Архив за октомври, 2017

Обявление

понеделник, октомври 30th, 2017

№53/26.10.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, който засяга УПИ VII-257, кв.19 по плана на с.Косача, община Ковачевци, с възложител: Иван Първанов Ковачев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 53


Заповед № РД 338/26.10.2017 г. на Кмета на Община Ковачевци за определяне границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване

петък, октомври 27th, 2017

Заповед № РД 338 от 26 октомври 2017 г.


Обявление

понеделник, октомври 23rd, 2017

52/23.10.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен номер 4 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Класанова”, община Ковачевци, с възложител: Александър Стефанов Класанов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление номер 52


ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

петък, октомври 20th, 2017

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост:  към земя – 70 000 лева се прибавя сумата 6 860 лева плюс сгради 30 000 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 106 860 лева или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 166 860 лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 000 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 3 100 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 3 000 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става 3 100 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 200 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 10:

10. Урегулиран поземлен имот с площ 680 кв.м. представляващ УПИ ІX кв.55 по плана на с.Ковачевци 

 3. В ЧАСТ IX. Учредяване право на ползване на движими вещи се променя както следва:

  Добавя се нова точка 2:

2.

Учредяване право на ползване от Общинско предприятие ”БКС и общински имоти”, по реда на чл. 34 ал.4, от Закона за общинската собственост на употребяван опесъчител. 

 

 ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 11.2017 г.g.-1


четвъртък, октомври 12th, 2017

Одобрен ПУП – ПИ 62 с.Лобош, община Ковачевци

Проект за ПУП – ПИ 62 сЛобош


Проект за ПУП с.Лобош

четвъртък, октомври 12th, 2017

Проект за ПУП ( Подобрен устройствен план) – план за застрояване, който засяга ПИ 62, с.Лобош, община Ковачевци

ПУП с.Лобош


вторник, октомври 3rd, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№50/03.10.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имоти нови планоснимачни номера 21 и 22 и съществуващите сгради, попадащи в ПИ 21 по кадастралния план на с.Егълница, махала „Беловска”, община Ковачевци, с възложител: Андрей Върбанов Беловски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 


понеделник, октомври 2nd, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

49/29.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на кадастрален план – имот номер 20, махала „Беловска”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Антон Асенов Антов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.