Обяви

Обявление

сряда, април 26th, 2017

11/26.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Ивайло Симеонов Димев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е 11


вторник, април 25th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

10/24.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващата сграда по кадастралния план на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Божидарка Трайкова Асенова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 


петък, април 21st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

9/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на проект за параклис в УПИ XXI – 3, кв.2, с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Църковно настоятелство – Ракиловци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                               Община Ковачевци


петък, април 21st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№8/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имоти нови планоснимачни  номера 2 и  3 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Лятовци”, община Ковачевци, с възложители: Иван Йорданов Стоилов и Наташа Крумова Лятова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, април 21st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

7/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на кадастрален план – имот номер 3, махала „Соколова”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Анка Йорданова Лазарова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Обявление

сряда, април 5th, 2017

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД-137/05.04.2017 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с начална годишна наемна цена както следва, цена на декар:

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 6 /шест/ лева на декар

 

за срок от една стопанска година /2016-2017 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: 

 С. ЧЕПИНО ЕКАТТЕ: 80385

Номер на имот Местност НТП

Категория

Площ/ дка
000074 Чепино пасище с храсти IX 278.529
000047 Чепино Изост.тр. насаждения IX 115.302
000046 Чепино пасище , мера IX 13.990

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 05.05.2017 г.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 08.05.2017 год. от 10.30 (десет  и тридесет) часа в Заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 05.05.2017 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 05.05.2017 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.

обява търг под наем зем.земи 2017 2 Чепино


Обявление 5/28.03.2017г.

вторник, март 28th, 2017

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява геодезическо заснемане на поземлен имот номер 1 в местност Иванов дол, с.Лобош, община Ковачевци, с възложител: Янчо Георгиев Янков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление-янко-георгиев


Заповед

четвъртък, март 16th, 2017

На основание чл. 44,а л.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение 183 от Протокол 19 от редовното заседание на Общински съвет – Ковачевци, проведено на 28.02.2017 г.


                                                           Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите, по сключени споразумения, описани в списък по землища, на територията на община Ковачевци, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Слатино е 10 лв.

Заповед Слатино


Заповед

четвъртък, март 16th, 2017

На основание чл. 44,а л.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение 182 от Протокол 19 от редовното заседание на Общински съвет – Ковачевци, проведено на 28.02.2017 г.

                                                          Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите, по сключени споразумения, описани в списък по землища, на територията на община Ковачевци, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Светля е 10 лв.

заповед Светля


Заповед

четвъртък, март 16th, 2017

На основание чл. 44,а л.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение 184 от Протокол 19 от редовното заседание на Общински съвет – Ковачевци, проведено на 28.02.2017 г.

                                                            Н А Р Е Ж Д А М:

 Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите, по сключени споразумения, описани в списък по землища, на територията на община Ковачевци, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Калище е 10 лв.

заповед Калище