Обяви

четвъртък, януари 17th, 2019

З А П О В Е Д

№РД-  22/17.01.2019г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 4 от Протокол № 1/09.01.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ II-за парк и обособяване на нов УПИ III-1158, кв.98 по регулационния план на с.Ковачевци , Община Ковачевци.

Изменението одобрява изменение на УПИ II-за парк с площ 20077 кв.м. и обособяване на нов УПИ в кв.98, както следва:

-          УПИ II-за парк с площ 18459 кв.м.

-          УПИ III- 1158 с площ 1618 кв.м.

Новообразуваните УПИ са в урбанизирана територия.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах.60%;

-          Интензивност на застрояване -1.2;

-          Озеленена площ – мин.40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

УПИ II – за парк граничи с улица ОТ306 – ОТ308, от юг, по регулационния план на с.Ковачевци, осигуряваща достъп до него.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

ЗАПОВЕД

 


вторник, януари 15th, 2019

 

О Б Я В Л Е Н И Е

1/15.01.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци”, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №1  2019г.


четвъртък, декември 27th, 2018

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2019г. на община Ковачевци

 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019г.

Обсъждането ще са проведе на 10.01.2019г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

         Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2019г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

pokana_budget_2019_KOVACHEVTSI

 


четвъртък, декември 27th, 2018

 

Заповед № РД 346 от 27.12.2018 год.

Заповед № РД 347 от 27.12.2018 год.

Заповед № РД 348 от 27.12.2018 год.

Заповед № РД 349 от 27.12.2018 год.

Заповед № РД 350 от 27.12.2018 год. (2)

Заповед № РД 351 от 27.12.2018 год.

Заповед № РД 352 от 27.12.2018 год.

 

 

 


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси в община Ковачевци .

петък, декември 21st, 2018

сряда, декември 12th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№64/12.12.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхвата на кв.29, с.Егълница, Oбщина Ковачевци, с възложител: Цветанка Михайлова Михова и Йорданка Михайлова Михова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Oбщина Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление-64


вторник, декември 11th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№63/11.12.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов планоснимачен №1 с попадащите в него сгради по кад.план на с.Ракиловци, махала „Миьови”, община Ковачевци, с възложител: Светла Иванова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-63


петък, декември 7th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№61/07.12.2018 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов планоснимачен №5 и попадащите сгради в него по кадастралния план на с.Егълница, махала „Класанова”, Община Ковачевци, с възложител: Стефан Класанов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление-61

 


сряда, декември 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№60/05.12.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на кад.план на с.Егълница, махала „Угринска”, община Ковачевци с неурегулирани дворни места ПИ 7 и ПИ8, с възложител: Георги Велинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление-60


вторник, декември 4th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

59/04.12.2018 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов планоснимачен №6 с попадащите в него сгради по кад.план на с.Егълница, махала „Угринска”, община Ковачевци, с възложител: Симка Георгиева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление-59