Архив за ноември, 2017

Обявление

четвъртък, ноември 23rd, 2017

№57/23.11.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 3 по кадастралния план на с.Ковачевци, мах. „Весина”, община Ковачевци, с възложител: Калоян Бориславов Михалков и Веска Стоянова Михалкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 57


петък, ноември 17th, 2017

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост:  към земя – 76 860 лева се прибавя сумата 6 153 лева плюс сгради 30 000 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 113 013 лева или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 173 013 лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 100 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 3 200 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 3 100 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става 3 200 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 400 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 11:

11. Урегулиран поземлен имот с площ 1 500 кв.м. представляващ УПИ ІV-156 кв.101 по плана на с.Eгълница

 

 

 

 


четвъртък, ноември 16th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№56/16.11.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имоти нови планоснимачни номера 1,2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Ярева”, община Ковачевци, с възложител: Савина Димитрова Ганева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 


четвъртък, ноември 16th, 2017

ДО ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНУШЕВА

Ж.К. ЗОНА Б-18, БЛ.13, ЕТ.12, АП.67

ГР.СОФИЯ

Обявление №55/16.11.2017г.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК, Ви уведомяваме, че за установен незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за строеж: Преустройство на сграда в микроцех за сушене и пакетиране на зеленчуци, билки и гъби, находящ се в УПИ  XIII-142, кв. 17 по плана на с.Егълница, община Ковачевци е съставена Заповед №РД-317/09.10.2017г. на Кмета на община Ковачевци за премахване на незаконен строеж.

Със съдържанието на Заповед №РД-317/09.10.2017г може да се запознаете в сградата на община Ковачевци, Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие”.

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

сряда, ноември 15th, 2017

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, както следва:

 1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост:  към земя – 70 000 лева се прибавя сумата 13 013 лева плюс сгради 30 000 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 113 013 лева или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 173 013 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 000 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 200 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 3 000 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става 3 200 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 400 лева.

 2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нови точки 10 и 11:

10. Урегулиран поземлен имот с площ 680 кв.м. представляващ УПИ ІX кв.55 по плана на с.Ковачевци

 

11. Урегулиран поземлен имот с площ 1 500 кв.м. представляващ УПИ ІV-156 кв.101, находящ се в стопански двор на с.Eгълница

 

 3. В ЧАСТ IX. Учредяване право на ползване на движими вещи се променя както следва:

  Добавя се нова точка 2:

2. Учредяване право на ползване от Общинско предприятие ”БКС и общински имоти”, по реда на чл. 34 ал.4, от Закона за общинската собственост на употребяван опесъчител.

 

 

 ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 11.2017 г.g.2-1


Обява

вторник, ноември 14th, 2017

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 358/14.11.2017год.

 

          О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – парцел № I, кв.55 с площ

724  кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

ИЗТОК: УПИ II, кв.55

ЗАПАД: Зелени площи

СЕВЕР: Улица

ЮГ: УПИ XXXV, кв.55

С начална тръжна цена 8 695 лева без ДДС.

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 20.12.2017 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 19.12.2017 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 19.12.2017 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 19.12.2017 г. в деловодството на Община Ковачевци.

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

УПИ 1 кв. 55 с. Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е

понеделник, ноември 13th, 2017

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 352/10.11.2017 год.

 О Б Я В Я В А М:

 Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на имот  – частна  общинска собственост, а именно:

          1. Общинско помещение №3 – за СОТ,  с площ 11.71 кв.м., находящо се в масивна сграда Автогара със застроена площ 206 кв.м. построена 1982 г. на един етаж с дворно място 2700 кв.м. в УПИ X, кв.47 с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник,  за срок от 3 /три/ години, при начална месечна наемна цена в размер на 11.71 лева/ единадесет  лева и седемдесет и една стотинки/ без ДДС.

      Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 20.12.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

      Тръжна документация за всеки един от обектите може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 19.12.2017г./включително/

      Цена на комплект тръжна документация  в размер на 20.00 лева/двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

      Депозит за участие в търга е в размер на 30% от тръжната цена за всеки един от обектите, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 19.12.2017г. год./включително/

       Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 19.12.2017 г . /включително/

     Заявленията за участие в търга се приемат в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден в посоченият по – горе срок.

 Телефон за контакти: 0889 74 75 79

обява търг 20.12.2017г


четвъртък, ноември 9th, 2017

Одобрен ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ 110002 по КВС с.Ковачевци, община Ковачевци

SKM_C25817110909570


Заповед за откриване на бюджетна процедура 2018г.

понеделник, ноември 6th, 2017

Заповед бюджетна процедура 2018