Новини

вторник, юни 5th, 2018

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  Отчета на Бюджет 2017г. на Община Ковачевци

 

 

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2017-та година.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,  и чл.42, ал.1 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци, Председателят на Общински съвет – Ковачевци организира публично обсъждане на Отчета на Бюджета за 2017г.

Обсъждането ще са проведе на 19.06.2018г. (вторник) от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

Каним населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината, и цялата общественост, да вземат участие в обсъждането на Отчета на Бюджета за 2017г.

 

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или да изпратите  на  електронен адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

 
 

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОВАЧЕВЦИ


Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци

понеделник, март 26th, 2018

Наредба


петък, март 16th, 2018

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 55 000 лева се прибавя сумата 5 157 лева и сумата става 60 157 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3/ става 75 157 лв.

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 128 157 лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 2 100 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става        2 100 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 200 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 7:

 

7. УПИ III кв. 26а с площ 493 кв. м. в с. Калище

 


вторник, март 6th, 2018

ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 37И АЛ.5 ЗСПЗЗ И ЧЛ.99 АЛ. 1 ППЗСПЗЗ

 

Чл. 37 и ал.5 ЗСПЗЗ- Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок от 1 до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация.

 

Чл. 99. от ППЗСПЗЗ - Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект, в срок до 10 март. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите.

5. Министерството на земеделието, храните и горите предоставя служебно на съответната община извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните обекти на територията на общината.

 

 

 


Проект!Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци,

сряда, февруари 14th, 2018

Проект! Изменение и допълнение за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Ковачевци


Обявление

понеделник, февруари 12th, 2018

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 46/12.02.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За пасища, мери и ливади от I- VII катег.- 6.5 /шест лева и петдесет ст./ лева на декар

Пасища, мери и ливади  VIII- X катег.-5.9 /пет лева и деветдесет ст./ лева на декар

за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: виж прикачения файл 

обява търг под наем зем.земи 2018


Обявление

понеделник, февруари 12th, 2018

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 45/12.02.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За ниви от I- VII катег.- 10 /десет/ лева на декар

Ниви  VIII- X катег.- 9 /девет/ лева на декар

за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: виж прикачения файл

обява търг под наем зем.земи 2018 ниви


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г.

вторник, януари 30th, 2018

ГОДИШЕН-ПЛАН-ЗА-ПАША-ЗА-2018-2019г.

ЕГЪЛНИЦА-пасища

КАЛИЩЕ- пасища

КОВАЧЕВЦИ- пасища

КОСАЧА- пасища

ЛОБОШ- пасища

РАКИЛОВЦИ- пасища

СВЕТЛЯ- пасища

СИРИЩНИК- пасища

СЛАТИНО- пасища

ЧЕПИНО- пасища


четвъртък, януари 25th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с чл.15, ал. 1 т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми и писмо с изх. № 08-00-369(4)/23.01.2018г. от РИОСВ- Перник относно: Решение за преценяване на  необходимостта от извършване на екологична оценка              № ПЕ-1-ЕО/2018г. на  „Програма за управление на отпадъците на община Ковачевци 2017г.- 2020г.”, с възложител Община Ковачевци, уведомявамe обществеността и всички заинтересовани лица, че на 23.01.2018г. е издадено Решение №ПЕ-1-ЕО/2018г. на РИОСВ – Перник, да не се извършва екологична  оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Ковачевци 2017г.- 2020г.”

Цялото решение е обявено на информационното табло в сградата на Община Ковачевци  и на сайта на Общината на 25.01.2018г, за период от 14 дни.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите  и/или Административен съд Перник в   14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица  по реда на Административно- процесуалния кодекс.

 Решение ЕО

PUO_Kovachevsti_2020_06.12.2017


петък, януари 19th, 2018

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на Община Ковачевци и

Доклад за екологична оценка


           Община Ковачевци

 

обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на обществено обсъждане по предварителния проект на Общ устройствен план на Община Ковачевци, включително и на консултации по Доклад за Екологична оценка към него по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ,бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.).

 

  1. 1.    Информация за контакт с Възложителя

 

      Община Ковачевци, със седалище и административн адрес на управление село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, ЕИК 000386694, представляванa от Васил Кирилов Станимиров в качеството му на кмет за Община Ковачевци

Пълен пощенски адрес: 2450, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник,

Телефон: 0886 747178

E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg        

Лице за контакти:  Бойка Лозанова, 0886 747178

 

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Предварителният проект за Общ устройствен план на община Ковачевци е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

б) период на действие – Общият устройствен план  на Община Ковачевци предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година, като е разработена  урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.

в) теритериален обхват -  общински.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа – всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на общината.

д) основни цели на плана – Главната  нова цел на териториалното и селищно устройство в нашата страна  е: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”.

Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.

е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавиня бюджет – МРРБ, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници – републикански и общинския  бюджети, публични фондове, предприятия , средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции…

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Ковачевци се разработва в две фази:

v Първа фаза – Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;

v Втора фаза – Окончателен проект.

Общественото обсъждане на Предварителния проект ще се проведе в залата на общинската администрация на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановеният срок в 10,00 ч. на 15.03.2018 година.

3. Орган, отговерен за ПРиемането на Плана и орган, отговорен за прилагането на плана.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет  Ковачевци. Приложението му е приоритет на Възложителя.

  1. 1.        Място за публичен ДОСтЪП – Предварителен проект на ОУП на община Ковачевци, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на заинтересованите :

-           В Центъра за административно обслужване  в сградата на общинската администрация Ковачевци всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в периода от 22.01.2018 година до  15.03.2018 година.

-           На интернет страницата на Възложителя – http://www. kovachevtsi.com /  в периода от 22.01.2018 година до 15.03.2018 година.

-           На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган – РИОСВ Перник  – www.riosv-pernik.com/ в периода от от 22.01.2018 година до 15.03.2018 година.

-           Писмени становище се приемат по пощата или в Общинската администрация, 2450 село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, на Е-mail адресите на общината oba_kovachevtsi@abv.bg         или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВ гр. Перник 2304, ул. „Бл. Гебрев“ № 15, ет. 1, e-mail: riew_pernik@abv.bg

 

С всички материали можете да се запознаете на адрес  http://kovachevtsi.com/?page_id=10935