Обяви

понеделник, юли 15th, 2019

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТАИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

 

 

На 23 юли 2019 г., от 11:00 часа в залата на Областен информационен център – Перник, ще се проведе работна среща, на която ще бъде представена процедура за подбор на проекти “Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда“.

 

Поканени да вземат участие са представители на общински администрации, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

 

Областният информационен център – Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.


петък, юни 28th, 2019

         ЗАПОВЕД

     №РД225/28.06.2019 г.

           с.Ковачевци

    На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, чл.4 ал. 4 от Наредба № 8121з- 968/10.12.2019 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, писмо с рег.№116700-167/11.04.2019 год. на началника на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- Перник и писмо с рег.№ПБЗН-03-2978/25.06.2019г. на Директор на областна дирекция“Земеделиие“- Перник

                                                                                                                                                                                          

      ОБЯВЯВАМ:

Настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от зърнено-житни култури на територията на община Ковачевци. Посевите от житни култури се считат за пожароопасни след настъпването на етап „Восъчна зрялост“

Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата от зърнено- житни култури на територията на община Ковачевци.

Заповед № РД225/28.06.2019 г.


петък, юни 28th, 2019
СПИСЪК на класираните кандидати от проведения конкурс за длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-221/25.06.2019г. на Кмета на община Ковачевци, реши:

 

Обявява окончателните резултати и класира кандидатите, както следва:

На I-во място: Арх. Пламен Болдов  – 9,95 точки;

На II-ро място: Гергана  Белева – 8,41 точки.

 

 

 

ИВО СИМЕОНОВ….(п)…..

Председател на конкурсната комисия

26.06.2019г.


четвъртък, юни 27th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№26/27.06.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на имот нов планоснимачен номер 3 и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Станчева”, Община Ковачевци, с възложител: Александър С.Кюркчийски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, юни 27th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№25/27.06.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на кадастрален план на с.Ракиловци с неурегулирано, застроено дворно място ПИ1 , махала „Гьорева”, Община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Иван Е.Павлов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


сряда, юни 26th, 2019

     

                                                                                                                                                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 223/26.06.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

                                                                                                                                                      

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три години) на помещениe, находящо се в масивна сграда Автогара със застроена площ 206 кв.м. построена 1982 г. на един етаж с дворно място 2700 кв.м. в УПИ X, кв.47 по плана на село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, а именно:

1. Общинско помещение за търговска дейност- кафе, заедно с  навеса, находящи се в с. Ковачевци в сградата на бившата автогара с площ  83.62 кв.м., с начална месечна наемна цена 83.62 /осемдесет и три лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 29.07.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 26.07.2019 г.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от първоначалната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 26.07.2019 г.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 26.07.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 

 

 

 


сряда, юни 26th, 2019

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

Комисия по допускане на кандидатите до конкурса, назначена със Заповед № РД-214/17.06.2019 г. на кмета на община   Ковачевци реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

1. арх.Пламен Болдов

2. арх. Гергана Белева

3. арх. Асен Костакиев

 

 

Посочените кандидати следва да се явят на защита на писмената концепция на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ“.

Концепциите на кандидатите да бъдат представени  запечатани, в непрозрачен плик на  26.06.2019г. до 10.30 часа.

            

Кандидатите трябва да се явят на 26.06.2019г. (сряда) от 10.30  часа в заседателната зала на общинската администрация за защита на концепцията и провеждане на интервю.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

 

 

ИВО СИМЕОНОВ….(п)…..

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

Комисия по допускане на кандидатите до конкурса, назначена със Заповед № РД-214/17.06.2019 г. на кмета на община   Ковачевци реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

1. арх.Пламен Болдов

2. арх. Гергана Белева

3. арх. Асен Костакиев

 

 

Посочените кандидати следва да се явят на защита на писмената концепция на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ“.

Концепциите на кандидатите да бъдат представени  запечатани, в непрозрачен плик на  26.06.2019г. до 10.30 часа.

Кандидатите трябва да се явят на 26.06.2019г. (сряда) от 10.30  часа в заседателната зала на общинската администрация за защита на концепцията и провеждане на интервю.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

 

 

ИВО СИМЕОНОВ….(п)…..

Председател на комисията по допускане

на кандидатите до конкурса

18.06.2019г.

Председател на комисията по допускане

на кандидатите до конкурса

18.06.2019г.

Списък с допуснати кандидати

 


четвъртък, юни 20th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№24/20.06.2019 г.

 

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изготвено Становище №10/19.06.2019г. за допускане изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на кв. 26 а , с.Калище, община Ковачевци и Заповед №РД-218/19.06.2019г. на Кмета на Община Ковачевци, с възложител:.Община Ковачевци, съгласно чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.

 

 

 

                                                                                                           Община Ковачевци

Заповед


четвъртък, юни 20th, 2019

 

 


петък, юни 7th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№22/07.06.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен ПУП – план застрояване за ПИ 22 по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Калайджийска” , община Ковачевци, с възложител: Милена Върбановски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление