Обяви

четвъртък, юли 1st, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 71 917 лева се прибавя сумата  22 698 лева и сумата става 94 615

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 119 055 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  166 055  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 400 лева се прибавят 400 лева и за оценки става 2 800 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 400 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става        2 500 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 300 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА А. “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да предостави под наем, в т.1- В село Ковачевци:

 

Добавя се нова точка 7.

7. Помещение за здравни нужди /Аптека/ с площ 27.74 кв.м.  и 1/4 и.ч от 46.93 кв.м. или всичко 39.47 кв.м. намиращи се на 1 етаж в сградата на СЗУ с. Ковачевци, община Ковачевци

 

 

 

 

 

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 14,15,16,17:

14. УПИ XI-637 кв.41 с.Ковачевци
15. УПИ VI кв.2 с.Ракиловци /суперфиция/  
16. 51 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ XXV-2 кв.10а с.Сирищник  
17. 809 кв.м. неуредени сметки от ПИ II к.р. 869 с.Ковачевци  

 

 


сряда, юни 2nd, 2021

Заповед отнемане


понеделник, май 31st, 2021

 О Б Я В Л Е Н И Е

22/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява геодезическо заснемане на масивна жилищна сграда и масивни стопански сгради, находящи се в УПИ IX-102, кв. 13, село Егълница , община Ковачевци, област Перник. Възложител : Първанка Михайлова Миладинова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

21/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява геодезическо заснемане на неурегулиран поземлен имот, заедно с изградена в нея жилищна постройка, находящи се в махала „Стаменкова”, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Лазар Костов Бираджиев

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

20/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Попълване на имот с нов планоснимачен №15, находящ се в махала „Влашкина”, село Лобош, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Милена Михайлова Михайлова – Иванова и Антон Михайлов Михайлов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

19/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Заснемане на ПИ №11 с застроените в имота сгради, находящ се в махала „ Барбутска”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Любка Стоилова Георгиева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

18/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Заснемане на ПИ с работен №1, находящ се в махала „ Николинци”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Теменужка Станчова Георгиева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

17/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Попълване на имот с нов проектен планоснимачен №7 с попадащите в него сгради, находящи се в махала „ Угринска”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Павел Крумов Угрински

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

16/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  Проект за изменение на имоти № 1 и № 2, махала „Лисичкова”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител: Наследници на Стефан Стоянов Лисичков, Наследници на Роман Василев Лисичков, Илияна Василева Арнаудова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община

Ковачевци.

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

15/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо заснемане на поземлен имот и сградите в него, находящи се в местност „ Царски рид”, село Лобош, община Ковачевци, област Перник. Възложител: Снежанка Ангелова Иванова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

                                                                                Община Ковачевци

                                                                                Община Ковачевци


петък, май 28th, 2021

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми и писмо с изх.  № 4345-4613/26.05.2021г. от РИОСВ-  София  относно: Решение за преценяване на  необходимостта от извършване на екологична оценка №СО-29-ЕО/2021г. на План за интегрирано развитие на община Ковачевци за периода 2021-2027г., с възложител Община Ковачевци, уведомявамe обществеността и всички заинтересовани лица, че на 25.05.2021г. е издадено Решение №СО-29-ЕО/2021г. на РИОСВ – София, да не се извършва екологична  оценка на План за интегрирано развитие на община Ковачевци за периода 2021-2027г.

Цялото решение е обявено на информационното табло в сградата на Община Ковачевци  и на сайта на Общината на 28.05.2021г., за период от 14 дни.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите  и/или пред съответния  Административен съд  в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Общинска администрация Ковачевци

Image_002

 


вторник, май 25th, 2021

Във връзка с предстоящото 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще започне на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година, Община Ковачевци обявява процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори.

В периода от 25 май до 10 юни 2021 г. кандидатите могат да подават необходимите документи в Деловодството на Община Ковачевци , всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни.

Zayavlenie_02102020

CVTemplate_02022020


четвъртък, май 20th, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 70 000 лева се прибавя сумата  1 917 лева и сумата става

71 917 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 96 357 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  143 357  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 400 лева и за оценки става 2 400 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 400 лв. и за обявления става        2 400 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 800 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 10, 11, 12, 13:

10. 70 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ V-55 кв.10 с.Чепино
11. 270 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ I-55 кв.10 с.Чепино  
12. 60 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ IV-55 кв.10 с.Чепино  
13. и.ч 73 кв.м. неуредени сметки от УПИ II-155 кв.9 с.Калище  

 

 


сряда, май 12th, 2021

Организиране и провеждане процедурата за избор на местно ниво  на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган  към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

От 2003 г. Съвета на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето.  Той включва представители на  младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат  с държавни и неправителствени  организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането  и е разделено на 3 нива :  общинско, регионално и национално.  За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години, избрани в съответствие с настоящата процедура.
Ще се приемат кандидатури  в четири направления, като всяко дете може да кандидатства само по едно от тях, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца.
г) индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление  а), б) или  в), то е необходимо към формуляра за кандидатстване  да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.
При попълване на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства, всяко дете  има възможност да отбележи дали се самоопределя  като дете от уязвима група. С това отбелязване кандидатът автоматично участва  в  класирането и за свободните квотни места.

Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

 

Кандидатите за членове на Съвета на децата трябва да подадът докумнтите си в деловодството на Община Ковачевци или на e- mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

imgDAD0


четвъртък, април 29th, 2021

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 27 април / вторник/ от 13.00 часа беше проведено заседание на Комисия, назначена със  Заповед № РД – 122/22.04.21 г. на Кмета на Община Ковачевци.

Комисията заседава в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Симеонов – Зам. –кмет на Община Ковачевци

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Христо Булев –  Ст.специалист „Местни приходи и такси”  при  Община Ковачевци
 2. Весела Борисова – Ст.специалист „Общинска собственост” при Община Ковачевци
 3. Ива Борисова – Ст.специалист „Хуманитарни дейности” при Община Ковачевци

 

Комисията има задача да разпредели мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за отдаване за ползване под наем от местни животновъди.

На основание чл.100, ал.1 от ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон, не е свързано лице с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.

Комисията пристъпи към работа, спазвайки нормативните разпоредби  в следните документи:

С Решение № 165 от 26.02.2021 г., Общински съвет – Ковачевци е приел Годишен план за паша за 2021-2022 г.,  съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Годишният план за паша определя годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд в населените места на територията на Община  Ковачевци  при спазване на правилата за ползването им, приети от Общински съвет-Ковачевци на основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ като определя:

1.  местоположението и размера на пасищата в населените места на територията на община  Ковачевци за отглеждане на пасищни животни, както и правилата за ползването им.

2. площите, които ще се предоставят на лица, които желаят да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние чрез косене.

 В Приложение на  Приетия Годишен план за паша е  СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ.

Председателят на Комисията предостави за разглеждане от останалите й членове всички постъпили и приети в Общинска администрация Ковачевци, до нормативно установения срок – 10 март2021 г., заявления от собственици на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система  (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Комисията  трябва да определи  площта на имотите,  които ще бъдат отдадени под наем на местните животновъди, съгласно приетите норми за площи. Разпределението е съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански  животни.

Комисията установи, че е подадено едно заявление от лицето Ралица Вилиянова Игнатова с рег. № 3-139/04.03.2021г.

Лицето има сключени два Договора за наем земеделска земя, съгласно което отдадените площиспоред брой на животни и полагащата се допустима площ за животинска единица е достигната.

Освен това има неизплатени задължения към община Ковачевци за повече от една стопанска година.

Въз основа на всички споменати по – горе основания, лицето Ралица Вилиянова Игнатова не се допуска до разпределяне на мери, пасища и ливади.

 

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия  протокол в два оригинални екземпляра.

Заседанието бе закрито в 13.20 часа.

Комисия:

Председател:

 

 1. …………………………/Иво Симеонов/

Членове:

 1. ………………………/ Христо Булев/
 2. ………………………/Весела Борисова/
 3. ………………………/Ива Борисова/

 

 

 

ПРЕДОСТАВЕН НА ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

 


вторник, април 27th, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 70 000 лева се прибавя сумата  3 740 лева и сумата става

73 740 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 98 180 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  145 180  лева

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 10, 11, 12, 13:

10. 70 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ V-55 кв.10 с.Чепино
11. 270 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ I-55 кв.10 с.Чепино  
12. 60 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ IV-55 кв.10 с.Чепино  
13. и.ч 73 кв.м. неуредени сметки от УПИ II-155 кв.9 с.Калище  

 

 


петък, април 23rd, 2021

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април – 29 април  2021 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ

 

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 27.04.2021 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ -  Конска:   IV-310, 311  ,  Агро Бул-2012 ЕООД,  Ръждица-М.К. ООД  ,  УПИ  Х-48 Кв.12  ,  Фън Спорт ЕООД  ,    Месност Райкова Страна

Община Перник

На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Драгичево:   217, Местност Копринено Орище  ,  Александър Боянов  10, 5, 6, 14,  Александър Танев  6а,  Витошко Лале  1а,  Владайска  11, 9, 5, 7, 13, 1, 19, 2, Къща,  Възраждане  210а, 1, 214, 198, 183, 216, 202,  Горно Драгичево  204, 200,  Горно Драгичево/Копринено Орище  ,  Здравец  11, 10, 23, 3, 5, 21, 19, 2, 15, 13, 1, 9, 6, 12, 13,  Копринка  11, 15,  М.Копринено Орище Пи 324  ,  Местност Горно Драгичево  ,  Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8, Къща,  Минзухар  35,  Незабравка  3,  Оборище  6,  Пи 020003  ,  Пи 1625, М.Серимеж  ,  Реката  3, 19, 15, 13, 17,  Сава Асенов  2, 7, 11, 9,  Серимеж  ,    26

На 26.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Кладница:   V-15 , Кв.19  ,  Xi-29 Кв.18 Делта Хил  ,  Xv-8,  Кв.18,  Берлин  5, 9, 3, 12, 7, 8, 2, 1, 10, 3, 5а, 1а,  Брюксел  3а, 2, 3, 1,  Виена  7, 2, 5, 3,  Делта Хил  Кв.17,  Лондон  44, 1, 9г, 52, 9б, 15, 46, 9д, Кв.17, 9а, 9в, 36, 17, 11, 38, 24, 22, 28,  София  8, 49, 46, 30, 14, 51, 32, 12, 36, 53, 45а,  УПИ  II-15,  Кв.19  ,  УПИ  II-35, Кв.17 Делта Хил  ,  УПИ  XXXIII-31 Кв.20  ,  УПИ -IX 29  Кв.18,    Кв.17

На 27.04.2021 г. /09:16 – 09:45 Ч.; 15:16 – 16:30 ч./ -  Перник:   XIV-25, Кв.124  ,  Атанас Накев  11, 5, 1, 1а, 6, 2, 7, 4, 2, 23, 29, 17, 19а, 14, 27, 25, 31, 28, 19, 24, 28,  22, 8, 21, 26, 12, 10, 18, 15, 16, 20,  Благой Гебрев  32, 56, 58, 56а, 32а, 32 В, 32а, 29е, До Бл.62, 35, 35в, С/У Бл.36, До Бл.36, 1, 33а, 31, 33б, 36, Пред Бл.36, 36, 33, 31а, 36, 64, 60, С/У Бл.60, 61, 60, 60, До Бл.60, 32в, 38,  С/У Казабланка, 37, 78, Кв.126, 23 32, 37, 38, 32,  32, 43, 32, 32а, 32, 32б, 70,  Бучински Път  Ладовица,  Владайско Въстание  43, 16, 2, 18, 14, 39б, 10, 41, 8, 37, 12, Зад Регал, 38в, 4,  Воронеж  2, 5, 6, 3, 4, 3а, 90,  Вулкан  8, 2, 6, 4, 10,  Девин  1,  Димитровград  3, 1, 2, 5, 7,  Димитър Благоев  30,  22, 30, 52, 64, 15,  26,  34,  16,  32,  46, 48, 38а, 58, 42, 18, 54, 24, 15, 40, 44, 60, 13, 4, 62, 46,  27, 25, 9, 24,  19, 21, 1, 50,  16, 40, 56, 38,  24,  28, 2, 5, 11,  20, 34, 23, 17, 14, 46,  10, 40,  36, 22,   Димитър Рибарски  8, 12, 10, 14, 2, 7, 1, 5,  Иван Шишман  4, 10, 2, 14, 1, 8, 16,  6, 12, 3, 5, 1а, 16, 7,  Изток  На Фасадата На ТП Стадиона , До ТП Витоша, Сп.Даскалово, Магазин, Сп.Даскалово,  Калофер  2,  Кирил Тупанков  2,  Крум Накев  11, 5, 2, 4,  Лом  36,  Мах.Портарева  142, 143, 64, 70, 68, 66, 72, 145, 69,  Никифор Панкев  3, 5, 7, 1, 3а,  Огоста  8, 3, 5, 1, 2, 9, 6, 12, 7, 10, 11, 4,  Петър Пенчев  8, 12, 3, 9, 6, 10, 2, 7, 4, 11, 1, 5, 12,   Превалец  10, 1а, 6, 5, 4, 12, 8, 1, 14,  Стомана  2,  2, 2, 3, 1, 3,  3, 3а, 1,  Стримон  1, 63, 11, 13, 17, 15, 7, 9, 2, 1, 5,  Хасково  1 В, 1, 1 А, 1 Б,  Църква  ,  Юрий Гагарин  До Стадион  Металург ,  Ямбол  7

На 26.04.2021 г. /09:01 – 09:30 Ч.; 15:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   XIV-25, Кв.124  ,  Благой Гебрев  58а, 64, 56, 32а, 32а, 32, 56а, 58, 32 В, 1а, 10, 11, 12, 14, 13, Павилион, 22,  22, 22,  22,  Бучински Път  Хранителни Стоки И Кафе,  Изток  До ТП Бистрица , Мошино, 1 Подстанция Перун, Фото Ателие, Кафе Аперитив, 13 Жданов, Магазин,  Калинин  10, 12, 14,  Карл Маркс  34, 2, 2а,  Клемент Готвалд  4, 8, 1, 3,  10,  6, 3, 8, 6,  6,  2,  Ленински Проспект  15, 15, 6, 3, 9, 7, 3,  6, 1, 3,  Лом  31, 7 Паркинг, 13, 20, 3, 36, 1на, 11, 11, 12, Пазар  Сезони , 12, Билярдан Клуб, 10,  До ТП Тунджа, 16 Б, 16 А, 10,  1,  1, 3,  Мах.Портарева  46,  Минск  9, 1,  13,  3, 7, 13, 15, 5, 15, 15,  1,  Несебър  3, 5, 1, 1, 3, С/У Бл.3, 3,  Одеса  4, 4,  Оряхово  4,  Стомана  4,  Търговска  15,  УПИ  VII, Кв.Изток  ,  Хасково  1 А, 1 В, 1 Б, 1,  Юрий Гагарин  44, 46, Сп. Бучински Път , 44, 46, 44-46, 44-46, 44, 46, 44а, 10, 10, 8, 8,  10, 10,  10 Партер, 36, Търг. Комплекс, 34, 36, 1, Тър.Компл. С/У Без.  Шел , 38ж, 91, 36а, 36,  36, 34а, между  бл 34 И 36, 34, 34, 38,  38, 38а, 38, 38, 38г, 38б, М/У 36 И 34 Бл,  40, 40, 40, 38е, 38в, 38д, 38ж, 42, 42, М/У Бл.42и44, 42, Магазин, 42,     В Двора на XI У-ще

