Новини

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 27-31.01.2020

петък, януари 24th, 2020

Планирани прекъсвания за област Перник за периода 27-31.01.2020


петък, декември 27th, 2019

 

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2020г. на община Ковачевци

 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020г.

Обсъждането ще са проведе на 10.01.2020г. (петък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и лицата, които са заинтересовани от бюджетната процедура,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2020г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

Pokana_budjet_2020

 


сряда, декември 11th, 2019

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 11.12.2019г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

.

МОТИВИ:

 

1. Изменението е мотивирано и целта е, с промяна на Наредбата, да се премахнат изричните разпоредби,  които са незаконосъобразни и в противоречие със Закона за вероизповеданията.

2. За прилагане на  промените не са необходими финансови средства.

3. Актуализирането на Наредбата, ще допринесе за отстраняване на  двусмислие и противоречие между Наредбата и Закона за вероизповеданията,  и да се синхронизира  подзаконовия  нормативен акт със Закона за  вероизповеданията.

4. Изменението на  Наредбата  не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на промяната.

3. Частична оценка на въздействието.

Конкретни мотиви

ДОКЛАДНА ПРОМЯНА НАРЕДБА ОБЩЕСТВЕН РЕД

ДОКЛАД ПРОМЯНА НАРЕДБА ОБЩЕСТВЕН РЕД (2)

 

 

 

 

 


петък, декември 6th, 2019

УТВЪРДИЛ:  

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Заповед № и дата на утвърждаване:

РД 376 от 05.12.2019г. 

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А  

за предоставяне на  достъп до обществена информация

 

Раздел І

Общи положения

 

 

Чл. 1. (1) С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информацията, съгласно Закона за достъп до обществена информация.

(2)  Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в Община Ковачевци, по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо, ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

(3) Всеки гражданин има право на достъп до обществена информация по  реда и условията, определени със ЗДОИ, освен ако в друг закон е предвиден друг ред. Достъпът до обществена информация се предоставя при стриктно съблюдаване на принципите на законност, достъпност и откритост.

(4) За неуредени с тези вътрешни правила въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация.

Чл. 2. (1)  Обществена информация, по смисъла на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на община Ковачевци.

(2) Информацията по ал.1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

(3) Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от Община Ковачевци.

Официална и служебна обществена информация

Чл.3 (1)   Обществената информация е официална и служебна.

(2)  В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

(3)   Официална е информацията, която се съдържа в актовете на Община Ковачевци, като орган за местно самоуправление при осъществяване на нейните правомощия.

(4)   Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на Община Ковачевци и нейната администрация.

Достъп до официална и служебна обществена информация

Чл.4 Достъпът до официална обществена информация се осигурява чрез публикуване.

Чл.5 Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

Чл.6 Достъпът до служебната обществена информация се ограничава когато е :

(1)  Свързан с оперативната подготовка на актове на кмета на Община Ковачевци и Общинския съвет.

(2) Съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, както и сведения, свързани с тях и подготвени от Общинската администрация.

(3) Ограничението по чл.6  не може да се прилага след изтичане на 2 /две/ години от създаването на такава информация.

(4) Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

(5) Вътрешните правила се прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Община Ковачевци.

(6) Тези правила не се прилагат за :

1. Официална обществена информация, която е обнародвана;

2. Класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, определена в Приложение № 1 към закона.

3. Класифицирана информация, представляваща държавна тайна.

4. Лични данни, съгласно чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни и § 1, т.2 от Закона за достъп до обществена информация.

5. Информация, предоставяна във връзка с административното обслужване на физическите и юридически лица.

6. Информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България.

7. Информация, която представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

8. Онази част от информацията, достъпът до която е ограничен по реда на чл.13, ал.2 от ЗДОИ, но за не повече от 2 /две/ години.

9. Информация, която се предоставя по силата на друг нормативен акт.

Чл.7  (1) Субекти на правото на достъп до обществена информация са: гражданите на Република България, чужденците, по смисъла на Закона за чужденците в Република България, лицата без гражданство и всички юридически лица.

(2) Лицата по ал. 1, наричани по-нататък „заявители”, могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на ЗДОИ.

(3) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация  и на повторното използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, да застрашава националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите  и морала.

Чл. 8. (1) Целта на вътрешните правила е да се удовлетвори конституционното право на  всеки гражданин  на Република България на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на основата на принципите на :

1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията

2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация

3. Осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация

4. Защита на правото на информация

5. Защита на личната информация

6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата

(2) Достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен.

