Актуална тема

петък, март 16th, 2018

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 55 000 лева се прибавя сумата 5 157 лева и сумата става 60 157 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3/ става 75 157 лв.

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 128 157 лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 2 100 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става        2 100 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 200 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 7:

 

7. УПИ III кв. 26а с площ 493 кв. м. в с. Калище

 


вторник, март 6th, 2018

ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 37И АЛ.5 ЗСПЗЗ И ЧЛ.99 АЛ. 1 ППЗСПЗЗ

 

Чл. 37 и ал.5 ЗСПЗЗ- Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок от 1 до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация.

 

Чл. 99. от ППЗСПЗЗ - Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект, в срок до 10 март. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите.

5. Министерството на земеделието, храните и горите предоставя служебно на съответната община извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните обекти на територията на общината.

 

 

 


понеделник, януари 29th, 2018

 

    

2014-2020

Кметът на Община Ковачевци г-н Васил Станимиров подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект : „Реконструкция на Целодневна детска градина – с.Лобош, община Ковачевци“. Тя ще бъде ремонтирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014 -2020 с помощта на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на проекта е 460 808,29 лв.  от които 391 687,05 лв. европейско и 69 121,24 лв. национално съфинансиране.

Бенефициер : Община Ковачевци

Начало : 26.01.2018 г.

Край : 26.01.2021 г.

 


четвъртък, януари 25th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с чл.15, ал. 1 т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми и писмо с изх. № 08-00-369(4)/23.01.2018г. от РИОСВ- Перник относно: Решение за преценяване на  необходимостта от извършване на екологична оценка              № ПЕ-1-ЕО/2018г. на  „Програма за управление на отпадъците на община Ковачевци 2017г.- 2020г.”, с възложител Община Ковачевци, уведомявамe обществеността и всички заинтересовани лица, че на 23.01.2018г. е издадено Решение №ПЕ-1-ЕО/2018г. на РИОСВ – Перник, да не се извършва екологична  оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Ковачевци 2017г.- 2020г.”

Цялото решение е обявено на информационното табло в сградата на Община Ковачевци  и на сайта на Общината на 25.01.2018г, за период от 14 дни.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите  и/или Административен съд Перник в   14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица  по реда на Административно- процесуалния кодекс.

 Решение ЕО

PUO_Kovachevsti_2020_06.12.2017


петък, януари 19th, 2018

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на Община Ковачевци и

Доклад за екологична оценка


           Община Ковачевци

 

обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на обществено обсъждане по предварителния проект на Общ устройствен план на Община Ковачевци, включително и на консултации по Доклад за Екологична оценка към него по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ,бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.).

 

  1. 1.    Информация за контакт с Възложителя

 

      Община Ковачевци, със седалище и административн адрес на управление село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, ЕИК 000386694, представляванa от Васил Кирилов Станимиров в качеството му на кмет за Община Ковачевци

Пълен пощенски адрес: 2450, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник,

Телефон: 0886 747178

E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg        

Лице за контакти:  Бойка Лозанова, 0886 747178

 

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Предварителният проект за Общ устройствен план на община Ковачевци е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

б) период на действие – Общият устройствен план  на Община Ковачевци предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година, като е разработена  урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.

в) теритериален обхват -  общински.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа – всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на общината.

д) основни цели на плана – Главната  нова цел на териториалното и селищно устройство в нашата страна  е: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”.

Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.

е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавиня бюджет – МРРБ, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници – републикански и общинския  бюджети, публични фондове, предприятия , средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции…

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Ковачевци се разработва в две фази:

v Първа фаза – Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;

v Втора фаза – Окончателен проект.

Общественото обсъждане на Предварителния проект ще се проведе в залата на общинската администрация на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановеният срок в 10,00 ч. на 15.03.2018 година.

3. Орган, отговерен за ПРиемането на Плана и орган, отговорен за прилагането на плана.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет  Ковачевци. Приложението му е приоритет на Възложителя.

  1. 1.        Място за публичен ДОСтЪП – Предварителен проект на ОУП на община Ковачевци, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на заинтересованите :

-           В Центъра за административно обслужване  в сградата на общинската администрация Ковачевци всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в периода от 22.01.2018 година до  15.03.2018 година.

-           На интернет страницата на Възложителя – http://www. kovachevtsi.com /  в периода от 22.01.2018 година до 15.03.2018 година.

-           На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган – РИОСВ Перник  – www.riosv-pernik.com/ в периода от от 22.01.2018 година до 15.03.2018 година.

-           Писмени становище се приемат по пощата или в Общинската администрация, 2450 село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, на Е-mail адресите на общината oba_kovachevtsi@abv.bg         или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВ гр. Перник 2304, ул. „Бл. Гебрев“ № 15, ет. 1, e-mail: riew_pernik@abv.bg

 

С всички материали можете да се запознаете на адрес  http://kovachevtsi.com/?page_id=10935

 

 

 


четвъртък, декември 28th, 2017

 

П О К А Н А


За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2018г. на община Ковачевци

 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2018г.

Обсъждането ще са проведе на 08.01.2018г. (понеделник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

         Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2018г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 


Заповед № РД 338/26.10.2017 г. на Кмета на Община Ковачевци за определяне границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване

петък, октомври 27th, 2017

Заповед № РД 338 от 26 октомври 2017 г.


Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Ковачевци

петък, юли 14th, 2017

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ Община Ковачевци публикува предварителен проект на Общ устройствен план на община Ковачевци, който ще подлежи на обществено обсъждане и внасяне в Експертен съвет по устройство на територията.

 

Предварителен проект на ОУП

Земеделски земи

Културно наследство

Опорен план

Транспортна схема

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

 


четвъртък, юли 13th, 2017

За вас работодатели

 

 

Дирекция “Бюро по труда”-  провежда процедура за кандидатстване на  работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица

 

Дирекция “Бюро по труда”- Перник уведомява работодателите от общините Перник, Радомир Трън, Брезник, Земен и Ковачевци,  че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на следните насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  1. Безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и са:

-       с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, или

-       до 24-годишна възраст, или

-       с основно и по-ниско образование, или

-       на възраст над 50 години.

Мярката е по реда на чл. 51, ал.1 от ЗНЗ, съгласно който на работодателя се предоставят суми в размер до 50 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето, през което наетото лице е било на работа и за посочен от работодателя период в интервала от 3 до 12 месеца.

Свободни средства – 2484 лв.;

 

  1. Безработни лица с трайни увреждания, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.

Мярката е по реда на чл. 51, ал.2 от ЗНЗ, съгласно който на работодателя се предоставят суми в размер до 75 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето, през което наетото лице е било на работа и за посочен от работодателя период в интервала от 3 до 12 месеца.

Свободни средства –7416 лв.;

 

Отпускането на средства по двете мерки се осъществява под формата на схема за държавна помощ за наемане на лица в неравностойно положение или хора с увреждания при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар.

За тях могат да кандидатстват предприятия, които осъществяват стопанска дейност и разкриват работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на свързаните с преработката и продажбата на селскостопански продукти или със закриването на неконкурентоспособни въглищни мини, както и осъществяващи износ към трети държави или държави-членки или дейности, реализирани с условие за използване на местни за сметка на вносни стоки.

 

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 13 до 21 юли 2017 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Перник ул. Радомир №1, както и на тел. 076/60-03-27.

 


ПОКАНА

понеделник, юли 10th, 2017

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КОВАЧЕВЦИ,ОБЛАСТ ПЕРНИК

с.Ковачевци-2450;тел. 0885 73 74 17

      

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  Отчета на Бюджет 2016г. на Община Ковачевци

 

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2016-та година.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,  и чл.42, ал.1 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци, Председателят на Общински съвет – Ковачевци организира публично обсъждане на Отчета на Бюджета за 2016г.

Обсъждането ще са проведе на 19.07.2017г. (сряда) от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

         Каним населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината, и цялата общественост, да вземат участие в обсъждането на Отчета на Бюджета за 2016г.

 

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или да изпратите  на  електронен адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

 

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОВАЧЕВЦИ

ПОКАНА