Архив за февруари, 2017

понеделник, февруари 27th, 2017

ПУП – ПЗ


Обява

сряда, февруари 22nd, 2017

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год.

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот – парцел № XX, кв.46  площ с

1 107 кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК: УПИ I-589 кв.46

ЗАПАД: Път 356-357-358

СЕВЕР:УПИ XIX-586;589, кв.46

ЮГ: УПИ XIV -592 кв.46

С начална тръжна цена  12 087 лева с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 28.03.017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 27.03.2017 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 27.03.2017 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 27.03.2017 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

НУПИ 038904 с. Егълница


Обява

сряда, февруари 22nd, 2017

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год.

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот – парцел № XX, кв.46  площ с

1 107 кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК: УПИ I-589 кв.46

ЗАПАД: Път 356-357-358

СЕВЕР:УПИ XIX-586;589, кв.46

ЮГ: УПИ XIV -592 кв.46

С начална тръжна цена  12 087 лева с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 28.03.017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 27.03.2017 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 27.03.2017 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 27.03.2017 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

УПИ 1 кв.55 а с. Ковачевци-1


Обява

сряда, февруари 22nd, 2017

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот – парцел № XX, кв.46  площ с

1 107 кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК: УПИ I-589 кв.46

ЗАПАД: Път 356-357-358

СЕВЕР:УПИ XIX-586;589, кв.46

ЮГ: УПИ XIV -592 кв.46

С начална тръжна цена  12 087 лева с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 28.03.017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 27.03.2017 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 27.03.2017 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 27.03.2017 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

УПИ 5 кв.31 с. Светля-1


Обява

сряда, февруари 22nd, 2017

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год.

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот – парцел № XX, кв.46  площ с

1 107 кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК: УПИ I-589 кв.46

ЗАПАД: Път 356-357-358

СЕВЕР:УПИ XIX-586;589, кв.46

ЮГ: УПИ XIV -592 кв.46

С начална тръжна цена  12 087 лева с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 28.03.017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 27.03.2017 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 27.03.2017 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 27.03.2017 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

УПИ 20 кв.46 с. Ковачевци-1


Обявление

петък, февруари 17th, 2017

Списъци на поземлени имоти, притежаващи характеристики на гора.

обявление


О Б Я В Л Е Н И Е

четвъртък, февруари 16th, 2017

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД- 63/14.02.2017 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с начална годишна наемна цена както следва, цена на декар:
 

За ниви от I- VII катег.- 10 /десет/ лева на декар

 

Ниви  VIII- X катег.- 9 /девет/ лева на декар

 

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 6.60 / шест лева и шестдесет стотинки/ на декар

 

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 6 /шест/ лева на декар

 

за срок от една стопанска година /2016-2017 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: 

обява търг под наем зем.земи 2017


ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

понеделник, февруари 13th, 2017

И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:

 

В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 9:

9. УПИ, парцел №V-153, находящ се в кв.102 – стопанския двор на с. Егълница,  общ. Ковачевци, обл. Перник с площ 4 234 кв.м

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2017-1


петък, февруари 10th, 2017

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:

 

В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 9:

9. УПИ, парцел №V-153, находящ се в кв.102 – стопанския двор на с. Егълница,  общ. Ковачевци, обл. Перник с площ 4 234 кв.м

 


петък, февруари 10th, 2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация  Ковачевци, обяви старт на кампанията по събиране на местни данъци и такси.

Звено „Местни приходи и такси”  при Община Ковачевци е в готовност, да приема първите клиенти, желаещи да заплатят дължимите данъци и такси за 2017 година.

Гражданите, които заплатят целия размер на дължимия годишен данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства до края на месец април, могат да ползват 5 % отстъпка. Задълженията могат да бъдат платени и на части, като това става на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 31 октомври, както и по банков път:

                         „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” -  АД,  клон РАДОМИР

BIG : IABGBGSF               IBAN : BG57IABG74788400576000

                                  442100 – ДАНЪК НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

                                  442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

                                  442300 – ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Община Ковачевци  за втора година  предоставя възможност на    жителите,  да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е
точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия
свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и
много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а
на фирмите.
         Телефон за връзка: 0885 74 75 27 –  Мария Асенова – Гл. специалист „МПТ”   при Община Ковачевци

Общинска администрация- Ковачевци