Обяви

сряда, май 8th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

16/08.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на имот нов пл.номер 2 по кадастралния план на с.Ракиловци, махала „Долни Миовци” , Община Ковачевци, с възложител: Светла Иванова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


вторник, май 7th, 2019

П Р О Т О К О Л

 

от  проведено заседание на Комисия, назначена със  Заповед № РД – 129/23.04.2019 г. на Кмета на Община Ковачевци за  разпределяне на  мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за отдаване за ползване под наем от местни животновъди

SKM_C25819050712391


вторник, май 7th, 2019

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -136/03.05.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

№ по ред Обект Площ /кв.м. Начална тръжна цена без  ДДС /лв. Граници по скица:
  

1.

УПИ I кв.3 с. Лобош 

 

АОС № 674/19.03.2019г.

744 4 516.67 Изток: Край на регулация;Запад: Път 131-130-129;

Север: край на регулация;

Юг: УПИ II кв.3

  

2.

УПИ II кв.3 с. ЛобошАОС № 675/19.03.2019г. 629 3 816.67 Изток: Край на регулация;Запад: Път 131-130-129;

Север: УПИ I кв.3

Юг: УПИ III кв.3

  

3.

УПИ III кв.3 с. ЛобошАОС № 676/19.03.2019г. 578 3 508.33 Изток: Край на регулация;Запад: Път 130-129-128;

Север: УПИ II кв.3

Юг: УПИ IV кв.3

  

4.

 УПИ IV кв.3 с. ЛобошАОС № 677/19.03.2019г. 649 3 933.33 Изток: Край на регулация;Запад: Път 130-129-128;

Север: УПИ III кв.3

Юг: УПИ V кв.3

  

5.

УПИ V кв.3 с. ЛобошАОС № 678/19.03.2019г. 672 4 075.00 Изток: Край на регулация;Запад: Път 129-128;

Север: УПИ IV кв.3

Юг: УПИ VI кв.3

  

6.

УПИ VI кв.3 с. ЛобошАОС № 679/19.03.2019г. 626 3 800.00 Изток: Край на регулация;Запад: Път 128-127;

Север: УПИ V кв.3

Юг: УПИ VII кв.3

  

7.

УПИ VII кв.3 с. ЛобошАОС № 680/19.03.2019г. 640 3 883.33 Изток: Край на регулация;Запад: Път 128-127;

Север: УПИ VI кв.3

Юг: УПИ VIII кв.3

  

8.

УПИ VIII кв.3 с. ЛобошАОС № 681/19.03.2019г. 576 3 491.67 Изток: Край на регулация;Запад: Път 128-127;

Север: УПИ VII кв.3

Юг: УПИ IX кв.3

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 07.06.2019 г. от :

10.00 часа- за обект по т.1

10.30 часа- за обект по т.2

11.00 часа- за обект по т.3

11.30 часа- за обект по т.4

13.00 часа- за обект по т.5

13.30 часа- за обект по т.6

14.00 часа-за обект по т.7

14.30 часа –за обект по т.8

 

в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 06.06.

2019 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 06.06.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 06.06.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


четвъртък, април 18th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№15/18.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот пл.№5 от к.р. 974 по ПНИ на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: „Пчелина”2011.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№14/18.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработенo изменение на кадастрален план – обединение на поземлени имоти №17, 18 и 19, м. „Калайджийска”, с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Милена Върбановски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, април 15th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

13/15.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.№336, махала „Сред село”, с.Светля , община Ковачевци, с възложител: Петър Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Покана за консултации за състав на СИК на територията на община Ковачевци за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

петък, април 12th, 2019

POKANA_KONSULTACII_KOVACHEVTSI


Планирани прекъсвания на ел.захранването на територията на Пернишка област 15-19 април 2019 г.

петък, април 12th, 2019

Планирани прекъсвания за Западна България в периода 15-19.04.2019

Планирани прекъсвания за Перник за периода 15-19.04.2019

Перник_11_04_2019


сряда, април 10th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

12/10.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен геодезически план за поземлен имот и сградите в него в махала „Поляна”, с.Косача , община Ковачевци, с възложител: Данчо Димитров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, април 8th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

11/08.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на кадастрален план на с.Ковачевци, с границите на неурегулирано дворно в махала „Калайджийска”, ПИ 2, община Ковачевци, с възложител: н-ци на Любомир Кръстев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, април 5th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

10/05.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-659 и УПИ XVI-659, кв.48 по регулационния план на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Илиана Йовева и Светослав Йовев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

9/05.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за попълване на НУПИ в махала „Коларци”,с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител:Бойко Стойнев и Петър Петров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№8/05.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за попълване на имот нов пл.№ 235 и сградите в него, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Вергиния Христова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци