Обяви

понеделник, ноември 12th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

54/09.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява че е изработено попълване на имот нов пл.№7 и 8 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Джегалска”, община Ковачевци, с възложители:Лазаринка Др.Стоилова и Кирил Др.Джегалски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

Обявление № 54


понеделник, ноември 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

53/05.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява че е изработено попълване на имот нов пл.№1153 по кадастралния и регулационен план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Димитър Иванов Ананиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

обявление 53

                                                                                Община Ковачевци


Заповед за откриване на процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2019 година

четвъртък, ноември 1st, 2018

БЮДЖЕТ 2019


вторник, октомври 30th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№52/30.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на границата между имоти с пл.номера 130 и 160 и попълване на попадащите в имоти с пл.номера 160 и 161 сгради по кадастралния и регулационен план на с.Егълница, Община Ковачевци, с възложители: Цветанка Михалова Михова –Ангелова и Йорданка Михайлова Михова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 52


петък, октомври 26th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

50/26.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява обществен достъп до обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Общ устройствен план на Община Ковачевци.

Справка


петък, октомври 26th, 2018

 

    


вторник, октомври 23rd, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

49/23.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на попълване на имот с нов пл.№3 и попадащите в него сгради по кадастралния и регулационен план на с.Егълница, мах. „Попова” (Менджийска), Община Ковачевци, с възложител: Цветелина Корте и Павел Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 49

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

48/23.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на попълване на кадастрален план на с.Егълница със застроен, неурегулиран поземлен имот – ПИ 5, махала „Угринска”, Община Ковачевци, с възложител: Николай Лозанов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 48

 

                                                                         

 


вторник, октомври 16th, 2018

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -280/15.10.2018год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – парцел № I, кв.55 с площ

724  кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК: УПИ II, кв.55

ЗАПАД: Зелени площи

СЕВЕР: Улица

ЮГ: УПИ XXXV, кв.55

С начална тръжна цена 8 695 лева без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 19.11.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 16.11.2018 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 16.11.2018 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 16.11.2018 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

обявление търг упи 1 кв.55 с. ковачевци

 

 

 

 

 

 

 

 

 


понеделник, октомври 8th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

46/05.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на ПУП – ПРЗ за обособяване на нов УПИ I-341, 1135, кв.32 и нов УПИ  IV – 1134,кв. 31 по кадастралния и регулационен план с.Сирищник, на Община Ковачевци, с възложител: Найден Миладинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление-46(1)

 

 


петък, октомври 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№45/05.10.2018г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява Разглеждане на имот с нов пл.номер 6 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Ракиловци, Община Ковачевци, с възложител: Драга Христова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-45

О Б Я В Л Е Н И Е

№44/05.10.2018г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява Проект ПУП – ПРЗ – изменение на подробен устройствен план – план регулация и застрояване за УПИ V-119, кв.26, с.Калище, Община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Стоянчо Гроздев, Румен Чалъков, Снежанка Стоименова, Райна Боянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-44