Обяви

понеделник, май 20th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№19/20.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за изменение на кадастрален план на мест. „Погледец”, с.Калище (нови пл. номера 2 и 3), община Ковачевци, с възложител: Васил Кряков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-19


понеделник, май 20th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№18/20.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VII-241, кв.19-обособяване на нови УПИ XXII-315 и УПИ VII-241, кв.19 по регулационния план на с.Калище, община Ковачевци, с възложители: Румен Георгиев и Стефан Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-18


петък, май 17th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№17/17.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изготвено Становище №7/16.05.2019г. за допускане изработване на ПУП-ПРЗ на нови УПИ XXV-680, XXVI-680, XXVII-680, XXVIII-680, XXIX-680, XXX-680, XXXI-680, кв.49 и улица-тупик О.Т.268м-О.Т.268н-О.Т.268о      община Ковачевци, с възложител: „Аматица” АД.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-17-за-Изработване-на-пуп-становище


четвъртък, май 16th, 2019

З А П О В Е Д

№. РД- 166/16.05. 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т.2 от Протокол № 4/09.05.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за подробен устройствен план ПУП – план за застрояване за промяна предназначението на имот пл.номер 5 от к.р. 974 по ПНИ на с.Ковачевци, община Ковачевци.

С проекта се предвижда  промяна на предназначението на земеделски имот с пл.номер 5 от к.р. 974 по ПНИ на с.Ковачевци, община Ковачевци.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. Достъп до ПИ 974005 ще се осъществява от северната част на имота по съществуващ път.

В графичната част са указани:

-          Плътност на застрояване – от 20-60 %;

-          Интензивност на застрояване – от 0,5- 1,2;

-          Озеленена площ – от 40-60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл. 35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АЗ

ЗАПОВЕД


четвъртък, май 16th, 2019

З А П О В Е Д

№РД155/13.05.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 4/09.05.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ II-659 и УПИ XVI-659, кв.48 по регулационния план на с.Ковачевци.

С проекта се предвижда  промяна на дворищно-регулационните граници на УПИ II-659 и УПИ XVI-659, кв.48 по действащия регулационен план на с.Ковачевци, община Ковачевци.

С проекта не се предвижда обособяване на нов квартал и обособяване на нови улици. Предвижда се изменение на дворищно-регулационните граници на УПИ II-659 и УПИ XVI-659, кв. 48 по регулационния план на с.Ковачевци.

Новообразуваните УПИ са с площи, както следва:

- II-659 с площ 635 кв.м.

- XVI-659 с площ 635 кв.м.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40%;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

Заповед


сряда, май 15th, 2019

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 112 440 лева се прибавя сумата 6 173 лева и сумата става

118 613 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 143 053 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 190 053 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 000 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 3 100 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 3 000 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става        3 100 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 200 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 17:

 

17. УПИ XIII - 234 кв.18 с.Косача

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 5 2019g. .


сряда, май 15th, 2019

.


понеделник, май 13th, 2019

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -151/13.05.2019г.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. УПИ VІІІ  кв. 39-за социални дейности, с площ 3 131 кв.м. по плана на с.Сирищник с  граници по скица

ИЗТОК: УПИ VІ  ; ЗАПАД: УПИ IX;

СЕВЕР:  Път 211-212; ЮГ: УПИ VII- за общ. дейности,

 

с  начална цена 24 270 лева с вкл.  ДДС или 20 225 лв. без ДДС

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 17.06.2019 г. от 11.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 14.06.2019 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 14.06.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 14.06.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

УПИ 8 кв.39 сирищник

 

 

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -152/13.05.2019г.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот ПИ 25 к.р. 52 м.”Царски рид”- имот по параграф §4 ЗСПЗЗ, с площ 430 кв.м. с. Лобош с граници по скица:

 

ИЗТОК: Път

ЗАПАД: ПИ  2 и ПИ 5, к.р. 52

СЕВЕР: ПИ  8 к.р. 52

ЮГ: ПИ 7 к.р. 52

 

 

С начална тръжна цена 2 608.33 /две хиляди шестотин и осем лева и тридесет и три ст./, която е стойността на земята.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 17.06.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 14.06.2019 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 14.06.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 14.06.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

ПИ 25 к.р. 52 лобош

 

 

 

 

 

 

 


понеделник, май 13th, 2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Общинска администрация  Ковачевци, на основание чл.91 от КТ, във връзка с чл.5, ал.2 от ЗУТ и чл.89 и 90 от КТ и Заповед № РД 147/10.05.2019г. на Кмета на Община Ковачевци

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за заемане по трудово правоотношение на длъжността

Главен архитект на Община  Ковачевци.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Образование – висше с образователно-квалификационна степен „магистър”, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „Архитектура“.

1.2. Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ.

1.3. Професионален опит: минимум 3 години стаж, като предимство се счита придобит  в общинска администрация

1.4.  Да отговаря на изискванията  посочени в чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

1.5. Специални знания и умения: компютърни умения,  работа с MS Windows, MS Word, MS Excel, софтуерни програми

1.6. Други изисквания:

-          да е дееспособен български гражданин;

-          да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление;

-          да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява професия.

 

2. Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината; координиране и контролиране на дейностите  в общинската администрация за изпълнение на функциите и задачите по устройство на територията. Главният архитект издава административни актове, съобразно правомощията му, предоставени от ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба.

 

3. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

3.1. Допускане по документи.

Конкурсна комисия ще извърши проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания и са представили всички изискуеми документи.

Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено чрез e-mail за часа и мястото за провеждане на втория етап на конкурса – защита на концепцията.

Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 (седем) дневен срок те могат да направят възражение пред кмета на общината.

3.2. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ”, която се представя в 5 (пет) екземпляра, подписани от кандидата на всяка страница, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от 10 (десет) страници.

3.3. Събеседване.

 

4. Необходими документи:

-          Заявление за участие в конкурса до кмета на община  Ковачевци – свободен текст;

-          Европейски формат на автобиография – CV;

-          Декларация  от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност и за липса на обстоятелствата по чл.107а от Кодекса на труда

-          Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен;

-          Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-          Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й;

-     Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива.

ü  Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

5. Място на подаване на документите.

Кандидатите за участие в конкурса подават документите си в Деловодството на Община  Ковачевци, 2450 село Ковачевци, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа. Краен срок за подаване на документите – 1 (един) месец от публикуването на обявата за конкурса във в.„Съперник- 1 (един) месец от публикуването на обявата за конкурса и на сайта на Интегрираната информационна система на държавната администрация. При подаване на документите, кандидатите получават копие на длъжностна характеристика.

 

За допълнителна информация: тел.0889995954- Ива  Борисова- Вр. ИД Секретар на Община  Ковачевци.

 

 

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 


петък, май 10th, 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.05.2019г. (сряда) от 10.00ч. в  заседателната зала на Общинска администрация Ковачевци, село Ковачевци ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии (СИК), във връзка с произвеждането  на  избори за членове на Европейския парламент от Република България  на 26.05.2019г.

ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО!