Новини

сряда, март 25th, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

 

       Уважаеми клиенти,

В ситуацията на извънредно положение ви приканваме да се възползвате от следните възможности за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ:

1. Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение, съгласно приетия Закон за извънредните мерки;

2. Да подавате по електронен път/Система за сигурно електронно връчване/ заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;

3. Да подадете заявления за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ по електронна поща- dbt_pernik@abv.bg; Pernik@nssi.bg

4. Да изпратите попълнени заявление за регистрация в ДБТ Перник и заявление за парично обезщетение за безработица чрез лицензиран пощенски оператор на следните адреси: Перник, ул.“Радомир“ №1 за ДБТ Перник и гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ №50 за ТП на НОИ

3.  Ако нямате КЕП/квалифициран електронен подпис/ или ПИК на НОИ, можете да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за парично обезщетение за безработица към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ. В ДБТ Перник има служител на ТП НОИ Перник, който може да ви консултира. Предоставен е и телефон за директна консултация със служители на НОИ- 076649388,076649363,076649304.

4. В случай, че имате КЕП или ПИК на НОИ можете да ползвате е- зоната на ДБТ и да подадете заявление през системата за сигурно електронно връчване.


понеделник, март 23rd, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  141/23.03.2020г.

с.Ковачевци

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и  чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето и предвид  обявеното  извънредно положение на територията на Република България,  въведените противоепидемични мерки съгласно  т. 3  от заповед №РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, с цел  запазване на живота и  здравето на населението на община Ковачевци и  след взето решение на Общинския кризисен щаб  

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. На територията на община Ковачевци, в кметствата и кметските наместничества, считано от 24.03.2020г., да бъде  преустановена услугата  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.

2.Срокът на действие на настоящата заповед е до отмяна на противоепидемичните мерки  на територията на Република България  и респ. Община Ковачевци и в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ива Борисова –                    Вр. ИД Секретар на  община Ковачевци.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на  длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение и да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ  (П)

Кмет на Община Ковачевци

 

 


понеделник, март 23rd, 2020
Поради обявеното извънредно положение и във връзка със заповед на МЗ РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и по-конкретно т. 1 от нея, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти за „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще се отложи за неопределено време, като най-малко два работни дни преди отварянето всички ще бъдат уведомени за него отново със съобщение на профила на купувача на Възложителя.
Отлагането е във връзка със запазване живота и здравето на всички лица и предвид забраната за струпване в закрито помещение на обществени места на група от лица.

четвъртък, март 19th, 2020

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА.

 

1. ОБЩИНА ЗЕМЕН

 • Людмила Бакалова – Директор домашен социален патронаж, тел. 0877/10-30-56
 • Николай Евтимов – Служител в домашен социален патронаж,
 • Боян Евтимов – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0885/04-38-80

2.  ОБЩИНА ТРЪН

 • Марин Радивоев – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0898/33-41-86
 • Антон Аначков – Здравен медиатор, тел. 0896/52-82-13

3. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 • Емил Николов – Служител в социален патронаж, тел. 0884/70-50-28

4. ОБЩИНА РАДОМИР

 • Асен Димитров Колаксъзов-Технически изпълнител-Домакин, тел. за връзка:  0896/68-18-46
 • Венцислав Свиленов Димитров-Работник поддръжка „Улично осветление“ , тел. за връзка: 0884/32-25-13
 • Дежурни към ОБСС-тел. за връзка: 0885/59-92-92

5. ОБЩИНА БРЕЗНИК

 • Даниела Захова – Здравен медиатор, тел. 0897/77-52-53
 • Мариела Неделкова – Служител в домашен социален патронаж, тел.0877/26-11-04

петък, март 13th, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  123/13.03. 2020г.

с. Ковачевци

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.4 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, считано от 13.03.2020г. и  издадена Заповед № РД -01-124/13.03.2020г.  на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъдат затворени, считано от  20.00ч. на 13.03.2020г.   до  29.03.2020г. заведенията за обществено хранене, кафета, ресторанти, пивници, къщи за гости, бунгала, хотели и места за настаняване.

2.Забранявам в търговски обекти- магазини сервирането и употребата на алкохолни напитки,  кафета и  ползването им като питейни заведения.

За констатирани нарушения по настоящата заповед упълномощавам органите на полицията и кметските наместници по населените места  на територията на община Ковачевци, да съставят Актове за установяване на административни нарушения  по реда на  ЗАНН.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на Полицейски участък  Ковачевци.

Копие от настоящата заповед да се връчи на  кметските наместници по населени места  на  управителите на търговските обекти, заведения за обществено хранене, места за настаняване и пивници за сведение и изпълнение, а на началника на ПУ – Ковачевци за контрол.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

Заповед

 


сряда, февруари 5th, 2020

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША

НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ЗАСТОПАНСКАТА 2020/2021 г.

 

І. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша е разработен на основание чл. 37о, ал. 4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд в населените места на територията на Община Ковачевци, като определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината, на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ.

 

III. ЦЕЛ

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ.

Мерите, пасищата и ливадите, включени в списъка по Приложение № 1 са имоти от общинския поземлен фонд.

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите, както и правилата за общо и за индивидуално ползване на територията на Община Ковачевци в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от Общинския съвет на Община Ковачевци,  с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

1. Общината e длъжна:

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и ливади – публична общинска собственост за ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище.

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на ползването на пасищата и мерите.

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:

2.1. Да заплащат в срок определения наем за ползване на общинските пасища, мери и ливади;

2.2. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са регистрирани земеделски производители с животни;

2.3. Да не разорават предоставените им мери и пасища, и да не променят начина на трайно ползване;

2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;

2.5. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на опазването им;

2.6. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

2.7. При ползването на мерите, пасищата и ливадите е необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД-09-122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните:

Национален стандарт 1.

Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици:

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;

-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.

Национален стандарт 2.

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).

Национален стандарт 3.

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3.).

Национален стандарт 4.

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.

Национален стандарт 5.

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:

- за обработваеми земи – обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

- за трайни насаждения – укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.

Национален стандарт 6.

Забранява се изгарянето на стърнищата.

Национален стандарт 7.

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:

- директните плащания;

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

2.8. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни /задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити;

2.9. Да спазват ограниченията на Натура 2000;

2.10. Не се допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за растителна защита;

2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;

2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.

2.14. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им ползване пасища, мери и ливади, както и да изграждат в тях временни постройки без знанието и съгласието на общината, освен в изрично разрешени случаи.

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кмет на Община:

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;

1.3. Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на територията на съответното кметство /населено място/.

2. Отдел „Общинска собственост и стопански дейности”:

2.1. Отговарят за актуализацията на плана;

2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана;

2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд;

2.4. Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.

3. Кметовете на кметства:

3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

3.2. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване общински пасища и мери.

3.3. Предоставят периодична информация на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна.

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на мери, пасища и ливади за стопанската 2020/2021 година общинска администрация Ковачевци взаимодейства с: ОС „Земеделие” Ковачевци, Кметове по населените места и Ветеринарния лекар, отговарящ за общината.

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:

Наемите за ползване на мери, пасища и ливади общинска собственост постъпват в приход на бюджета на община. Финансиране по проекти – наемателите на мерите, пасищата и ливадите могат да кандидатстват по европейски програми и схеми за средства, с цел подобряване екологичното им състояние.

КАЛИЩА- пасища

КОВАЧЕВЦИ- пасища

КОСАЧА- пасища

ЛОБОШ-пасища

РАКИЛОВЦИ-пасища

СИРИЩНИК- пасища

ЕГЪЛНИЦА-пасища

СВЕТЛЯ- пасища

ЧЕПИНО- пасища

СЛАТИНО- пасища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 27-31.01.2020

петък, януари 24th, 2020

Планирани прекъсвания за област Перник за периода 27-31.01.2020


петък, декември 27th, 2019

 

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2020г. на община Ковачевци

 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020г.

Обсъждането ще са проведе на 10.01.2020г. (петък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и лицата, които са заинтересовани от бюджетната процедура,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2020г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

Pokana_budjet_2020

 


сряда, декември 11th, 2019

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 11.12.2019г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

.

МОТИВИ:

 

1. Изменението е мотивирано и целта е, с промяна на Наредбата, да се премахнат изричните разпоредби,  които са незаконосъобразни и в противоречие със Закона за вероизповеданията.

2. За прилагане на  промените не са необходими финансови средства.

3. Актуализирането на Наредбата, ще допринесе за отстраняване на  двусмислие и противоречие между Наредбата и Закона за вероизповеданията,  и да се синхронизира  подзаконовия  нормативен акт със Закона за  вероизповеданията.

4. Изменението на  Наредбата  не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на промяната.

3. Частична оценка на въздействието.

Конкретни мотиви

ДОКЛАДНА ПРОМЯНА НАРЕДБА ОБЩЕСТВЕН РЕД

ДОКЛАД ПРОМЯНА НАРЕДБА ОБЩЕСТВЕН РЕД (2)

 

 

 

 

 


петък, декември 6th, 2019

УТВЪРДИЛ:  

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Заповед № и дата на утвърждаване:

РД 376 от 05.12.2019г. 

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А  

за предоставяне на  достъп до обществена информация

 

Раздел І

Общи положения

 

 

Чл. 1. (1) С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информацията, съгласно Закона за достъп до обществена информация.

(2)  Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в Община Ковачевци, по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо, ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

(3) Всеки гражданин има право на достъп до обществена информация по  реда и условията, определени със ЗДОИ, освен ако в друг закон е предвиден друг ред. Достъпът до обществена информация се предоставя при стриктно съблюдаване на принципите на законност, достъпност и откритост.

(4) За неуредени с тези вътрешни правила въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация.

Чл. 2. (1)  Обществена информация, по смисъла на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на община Ковачевци.

(2) Информацията по ал.1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

(3) Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от Община Ковачевци.

Официална и служебна обществена информация

Чл.3 (1)   Обществената информация е официална и служебна.

(2)  В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

(3)   Официална е информацията, която се съдържа в актовете на Община Ковачевци, като орган за местно самоуправление при осъществяване на нейните правомощия.

(4)   Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на Община Ковачевци и нейната администрация.

Достъп до официална и служебна обществена информация

Чл.4 Достъпът до официална обществена информация се осигурява чрез публикуване.

Чл.5 Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

Чл.6 Достъпът до служебната обществена информация се ограничава когато е :

(1)  Свързан с оперативната подготовка на актове на кмета на Община Ковачевци и Общинския съвет.

(2) Съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, както и сведения, свързани с тях и подготвени от Общинската администрация.

(3) Ограничението по чл.6  не може да се прилага след изтичане на 2 /две/ години от създаването на такава информация.

(4) Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

(5) Вътрешните правила се прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Община Ковачевци.

(6) Тези правила не се прилагат за :

1. Официална обществена информация, която е обнародвана;

2. Класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, определена в Приложение № 1 към закона.

3. Класифицирана информация, представляваща държавна тайна.

4. Лични данни, съгласно чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни и § 1, т.2 от Закона за достъп до обществена информация.

5. Информация, предоставяна във връзка с административното обслужване на физическите и юридически лица.

6. Информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България.

7. Информация, която представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

8. Онази част от информацията, достъпът до която е ограничен по реда на чл.13, ал.2 от ЗДОИ, но за не повече от 2 /две/ години.

9. Информация, която се предоставя по силата на друг нормативен акт.

Чл.7  (1) Субекти на правото на достъп до обществена информация са: гражданите на Република България, чужденците, по смисъла на Закона за чужденците в Република България, лицата без гражданство и всички юридически лица.

(2) Лицата по ал. 1, наричани по-нататък „заявители”, могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на ЗДОИ.

(3) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация  и на повторното използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, да застрашава националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите  и морала.

Чл. 8. (1) Целта на вътрешните правила е да се удовлетвори конституционното право на  всеки гражданин  на Република България на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на основата на принципите на :

1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията

2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация

3. Осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация

4. Защита на правото на информация

5. Защита на личната информация

6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата

(2) Достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен.

Чл.9 (1) Община Ковачевци  информира за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.

(2) Община Ковачевци задължително съобщава информация, която :

1. Може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество.

2. Опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси.

3. Представлява или би представлявала обществен интерес.

4. Следва да бъде предоставена по силата на закон.

Чл.10  (1) С цел осигуряване на  прозрачност в дейността на Общинската администрация и за улесняване на гражданите за достъп до обществена информация периодично се публикува, включително на официалната страница на Община Ковачевци актуална информация, съдържаща :

1. Описание на правомощията на Кмета на Община Ковачевци и данни за организацията, функциите и отговорността на Общинската администрация.

2. Нормативните актове на  Община Ковачевци

3. Описание на информационните масиви и ресурси използвани от Общинската администрация.

4. Наименованието, адреса, телефона и работното време на Центъра за административно обслужване.

(2) Кмета на Община Ковачевци изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, включващ и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодния доклад по чл.62, ал.1 от Закона за администрацията.

Чл. 11  За осигуряване на прозрачност в дейността на Общинската администрация, за подадените заявления за достъп до обществена информация, решенията и отказите се води регистър  за достъп до обществена информация.

Чл. 12. (1) Достъпът до официална информация, съдържаща се в общи или нормативни административни актове на Община Ковачевци, се осигурява чрез публикуването им на страницата на Община Ковачевци в интернет и на информационното табло в Центъра за административно обслужване или по друг подходящ начин.

1. Обществена информация се публикува или предоставя след одобрение от Кмета на Общината.

(2) Достъпът до обществена информация може да бъде ограничен, в случаите когато исканата информация:

1. е класифицирана

2. представлява държавна тайна

3. е информация, отнасяща се до физическите лица и разкриваща тяхната физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност – лични данни

4. представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци

(3) При искане на достъп до вече публикувана официална информация на заявителя се посочват изданието, в което тя е публикувана, броят и датата на издаване.

Раздел ІІ

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 13. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1.      преглед на информация – оригинал или копие;

2.      устна справка;

3.      копие на хартиен носител;

4.      копие на технически носител.

(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.

(3) Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.

Чл. 14. (1) Исканият от заявителя достъп до обществена информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:

1.      за нея няма техническа възможност;

2.      е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

3.      води до възможност за неправомерната й обработка или до нарушаване на авторски права.

(2) В случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма по преценка на Община Ковачевци.

 

Чл. 15. Когато заявителят счита, че предоставената му информация поискана въз основа на устно запитване е недостатъчна, може да подаде писмено заявление.

Раздел ІІІ

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 15. (1) Достъп до обществена информация се предоставя от Община Ковачевци въз основа на писмено заявление по образец, съгласно приложение № 1 към тези правила, или устно запитване.

(2) Заявлението съдържа информация за:

1. Трите имена на заявителя, ако е физическо лице, съответно – наименованието и седалището му, ако е юридическо лице,

2. Описание на исканата информация;

3.  Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата  информация;

4. Адрес за кореспонденция със заявителя.

(3) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е подадено по електронен път на  електронна поща: oba_kovachevtsi@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или по факс;

1. При подаване на заявлението по електронен път заявителят е длъжен да посочи начина, по който желае да получава изявления от община Ковачевци.

2. След получаване на заявлението община Ковачевци изпраща на заявителя потвърждение за получаването му.

Чл. 16. (1)  Достъпът до обществена информация е безплатен.

(2)  Достъп до обществена информация се предоставя след представяне на  платежен документ за платени разходи при предоставяне на обществена информация според вида на носителя, определени със Заповед № 1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите, а именно:

1.      дискета – 1 бр. – 0.50 лв.

2.      СD - 1 бр. -  0.50 лв.

3.     DVD-  1 бр.- 0,60 лв.

4.      разпечатване  - една страница /А4/ – 0.12 лв.

5.      ксерокопие  - една страница /А4/ – 0.09 лв.

6.      факс - една страница /А4/ – 0.60 лв.

7.      писмена справка – една страница /А4/ – 1.59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

(3) Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой на касата на Община Ковачевци или по банков път по сметка на общината, след получаване на решението за достъп до обществена информация.

(4)  Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на представената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя.

(5)  Приходите от предоставянето на достъп до обществена информация постъпват по бюджета на Община Ковачевци.

Чл. 17. (1) Предоставянето на достъп до обществена информация се удостоверява с протокол, който се подписва от съответния служител, а когато заявителя се яви лично за получаване на информацията и от него. /Приложение № 2/.

(2) Приема се, че в случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 ЗДОИ срок или когато той не заплати определените разноски, е налице отказ от упражняване на конституционното право на информация.

Раздел ІV

Приемане, регистриране и срокове за разглеждане

Чл. 17. Дейността по приемането, регистрирането и разглеждането на заявления, както и изготвянето на решения по ЗДОИ в Община Ковачевци, се организира от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината.

Чл. 18. (1) Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат и регистрират в специален регистър от служител в Общо Деловодство на Община Ковачевци.

(2) В зависимост от характера на запитването, служителят по ал. 1 пренасочва заявителя към компетентния ръководен служител от общината за устна справка.

(3) Служителят, предоставил устната справка или изготвил информацията, уведомява служителят по ал. 1 за предоставената информацията, съответно за отказ да се предостави такава.

Чл. 19. (1) Регистърът съдържа: регистрационен индекс, съдържащ номер по ред и дата на постъпване на устното запитване, трите имена на заявителя; поисканата информация;  формата /вид/, чрез която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, дата на предоставяне на поисканата информация и забележка.

(2) Регистрационният номер на заявленията се формира от регистрационен индекс, съдържащ  пореден номер и дата на постъпване.

(3) Служителят по чл. 18, ал. 1 на всеки три месеца изготвя и представя на Кмета на Община Ковачевци справка за получените устни запитвания.

Чл. 20. (1) Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по образец съгласно Приложение № 1.

(2) Образецът на заявление се предоставя безплатно на хартиен носител в общото деловодство на Община Ковачевци. Същият се публикува и на официалната електронна страница на общината.

Чл. 21. (1) Писмените заявления се регистрират в специален регистър в деловодството на общината в деня на тяхното получаване от служител в Общо деловодство на Община Ковачевци.

(2) Всеки заявител получава при необходимост компетентна консултация и помощ при попълването на заявленията.

Чл. 22. (1) Писмените заявления за достъп до обществена информация се приемат и регистрират в специален регистър от служител в Общо деловодство на Община Ковачевци.

(2) Регистрационният номер на заявленията се формира от регистрационен индекс, съдържащ  пореден номер и дата на постъпване.

(3) Регистърът съдържа : регистрационен индекс, съдържащ пореден номер и дата на постъпване на писменото заявление, трите имена на заявителя, поисканата информация, формата /вид/, чрез която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, дата на предоставяне на поисканата информация и забележка.

(4) Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод  на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на  регистрираното заявление и датата на постъпване.

Чл. 23. (1) В деня на регистрирането им, писмените заявления се предават на Кмета  на Община Ковачевци за резолюция.

(2) В случаите, когато писмените заявления не са изготвени съгласно образеца по Приложение № 1 или не съдържат реквизитите по чл. 15   те се оставят без разглеждане.

Чл. 24. Кметът  резолира заявлението за достъп до служители, от чиято компетентност е исканата информация.

Чл. 25. (1) Служителят до когото е резолирано заявлението за достъп е лицето, което отговаря за изготвянето на решение за предоставяне или отказ на исканата информация.

(2) Служителят по чл.25, ал.1 подготвя Решението за предоставяне или отказ, предоставя го на кмета за подпис, както и при необходимост, подготвя Уведомление до заявителя, за уточнение или с цел удължаване на срока

(3) Секретарят на Община Ковачевци  проследява хода на работата и следи за спазване на законните срокове.

Чл. 26. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок, след датата на регистрирането им.

(2) В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо служителят по чл.25, ал.1  уведомява заявителя за това с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

(3) Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни от получаване на писмото, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. За удължаването на срока, заявителят се уведомява писмено.

(5) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото изрично съгласие за предоставянето й.

Чл. 27. Когато Община Ковачевци не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от регистрирането му, за което заявителят се уведомява писмено – по пощата с обратна разписка. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

Чл. 28. Когато Община Ковачевци не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на писменото заявление, заявителят се уведомява писмено.

Чл. 29 Оригиналната преписка се съхранява в Общото Деловодството на Община Ковачевци. Копие от преписката се съхранява и при  служителят по чл.25, ал.1.

Раздел V

Решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 30. (1) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се взимат от Кмета на Община Ковачевци в срок не по-късно 14 дни след датата на регистриране.

(2) Органите по ал. 1 уведомяват писмено заявителя за своето решение.

(3) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне се завеждат в създаден за целта регистър, който съдържа : регистрационен индекс, съдържащ пореден номер и дата на решението и кратко описание на решението.

(4) Регистърът по чл.30, ал.3 се съхранява в Общото деловодство.

(5) Решенията се създават в 2 /два/ екземпляра, от които един за заявителя на обществена информация и втория за архивиране към регистъра по чл.30, ал.3.

Чл. 31. (1)В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

1.      степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2.      срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

3.      мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

4.      формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

5.      разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

(2) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

(3) Срокът по ал. 1, т. 2  не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Чл. 32. В случаите на неявяване на заявителя или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

Чл. 33. (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

1.      исканата информация е класифицирана информация

2.      достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие

3.      исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

(2) В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл. 34. (1) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ, датата на приемане на решението.

(2) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

(3) Решенията за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд – Перник по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Раздел VІ

Допълнителни разпоредби

§1. По всяко постъпило заявление се води досие, което съдържа: заявление, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението за достъп или отказ за достъп до обществена информация,платежен документ и протокол за предоставяне на достъп.

§2. След извършване на вписването досието се предава за съхранение в Общото деловодство в съответния регистър.

§3. (1) Тези Вътрешни правила се приемат в изпълнение на Закона за достъп на обществена информация и Заповед № 1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите и влизат в сила от датата им на утвърждаване със заповед на кмета на Община Ковачевци.

§4. Вътрешните правила и приложенията към тях публично да се оповестят като се публикуват на сайта на общината. 

§5. Изпълнението на тези вътрешни правила за достъп до обществена информация се възлага на Секретаря на Община Ковачевци.

§6. Всички служители на Община Ковачевци са длъжни да се запознаят с вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.

Вътрешни-правила-за-предоставяне-на-достъп-до-обществена-информация 2019