. в Община Ковачевци при стриктно спазване на въведените със Заповед на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.


понеделник, март 23rd, 2020
Поради обявеното извънредно положение и във връзка със заповед на МЗ РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и по-конкретно т. 1 от нея, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти за „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще се отложи за неопределено време, като най-малко два работни дни преди отварянето всички ще бъдат уведомени за него отново със съобщение на профила на купувача на Възложителя.
Отлагането е във връзка със запазване живота и здравето на всички лица и предвид забраната за струпване в закрито помещение на обществени места на група от лица.

четвъртък, март 19th, 2020

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА.

 

1. ОБЩИНА ЗЕМЕН

 • Людмила Бакалова – Директор домашен социален патронаж, тел. 0877/10-30-56
 • Николай Евтимов – Служител в домашен социален патронаж,
 • Боян Евтимов – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0885/04-38-80

2.  ОБЩИНА ТРЪН

 • Марин Радивоев – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0898/33-41-86
 • Антон Аначков – Здравен медиатор, тел. 0896/52-82-13

3. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 • Емил Николов – Служител в социален патронаж, тел. 0884/70-50-28

4. ОБЩИНА РАДОМИР

 • Асен Димитров Колаксъзов-Технически изпълнител-Домакин, тел. за връзка:  0896/68-18-46
 • Венцислав Свиленов Димитров-Работник поддръжка „Улично осветление“ , тел. за връзка: 0884/32-25-13
 • Дежурни към ОБСС-тел. за връзка: 0885/59-92-92

5. ОБЩИНА БРЕЗНИК

 • Даниела Захова – Здравен медиатор, тел. 0897/77-52-53
 • Мариела Неделкова – Служител в домашен социален патронаж, тел.0877/26-11-04

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 27-31.01.2020

петък, януари 24th, 2020

Планирани прекъсвания за област Перник за периода 27-31.01.2020


четвъртък, ноември 28th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 30- дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки  по предоставения  проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци, в Центъра за административно обслужване, както и на ел. адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта  на нормативния акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаването му  в сградата на Общинска администрация -  Ковачевци или от публикувания по-долу проект за решение с мотивите за приемането му.

dokladna_promiana_NMD 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА МЕСТНИ ДАНЪЦИ 2020 (1)

Promiana_NMD 2020


вторник, ноември 26th, 2019

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

 

От: ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ – Кмет на Община Ковачевци

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

          

           

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Обосновка за конкретната необходимост от приемането на промяна в Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

 

Основание за предложените  промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги   в Община Ковачевци, е поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ. Размерът на такса битови отпадъци следва да бъде актуализиран спрямо нарастващите разходи на общината за предоставяне на тези услуги и съгласно утвърдената План – сметка за 2020г.

Към момента в Община  Ковачевци се акумулират приходи за такса битови отпадъци, в размер по-малък от разходите, които реално се извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване.

Във връзка с отчетеното увеличение на разходите, се предлагат и настоящите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги в Община Ковачевци  по отношение на размера на такса битови отпадъци, който следва да бъде актуализиран, за да могат разходите да се компенсират.

 

Причини, които налагат приемането на Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

 

 • Актуализиране на план-сметката в съответствие с  очакваните разходи, свързани с битовите отпадъци и видовете услуги които общината предлага.
 • Увеличението на разходите за събиране и транспортиране на отпадъци  през 2020г.
 • Увеличението на разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2020г. се дължи на издръжката на Общинско предприятие „БКС и ОИ”, включваща издръжка, закупуване на нова техника, консумативи и ремонт на сега съществуващата такава.
 • Увеличаване на разходите за проучване, проектиране, експлоатация на депо през 2020 г. се дължи на размера на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който  нараства от 57лв. за всеки тон депониран отпадък през 2019г. на 95 лв. за всеки тон депониран отпадък през 2020 г.

 

Цел на Наредбата

 

Целта на приемането на настоящите промени е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент. Освен това ще се постигне калкулиране на реалните разходи и оптимизиране на необходимите средства за осигуряване чистотата на населените места в  община Ковачевци.

Привеждане на план-сметката в съответствие с действащата нормативна уредба. С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 година.

 

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

 

За прилагането на измененията на наредбата не е  необходимо изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите и необходимите разходи на община  Ковачевци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2020г. се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци

Очаквани резултати                                                                                            Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.

 

Очакваните резултати след изменение на   Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги  в Община Ковачевци

ü  актуална нормативна база свързана с местните такси;

ü  да бъде отразено реалното разходване на средства при предоставяне на услуги от Община   Ковачевци.

ü  повишаване приходите в общинския бюджет предвидени за чистота с оглед осигуряване на необходимите минимални средства за качествено извършване на тази услуга.

 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 

Предлаганите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Практиката  в страната показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между  закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност на административния акт и спазване на материалноправните разпоредби, както и с цел заплащане за реално извършена услуга.

 

Мотиви

 1. 1.      Правни основания:чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка  с чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,  чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.
  1. 2.      Фактически основания:

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

На местно ниво Общински съвет Ковачевци е приел в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци, приета с Решение № 128 от 28.09.2012г.  от Протокол № 12 на Общински съвет – Ковачевци,  изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет.

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Ковачевци, да приеме решение, с което считано от 01.01.2020 година, да бъде изменена и допълнена Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги  в Община Ковачевци.

 

Приложение: Проект на решение

 

 

ВНАСЯ: (П)

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

 

ИБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КОВАЧЕВЦИ, ОБЛАСТ ПЕРНИК

с.Ковачевци-2450;тел:07727/20-05;факс07727/23-31;

Проект!

 

ПРОТОКОЛ №……..

 

Решение №…………

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.7  във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.8  и чл.9 от Закона за местните данъци и такси чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, след извършено поименно гласуване,  ОбС – Ковачевци  с ……….. гласа “За”, “Против” – ………., “Въздържал се” –  ……………

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци считано от 01.01.2020г., както следва: 

 

§ 1. В чл. 16, ал.  2, тестът  СЕ ИЗМЕНЯ, както следва:  

            Таксата за физически лица се определя в годишен размер 12. 00 промила върху данъчната оценка на имота за дейностите, както следва /за всички населени места/:

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 12. 00 промила върху данъчната оцeнка на имотите в т. ч.:

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –4. 00 промила.

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имотите в т.ч.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила.

 1. За собственици на имоти – незастроени – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имота.

§ 2. в чл. 16,  ал. 3   Текстът се изменя, както следва:  Таксата за юридически лица –частни и държавни фими се определя в  годишен размер върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ, както следва /за всички населени места/

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 14. 00 промила върху високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 10. 00 промила върху високата между отчетната им стойност и данъчната оценка.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване –              5. 00 промила.

 

§3. Чл. 17 , ал. 4, т. 1  и т. 2 се изменят, както следва:

1.За физически лица – 8.00 промила вт.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила

2. За  юридически лица – 10.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5.0 промила.

2.На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община  Ковачевци.

 

3. Изпълнение на Наредбата се възлага на Кмета на Община Ковачевци.

 

 

 

Председател ОбС- Ковачевци:                                       

                                                      В.Тодоров

 dokladna_promiana _ NMT_2020

 

 

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

ВНОСИТЕЛ: ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община   Ковачевци чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица, да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на                                       е-mаil адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ  ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги   в Община Ковачевци, е изготвен поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ. Размерът на такса битови отпадъци следва да бъде актуализиран спрямо нарастващите разходи на общината за предоставяне на тези услуги и съгласно утвърдената План – сметка за 2020г. Към момента в Община   Ковачевци се акумулират приходи за ТБО, в размер по-малък от разходите, които реално се извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота.

Във връзка с отчетеното увеличение на разходите, се предлагат и настоящите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги в Община Ковачевци  по отношение на размера на такса битови отпадъци, който следва да бъде актуализиран, за да могат разходите да се компенсират.

 

ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ   В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ 

 • Актуализиране на план-сметката в съответствие с  очакваните разходи, свързани с битовите отпадъци и видовете услуги които общината предлага.
 • Увеличението на разходите за събиране и транспортиране на отпадъци  през 2020г.
 • Увеличението на разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2020г. се дължи на издръжката на Общинско предприятие „БКС и ОИ”, включваща издръжка, закупуване на нова техника, консумативи и ремонт на сега съществуващата такава.
 • Увеличаване на разходите за проучване, проектиране, експлоатация на депо през 2020 г. се дължи на размера на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който  нараства от 57лв. за всеки тон депониран отпадък през 2019 г. на 95 лв. за всеки тон депониран отпадък през 2020 г.

 

ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА

Целта на приемането на настоящите промени е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент. Освен това ще се постигне калкулиране на реалните разходи и оптимизиране на необходимите средства за осигуряване чистотата на населените места в  община Ковачевци.

Привеждане на план-сметката в съответствие с действащата нормативна уредба. С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 година.

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите и необходимите разходи на община  Ковачевци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2020г. се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати след изменение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  в община Ковачевци  са:

 • актуална нормативна база свързана с местните такси;
 • да бъде отразено реалното разходване на средства при предоставяне на услуги от Община   Ковачевци.
 • повишаване приходите в общинския бюджет предвидени за чистота с оглед осигуряване на необходимите минимални средства за качествено извършване на тази услуга.

 

 

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

Предлаганите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Практиката  в страната показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между  закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност на административния акт и спазване на материалноправните разпоредби, както и с цел заплащане за реално извършена услуга.

 

МОТИВИ

 1. 1.      Правни основания: чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка  с чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,  чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.
 2. 2.      Фактически основания:

 

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

На местно ниво Общински съвет Ковачевци е приел в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци, приета с Решение № 128 от 28.09.2012г.  от Протокол № 12 на Общински съвет – Ковачевци,  изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет.

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Ковачевци, да приеме решение, с което считано от 01.01.2020година, да бъде изменена и допълнена Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги  в Община Ковачевци.

 

 

 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО   НА МЕСТНИ  ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ   В ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

 

            § 1. В чл. 16, ал.  2, тестът  СЕ ИЗМЕНЯ,  както следва:

 Таксата за физически лица се определя в годишен размер 12.00 промила върху данъчната оценка на имота за дейностите, както следва /за всички населени места/:

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 12. 00 промила върху данъчната оцeнка на имотите в т. ч.:

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –4. 00 промила.

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имотите в т.ч.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила.

 1. За собственици на имоти – незастроени – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имота.

§ 2. в чл. 16,  ал. 3   Текстът се изменя, както следва:  Таксата за юридически лица –частни и държавни фими се определя в  годишен размер върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ, както следва /за всички населени места/

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 14. 00 промила върху по- високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 10. 00 промила върху високата между отчетната им стойност и данъчната оценка.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 

§3. Чл. 17 , ал. 4, т. 1  и т. 2 се изменят, както следва:

1.За физически лица – 8.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила

2. За  юридически лица – 10.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5.0 промила.

 

 

 

 

 

 


вторник, ноември 26th, 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЧЕВЦИ

 

Община  Ковачевци уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

 

 На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове,  чл.66 ал. 1 и ал. 2  и чл.69, ал.1, т.1 и т. 4 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка  с чл. 66, ал. 1  от Закона за местните данъци и такси,  Община  КОВАЧЕВЦИ уведомява всички заинтересовани органи и организации, както и физически лица и представители на юридически лица, че на 27.12.2019 г. от 11:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация -  Ковачевци ще се проведе публично обсъждане на Проекта на план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на община Ковачевци за 2020г.

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ),  Община Ковачевци предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно –  сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депо или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2020 г. са предвидени средства в размер на 248 696 лева, съгласно проект на Предложение за решение на Кмета на  Община Ковачевци до Общинския съвет – Ковачевци, относно: приемане на план-сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес:  oba_kovachevtsi@abv.bg или в Общинска администрация –  Ковачевци, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Ковачевци  на основание чл. 66, ал. 1, от АПК. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация -  Ковачевци или от публикувания по-долу проект за решение.