Чл.9 (1) Община Ковачевци  информира за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.

(2) Община Ковачевци задължително съобщава информация, която :

1. Може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество.

2. Опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси.

3. Представлява или би представлявала обществен интерес.

4. Следва да бъде предоставена по силата на закон.

Чл.10  (1) С цел осигуряване на  прозрачност в дейността на Общинската администрация и за улесняване на гражданите за достъп до обществена информация периодично се публикува, включително на официалната страница на Община Ковачевци актуална информация, съдържаща :

1. Описание на правомощията на Кмета на Община Ковачевци и данни за организацията, функциите и отговорността на Общинската администрация.

2. Нормативните актове на  Община Ковачевци

3. Описание на информационните масиви и ресурси използвани от Общинската администрация.

4. Наименованието, адреса, телефона и работното време на Центъра за административно обслужване.

(2) Кмета на Община Ковачевци изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, включващ и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодния доклад по чл.62, ал.1 от Закона за администрацията.

Чл. 11  За осигуряване на прозрачност в дейността на Общинската администрация, за подадените заявления за достъп до обществена информация, решенията и отказите се води регистър  за достъп до обществена информация.

Чл. 12. (1) Достъпът до официална информация, съдържаща се в общи или нормативни административни актове на Община Ковачевци, се осигурява чрез публикуването им на страницата на Община Ковачевци в интернет и на информационното табло в Центъра за административно обслужване или по друг подходящ начин.

1. Обществена информация се публикува или предоставя след одобрение от Кмета на Общината.

(2) Достъпът до обществена информация може да бъде ограничен, в случаите когато исканата информация:

1. е класифицирана

2. представлява държавна тайна

3. е информация, отнасяща се до физическите лица и разкриваща тяхната физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност – лични данни

4. представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци

(3) При искане на достъп до вече публикувана официална информация на заявителя се посочват изданието, в което тя е публикувана, броят и датата на издаване.

Раздел ІІ

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 13. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1.      преглед на информация – оригинал или копие;

2.      устна справка;

3.      копие на хартиен носител;

4.      копие на технически носител.

(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.

(3) Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.

Чл. 14. (1) Исканият от заявителя достъп до обществена информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:

1.      за нея няма техническа възможност;

2.      е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

3.      води до възможност за неправомерната й обработка или до нарушаване на авторски права.

(2) В случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма по преценка на Община Ковачевци.

 

Чл. 15. Когато заявителят счита, че предоставената му информация поискана въз основа на устно запитване е недостатъчна, може да подаде писмено заявление.

Раздел ІІІ

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 15. (1) Достъп до обществена информация се предоставя от Община Ковачевци въз основа на писмено заявление по образец, съгласно приложение № 1 към тези правила, или устно запитване.

(2) Заявлението съдържа информация за:

1. Трите имена на заявителя, ако е физическо лице, съответно – наименованието и седалището му, ако е юридическо лице,

2. Описание на исканата информация;

3.  Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата  информация;

4. Адрес за кореспонденция със заявителя.

(3) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е подадено по електронен път на  електронна поща: oba_kovachevtsi@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или по факс;

1. При подаване на заявлението по електронен път заявителят е длъжен да посочи начина, по който желае да получава изявления от община Ковачевци.

2. След получаване на заявлението община Ковачевци изпраща на заявителя потвърждение за получаването му.

Чл. 16. (1)  Достъпът до обществена информация е безплатен.

(2)  Достъп до обществена информация се предоставя след представяне на  платежен документ за платени разходи при предоставяне на обществена информация според вида на носителя, определени със Заповед № 1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите, а именно:

1.      дискета – 1 бр. – 0.50 лв.

2.      СD - 1 бр. -  0.50 лв.

3.     DVD-  1 бр.- 0,60 лв.

4.      разпечатване  - една страница /А4/ – 0.12 лв.

5.      ксерокопие  - една страница /А4/ – 0.09 лв.

6.      факс - една страница /А4/ – 0.60 лв.

7.      писмена справка – една страница /А4/ – 1.59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

(3) Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой на касата на Община Ковачевци или по банков път по сметка на общината, след получаване на решението за достъп до обществена информация.

(4)  Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на представената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя.

(5)  Приходите от предоставянето на достъп до обществена информация постъпват по бюджета на Община Ковачевци.

Чл. 17. (1) Предоставянето на достъп до обществена информация се удостоверява с протокол, който се подписва от съответния служител, а когато заявителя се яви лично за получаване на информацията и от него. /Приложение № 2/.

(2) Приема се, че в случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 ЗДОИ срок или когато той не заплати определените разноски, е налице отказ от упражняване на конституционното право на информация.

Раздел ІV

Приемане, регистриране и срокове за разглеждане

Чл. 17. Дейността по приемането, регистрирането и разглеждането на заявления, както и изготвянето на решения по ЗДОИ в Община Ковачевци, се организира от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината.

Чл. 18. (1) Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат и регистрират в специален регистър от служител в Общо Деловодство на Община Ковачевци.

(2) В зависимост от характера на запитването, служителят по ал. 1 пренасочва заявителя към компетентния ръководен служител от общината за устна справка.

(3) Служителят, предоставил устната справка или изготвил информацията, уведомява служителят по ал. 1 за предоставената информацията, съответно за отказ да се предостави такава.

Чл. 19. (1) Регистърът съдържа: регистрационен индекс, съдържащ номер по ред и дата на постъпване на устното запитване, трите имена на заявителя; поисканата информация;  формата /вид/, чрез която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, дата на предоставяне на поисканата информация и забележка.

(2) Регистрационният номер на заявленията се формира от регистрационен индекс, съдържащ  пореден номер и дата на постъпване.

(3) Служителят по чл. 18, ал. 1 на всеки три месеца изготвя и представя на Кмета на Община Ковачевци справка за получените устни запитвания.

Чл. 20. (1) Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по образец съгласно Приложение № 1.

(2) Образецът на заявление се предоставя безплатно на хартиен носител в общото деловодство на Община Ковачевци. Същият се публикува и на официалната електронна страница на общината.

Чл. 21. (1) Писмените заявления се регистрират в специален регистър в деловодството на общината в деня на тяхното получаване от служител в Общо деловодство на Община Ковачевци.

(2) Всеки заявител получава при необходимост компетентна консултация и помощ при попълването на заявленията.

Чл. 22. (1) Писмените заявления за достъп до обществена информация се приемат и регистрират в специален регистър от служител в Общо деловодство на Община Ковачевци.

(2) Регистрационният номер на заявленията се формира от регистрационен индекс, съдържащ  пореден номер и дата на постъпване.

(3) Регистърът съдържа : регистрационен индекс, съдържащ пореден номер и дата на постъпване на писменото заявление, трите имена на заявителя, поисканата информация, формата /вид/, чрез която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, дата на предоставяне на поисканата информация и забележка.

(4) Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод  на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на  регистрираното заявление и датата на постъпване.

Чл. 23. (1) В деня на регистрирането им, писмените заявления се предават на Кмета  на Община Ковачевци за резолюция.

(2) В случаите, когато писмените заявления не са изготвени съгласно образеца по Приложение № 1 или не съдържат реквизитите по чл. 15   те се оставят без разглеждане.

Чл. 24. Кметът  резолира заявлението за достъп до служители, от чиято компетентност е исканата информация.

Чл. 25. (1) Служителят до когото е резолирано заявлението за достъп е лицето, което отговаря за изготвянето на решение за предоставяне или отказ на исканата информация.

(2) Служителят по чл.25, ал.1 подготвя Решението за предоставяне или отказ, предоставя го на кмета за подпис, както и при необходимост, подготвя Уведомление до заявителя, за уточнение или с цел удължаване на срока

(3) Секретарят на Община Ковачевци  проследява хода на работата и следи за спазване на законните срокове.

Чл. 26. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок, след датата на регистрирането им.

(2) В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо служителят по чл.25, ал.1  уведомява заявителя за това с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

(3) Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни от получаване на писмото, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. За удължаването на срока, заявителят се уведомява писмено.

(5) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото изрично съгласие за предоставянето й.

Чл. 27. Когато Община Ковачевци не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от регистрирането му, за което заявителят се уведомява писмено – по пощата с обратна разписка. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

Чл. 28. Когато Община Ковачевци не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на писменото заявление, заявителят се уведомява писмено.

Чл. 29 Оригиналната преписка се съхранява в Общото Деловодството на Община Ковачевци. Копие от преписката се съхранява и при  служителят по чл.25, ал.1.

Раздел V

Решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 30. (1) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се взимат от Кмета на Община Ковачевци в срок не по-късно 14 дни след датата на регистриране.

(2) Органите по ал. 1 уведомяват писмено заявителя за своето решение.

(3) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне се завеждат в създаден за целта регистър, който съдържа : регистрационен индекс, съдържащ пореден номер и дата на решението и кратко описание на решението.

(4) Регистърът по чл.30, ал.3 се съхранява в Общото деловодство.

(5) Решенията се създават в 2 /два/ екземпляра, от които един за заявителя на обществена информация и втория за архивиране към регистъра по чл.30, ал.3.

Чл. 31. (1)В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

1.      степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2.      срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

3.      мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

4.      формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

5.      разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

(2) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

(3) Срокът по ал. 1, т. 2  не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Чл. 32. В случаите на неявяване на заявителя или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

Чл. 33. (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

1.      исканата информация е класифицирана информация

2.      достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие

3.      исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

(2) В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл. 34. (1) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ, датата на приемане на решението.

(2) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

(3) Решенията за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд – Перник по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Раздел VІ

Допълнителни разпоредби

§1. По всяко постъпило заявление се води досие, което съдържа: заявление, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението за достъп или отказ за достъп до обществена информация,платежен документ и протокол за предоставяне на достъп.

§2. След извършване на вписването досието се предава за съхранение в Общото деловодство в съответния регистър.

§3. (1) Тези Вътрешни правила се приемат в изпълнение на Закона за достъп на обществена информация и Заповед № 1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите и влизат в сила от датата им на утвърждаване със заповед на кмета на Община Ковачевци.

§4. Вътрешните правила и приложенията към тях публично да се оповестят като се публикуват на сайта на общината. 

§5. Изпълнението на тези вътрешни правила за достъп до обществена информация се възлага на Секретаря на Община Ковачевци.

§6. Всички служители на Община Ковачевци са длъжни да се запознаят с вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.

Вътрешни-правила-за-предоставяне-на-достъп-до-обществена-информация 2019

 


четвъртък, ноември 28th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 30- дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки  по предоставения  проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци, в Центъра за административно обслужване, както и на ел. адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта  на нормативния акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаването му  в сградата на Общинска администрация -  Ковачевци или от публикувания по-долу проект за решение с мотивите за приемането му.

dokladna_promiana_NMD 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА МЕСТНИ ДАНЪЦИ 2020 (1)

Promiana_NMD 2020


вторник, ноември 26th, 2019

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

 

От: ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ – Кмет на Община Ковачевци

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

          

           

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Обосновка за конкретната необходимост от приемането на промяна в Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

 

Основание за предложените  промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги   в Община Ковачевци, е поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ. Размерът на такса битови отпадъци следва да бъде актуализиран спрямо нарастващите разходи на общината за предоставяне на тези услуги и съгласно утвърдената План – сметка за 2020г.

Към момента в Община  Ковачевци се акумулират приходи за такса битови отпадъци, в размер по-малък от разходите, които реално се извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване.

Във връзка с отчетеното увеличение на разходите, се предлагат и настоящите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги в Община Ковачевци  по отношение на размера на такса битови отпадъци, който следва да бъде актуализиран, за да могат разходите да се компенсират.

 

Причини, които налагат приемането на Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

 

 • Актуализиране на план-сметката в съответствие с  очакваните разходи, свързани с битовите отпадъци и видовете услуги които общината предлага.
 • Увеличението на разходите за събиране и транспортиране на отпадъци  през 2020г.
 • Увеличението на разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2020г. се дължи на издръжката на Общинско предприятие „БКС и ОИ”, включваща издръжка, закупуване на нова техника, консумативи и ремонт на сега съществуващата такава.
 • Увеличаване на разходите за проучване, проектиране, експлоатация на депо през 2020 г. се дължи на размера на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който  нараства от 57лв. за всеки тон депониран отпадък през 2019г. на 95 лв. за всеки тон депониран отпадък през 2020 г.

 

Цел на Наредбата

 

Целта на приемането на настоящите промени е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент. Освен това ще се постигне калкулиране на реалните разходи и оптимизиране на необходимите средства за осигуряване чистотата на населените места в  община Ковачевци.

Привеждане на план-сметката в съответствие с действащата нормативна уредба. С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 година.

 

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

 

За прилагането на измененията на наредбата не е  необходимо изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите и необходимите разходи на община  Ковачевци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2020г. се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци

Очаквани резултати                                                                                            Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.

 

Очакваните резултати след изменение на   Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги  в Община Ковачевци

ü  актуална нормативна база свързана с местните такси;

ü  да бъде отразено реалното разходване на средства при предоставяне на услуги от Община   Ковачевци.

