Обяви

петък, ноември 22nd, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

50/21.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на земеделска земя на ПИ 110009, местност „При чуката” по КВС на с.Ковачевци, Община Ковачевци, с възложител: Кирил Г.Апостолов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


сряда, ноември 20th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№49/20.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.номер 12 и съществуващата сграда по кадастралния план на с.Косача, махала „Поляна”, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: Иво Димитров Иванов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


вторник, ноември 19th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

48/19.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имоти с нови пл. номера 1 и 2 и съществуващата в ПИ1 двуетажна масивна жилищна сграда по плана на с.Калище, махала „Милошова”,  Община Ковачевци,област Перник, с възложител: Валентина Георгиева Стоянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, ноември 14th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№47/14.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план проект за разделяне на поземлен имот 603 по кадастралния план на с.Ковачевци, Община Ковачевци, с възложител: Боян С. Лазов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, ноември 14th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

С настъпване на есенно – зимния сезон (ЕЗС) се понижават средноденонощните температури и възниква необходимост от отопление на сгради, с което значително се увелечават предпоставките за възникване на пожари в бита и обществения сектор. В тази връзка Ви информираме, че от ГДПБЗН-МВР е разработена брошура “ Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация, за разпространението й сред населението.

Брошура


понеделник, ноември 11th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№46/11.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП – ПР за улица с ОТ 136 – ОТ 139 и част от кв.5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци; с Възложител: Емил Чучулков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, ноември 11th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

45/11.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.номер 3  по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Весина”, Община Ковачевци, с възложители: Калоян Б. Михалков и Веска Ст. Михалкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, ноември 11th, 2019

РЕШЕНИЕ № ПЕ-34-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

За

 Инвестиционно намерение за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди и битови отпадъци на територията на община Ковачевци, находящо се в поземлен имот №000434, земл. на с. Ковачевци, област Перник“

    Решение


понеделник, ноември 4th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№44/31.10.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.номер 6 и съществуващата в него двуетажна масивна жилищна сграда по кадастралния план на с.Егълница, махала “Угринска”, Община Ковачевци, с възложител: Методи Йорданов Крумов и Илонка Асенова Крумова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-44-2019г.


вторник, октомври 29th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

43/29.10.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл. номер 1  и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Сирищник, мах. „Йовина”, община Ковачевци, с възложител: Нада Миланова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-43-за-2019г.