Обяви

петък, януари 19th, 2018

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на Община Ковачевци и

Доклад за екологична оценка


           Община Ковачевци

 

обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на обществено обсъждане по предварителния проект на Общ устройствен план на Община Ковачевци, включително и на консултации по Доклад за Екологична оценка към него по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ,бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.).

 

 1. 1.    Информация за контакт с Възложителя

 

      Община Ковачевци, със седалище и административн адрес на управление село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, ЕИК 000386694, представляванa от Васил Кирилов Станимиров в качеството му на кмет за Община Ковачевци

Пълен пощенски адрес: 2450, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник,

Телефон: 0886 747178

E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg        

Лице за контакти:  Бойка Лозанова, 0886 747178

 

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Предварителният проект за Общ устройствен план на община Ковачевци е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

б) период на действие – Общият устройствен план  на Община Ковачевци предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година, като е разработена  урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.

в) теритериален обхват -  общински.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа – всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на общината.

д) основни цели на плана – Главната  нова цел на териториалното и селищно устройство в нашата страна  е: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”.

Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.

е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавиня бюджет – МРРБ, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници – републикански и общинския  бюджети, публични фондове, предприятия , средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции…

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Ковачевци се разработва в две фази:

v Първа фаза – Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;

v Втора фаза – Окончателен проект.

Общественото обсъждане на Предварителния проект ще се проведе в залата на общинската администрация на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановеният срок на 15.03.2018 година.

3. Орган, отговерен за ПРиемането на Плана и орган, отговорен за прилагането на плана.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет  Ковачевци. Приложението му е приоритет на Възложителя.

 1. 1.        Място за публичен ДОСтЪП – Предварителен проект на ОУП на община Ковачевци, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на заинтересованите :

-           В Центъра за административно обслужване  в сградата на общинската администрация Ковачевци всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в периода от 22.01.2018 година до  15.03.2018 година.

-           На интернет страницата на Възложителя – http://www. kovachevtsi.com /  в периода от 22.01.2018 година до 15.03.2018 година.

-           На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган – РИОСВ Перник  – www.riosv-pernik.com/ в периода от от 22.01.2018 година до 15.03.2018 година.

-           Писмени становище се приемат по пощата или в Общинската администрация, 2450 село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, на Е-mail адресите на общината oba_kovachevtsi@abv.bg         или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВ гр. Перник 2304, ул. „Бл. Гебрев“ № 15, ет. 1, e-mail: riew_pernik@abv.bg

 

С всички материали можете да се запознаете на адрес  http://kovachevtsi.com/?page_id=10935

 

 

 


Обява

сряда, януари 17th, 2018

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -15/17.01.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

 

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – УПИ ІV-156, кв.101, находящ се в стопанския двор на с. Егълница, община Ковачевци, с площ  1 500 кв.м. с граници по скица ИЗТОК: УПИ III-156, УПИ I-156, кв. 101; ЗАПАД: Свободни площи, СЕВЕР: Асфалтов път;  ЮГ: Улица /105а-104а-104б/, с начална цена  6 153  /шест  хиляди сто петдесет и три /  лева  с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 20.02.2018г.  от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 19.02.2018 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 19.02.2018 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 19.02.2018 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

Обява търг 20.02.2018г.


вторник, януари 9th, 2018

З А П О В Е Д

№ РД 5 от 09.01.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и положително Становище на Главният архитект на Община Ковачевци с изх.№ 01/02.02.2018г.,

Относно    изработване на   План застрояване /ПЗ/ в частта за  ПИ  № 4   и  ПИ № 5, махала „Водениците“, с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, като се предвиди отреждане  на ПИ 4 за „Жилищно застрояване“ и ПИ 5 за „Къща  за гости“

SKM_C25818010916230


вторник, януари 9th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№1/09.01.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване на имоти нови планоснимачни номера 1,2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Косача, махала „Карадакова”, община Ковачевци, с възложител: Петър Боянов Иванов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.


четвъртък, декември 28th, 2017

 

П О К А Н А


За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2018г. на община Ковачевци

 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2018г.

Обсъждането ще са проведе на 08.01.2018г. (понеделник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

         Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2018г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 


П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ ПРЕЗ 2018 г.

вторник, декември 19th, 2017

Годишна програма 2018


Обявление

четвъртък, декември 14th, 2017

№61/14.12.2017 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 5 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Ленин Александров Младенов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 61


четвъртък, декември 14th, 2017

Проект за частично изменение на Подробен Устройствен План – план за регулация за УПИ VII-257, кв.19 по плана на с.Косача, община Ковачевци, област Перник

SKM_C25817121409511

SKM_C25817121409520


петък, декември 8th, 2017

Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

08 Декември 2017

 

Работа за селскостопански работници в

Испания и Португалия

 

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник набира 1475 селскостопански работници за Испания и Португалия.

Подробна информация може да се намери на сайта на Агенция по заетостта и на портала за работа в Европа www.eures.bg , работните места са  № 3492, 3493, 3594, 3522 и 3523.

 

Работа в Испания, работни места № 3492, 3493 и 3594

 

За работно място №3492

Свободни работни места – 800

Изисквания към кандидатите :

 • добро физическо състояние, способни да издържат на начина на бране на ягоди и високи температури през пролетта в парници;
 • Опит в селското стопанство;
 • Жени на възраст от 25 до 40 години.

Заплащане и условия на заетост:

 • нетна заплата – 38,92 евро/ден;
 • храна и настаняване – за сметка на работодателя;
 • пътуването до Испания се поема от работника, завръщането в България се заплаща от работодателя.

Необходими документи:

 • телефон за контакт с работника;
 • документ, който да удостоверява наличието на NIE (идентификационен номер на чужденец) и номер на испанска социална осигуровка, ако има предишна заетост (копия на документите).

 

Крайна дата за кандидатстване:   05 Януари 2018 г.

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник при трудовите посредници /етаж 2, стаи 5, 6, 7,  8 и 9/ и във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

 

 

 

 

 

За работни места в Испания №3593 и 3594

 

Свободни работни места – 25 , 50

Изисквания към кандидатите :

 • да могат да работят селскостопанска работа, бране на ягоди и боровинки;
 • Опит в селскостопански дейности;
 • Жени на възраст от 18 до 45 години.

Заплащане и условия на заетост:

 • нетна заплата – 36,80 евро/ден;
 • храна – заплаща се от работника;
 • настаняване – за сметка на работодателя, ако работника остане до края на кампанията;
 • Работодателя заплаща пътуването до Испания и си удържа стойността  от първата заплата на работника.

Необходими документи:

 • телефон за контакт с работника;
 • документ, който да удостоверява наличието на NIE ( идентификационен номер на чужденец ) и номер на испанска социална осигуровка, ако има предишна заетост (копия на документите).

 

Крайна дата за кандидатстване:   22 Януари 2018 г.

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник при трудовите посредници (етаж 2, стаи 5, 6, 7, 8 и 9) и във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

 

 

Работа в Португалия, работни места № 3522 и 3523

 

Свободни работни места – 200 , 400

 

Изисквания към кандидатите :

 • да могат да работят селскостопанска работа, бране на ягоди и боровинки;
 • Опит в селскостопански дейности;
 • Жени/мъже на възраст от 18 до 50 години.

Заплащане и условия на заетост:

 • Базова месечна заплата – 557,00 евро;
 • Храна – работодателя осигурява средства за храна;
 • настаняване – за сметка на работодателя, работника заплаща режийните разходи;
 • При работно място 3522 работодателя заплаща пътуването до Португалия
 • При работно място 3523 Работодателя заплаща пътуването до Португалия и си удържа стойността  от първата заплата на работника.

Необходими документи:

 • Попълва се апликационна форма

 

Крайна дата за кандидатстване:   12 Януари 2018 г.

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник при трудовите посредници /етаж 2, стаи 5, 6, 7,  8 и 9/ и във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

 

В понеделник 11 Декември 2017г., Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник организира информационна среща с лидерите на Ромските организации, за да ги информира за възможностите за работа в Испания и Португалия.


Обявление

петък, декември 1st, 2017

№60/01.12..2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за разделяне на ПИ 3 К.Р. 782 по план на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Ненко Темелков и Силвия Темелкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                              Община Ковачевци

обявление 60