Обяви

сряда, септември 20th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

45/20.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект ЧИ на ПУП – ПЗ – Промяна предназначението на ПИ 110002 по КВС на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Петър Огнянов Митев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.


сряда, септември 20th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№44/20.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява План за изменение на ПУП – План за регулация и Проект за частичен подробен план за застрояване, който засяга ПИ62, с.Лобош, община Ковачевци, с възложители: Борис Иванов Ситарски и Ангелина Иванова Ситарска.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 


понеделник, септември 18th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

42/18.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява   инвестиционно намерение „Допълнително водоснабдяване на село Косача, община Ковачевци” с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.


четвъртък, септември 7th, 2017

ПУП – ИПР – отреждане на нов УПИ ІV-156, кв.101, село Егълница, община Ковачевци

SKM_C25817090714330


четвъртък, септември 7th, 2017

ПУП – ИПР за УПИ ІІ, УПИ ІV, кв.105 и УПИ ХVІІІ, кв.49 по регулационния план на село Ковачевци, община Ковачевци

SKM_C25817090713090


четвъртък, септември 7th, 2017

ДО ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНУШЕВА

Ж.К. ЗОНА Б-18, БЛ.13, ЕТ.12, АП.67

ГР.СОФИЯ

Обявление № 41/07.09.2017г.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК, Ви уведомяваме, че за установен незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за строеж: Преустройство на сграда в микроцех за сушене и пакетиране на зеленчуци, билки и гъби, находящ се в УПИ XIII-142, кв.17 по плана на с.Егълница, община Ковачевци е съставен Констативен акт №8/25.07.2017г.

Със съдържанието на Констативен Акт №8/25.07.2017г. може да се запознаете в сградата на община Ковачевци, Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие”.

 

 

 

 

 

Община Ковачевци


понеделник, септември 4th, 2017

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Перник
Уведомява работодателите от общините Перник, Радомир Трън, Брезник, Земен и
Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на
програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на
заетостта (ЗНЗ) през м. септември 2017г.

Обява Агенция по заетостта


вторник, август 22nd, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№40/22.08.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява     Проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ II, УПИ IV-общ. в кв.105 и УПИ XVIII-общ. кв.49 по рег.план на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


вторник, август 22nd, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№39/22.08.2017 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ IV-156,кв. 101 по рег.план на с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, август 21st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№38/21.08.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване Кадастралния план на с.Косача, общ. Ковачевци, с поземлени имоти 143 и 373 в мах. „Груева”, с възложители: Зонка Борисова Алексова, Н-ци на Венка Борисова Иванова, Н-ци на Младен Борисов Младенов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци