Обяви

вторник, юни 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

19/05.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждане на общински експертен съвет по устройство на територията на преписка за попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Сирищник, мах. „Пропалица”, община Ковачевци, с възложител: Васил Стоичков Котев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


вторник, юни 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

18/05.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински Експертен съвет на преписка за попълване на имот нов планоснимачен номер 5 по кадастралния план на с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Иван Радкославов Тотев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е

сряда, май 23rd, 2018

16/23.05.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на Изменение на кадастрален план на имот нов планоснимачен номер 2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Сирищник, махала „Пропалица”, община Ковачевци, с възложител: Стефан Ст. Котев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 16


О Б Я В Л Е Н И Е

сряда, май 23rd, 2018

15/23.05.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на Геодезическо заснемане на ПИ 475 и отреденото за него УПИ XI – 475, кв. 6 по кадастралния регулационен план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Валентин В.Тодоров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 15


ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

сряда, май 23rd, 2018

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:

 1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Добавя се нова точка 4. Продажба на движими вещи- 9 440 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 84 597 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 137 597 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 100 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 2 200 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 100 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става        2 200 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 400 лева.

Добавя се нова Част VII. Продажба на движими вещи:

№ по ред                 Описание
1. Автомобил марка „УАЗ”,  модел „452” /фургон/ с ДК № РК 2361 АР
2. Автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК № РК 7308 ВА
3. Автомобил марка „УАЗ”, модел „452” /фургон/ с ДК № РК 1256 АН
4. Багер марка „Болгар”, модел ТК 80 с ДК без регистрация

Добавя се нова Част VIII. Безвъзмездно предоставяне за ползване на помещения на Изнесено работно място – Ковачевци към Дирекция „Социално подпомагане”-Радомир:

№ по ред                 Описание
1. 3 /три/ помещения, с обща площ 57.54 кв.м., представляващи преходни канцеларии, находящи се на втори етаж от административна сграда – бивш Общински съвет, в УПИ VII кв. 101 с. Ковачевци

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 05.2018g.1


Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ

вторник, май 15th, 2018

за частично изменение на кв. 10 по Регулационния план на с.Сирищник, община Ковачевци

виж файла: ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

вторник, май 15th, 2018

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, както следва:

 1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Добавя се нова точка 4. Продажба на движими вещи- 9 440 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 84 597 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 137 597 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 100 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 2 200 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 100 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става        2 200 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 400 лева.

 

Добавя се нова Част VII. Продажба на движими вещи:

№ по ред

                Описание
1. Автомобил марка „УАЗ”,  модел „452”/фургон/ с ДК № РК 2361 АР
2. Автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК № РК 7308 ВА
3. Автомобил марка „УАЗ”, модел „452” /фургон/ с ДК № РК 1256 АН
4. Багер марка „Болгар”, модел ТК 80 с ДК без регистрация

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 05.2018g.

 


Заповед за одобрение на проект за изменение на ПУП – с.Лобош

понеделник, май 14th, 2018

SKM_C25818052114190


Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ

четвъртък, май 10th, 2018

за частично изменение на кв.10, по Регулационния план на с.Сирищник, общ. Ковачевци

виж файла: SKM_C25818050909120


Заповед

четвъртък, май 10th, 2018

№ РД 105/23.04.208г. от Наредба за управление на отпадъците в община Ковачевци

виж файла: Заповед РД 105