UVEDOMLENIE

 


вторник, ноември 26th, 2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От: ВАСИЛ СТАНИМИРОВ  – Кмет на Община  Ковачевци

 

ОТНОСНО: Одобряване и приемане на План –сметка за необходимите средства за дейност ”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване” за 2020г. и определяне размера на промилите за такса „Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Ковачевци

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Общински съвет – Ковачевци е одобрил последната план- сметка за приходите и разходите за дейностите по управление на отпадъците  и е определил такса битови отпадъци през декември 2015г.  През изминалите четири години размерът на таксата не е актуализиран, независимо от това, че разходите за извършваните услуги са се повишили.

От 01.03.2016г. отпадъците от територията на община Ковачевци се извозват на Регионалното депо за неопасни отпадъци в град Перник, което значително оскъпява услугата. За депониране и сепариране се плащат  съответно по 17,34 лева на тон депониран отпадък и по 26,50 лева  за преработка, сепарация на тон постъпил на депото, отпадък.

Отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците всяка година се увеличават и за 2020г. ставата 95 лева за тон депониран отпадък.

В изпълнение на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и приемане на План – сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозване за 2020г.на територията на община Ковачевци,както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци.

Съгласно чл.8 от ЗМДТ, Общински съвет е органът, който определя размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигането на по голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

I.Правно  основание

Съгласно чл.62 от ЗМДТ, такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на депа или други съоръжения на битови отпадъци,както и за поддръжка чистота на териториите за обществено ползване в населените места от общината.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.66,ал.1 от ЗМДТ,предлагам на Вашето внимание за одобрение План – сметка за 2020г., включваща необходимите разходи за трите вида услуги- сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци,  транспортирането им  и обезвреждането им в  депо  за битови отпадъци и  поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване в общината.

Дейностите по сметосъбиране и извозване,обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване са регламентирани в глава трета, раздел I от Закона за местните данъци и такси.

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси/ЗИДЗМДТ/ обнародван в ДВ бр.88/03.11.2017г., в чл.67,ал.8 се регламентират  видове основи, които Общинският съвет може да приеме за всяка една от дейностите по чл.62 от ЗИДЗМДТ,к оито да послужат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци,а приемането на видовете основи трябва да стане чрез изменение на наредбата по чл.9 от ЗМДТ.

Разпоредбата на чл.67 от ЗМДТ гласи,че размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа,определена от общински съвет,която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти ,тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

Съгласно чл.67,ал.12 от приетия ЗИДЗМДТ, начинът на изчисляване на размера на такса битови отпадъци при прилагане на основите по чл.8 на чл.67 от ЗИДЗМДТ се определя с наредбата по чл.66,ал.3,т.1 от ЗИДЗМДТ,която следваше да бъде приета от Министерски съвет в срок до 31.03.2019г.,но с последните изменения отразени в ДВ брой 98 от 2018г. този срок е променен на 31.03.2021г.

В параграф 21 на приетия ЗИДЗМДТ обнародван в ДВ брой 88/3.11.2017г. се казва, че същият влиза в сила от 01.01.2020г., този срок е изменен на 01.01.2022г., промяната е обнародвана в ДВ брой 98/2018г.,параграф 39 т.23 буква”г” в предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение  на Закона за корпоративното походно облагане.

В тази връзка икономическата обосновка на план- сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване, е разработена съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба.

В проекта на План – сметката, предложена за одобряване са включени необходимите разходи за:

 • Събиране  на битовите отпадъци и транспортирането им до депо или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 • Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
 • Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места,предназначени за обществено ползване.

Предложената на Вашето внимание план-сметка е съставена въз основа на следното:

Съгласно Чл.7. (1) от ЗМДТ,  Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

  Чл. 8. (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

Обосновка на разходите по видове дейности за формиране на план – сметката;

Спазено е изискването всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ, да се включат в план – сметка за годината за всяка от услугите по чл.62 и по източници на финансиране.

Разделението по отделните видове разходи на План – сметката за 2020г. е,както следва:

1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депо или други инсталации и съоръжения за третирането им.

Извършването на дейностите по събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на община Ковачевци,  се осъществява от ОП ”БКС и ОИ” Ковачевци, съгласно график  и заповед на кмета на община Ковачевци за определяне на границите на районите и честотата на сметосъбиране на територията на община Ковачевци за 2020г.,със следната техника:

-          Специализиран автомобил /сметосъбирач/,с вместимост 15  куб.м.- 1 бр.

-          Багер – 1 бр.

За тази дейност за 2020г. са планирани  127 346 лв. В тази сума са включени средствата за работни заплати,осигурителните  вноски  за сметка на работодателя,други плащания,средствата за работно облекло,както и всички разходи за издръжка на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до регионалното депо  в Перник – материали, ремонти, такси, данъци, технически прегледи,външни услуги,наеми,гориво – смазочни материали.

2.Проучване, проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

Основата,от която се определя размера на разходите на тази дейност,е количеството битови отпадъци за 2020г. и таксите които се заплащат за депонирането им както следва:

-          Прогнозираното количество битови отпадъци,  което да бъде събрано и извозено от територията на общината през 2020г. е в размер на 420 тона.Тази прогноза е на база количества от предходни  периоди за 2016г. –385,86 тона, за 2017г. –396,90 тона, 2018г.-394,68 тона,  до 31.10.2019г.- 394,04тона.

-          Такса за депониран 1 тон битов отпадък на Регионално депо в Перник е  – 17,34 лв.

-          Обезпечение по чл.60 от ЗУО,за 1 тон битов отпадък – 1,31 лв.

-          Отчисления по чл.64 от ЗУО,за 1 тон битов отпадък – 95 лв.,съгласно чл.20,ал.1,т.1 буква – „з”,от Наредба  №7/19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци/отчисленията съгласно тази наредба  по години са следните,за 2013г. – 15 лв., за 2014г. – 22 лв.,за 2015г. – 28лв.,за 2016г. – 36 лв.,за 2017г. – 40 лв., за 2018г. – 45 лв.,за 2019г. – 57 лв.,за 2020г. и всяка следваща по 95 лв.на тон.

Общо за тази дейност планираните средства за 2020г., са в размер на 71 650 лв.

3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Дейностите свързани с почистване на терените за обществено ползване включват;

-          Измиване на уличните платна,площади,алеи,тротоари и други.

-          Метене ръчно на тротоарите и пешеходните зони.

-          Почистване от сняг на пешеходните зони и тротоарите.

-          Почистване на териториите за обществено ползване от замърсявания.

-          Събиране на листа през есенния период.

-          Почистване от пораснала растителност между тротоарни плочки и други.

-          Изсичане на храсти и друга растителност покрай тротоари и пешеходни зони.

-          Косене на зелените площи.

-          Поддръжка на цветните алеи.

ОП „БКС и ОИ” се грижи за дейностите по почистването на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, за което също се разходват немалко средства. Броят на  алеите за поддръжка  през 2020г. в община  Ковачевци се увеличи, следователно и разходите за почистването в тази дейност  ще нарастват.

Проблемите в областта на отпадъците с непрекъснатото възникване на нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища продължава да бъде факт, което е предпоставка за нарастване на бъдеще разходите по това перо.

Общо за тази дейност планираните средства за 2020г., са в размер на 49 700 лв.

Разчетите са направени на база изпълнението на дейността към 31.10.2019г., прогнозно изпълнение към 31.12.2019 г. и разчетени увеличения за дейността за 2020г., като МРЗ и всички др.  разходи.

Така формираните преки разходи по видове дейности за 2020г. възлизат на 248 696 лв.

Разчет за разходите:

До 31.10.2019г. за дейност „Чистота” са изразходени 167 000 лева, включващи и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.  Очакваните разходи  за дейността до края на годината  са  197 000  лева.

Разходите в план-сметката са посочени по отделни услуги, на база изготвени  калкулации от ОП „БКС и ОИ” и отчитайки следните фактори, които ще влияят  върху увеличение на разходите за 2020г.:

-          Увеличението на минималната работна заплата през 2020г. с 50 лева, спрямо тази през 2019г.

-          Увеличение в частта от разходи за извозване до Регионално депо – Перник – отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 2020г. се предвижда да бъдат 95,00 лева на 1 тон отпадък, като за сравнение следва да отбележим, че през 2019г. са били в размер на 57,00 лв.  Увеличението е драстично, но то е свързано с националното законодателство и не зависи по никакъв начин от нас. Това води до солидно натоварване на разходи за такса Битови отпадъци, което ще наложи да се увеличат на промилите за 2020 г. Размерът на обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 2020г. са  в размер на общо 96,31 лева/ тон или с  38 лева  на тон увеличение спрямо 2019г.

-          Поради  влошено състояние на сметосъбирачния автомобил, който се ползва 10 години, достатъчно е амортизиран,  трудно се  намират резервни части и всичко това налага  да бъде сменен с нов,  за който трябва също да бъдат   включени разходи по закупуването му.

Предвидените разходи към план – сметка за 2020г. са сума от следните пера:

 1. Разходи за заплати,осигуровки и други плащания за персонала;
 2. Разходи за облекло;
 3. Разходи за резервни части,гуми,материали;
 4. Разходи за горива,консумативи,вода и електроенергия;
 5. Разходи за външни услуги,  сепариране и депониране на отпадъци;
 6. Разходи за текущи ремонти;
 7. Разходи за застраховки;
 8. Разходи за винетни такси и други;
 9. Разход за данък МПС;
 10. Разходи за основен ремонт на автомобили и придобиване на ДМА;
 11. Разходи за отчисления.

За нормалното функциониране на дейността е необходимо регулирано извършване на описаните по-горе разходи.Непостъпването в срок на приход от такса води до невъзможност за финансиране на разход, което в определени случаи затруднява функционирането й.

Очакваните приходи:     

Сегашните такси за битови отпадъци, които се заплащат, са абсолютно неадекватни спрямо разходите по тяхното извозване и депониране и е крайно наложително това да се промени.

Към  31.10.2019г.  са събрани средства в размер  на    113 251  лева от ТБО или имаме 58 %  събираемост  на такса битови отпадъци.

Очакваният приход за 2020г. е в размер на 170 261 лева, които представлява  около 68    % от планираните разходи в план- сметката за 2020г.

Въз основа на анализа на реализираните приходи през 2018г. и 2019г., проекта на план- сметката за 2020г. и във връзка със законовото изискване  таксата да покрива разходите за предоставената услуга и осигуряване на необходимите средства за покриване на разходите за събиране на битовите отпадъци, транспортирането и обезвреждането  до депо в град Перник,  а също така и да осигури средства за почистване на улични платна, площади, алеи,  паркове и градинки  на територията на общината, предлагам да се промени размера на промилите и определя  такса за битови отпадъци  за 2020г. и цени и услуги за почистване на териториите за обществено ползване  в община Ковачевци, както следва:

Определя промил такса битов отпадък за община Ковачевци, както  следва:

1. За жилищни имоти, нежилищни и вилни имоти на физически лица, за всички населени места в община Ковачевци, намиращи се в границите н районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 12 ‰  върху данъчната оценка на имота, разпределени както следва:

- 4  ‰  за събиране  на битовите отпадъци и транспортирането им до депо или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

- 4 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 4 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

2.  За жилищни имоти, нежилищни и вилни имоти на физически лица, за всички населени места в община Ковачевци, намиращи се  извън  границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 8 ‰  върху данъчната оценка на имота, разпределени както следва:

- 4 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 4 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

3.За собственици на имоти – незастроени – 8 ‰   промила върху данъчната оценка на имота

- 4 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 4 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

4.Таксата за юридически лица –частни и държавни фирми се определя в  годишен размер върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ, както следва /за всички населени места/

4.1.      За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 14. 00  ‰   върху  по- високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 

4.2. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 10. 00 ‰  върху високата между отчетната им стойност и данъчната оценка.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване –              5. 00 промила.

 

5.Физически и юридически лица- собственици или ползватели на имоти, подали декларация по образец, придружена от  удостоверения от В и К и ЧЕЗ, че ежемесечното потребление на ел.енергия не надвишава 1 kw и 0,1 куб.м. вода се освобождават от такса за сметосъбиране и сметоизвозване,  като заплащат както следва:

За физически лица – 8.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила

2. За  юридически лица – 10.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5.0 промила.

