Обяви

четвъртък, юни 20th, 2019

 

 


петък, юни 7th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№22/07.06.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен ПУП – план застрояване за ПИ 22 по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Калайджийска” , община Ковачевци, с възложител: Милена Върбановски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление

 

 


петък, май 31st, 2019

 

 

 

З А П О В Е Д

№РД186/31.05.2019г

 

Във връзка със Становище на Главния архитект на Община Ковачевци с №9/23.05.2019г. и на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ,

След като се запознах с внесените по преписката документи за исканото изменение намирам искането за

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

            Да се изработи проект изменение за ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация  и План за застрояване на улица с ОТ 130, 131, 135, 138 и част от кв.2, 3, 5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци.

Проектът касае промяна на улица ОТ 135 – ОТ 138 – ОТ 139 между кв.5 и кв. 35 и улица ОТ 129- ОТ 130 – ОТ 131 между кв. 2 и кв.3 и обособяване на нови УПИ №  І, ІІ-.409 и ІІІ в нов кв. 35 от съществуващи УПИ № І,ІІ,ІІІ и ІV от кв. 35 ; нови УПИ № ІІ,ІІІ и ІV в нов кв. 5 от съществуващи УПИ № ІІ,ІІІ и ІV от кв. 5; нови УПИ № І-410 и ІІ в нов кв. 3 от съществуващите УПИ № І, ІІ и ІІІ от кв. 3, по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци.

С мотивираното предложение за ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина” и устройствени показатели:

-                     Плътност на застрояване – мах.40 %;

-                     Интензивност на застрояване – от 1.2;

-                     Озеленена площ от – min. 60%;

-                     Максимална височина на сградите – до 10м. /3ет./;

-                     Разположение на сградите – свободно застрояване;

Проектът предвижда корекция на улица:

-                     ОТ 135 – ОТ 138 – ОТ 139, с ширина 8.9 и нова дължина 107.93 м.

-                      ОТ 129 – ОТ 130 – ОТ 131, със запазваща се ширина 9.0 и нова дължина 84.46 м.

Проектът за изменение за ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация  и План за застрояване, след изработване да се внесе за процедиране в община Ковачевци със заявление, подписано от всички собственици на засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ и съгласно чл. 134, ал. 6 от ЗУТ като се приложат съществуващите документи за собственост.

Проектът следва да се изготви съгласно изискванията на Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ЗУТ и Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони във фаза окончателен проект.

Планът да бъде изготвен във фаза окончателен проект, в срок от 30 (тридесет) дни от датата на издаденото становище.

Заповед

 

 

 

 


сряда, май 29th, 2019

Заповед №РД 182/29.05.2019 г. за дерегистрация

Заповед за дерегистрация

 


понеделник, май 27th, 2019

Заповед

РД179/27.05.2019 г.

 Заповед


понеделник, май 27th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№20/27.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на ПУП – ПР на с.Ковачевци за нови УПИ УПИ XXV-680, XXVI-680, XXVII-680, XXVIII-680, XXIX-680, XXX-680, XXXI-680, кв.49 и улица-тупик, община Ковачевци, с възложител: „Аматица” АД.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-20


понеделник, май 20th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№19/20.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за изменение на кадастрален план на мест. „Погледец”, с.Калище (нови пл. номера 2 и 3), община Ковачевци, с възложител: Васил Кряков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-19


понеделник, май 20th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№18/20.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VII-241, кв.19-обособяване на нови УПИ XXII-315 и УПИ VII-241, кв.19 по регулационния план на с.Калище, община Ковачевци, с възложители: Румен Георгиев и Стефан Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-18


петък, май 17th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№17/17.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изготвено Становище №7/16.05.2019г. за допускане изработване на ПУП-ПРЗ на нови УПИ XXV-680, XXVI-680, XXVII-680, XXVIII-680, XXIX-680, XXX-680, XXXI-680, кв.49 и улица-тупик О.Т.268м-О.Т.268н-О.Т.268о      община Ковачевци, с възложител: „Аматица” АД.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-17-за-Изработване-на-пуп-становище


четвъртък, май 16th, 2019

З А П О В Е Д

№. РД- 166/16.05. 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т.2 от Протокол № 4/09.05.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за подробен устройствен план ПУП – план за застрояване за промяна предназначението на имот пл.номер 5 от к.р. 974 по ПНИ на с.Ковачевци, община Ковачевци.

С проекта се предвижда  промяна на предназначението на земеделски имот с пл.номер 5 от к.р. 974 по ПНИ на с.Ковачевци, община Ковачевци.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. Достъп до ПИ 974005 ще се осъществява от северната част на имота по съществуващ път.

В графичната част са указани:

-          Плътност на застрояване – от 20-60 %;

-          Интензивност на застрояване – от 0,5- 1,2;

-          Озеленена площ – от 40-60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл. 35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АЗ

ЗАПОВЕД