Обяви

Заповед

сряда, март 14th, 2018

Заповед забрана къпане


вторник, март 6th, 2018

ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 37И АЛ.5 ЗСПЗЗ И ЧЛ.99 АЛ. 1 ППЗСПЗЗ

 

Чл. 37 и ал.5 ЗСПЗЗ- Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок от 1 до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация.

 

Чл. 99. от ППЗСПЗЗ - Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект, в срок до 10 март. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите.

5. Министерството на земеделието, храните и горите предоставя служебно на съответната община извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните обекти на територията на общината.

 

 

 


Обявление

четвъртък, март 1st, 2018

№6/01.03.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Решение №265 по т.5 от дневния ред относно Докладна записка на Кмета на Община Ковачевци от редовно заседание на Общински съвет проведено на 31.01.2018г., с което съгласува:  Мотивирано предложение за изменение на ПУП – план за регулация за УПИ III – 131, кв.18 по плана на с.Егълница, община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление №6 за съгласуване на ПУП – общински


Годишен отчет

сряда, февруари 28th, 2018

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

виж файла:

Копие на Forma_ZEE_new_final


ЗАПОВЕД

четвъртък, февруари 22nd, 2018

№ РД-46-1/14.02.2018г.

с. Ковачевци

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради  пропуск  при публикуване  на обявление с условията за провеждането на търг, в един местен вестник 

ОТМЕНЯМ:

Моя Заповед № РД- 46/12.02.2018г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ –пасища, мери и ливади – за срок от една стопанска година /2017-2018година/, поради нарушаване на процедурата за публичност.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК

Същата подлежи на обжалване при условията и реда на АПК.

Копие от настоящата заповед да се връчи на длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

Инж. Любомир Цветков

Зам.-кмет на община Ковачевци

Оправомощен съгласно Заповед № РД-23/22.01.2018г.

на Кмета на Община Ковачевци

ВИЖ ФАЙЛА: Заповед 46-1

 


ЗАПОВЕД

четвъртък, февруари 22nd, 2018

ЗАПОВЕД

 № РД-45-1/14.02.2018г.

с. Ковачевци

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради  пропуск  при публикуване  на обявление с условията за провеждането на търг, в един местен вестник, 

ОТМЕНЯМ: 

Моя Заповед № РД- 45/12.02.2018г.  за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ – ниви – за срок от една стопанска година /2017-2018година/, поради нарушаване на процедурата за публичност

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

Същата подлежи на обжалване при условията и реда на АПК.

Копие от настоящата заповед да се връчи на длъжностни лица за сведение и изпълнение

 

Инж. Любомир Цветков

зам.-кмет на община Ковачевци

Оправомощен съгласно Заповед № РД-23/22.01.2018г.

на Кмета на Община Ковачевци

ВИЖ ФАЙЛА: Заповед 45


ОБЯВЛЕНИЕ

четвъртък, февруари 22nd, 2018

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед № РД 52-1/14.02.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За ниви от I- VII катег.- 10 /десет/ лева на декар

Ниви  VIII- X катег.- 9 /девет/ лева на декар

за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: ВИЖ ФАЙЛА

обява търг под наем зем.земи 2018 НИВИ 1

 


ОБЯВЛЕНИЕ

четвъртък, февруари 22nd, 2018

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 53-1/14.02.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За пасища, мери и ливади от I- VII катег.- 6.5 /шест лева и петдесет ст./ лева на декар

Пасища, мери и ливади  VIII- X катег.-5.9 /пет лева и деветдесет ст./ лева на декар

за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: виж файла

обява търг под наем зем.земи 2018 пасища


ЗАПОВЕД

четвъртък, февруари 22nd, 2018

№ РД 62 /22.02.2018г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и положително Становище на Главният архитект на Община Ковачевци с изх.№ 06/20.02.2018г.,

След като се запознах с представената по преписката документация за исканото изменение,

 

                                            РАЗРЕШАВАМ:

 

1. Да се изработи План за регулация /ПР/ и План застрояване /ПЗ/  в частта за  УПИ І – 161, кв.29, с.Егълница,   общ. Ковачевци, обл. Перник, като се предвижда промяна на границите на  УПИ І – 161, кв.29, по действащият регулационен план на с.Егълница, при което към  съществуващият урегулиран поземлен имот се добавя площта на поземлен имот/ПИ/ № 160, собственост на заявителите – Цветанка и Йорданка Михови, попадащ в квартал 29. Образува се нов УПИ  І-161,160 от кв.29, като запазва отреждането си за малко етажно жилищно строителство.

2. Обявяване съгласно чл.131, ал.1 от ЗУТ.

Проектът следва да се изготви съгласно изискванията на Наредба № 8/04.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ЗУТ и Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Планът да бъде изготвен във фаза окончателен проект, в срок от тридесет /30/ дни от датата на издаване на становището.

ЗАПОВЕД


Обявление

четвъртък, февруари 22nd, 2018

№5/20.02.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване напоземлен имот и сградите в него, махала „Джегалска”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Славчо Тодоров Костадинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №5