Обяви

четвъртък, ноември 29th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№58/29.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изработено геодезическо заснемане на НУПИ в махала „Бачева”,с.Калище,Oбщина Ковачевци, с възложител: Наследници на Йордан Божилов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното геодезическо заснемане и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 58


сряда, ноември 28th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№57/28.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изготвена геодзическа снимка на НУПИ №1, маха. „Клинчарска”, с.Егълница, Община Ковачевци, с възложител:Анета Бонева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 57


Обявление за промяна правилник на ОП „БКС и ОИ“

петък, ноември 23rd, 2018

 

PR_PR_OP_BKS(1)


четвъртък, ноември 15th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№56/15.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на работилница за художествена обработка на дървесина с демонстративен център в УПИ I-042031,кв. 113 по плана на с.Ковачевци, Община Ковачевци, Област Перник”, с възложител: Радмила Томова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

Обявление № 56


понеделник, ноември 12th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

54/09.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява че е изработено попълване на имот нов пл.№7 и 8 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Джегалска”, община Ковачевци, с възложители:Лазаринка Др.Стоилова и Кирил Др.Джегалски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

Обявление № 54


понеделник, ноември 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

53/05.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява че е изработено попълване на имот нов пл.№1153 по кадастралния и регулационен план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Димитър Иванов Ананиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

обявление 53

                                                                                Община Ковачевци


Заповед за откриване на процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2019 година

четвъртък, ноември 1st, 2018

БЮДЖЕТ 2019


вторник, октомври 30th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№52/30.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на границата между имоти с пл.номера 130 и 160 и попълване на попадащите в имоти с пл.номера 160 и 161 сгради по кадастралния и регулационен план на с.Егълница, Община Ковачевци, с възложители: Цветанка Михалова Михова –Ангелова и Йорданка Михайлова Михова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 52


петък, октомври 26th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

50/26.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява обществен достъп до обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Общ устройствен план на Община Ковачевци.

Справка


петък, октомври 26th, 2018