ü  повишаване приходите в общинския бюджет предвидени за чистота с оглед осигуряване на необходимите минимални средства за качествено извършване на тази услуга.

 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 

Предлаганите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Практиката  в страната показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между  закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност на административния акт и спазване на материалноправните разпоредби, както и с цел заплащане за реално извършена услуга.

 

Мотиви

 1. 1.      Правни основания:чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка  с чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,  чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.
  1. 2.      Фактически основания:

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

На местно ниво Общински съвет Ковачевци е приел в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци, приета с Решение № 128 от 28.09.2012г.  от Протокол № 12 на Общински съвет – Ковачевци,  изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет.

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Ковачевци, да приеме решение, с което считано от 01.01.2020 година, да бъде изменена и допълнена Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги  в Община Ковачевци.

 

Приложение: Проект на решение

 

 

ВНАСЯ: (П)

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

 

ИБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КОВАЧЕВЦИ, ОБЛАСТ ПЕРНИК

с.Ковачевци-2450;тел:07727/20-05;факс07727/23-31;

Проект!

 

ПРОТОКОЛ №……..

 

Решение №…………

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.7  във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.8  и чл.9 от Закона за местните данъци и такси чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, след извършено поименно гласуване,  ОбС – Ковачевци  с ……….. гласа “За”, “Против” – ………., “Въздържал се” –  ……………

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци считано от 01.01.2020г., както следва: 

 

§ 1. В чл. 16, ал.  2, тестът  СЕ ИЗМЕНЯ, както следва:  

            Таксата за физически лица се определя в годишен размер 12. 00 промила върху данъчната оценка на имота за дейностите, както следва /за всички населени места/:

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 12. 00 промила върху данъчната оцeнка на имотите в т. ч.:

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –4. 00 промила.

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имотите в т.ч.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила.

 1. За собственици на имоти – незастроени – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имота.

§ 2. в чл. 16,  ал. 3   Текстът се изменя, както следва:  Таксата за юридически лица –частни и държавни фими се определя в  годишен размер върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ, както следва /за всички населени места/

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 14. 00 промила върху високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 10. 00 промила върху високата между отчетната им стойност и данъчната оценка.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване –              5. 00 промила.

 

§3. Чл. 17 , ал. 4, т. 1  и т. 2 се изменят, както следва:

1.За физически лица – 8.00 промила вт.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила

2. За  юридически лица – 10.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5.0 промила.

2.На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община  Ковачевци.

 

3. Изпълнение на Наредбата се възлага на Кмета на Община Ковачевци.

 

 

 

Председател ОбС- Ковачевци:                                       

                                                      В.Тодоров

 dokladna_promiana _ NMT_2020

 

 

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

ВНОСИТЕЛ: ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община   Ковачевци чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица, да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на                                       е-mаil адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ  ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги   в Община Ковачевци, е изготвен поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ. Размерът на такса битови отпадъци следва да бъде актуализиран спрямо нарастващите разходи на общината за предоставяне на тези услуги и съгласно утвърдената План – сметка за 2020г. Към момента в Община   Ковачевци се акумулират приходи за ТБО, в размер по-малък от разходите, които реално се извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота.

Във връзка с отчетеното увеличение на разходите, се предлагат и настоящите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги в Община Ковачевци  по отношение на размера на такса битови отпадъци, който следва да бъде актуализиран, за да могат разходите да се компенсират.

 

ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ   В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ 

 • Актуализиране на план-сметката в съответствие с  очакваните разходи, свързани с битовите отпадъци и видовете услуги които общината предлага.
 • Увеличението на разходите за събиране и транспортиране на отпадъци  през 2020г.
 • Увеличението на разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2020г. се дължи на издръжката на Общинско предприятие „БКС и ОИ”, включваща издръжка, закупуване на нова техника, консумативи и ремонт на сега съществуващата такава.
 • Увеличаване на разходите за проучване, проектиране, експлоатация на депо през 2020 г. се дължи на размера на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който  нараства от 57лв. за всеки тон депониран отпадък през 2019 г. на 95 лв. за всеки тон депониран отпадък през 2020 г.

 

ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА

Целта на приемането на настоящите промени е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент. Освен това ще се постигне калкулиране на реалните разходи и оптимизиране на необходимите средства за осигуряване чистотата на населените места в  община Ковачевци.

Привеждане на план-сметката в съответствие с действащата нормативна уредба. С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 година.

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите и необходимите разходи на община  Ковачевци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2020г. се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати след изменение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  в община Ковачевци  са:

 • актуална нормативна база свързана с местните такси;
 • да бъде отразено реалното разходване на средства при предоставяне на услуги от Община   Ковачевци.
 • повишаване приходите в общинския бюджет предвидени за чистота с оглед осигуряване на необходимите минимални средства за качествено извършване на тази услуга.

 

 

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

Предлаганите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Практиката  в страната показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между  закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност на административния акт и спазване на материалноправните разпоредби, както и с цел заплащане за реално извършена услуга.

 

МОТИВИ

 1. 1.      Правни основания: чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка  с чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,  чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.
 2. 2.      Фактически основания:

 

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

На местно ниво Общински съвет Ковачевци е приел в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци, приета с Решение № 128 от 28.09.2012г.  от Протокол № 12 на Общински съвет – Ковачевци,  изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет.

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Ковачевци, да приеме решение, с което считано от 01.01.2020година, да бъде изменена и допълнена Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги  в Община Ковачевци.

 

 

 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО   НА МЕСТНИ  ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ   В ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

 

            § 1. В чл. 16, ал.  2, тестът  СЕ ИЗМЕНЯ,  както следва:

 Таксата за физически лица се определя в годишен размер 12.00 промила върху данъчната оценка на имота за дейностите, както следва /за всички населени места/:

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 12. 00 промила върху данъчната оцeнка на имотите в т. ч.:

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –4. 00 промила.

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имотите в т.ч.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила.

 1. За собственици на имоти – незастроени – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имота.

§ 2. в чл. 16,  ал. 3   Текстът се изменя, както следва:  Таксата за юридически лица –частни и държавни фими се определя в  годишен размер върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ, както следва /за всички населени места/

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 14. 00 промила върху по- високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 10. 00 промила върху високата между отчетната им стойност и данъчната оценка.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 

§3. Чл. 17 , ал. 4, т. 1  и т. 2 се изменят, както следва:

1.За физически лица – 8.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила

2. За  юридически лица – 10.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5.0 промила.

 

 

 

 

 

 


вторник, ноември 26th, 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЧЕВЦИ

 

Община  Ковачевци уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

 

 На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове,  чл.66 ал. 1 и ал. 2  и чл.69, ал.1, т.1 и т. 4 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка  с чл. 66, ал. 1  от Закона за местните данъци и такси,  Община  КОВАЧЕВЦИ уведомява всички заинтересовани органи и организации, както и физически лица и представители на юридически лица, че на 27.12.2019 г. от 11:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация -  Ковачевци ще се проведе публично обсъждане на Проекта на план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на община Ковачевци за 2020г.

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ),  Община Ковачевци предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно –  сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депо или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2020 г. са предвидени средства в размер на 248 696 лева, съгласно проект на Предложение за решение на Кмета на  Община Ковачевци до Общинския съвет – Ковачевци, относно: приемане на план-сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес:  oba_kovachevtsi@abv.bg или в Общинска администрация –  Ковачевци, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Ковачевци  на основание чл. 66, ал. 1, от АПК. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация -  Ковачевци или от публикувания по-долу проект за решение.

UVEDOMLENIE

 


понеделник, ноември 25th, 2019

С Т Р А Т Е Г И Я

 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

ПРИ ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ,ОБЛАСТ ПЕРНИК

Стратегия 19-23g.


четвъртък, ноември 14th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

С настъпване на есенно – зимния сезон (ЕЗС) се понижават средноденонощните температури и възниква необходимост от отопление на сгради, с което значително се увелечават предпоставките за възникване на пожари в бита и обществения сектор. В тази връзка Ви информираме, че от ГДПБЗН-МВР е разработена брошура “ Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация, за разпространението й сред населението.

Брошура


вторник, октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м.“При Къщи“ и м.“ Косачки рид“,

-ПИ  по ВКС № 000410 , №00736, №000617, №000723, № 000724, №000725   в землището на с. Егълница, община Ковачевци, Област Перник

На основание чл.18б, ал. 2, чл. 18 г, ал. 1 и чл. 18д, ал.  4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщаваме на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на §4  от ПЗРЗСПЗЗ, че в изпълнение на Договор №ДГ – 37/13.09.2019 г. между Областна администрация – област Перник и  „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в   §4  от ПЗР на ЗСПЗЗ , за териториите по §4 от ПЗР  на ЗСПЗЗ в м.“При Къщи“ и м.“ Косачки рид“ в землището на с. Косача, община Ковачевци.

Съобщение (3)