Обяви

сряда, март 25th, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

 

       Уважаеми клиенти,

В ситуацията на извънредно положение ви приканваме да се възползвате от следните възможности за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ:

1. Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение, съгласно приетия Закон за извънредните мерки;

2. Да подавате по електронен път/Система за сигурно електронно връчване/ заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;

3. Да подадете заявления за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ по електронна поща- dbt_pernik@abv.bg; Pernik@nssi.bg

4. Да изпратите попълнени заявление за регистрация в ДБТ Перник и заявление за парично обезщетение за безработица чрез лицензиран пощенски оператор на следните адреси: Перник, ул.“Радомир“ №1 за ДБТ Перник и гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ №50 за ТП на НОИ

3.  Ако нямате КЕП/квалифициран електронен подпис/ или ПИК на НОИ, можете да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за парично обезщетение за безработица към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ. В ДБТ Перник има служител на ТП НОИ Перник, който може да ви консултира. Предоставен е и телефон за директна консултация със служители на НОИ- 076649388,076649363,076649304.

4. В случай, че имате КЕП или ПИК на НОИ можете да ползвате е- зоната на ДБТ и да подадете заявление през системата за сигурно електронно връчване.


понеделник, март 23rd, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  141/23.03.2020г.

с.Ковачевци

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и  чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето и предвид  обявеното  извънредно положение на територията на Република България,  въведените противоепидемични мерки съгласно  т. 3  от заповед №РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, с цел  запазване на живота и  здравето на населението на община Ковачевци и  след взето решение на Общинския кризисен щаб  

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. На територията на община Ковачевци, в кметствата и кметските наместничества, считано от 24.03.2020г., да бъде  преустановена услугата  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.

2.Срокът на действие на настоящата заповед е до отмяна на противоепидемичните мерки  на територията на Република България  и респ. Община Ковачевци и в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ива Борисова –                    Вр. ИД Секретар на  община Ковачевци.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на  длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение и да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ  (П)

Кмет на Община Ковачевци

 

 


понеделник, март 23rd, 2020
Поради обявеното извънредно положение и във връзка със заповед на МЗ РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и по-конкретно т. 1 от нея, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти за „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще се отложи за неопределено време, като най-малко два работни дни преди отварянето всички ще бъдат уведомени за него отново със съобщение на профила на купувача на Възложителя.
Отлагането е във връзка със запазване живота и здравето на всички лица и предвид забраната за струпване в закрито помещение на обществени места на група от лица.

четвъртък, март 19th, 2020

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА.

 

1. ОБЩИНА ЗЕМЕН

 • Людмила Бакалова – Директор домашен социален патронаж, тел. 0877/10-30-56
 • Николай Евтимов – Служител в домашен социален патронаж,
 • Боян Евтимов – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0885/04-38-80

2.  ОБЩИНА ТРЪН

 • Марин Радивоев – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0898/33-41-86
 • Антон Аначков – Здравен медиатор, тел. 0896/52-82-13

3. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 • Емил Николов – Служител в социален патронаж, тел. 0884/70-50-28

4. ОБЩИНА РАДОМИР

 • Асен Димитров Колаксъзов-Технически изпълнител-Домакин, тел. за връзка:  0896/68-18-46
 • Венцислав Свиленов Димитров-Работник поддръжка „Улично осветление“ , тел. за връзка: 0884/32-25-13
 • Дежурни към ОБСС-тел. за връзка: 0885/59-92-92

5. ОБЩИНА БРЕЗНИК

 • Даниела Захова – Здравен медиатор, тел. 0897/77-52-53
 • Мариела Неделкова – Служител в домашен социален патронаж, тел.0877/26-11-04

петък, март 13th, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  123/13.03. 2020г.

с. Ковачевци

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.4 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, считано от 13.03.2020г. и  издадена Заповед № РД -01-124/13.03.2020г.  на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъдат затворени, считано от  20.00ч. на 13.03.2020г.   до  29.03.2020г. заведенията за обществено хранене, кафета, ресторанти, пивници, къщи за гости, бунгала, хотели и места за настаняване.

2.Забранявам в търговски обекти- магазини сервирането и употребата на алкохолни напитки,  кафета и  ползването им като питейни заведения.

За констатирани нарушения по настоящата заповед упълномощавам органите на полицията и кметските наместници по населените места  на територията на община Ковачевци, да съставят Актове за установяване на административни нарушения  по реда на  ЗАНН.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на Полицейски участък  Ковачевци.

Копие от настоящата заповед да се връчи на  кметските наместници по населени места  на  управителите на търговските обекти, заведения за обществено хранене, места за настаняване и пивници за сведение и изпълнение, а на началника на ПУ – Ковачевци за контрол.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

Заповед

 


четвъртък, март 12th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

12/12.03.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен №23 по кадастралния план на с.Егълница, махала „Беловска”, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: Соня К. Луканова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в сградата на общината (2 етаж) и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, март 12th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

11/12.03.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен номер 14 и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Николина”, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: Соня К.Луканова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в сградата на общината (2 етаж) и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


сряда, март 11th, 2020

ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ  ОТПРАВЯ АПЕЛ  КЪМ  ВСИЧКИ  ЖИТЕЛИ

СПАЗВАЙТЕ ДИСЦИПЛИНА, БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ И РАЗУМНИ.

НЯМА МЯСТО ЗА ПАНИКА!

ОПАСЕН  ЛИ  Е  КОРОНАВИРУСЪТ?

 

-         Болестта преминава леко, особено при децата и младите хора.

 

-         По –трудно преминава при възрастните хора, особено при тези, които имат придружаващо заболяване.

 

СИМПТОМИТЕ СА:

ДРАЗНЕНЕ В ГЪРЛОТО

БОЛКИ В МУСКУЛИТЕ 

КАШЛИЦА

ХРЕМА

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

ГЛАВОБОЛИЕ

 

 

НАМАЛЕТЕ  РИСКА  ОТ  ЗАРАЗЯВАНЕ  КАТО:

-         Избягвате контакт с хора, които имат температура и кашлица.

 

-         Носете предпазна маска на лицето си.

 

-         При кихане или кашляне покривайте устата и носа със свивката на лакътя  или със салфетка, която след употреба трябва да бъде изхвърлена веднага.

 

-         Дезинфекцирайте предмети, които ползвате често.

 

-         Почиствайте редовно ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа или ги мийте с вода и сапун.


понеделник, март 9th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

10/06.03.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот №6 и съществуващите сгради, махала „Величкова”, с.Косача, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: Елена Ст. Тодорова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в сградата на общината (2 етаж) и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, март 5th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

9/05.03.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на ПУП – ПЗ за поземлен имот 37513.89.23 по КК на с.Ковачевци, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: Мариана Л.- Юсеф.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят със Изменението на ПУП – ПЗ в сградата на общината (2 етаж) и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци