Архив за септември, 2017

петък, септември 29th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№48/28.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имот нов планоснимачен номер 3 и съществуващите сгради по кадастралния план на с. Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Тодор Станимиров Лазаров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.


петък, септември 29th, 2017

Заповед № РД 311/29.09.2017 г. на Кмета на Община Ковачевци за прекратяване на процедура по обявяване на инвестиционно намерение „Допълнително водоснабдяване на село Косача, община Ковачевци, област Перник“

SKM_C25817092908360


вторник, септември 26th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

47/26.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Геодезическо заснемане на дворно място – ПИ 4, с.Егълница, махала „Угринска”, община Ковачевци, с възложител: Мирчо Николов Методиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.


вторник, септември 26th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№46/26.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Доставка за пречиствателна станция – аеробна биологична пречиствателна станция за битови отпадни води за нуждите на ЦНСТ за възрастни хора с деменция – 2бр. с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 


О Б Я В А На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД-303/25.09.2017 год.

вторник, септември 26th, 2017

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот – парцел № I, кв.55A  площ с

1 230 кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК: Път 281 г- 281 в

ЗАПАД: Край на регулацията

СЕВЕР: Път 281в

ЮГ: УПИ II, кв.55 а

С начална тръжна цена 11 665 лева с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 31.10.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 30.10.2017 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 30.10.2017 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 30.10.2017 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

УПИ 1 кв.55 а с. Ковачевци


сряда, септември 20th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

45/20.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект ЧИ на ПУП – ПЗ – Промяна предназначението на ПИ 110002 по КВС на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Петър Огнянов Митев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.


сряда, септември 20th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№44/20.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява План за изменение на ПУП – План за регулация и Проект за частичен подробен план за застрояване, който засяга ПИ62, с.Лобош, община Ковачевци, с възложители: Борис Иванов Ситарски и Ангелина Иванова Ситарска.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 


понеделник, септември 18th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

42/18.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява   инвестиционно намерение „Допълнително водоснабдяване на село Косача, община Ковачевци” с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.


четвъртък, септември 7th, 2017

ПУП – ИПР – отреждане на нов УПИ ІV-156, кв.101, село Егълница, община Ковачевци

SKM_C25817090714330


четвъртък, септември 7th, 2017

ПУП – ИПР за УПИ ІІ, УПИ ІV, кв.105 и УПИ ХVІІІ, кв.49 по регулационния план на село Ковачевци, община Ковачевци

SKM_C25817090713090