Архив за май, 2017

ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

вторник, май 9th, 2017

Наредба Детска Градина Радост


Заповед за забрана на паша на селскостопански животни от 01.05.2017 г. до 15.07.2017 г. в ливади подлежащи на коситба, собственост на физически и юридически лица на територията наобщина Ковачевци

вторник, май 9th, 2017

Заповед забрана паша


четвъртък, май 4th, 2017

Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд / изменен след отстраняване на допусната техническа грешка/

Протокол


Обявление

четвъртък, май 4th, 2017

 ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:

 Добавя се нова точка:

 VIII. Учредяване безвъзмездно право на строеж.

 1.

 

Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл. 37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на Параклис при храм „Свети Николай”, находящ се в УПИ XXI-3, кв.2 с.Ракиловци, ЕКАТТЕ 61947, община Ковачевци

 

 

 


Заповед за изработване на ПУП

вторник, май 2nd, 2017

SKM_C25817050213271


Протокол за разпределение на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд

вторник, май 2nd, 2017

SKM_C25817050213070