Архив за март, 2017

Обявление 5/28.03.2017г.

вторник, март 28th, 2017

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява геодезическо заснемане на поземлен имот номер 1 в местност Иванов дол, с.Лобош, община Ковачевци, с възложител: Янчо Георгиев Янков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление-янко-георгиев


Заповед

четвъртък, март 16th, 2017

На основание чл. 44,а л.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение 183 от Протокол 19 от редовното заседание на Общински съвет – Ковачевци, проведено на 28.02.2017 г.


                                                           Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите, по сключени споразумения, описани в списък по землища, на територията на община Ковачевци, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Слатино е 10 лв.

Заповед Слатино


Заповед

четвъртък, март 16th, 2017

На основание чл. 44,а л.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение 182 от Протокол 19 от редовното заседание на Общински съвет – Ковачевци, проведено на 28.02.2017 г.

                                                          Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите, по сключени споразумения, описани в списък по землища, на територията на община Ковачевци, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Светля е 10 лв.

заповед Светля


Заповед

четвъртък, март 16th, 2017

На основание чл. 44,а л.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение 184 от Протокол 19 от редовното заседание на Общински съвет – Ковачевци, проведено на 28.02.2017 г.

                                                            Н А Р Е Ж Д А М:

 Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите, по сключени споразумения, описани в списък по землища, на територията на община Ковачевци, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Калище е 10 лв.

заповед Калище


Заповед

четвъртък, март 16th, 2017

На основание чл. 44,а л.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение 185 от Протокол 19 от редовното заседание на Общински съвет – Ковачевци, проведено на 28.02.2017 г.

                                                            Н А Р Е Ж Д А М:

 Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите, по сключени споразумения, описани в списък по землища, на територията на община Ковачевци, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Eгълница е 10 лв.

заповед Егълница


Заповед

четвъртък, март 16th, 2017

На основание чл. 44,а л.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение 181 от Протокол 19 от редовното заседание на Общински съвет – Ковачевци, проведено на 28.02.2017 г.

                                                            Н А Р Е Ж Д А М:

 Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите, по сключени споразумения, описани в списък по землища, на територията на община Ковачевци, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Сирищник  е 10 лв.

заповед


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

понеделник, март 6th, 2017

Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение , считано от 06.03.2017г. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

На 21.03.2017г. в сградата на Общината ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

МОТИВИ :

1.Изменението е мотивирано поради необходимостта от въвеждане на нови услуги, които община Ковачевци ще предоставя на физически и юридически лица и се определят съответните такси за извършването им.

С Решение 195,протокол 19 от 28.02.2017г. Общински съвет-Ковачевци  предостави за стопанисване и управление на „Ковачевци-2016“ЕООД имоти частна общинска собственост. Сред тези имоти са Помощно игрищи в УПИ XXIV-1148, кв.49, с.Ковачевци и Хижа „Джамен“, с.Сирищник в ПИ 3.70. За да започнат да функционират е необходимо да бъде взето Решение за определяне размера на таксите, които ще се събират за тяхното използване

2.За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.

3.Актуализирането на наредбата ще допринесе за повишаване на приходите в общинския бюджет.

4.Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на наредба за изменение и допълнение.

3. Частична оценка на въздействието.

Съобщение


Честита Баба Марта

сряда, март 1st, 2017

Баба Марта днес разнася
пълна кошница с цветя,
и на всеки на ръката връзва някаква мечта.
С пожелание за здраве, радост
и много сбъднати мечти!
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!


Съобщение

сряда, март 1st, 2017

 

ОТНОСНО: Процедура по чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г.

Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект и/или животновъдният обект – пасище, в срок от 1 до 10 март / стопанската 2017/2018 г./

Към заявлението се прилагат следните документи:

 

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

 

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

 

3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

 

4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

 

5.Удостоверение за наличие или липса на задължения към община Ковачевци.

6.Извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ.

Списък с категориите информация


Обявление

сряда, март 1st, 2017

            Община Ковачевци, област Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 169от Протокол №18 от 31.01.2017г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава изработване на проект ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ № 042032 за изграждане на Свинеферма в землището на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, при спазване на следните показатели на застрояване: Пл.на застр.40%-80%; Кинт. 1-2,5; Озел. по-малко или равно на  20%; Височина на сградите по-малко или равно 10м. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящетп разрешение.

 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

SKM_C25817022714030