Архив за март 1st, 2017

Честита Баба Марта

сряда, март 1st, 2017

Баба Марта днес разнася
пълна кошница с цветя,
и на всеки на ръката връзва някаква мечта.
С пожелание за здраве, радост
и много сбъднати мечти!
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!


Съобщение

сряда, март 1st, 2017

 

ОТНОСНО: Процедура по чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г.

Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект и/или животновъдният обект – пасище, в срок от 1 до 10 март / стопанската 2017/2018 г./

Към заявлението се прилагат следните документи:

 

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

 

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

 

3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

 

4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

 

5.Удостоверение за наличие или липса на задължения към община Ковачевци.

6.Извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ.

Списък с категориите информация


Обявление

сряда, март 1st, 2017

            Община Ковачевци, област Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 169от Протокол №18 от 31.01.2017г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава изработване на проект ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ № 042032 за изграждане на Свинеферма в землището на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, при спазване на следните показатели на застрояване: Пл.на застр.40%-80%; Кинт. 1-2,5; Озел. по-малко или равно на  20%; Височина на сградите по-малко или равно 10м. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящетп разрешение.

 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

SKM_C25817022714030