На 29.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бели Кладенци  7, 4, 1, 8, 5, 9,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  1, 3, 12, 6, 3а,  Въча  3, 5, 4, 2,  Джерман  2, 1,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35,  24, 33,  Захари Зограф  44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36,  36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63,  30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61,  Калкас  ,  Калкас  12,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Кладенец  19, 21, 17, 23,  Колуница  7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42,  11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Луда Яна  26, 26,  8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5,  22, 4,  Металик  31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32,  Мир  2, 3, 5, 4,  Младост  2, 1, 1,  5, 3, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Победа  27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26,  30, 29, 31,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 28.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бели Кладенци  7, 4, 1, 8, 5, 9,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  1, 3, 12, 6, 3а,  Въча  3, 5, 4, 2,  Джерман  2, 1,  Захари Зограф  44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36,  36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63,  30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35,  24, 33,  Калкас  ,  Калкас  12,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Кладенец  19, 21, 17, 23,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42,  11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Колуница  7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1,  Луда Яна  26, 26,  8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5,  22, 4,  Металик  31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32,  Мир  2, 3, 5, 4,  Младост  2, 1, 1,  5, 3, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Победа  27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26,  30, 29, 31,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 26.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бели Кладенци  7, 4, 1, 8, 5, 9,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  1, 3, 12, 6, 3а,  Въча  3, 5, 4, 2,  Джерман  2, 1,  Захари Зограф  44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36,  36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63,  30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35,  24, 33,  Калкас  12,  Калкас  ,  Кладенец  19, 21, 17, 23,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42,  11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Колуница  7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1,  Луда Яна  26, 26,  8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5,  22, 4,  Металик  31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32,  Мир  2, 3, 5, 4,  Младост  2, 1, 1,  5, 3, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Победа  27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26,  30, 29, 31,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 27.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бели Кладенци  7, 4, 1, 8, 5, 9,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  1, 3, 12, 6, 3а,  Въча  3, 5, 4, 2,  Джерман  2, 1,  Захари Зограф  44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36,  36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63,  30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35,  24, 33,  Калкас  12,  Калкас  ,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Кладенец  19, 21, 17, 23,  Колуница  7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42,  11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Луда Яна  26, 26,  8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5,  22, 4,  Металик  31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32,  Мир  2, 3, 5, 4,  Младост  2, 1, 1,  5, 3, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Победа  27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26,  30, 29, 31,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Перник:   Къкринско Ханче  8, 6, 1, 5, 3, 6, 10,  Мадара  11, 25, 3, 7, 19, 22, 15, .6, 20, 30, 9, 23, 21, 17, 29, 27, 31, 15, 5, 8, 6, 4, 13, 17а,  Силистра  17, 27,  23, 29, 19, 21, 13, 33, 15, 15, 27, 31, 23, 25,  Търново  24, 34, 28, 42, 26, 40, 20, 32, 38, 30, 30, 38,  36, 18

На 28.04.2021 г. /12:00 – 14:30 ч./ -  Перник:   Лев Толстой  346

На 26.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Ярджиловци:   Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 26, 45, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 34, 48, 15, 46, 51, 33,  Витоша  2,  Двадесет И Трети Април  1, 8, 11, 20, 3, 10, 5,  Девети Септември  36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1,  Марин Зафиров  6, 4, 2,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Партизан  54, 60, 51, 26, 14, 38, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 55, 43, 45, 65, 53, 8, 28, 36, 57, 34, 86, 39, 34а, 13, 61, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 68, 31, 22, 18, 22, 17, 70, 48, 74, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Радослав Зафиров  3а,  Славчо Дяков  7, , , 12,  6, 4, 9, 14, 16, 10, 12,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,    Кафе-Павилион

Община Радомир

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Бобораци:   Vi-218, Кв.32  ,  VIII-214 Кв.31  ,  XIII-216, Kw.31  ,  ІІІ – 323 Кв.26  ,  УПИ  II- 94,  Кв. 25  ,  УПИ  V-219, Kw.32  ,  УПИ  XII-250, Кв.30  ,  ХVIII-136,  Кв.23  ,    Къща

На 26.04.2021 г. /09:30 – 12:00 ч./ -  Долна Диканя:   II, Кв.23  ,  XIV-586  ,  XVII-1662 Кв.37  ,  XVIII-580  Кв.35,  Градините  ,  УПИ  I,  Кв. 39  ,  УПИ  I, Кв.43  ,  УПИ  V-458 Кв.38  ,  УПИ  XI-261,  Кв.40,  Х-260 Кв 40  ,    Къща

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Друган:   УПИ  13,  Кв.62  ,  II-487,  Кв.45  ,  VІ-485, Кв. 45  ,  XX-419 Кв, 50

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Пириница

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Старо Село,  Общ. Радомир:   XXVІІ-XXVІІІ Кв.12

Община Трън

На 27.04.2021 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ -  Глоговица

На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ -  Горочевци

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ -  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ  VII-115 Кв.26  ,  УПИ  VIII-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ  X-244,  Кв.15, УПИ  ІІ-94,  Кв. 25

На 27.04.2021 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ -  Трън:   8ми Март  6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 12, 22, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9,  9ти Септември  43, 43а, 49, 20, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 47,  Александър Стамболийски  13, 1, 2, 1,  21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25,  17, 6, 2,  11, 8,  23, 25,  Атанас Ботев  2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21,  Бор  2, 4, 1, 3, 20, 24, 3, 23, 18, 16, 9,  4, 36, 4а, 21, 13, 25, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 11,  Васил Левски  5, 7, 2а, 10, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 16, 11, 1а, 14, 4,  Вельо Стоянов  11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2,  Владо Васев  2, 31,  21, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 5, 6, 31, 38, 45, 35, 25, 39, 47, 8, 35а, 19, 9,  Владо Тричков  1, 6, 5, 1,  2, 2, 1,  .2, 3, 2,  1,  Връх  3, 1, 5,  Възраждане  6, 8, 3, 4, 2,  Георги Димитров  8, 15, 10, 19, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26,  26, 4, 6,  2, 6, 6, 4,  Гочо Гопин  27, 4, 11, 13,  9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17,  21,   Денчо Знеполски  1,  Десета  9, 5, 3, 7,  Ева Волицер  4, 6, 2, 1, 3,  Еднофамилни Жилища  10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8,  Здравец  2, 4,  Имот 000697 Стопански Двор  ,  Мах.Ахчийски Кошари  ,  Мах.Бойна Могила  ,  Мах.Кошарите  7, 9, 2, 13, 6, 8,  Мах.Шиловец  ,  Мир  2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11,  Младост  9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3,  Мосаловска  2, 2,  31,  52, 56, 54, 50, 1, 5, 1,  2,  36, 50, 16, 38, 30, 27, 37, 43, 22, 41, 35а, 31,  46, 31, 6, 35, 39, 24, 48, 23,  14, 40, 21, 28, 20, 47, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а,  Народна Воля  17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13,  Петко Д. Петков  2,  Павилион, 3,  3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8,  Петър Асенов  2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11,  Стадион  Кв.4,  Стефан Караджа  2, 5а, 1, 11, 10, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8,  Тако Пеев  25, 20, 1, 6, 17, 14,  11,  29, 19, 9,  5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 3, 23,  Тенеси  3, 8, 2, 5,  Хаджи Димитър  1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 8а, 2, 16, 18, 10,  Хараламби Стоянов  3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  3, 8, 10, 4,  Чарчалат  6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5,   Юрий Гагарин  9, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1,  10, 2а, 8, 15, 11,  Яким Тошков  3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7,    Механа, Сп Ехо-Т

На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ -  Филиповци:   Махала Драговци.

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.