 

Годишни цени за сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране до  регионално депо  Перник и обезвреждане на битови отпадъци от населените места в община    Ковачевци, както следва:

*    1  брой кофа „Мева” с обем 0.11 куб.м.

-   24 пъти годишно  -           456,96 лв.

*    1 брой контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м :

- 24 пъти годишно    -           4571,04 лв.

При  така предложените промили за размера на таксата за битови отпадъци за Община  Ковачевци за 2020 година,  приходите от нея ще възлизат на 243 230 лв.

Мотивите относно  приемане на План-сметка за дейност „Чистота“ и определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Ковачевци за 2020 г.

Към предложената План-сметка за дейност „Чистота“ и определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Ковачевци за 2020 г., прилагам следните мотиви:

Причини, които налагат приемането:

Съгласно чл. 66 от ЗМДТ, преди приемането на бюджета на следващата година, е необходимо да се установят средствата, необходими за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, обезвреждането на битовите отпадъци и поддържането на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

Към момента в Община   Ковачевци се акумулират приходи за ТБО, в размер                   по-малък от разходите, които реално се извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота.

 

Увеличението на разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 г. се дължи на издръжката на Общинско предприятие „БКС и ОИ”, включваща издръжка, закупуване на нова техника, консумативи и ремонт на сега съществуващата такава.

Увеличаване на разходите за проучване, проектиране, експлоатация на депо през 2020 г. се дължи на размера на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който  нараства от 57лв. за всеки тон депониран отпадък през 2019 г. на 95 лв. за всеки тон депониран отпадък през 2020 г.

 

С настоящата План-сметка за дейност „Чистота“ са определени:

 • Разходите за  извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, обезвреждането на битови отпадъци и поддържането на териториите за обществено ползване в населените места в общината;
 • Основата за изчисляване на таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица;
 • Промяна на размера на промила за такса битови отпадъци за 2020 г.;
 • Актуализиране на План-сметката.

Съгласно чл. 8 от ЗМДТ, Общинският съвет е органът, който определя размера на таксите, при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за разширяване на услугите и повишаване на качеството им и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Съгласно ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци да съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината. При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията на чл. 62 и сл. в раздела от ЗМДТ.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ, размерът на дължимата от ползвателите такса се определя в левове, според генерираното от съответния ползвател количество на битовите отпадъци. А според ал. 2, когато не е възможно да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата може да се определи пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

В Община Ковачевци методът за определяне на количеството отпадък към настоящия момент не може да се приложи на практика. Няма възможност да се измери количеството генериран отпадък от всяко лице. Не може да се приложи и метод за брой ползватели на услуга в даден момент, тъй като информацията за постоянен и настоящ адрес на физическите лица е динамична. По тази причина е прието изчисляване на таксата на база основа, определена от общинския съвет.

План-сметката за дейност „Чистота“ за 2020 г. е разработена на база досегашната основа, определена от Общинския съвет Ковачевци, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Ковачевци.

При изработване на План-сметка за дейност „Чистота“ и определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Ковачевци за 2020 г., са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, проследимост, прозрачност, съгласуваност, пропорционалност, стабилност и устойчивост.

Цели, които се поставят:

 • Възстановяване разходите на общината по предоставяне на услугата;
 • Справедливо определяне на таксите, съобразно направените разходи от Общината;
 • Постигане на балансираност между приходната и разходната част, свързани с чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване;
 • Подобряване на организацията по събиране на отпадъците и тяхното транспортиране;

Финансови средства, необходими за изпълнението:

Изпълнението на дейностите, разписани в План-сметката ще бъде финансирано с приходи, събрани от внесена от задължителните лица такса битови отпадъци.

Очаквани резултати:

 • Увеличаване на количеството обезвреден чрез депониране отпадък, генериран в Община Ковачевци;
 • Повишаване на качеството на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, и обезвреждане на отпадъците, закриване на нерегламентиране сметища и поддържане на чистотата на обществените територии;
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите и необходимите разходи на община  Ковачевци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2020г. се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци.

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Изготвената План-сметка за  2020 г. на Община Ковачевци е в съответствие с действащото национално законодателство, като не противоречи на актове от по-висока степен и на актове на Европейския съюз.

 

С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по план- сметката  и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, с настоящия  проект на план- сметка  за 2020г.в едномесечен срок  се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие,  като дадат своите писмени предложения и възражения по същата.

Предвид изложеното и на основание  чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал. 1 и  ал.3, т.2 и чл.67, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.8, ал.1, 2, 3 и 4 от ЗМДТ, чл.16, ал.1  от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци, предлагам Общинският съвет – Ковачевци,  да одобри  и приеме  План –сметка за необходимите средства за дейност ”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване” за 2020г. и определяне размера на промилите за такса „Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Ковачевци, съгласно приложения проект на решение.

 

ВНАСЯ: (П)

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

 

 

 

Изготвили:

Милена Здравкова, Ива Борисова

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КОВАЧЕВЦИ, ОБЛАСТ ПЕРНИК

с.Ковачевци-2450;тел:07727/20-05;факс07727/23-31;

Проект!

 

ПРОТОКОЛ №……..

 

Решение №…………

 

 

ОТНОСНО: Одобряване и приемане на План–сметка за необходимите средства за дейност ”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване” за 2020г. и определяне размера на промилите за такса „Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Ковачевци

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал. 1 и  ал.3, т.2 и чл.67, ал.3 от ЗМДТ, във връзка с чл.8, ал.1, ал.2, ал.3 и  ал.4 от Закона за местните данъци и такси,  чл.16, ал.1  от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци, след извършено поименно гласуване,  ОбС – Ковачевци  с ……….. гласа “За”, “Против” – ………., “Въздържал се” –  ……………

 

РЕШИ:

 

1. Одобрява и приема План – сметка за необходимите средства за дейност ”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване” за 2020г. и определяне размера на промилите за такса „Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Ковачевци, както следва:

1.1. Приема Размера на такса битови отпадъци на физически лица,  съгласно Приложение № 1;

1.2. Приема  Размера на такса битови отпадъци на  юридически лица,  съгласно Приложение № 2;

1.3. Приема справка за разходите  на ОП „БКС и ОИ“ за 2019г.,  съгласно Приложение № 3;

1.4. Приема план- сметка за необходимите разходи за дейностите  по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ на територията на община Ковачевци през 2020г., съгласно Приложение № 4;

1.5. Приема цена на услуга за 2020 година  на съдове за битови отпадъци, съгласно Приложение № 5, всички неразделна част към настоящото решение.

2.Възлага на Кмета на Община Ковачевци да предприеме всички последващи правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

Председател ОбС- Ковачевци:                                       

                                                      В.Тодоров

dokladna_plan_smetka 2020

 

 

 


понеделник, ноември 25th, 2019

С Т Р А Т Е Г И Я

 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

ПРИ ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ,ОБЛАСТ ПЕРНИК

Стратегия 19-23g.


четвъртък, октомври 3rd, 2019

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 118 613 лева се прибавя сумата 33 815 лева и сумата става

152 428 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 176 868 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 223 868 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 100 лева се прибавят 800 лева и за оценки става 3 900 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 3 100 лв. се добавя 800 лв. и за обявления става        3 900 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 10 800 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нови точки 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25:

 

18. УПИ IX кв.3 с.Лобош с площ 630 кв.м.
19. УПИ X кв.3 с.Лобош с площ 630 кв.м.
20. УПИ XI кв.3 с.Лобош с площ 710 кв.м.
21. УПИ XII кв.3 с.Лобош с площ 780 кв.м.
22. УПИ XIII кв.3 с.Лобош с площ 730 кв.м.
23. УПИ XIV кв.3 с.Лобош с площ 680 кв.м.
24. УПИ XV кв.3 с.Лобош с площ 710 кв.м.
25. УПИ XVI кв.3 с.Лобош с площ 750 кв.м.