Обяви

сряда, януари 22nd, 2020

С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

 

 

 Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба за опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ковачевци. На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проет в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 22.01.2020г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на e-mail адрес : oba_kovachevtsi@abv.bg

 

 

 

 

 

Община Ковачевци

М О Т И В И

към проект на Наредба за опазване на селскостопанското имущество на Община Ковачевци

/съгласно чл.28,ал.2 от Закона за нормативните актове/

 

1.Причини, които налагат приемането на наредба за опазване на селскостопанско имущество на територията на община Ковачевци:

Съгласно разпоредбите на чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, кметовете на общините организират, ръководят и контролират опазването на селскостопанското имущество на територията на общината, организират и опазването на селскостопанското имущество, издирват нарушителите, налагат административни наказания и вземат мерки за възстановяването на вредите.

 

2.Цели, които се поставят с приемането на наредбата:

Предлаганият проект на наредбата цели усъвършенстване и отстраняването на неясноти на уредбата.Предоставя се възможност на населението на община Ковачевци да направят предложения за допълване на цялата наредба, цели се да бъдат разрешени въпроси и проблеми, които не са обхванати в наредбата, както и по-ефективно прилагане на нормативни актове в областта на опазването на селскостопанското имущество.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

Прилагането за Наредбата за опазване на селскостопанското имущество на община Ковачевци не изисква финансови средства.

 

4.Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

По-добър синхрон в работата между местната власт и органите на МВР при опазването на селскостопанското имущество. Засилване контролът и ефективността при опазването на селскостопанското имущество и санкционирането на нарушителите. Намаляване на загубите за жителите от посегателствата върху селскостопанското имущество.Синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство в Република България.

Очаква се прилагането на предлаганият проект на Наредбата за опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ковачевци да има положителен ефект върху населението, включително общинска администрация, чрез внасянето на яснота и подробна регламентация.Чрез направените от населението на община Ковачевци предложения ще бъдат регламентирани необхванати до този момент обществени отношения, което ще способства за разрешаване на други проблеми на територията на общината.

 

 

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект на наредбата не противоречи на Европейското законодателство и Европейската харта за местно самоуправление и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт на Република България.

Наредбата е подзаконов нормативен акт, разработен на основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за опазването на селскостопанското имущество.Проектът на наредбата е съобразен с разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и Закона за местните данъци и такси.

Наредба за опазване на селскостопанското имущество

 

 

 

 

 


петък, януари 17th, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет  Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата при община Ковачевци.  На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 17.01.2020 г. Последните могат да бъдат депозирани в Община Ковачевци или на е-mail адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg.

 МОТИВИ:
1. Създаването на този правилник е  с цел  осъществяване на дейности по координация и контрол на проблемите на безопасността на движението и предприемане на мерки за нейното подобряване на територията на община Ковачевци .
Приложения: 1. Проект на Правилник за организация и дейността на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата при община Ковачевци.

четвъртък, януари 16th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

3/15.01.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот 37513.89.23 по КК на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, с възложител: Мариана Димитрова Л.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на ПУП-ПЗ и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.ю

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, януари 10th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 02/10.01.2020г.

Дирекция „ТУМПР” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № РД-17/10.01.2020г. за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/- план за изменение на регулация и застрояване за УПИ VII- За Обнс, сграда на обществени, организации, културен дом и озеленяване, кв.101 по плана на с.Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 


петък, януари 10th, 2020

З А П О В Е Д

№РД18/10.01.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 1/09.01.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Становище №9 от 23.05.2019г., издадено от Главен архитект на Община Ковачевци

О Д О Б Р Я В А М:

Изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация на улица с ОТ 136-ОТ 139 и част от кв.5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци, област Перник.

Изменението касае промяна на улица ОТ 136- ОТ 139 между кв. 5 и кв.35  с ширина 8,9 м. и нова дължина 107,93 м. и обособяване на нови УПИ в кв.5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник.

С проекта не се предвижда обособяване на нови квартали.

Чрез новопроектираните улици се осигурява достъп до новопроектираните УПИ в съответните квартали.

В кв. 5 се обособяват следните УПИ:

-          УПИ II - с площ 876 кв.м.;

-          УПИ III - с площ 552 кв.м.;

-          УПИ IV – с площ 536 кв.м.

          В кв. 35 се обособяват следните УПИ:

-          УПИ I - с площ 1372 кв.м.;

-          УПИ II 409 - с площ 1961 кв.м.;

-          УПИ III – с площ 1137 кв.м.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина”, с устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40 %;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

SKM_C25820011015550

SKM_C25820011015570


вторник, януари 7th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

1/07.01.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.№10 по кадастралния план на с.Егълница, махала „Ланзова”, община Ковачевци, област Перник, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, декември 27th, 2019

 

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2020г. на община Ковачевци

 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020г.

Обсъждането ще са проведе на 10.01.2020г. (петък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и лицата, които са заинтересовани от бюджетната процедура,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2020г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

Pokana_budjet_2020

 


понеделник, декември 23rd, 2019

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ за социално приобщаване

Агенция по заетостта отправя покана за участие в текущите онлайн публични консултации относно подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) за заетост и мобилност на работната сила. Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник, който е достъпен на 23 официални езика на Европейския съюз на следния линк: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_bg. Попълването на въпросника е свързано с първоначална регистрация.

Консултацията ще бъде активна на този линк до 1 януари 2020 г.

Европейската комисия очаква мнението на участниците в проектите, бенефициентите както и от потенциални кандидати. Резултатите от проучването ще бъдат обобщени в документ, който ще бъде достъпен онлайн и ще покаже отговорите на участниците в проучването по държави. Информацията ще бъде използвана за оценка на постигнатото и ще помогне на ЕК да извлече поуки за начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще, да бъде по-ефективна и целенасочена.

УЧАСТВАЙТЕ АКТИВНО!

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ за социално приобщаване

Отправяме покана към Вас за участие в текущите обществени консултации, свързани с подкрепата на Европейския социален фонд  (ЕСФ) за социално приобщаване. Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник, който е достъпен в интернет за всички заинтересовани страни и гражданите като цяло.

Европейската Комисия очаква не само мнението на настоящите, но и на потенциалните участници в дейностите за насърчаване на социално приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация. Съдържанието на въпросника е достъпно на български език. То автоматично се адаптира към типа на отговарящия – Управляващ орган, участник или гражданин. Въпросникът ще бъде активен в интернет до 19 декември 2019 г. Той може да бъде попълнен на следния линк: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_bg. Попълването на въпросника е свързано с първоначална регистрация.

Резултатите от проучването ще бъдат обобщени в документ, който ще бъде публикуван в интернет и ще покаже отговорите по държави. Информацията ще бъде използвана за оценка на постигнатото в периода 2014-2018 г. Тя ще помогне на ЕК да извлече поуки за начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще, да стане по-ефективна и целенасочена. Цел на изследването е и да се установи дали е упражнен адекватен подход към хората, които имат най-голяма нужда от помощ, включително и в географски аспект, както и какъв вид подкрепа е била най-ефективна.

УЧАСТВАЙТЕ АКТИВНО!


вторник, декември 17th, 2019

ЗАПОВЕД

№РД 385/16.12.2019 г.

Във връзка със Становище на Главния архитект на Община Ковачевци с

№11/12.12.2019 г. и на основание чл.135,1 от ЗУТ

След като се запознах с внесените по преписката документи за исканото изменение намирам искането за основателно:

РАЗРЕШАВАМ:

Да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП -ПРЗ/ – план за изменение на регулация и застрояване за УПИ VII – 167,  кв.39 по плана на с. Лобош за обществени нужди.

1. Проектът не предвижда обособяване на нов квартал и ново УПИ, запазва се

устройствената зона а предвижда отреждане за обществени нужди.

2. Вид на територията: Жм – жилищна

Плът. Застр.- мах. 40%

Инт. Застр. – 1,2

Озел. От – мин. 60 %

Макс. Височина до 10 м. 3. ет.

Свободно застрояване.

3. Обявяване съгласно чл.131, ал,1 от ЗУТ

Проектът следва да се изготви съгласно изискванията на Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ЗУТ и Наредба №7 /22.12. 2003 г.

за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони.

Планът да бъде изготвен във фаза окончателен проект , в срок от тридесет (30)  дни от датата на издаденото становище.

Заповед РД -385/16.12.2019 г.

 


сряда, декември 11th, 2019

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 11.12.2019г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

.

МОТИВИ:

 

1. Изменението е мотивирано и целта е, с промяна на Наредбата, да се премахнат изричните разпоредби,  които са незаконосъобразни и в противоречие със Закона за вероизповеданията.

2. За прилагане на  промените не са необходими финансови средства.

3. Актуализирането на Наредбата, ще допринесе за отстраняване на  двусмислие и противоречие между Наредбата и Закона за вероизповеданията,  и да се синхронизира  подзаконовия  нормативен акт със Закона за  вероизповеданията.

4. Изменението на  Наредбата  не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на промяната.

3. Частична оценка на въздействието.

Конкретни мотиви

ДОКЛАДНА ПРОМЯНА НАРЕДБА ОБЩЕСТВЕН РЕД

ДОКЛАД ПРОМЯНА НАРЕДБА ОБЩЕСТВЕН РЕД (2)