Обяви

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни от 01.05.2017 г. до 15.07.2017 г. в ливади подлежащи на коситба, собственост на физически и юридически лица на територията наобщина Ковачевци

вторник, май 9th, 2017

Заповед забрана паша


Обявление

четвъртък, май 4th, 2017

 ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:

 Добавя се нова точка:

 VIII. Учредяване безвъзмездно право на строеж.

 1.

 

Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл. 37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на Параклис при храм „Свети Николай”, находящ се в УПИ XXI-3, кв.2 с.Ракиловци, ЕКАТТЕ 61947, община Ковачевци

 

 

 


Заповед за изработване на ПУП

вторник, май 2nd, 2017

SKM_C25817050213271


Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд

вторник, май 2nd, 2017

SKM_C25817050213070


Обявление

сряда, април 26th, 2017

11/26.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Ивайло Симеонов Димев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е 11


вторник, април 25th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

10/24.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващата сграда по кадастралния план на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Божидарка Трайкова Асенова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 


петък, април 21st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

9/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на проект за параклис в УПИ XXI – 3, кв.2, с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Църковно настоятелство – Ракиловци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                               Община Ковачевци


петък, април 21st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№8/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имоти нови планоснимачни  номера 2 и  3 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Лятовци”, община Ковачевци, с възложители: Иван Йорданов Стоилов и Наташа Крумова Лятова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, април 21st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

7/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на кадастрален план – имот номер 3, махала „Соколова”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Анка Йорданова Лазарова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Проект за изменение на ПУП – ПРЗ – отреждане на нов УПИ, кв.113 с.Ковачевци

четвъртък, април 6th, 2017

SKM_C25817040513530(1)