Новини

Обява на Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник

сряда, август 1st, 2018

Мерки за насърчаване на работодатели

Obqava_01082018112048


Заповед за отмяна на Заповед за ограничаване достъпа до горските територии в обхвата на Регионална дирекция по горите – Кюстендил на лицата, които извършват събиране на трюфели за период три месеца

сряда, юли 25th, 2018

SKM_C25818072513420


Заповед за ограничаване достъпа до горските територии в обхвата на Регионална дирекция по горите – Кюстендил на лицата, които извършват събиране на трюфели за период три месеца

сряда, юли 25th, 2018

CCI19072018


понеделник, юли 16th, 2018

На страницата на Община Ковачевци е публикувана докладна записка за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година.

С текста на докладната можете да се запознаете на : http://kovachevtsi.com/?page_id=9985


вторник, юни 26th, 2018

ДО

 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Ковачевци има намерението да кандидатства с проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв.49a по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007  Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В тази връзка и съгласно Условията за кандидатстване с проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Община Ковачевци следва да проведе пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне размера на разходите, с който ще кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Във връзка с гореизложеното, Моля всички заинтересовани лица да представят оферта по отношение изпълнението на следните видове строително-монтажни работи:

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

Участниците в настоящите пазарни консултации трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ако са местни лица, а за чуждестранни лица – да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;
 2. Да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от четвърта категория.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ

 

Всяка оферта трябва да съдържа:

 

 1. Наименование на оферента;
 2. Срок на валидност на офертата;
 3. Дата на издаване на офертата;
 4. Подпис и печат на офертата;
 5. Техническо предложение;
 6. Ценово предложение в левове с посочен ДДС;
 7. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите.

Участниците следва да изготвят своите оферти съгласно образците, приложени към настоящата покана. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност – факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.

Опаковката се надписва по следния начин:

 

 

ДО

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

с.Ковачевци,  п.к. 2450

 

 

ОФЕРТА

 

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв.49a по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“

 

 

/Наименование на участника/

Адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес

 

 

Офертите следва да бъдат подадени до 17:00 часа на 03.07.2018 г. на адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник – За Община Ковачевци

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 1. Информация за участника – Образец № 1
 2. Техническо предложение – Образец № 2
 3. Ценово предложение – Образец № 3
 4. Декларация за липса на свързаност – Образец №4

 

 

С уважение,

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

За повече информация : http://kovachevtsi.com/?page_id=11512


Заповед

четвъртък, юни 21st, 2018

за правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи

виж файла: ЗАПОВЕД ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ 2018


Мерки за насърчаване на работодателите, разкриващи работни места

сряда, юни 13th, 2018

objaveni-finansovi-sredstva-za-nasyrchitelni-merki-i-programi-za-rabotodateli-v-dbt-pernik (1)


вторник, юни 5th, 2018

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  Отчета на Бюджет 2017г. на Община Ковачевци

 

 

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2017-та година.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,  и чл.42, ал.1 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци, Председателят на Общински съвет – Ковачевци организира публично обсъждане на Отчета на Бюджета за 2017г.

Обсъждането ще са проведе на 19.06.2018г. (вторник) от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

Каним населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината, и цялата общественост, да вземат участие в обсъждането на Отчета на Бюджета за 2017г.

 

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или да изпратите  на  електронен адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

 
 

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОВАЧЕВЦИ


Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци

понеделник, март 26th, 2018

Наредба


петък, март 16th, 2018

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 55 000 лева се прибавя сумата 5 157 лева и сумата става 60 157 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3/ става 75 157 лв.

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 128 157 лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 2 100 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става        2 100 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 200 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 7:

 

7. УПИ III кв. 26а с площ 493 кв. м. в с. Калище