Обяви

петък, юни 29th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

26/28.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за попълване на кадастрален план на с.Косача, махала „Поляна”, със застроено, неурегулирано дворно място ПИ 336.1  в мест. „Герена, ”Община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Алекси Николов Алексиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Обявление

сряда, юни 27th, 2018

25/25.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за попълване на кадастрален план с имот I, махала „Домишлярска”, с.Косача, Община Ковачевци, с възложител: Наследници на Костадин Ананиев Стоичков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                          Община Ковачевци

обявление 25


Заповед

четвъртък, юни 21st, 2018

за правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи

виж файла: ЗАПОВЕД ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ 2018


Обявление

четвъртък, юни 21st, 2018

24/21.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Обществени площи за широко обществено ползване в община Ковачевци”, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 24


О Б Я В Л Е Н И Е

вторник, юни 19th, 2018

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №РД-161/19.06.2018 год.

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, за срок от 3 /три години/, част  от “Навес –склад”, целият със застроена площ от 703 кв.м., построен в УПИ /урегулиран поземлен имот/ парцел ІV, кв.3 при граници: дере, УПИ – ХІV кв.3, УПИ V кв.3, УПИ ІІІ кв.3 и улица по регулационния план на село Косача, община Ковачевци, област Перник- частна общинска собственост, а именно:

1.помещение №1 с площ от 270 кв.м.

2.помещение №2 с площ от 245 кв.м.

3.помещение  №3 с площ от 188 кв.м.

4. масивна сграда с площ 45 кв.м.

Първоначалната  месечна наемна  цена на обектите е както следва:

1. помещение №1 с площ от 270 кв.м. x 0.25 лева = 67.50 лева /шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС месечна наемна цена.

2. помещение №2 с площ от 245 кв.м. x 0.25 лева = 61.25 лева / шестдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/без ДДС месечна наемна цена

3. помещение  №3 с площ от 188 кв.м. x 0.25 лева = 47.00 лева /четиридесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС месечна наемна цена

4. масивна сграда с площ 45 кв.м. x 0.25 лева = 11.25 лева /единадесет лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС месечна наемна цена

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.07.2018 год.  :

-10.00 часа – за обект  по т.1;

-10.30 часа – за обект по т.2;

-11.00 часа – за обект по т.3

-11.30 часа – за обект по т.4

в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 19.07.2018 год.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева ( двадесет лева ) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% /тридесет на сто/ от първоначалната тръжна месечна наемна цена, за съответният обект, внесен  касата на община Ковачевци , до 19.07.2018 год.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 19.07.2018 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на обектите може да бъде да получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.

ОБЯВЛЕНИЕ КОСАЧА 18Г.


вторник, юни 19th, 2018

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

                                                       

                                                        ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Добавя се нова точка 4. Продажба на движими вещи- 9 440 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 84 597 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 137 597 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 100 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 2 200 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 100 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става        2 200 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБЩО” става 7 400 лева.

 

Добавя се нова Част VII. Продажба на движими вещи:

№ по ред                 Описание
1. Автомобил марка „УАЗ”,  модел „452” /фургон/ с ДК № РК 2361 АР
2. Автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК № РК 7308 ВА
3. Автомобил марка „УАЗ”, модел „452” /фургон/ с ДК № РК 1256 АН
4. Багер марка „Болгар”, модел ТК 80 с ДК без регистрация

 

Добавя се нова Част VIII. Безвъзмездно предоставяне за ползване на помещения на Изнесено работно място – Ковачевци към Дирекция „Социално подпомагане”-Радомир:

№ по ред                 Описание
1. 3 /три/ помещения, с обща площ 57.54 кв.м., представляващи преходни канцеларии, находящи се на втори етаж от административна сграда – бивш Общински съвет, в УПИ VII кв. 101 с. Ковачевци

Добавя се нова Част IX . ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА:

За прехвърляне за управление на ОП „БКС и общински имоти”

1. Спортен комплекс „Димитровец” в УПИ XXIV-1148 кв.49 с  с площ 16 900 кв.м. ведно със стадион, спортна зала- ЗП- 481.73 кв.м. и РЗП- 481.73 кв.м; сграда за съблекалните със ЗП 75.26 кв.м. и РЗП 169.02. кв.м. ; помощна сграда- ЗП 33.78 кв.м. и РЗП 33.78 кв.м. ; външен санитарен възел- ЗП- 14 кв.м. и РЗП- 14 кв.м.; трибуни с площ 1896.86 кв.м.; коментаторски пункт- ЗП- 77 кв.м. и РЗП- 77 кв.м. в с. Ковачевции

УПИ XXVII-1188, кв.49, с площ 5 305 кв.м. ведно със 14 броя къщи за настаняване на гостуващи отбори- 7 броя тип „А”- ЗП 89.30 кв.м. и 7 броя тип „Б” ЗП 89.30 кв.м. и РЗП на 14 бр. къщи 1250.20 кв.м.  в с . Ковачевци

 


петък, юни 15th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

23/15.06.2018 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв.49 по плана на с.Ковачевци”, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, юни 14th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

22/14.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Ковачевци”, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Мерки за насърчаване на работодателите, разкриващи работни места

сряда, юни 13th, 2018

objaveni-finansovi-sredstva-za-nasyrchitelni-merki-i-programi-za-rabotodateli-v-dbt-pernik (1)


понеделник, юни 11th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№21/11.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет  по устройство на територията на преписка за попълване на неурегулиран поземлен имот, находящ се в мах. „Долни табаци”, с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Димитър К. Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци