Архив за декември, 2017

четвъртък, декември 28th, 2017

 

П О К А Н А


За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2018г. на община Ковачевци

 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2018г.

Обсъждането ще са проведе на 08.01.2018г. (понеделник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

         Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2018г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 


П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ ПРЕЗ 2018 г.

вторник, декември 19th, 2017

Годишна програма 2018


Обявление

четвъртък, декември 14th, 2017

№61/14.12.2017 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 5 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Ленин Александров Младенов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 61


четвъртък, декември 14th, 2017

Проект за частично изменение на Подробен Устройствен План – план за регулация за УПИ VII-257, кв.19 по плана на с.Косача, община Ковачевци, област Перник

SKM_C25817121409511

SKM_C25817121409520


петък, декември 8th, 2017

Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

08 Декември 2017

 

Работа за селскостопански работници в

Испания и Португалия

 

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник набира 1475 селскостопански работници за Испания и Португалия.

Подробна информация може да се намери на сайта на Агенция по заетостта и на портала за работа в Европа www.eures.bg , работните места са  № 3492, 3493, 3594, 3522 и 3523.

 

Работа в Испания, работни места № 3492, 3493 и 3594

 

За работно място №3492

Свободни работни места – 800

Изисквания към кандидатите :

 • добро физическо състояние, способни да издържат на начина на бране на ягоди и високи температури през пролетта в парници;
 • Опит в селското стопанство;
 • Жени на възраст от 25 до 40 години.

Заплащане и условия на заетост:

 • нетна заплата – 38,92 евро/ден;
 • храна и настаняване – за сметка на работодателя;
 • пътуването до Испания се поема от работника, завръщането в България се заплаща от работодателя.

Необходими документи:

 • телефон за контакт с работника;
 • документ, който да удостоверява наличието на NIE (идентификационен номер на чужденец) и номер на испанска социална осигуровка, ако има предишна заетост (копия на документите).

 

Крайна дата за кандидатстване:   05 Януари 2018 г.

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник при трудовите посредници /етаж 2, стаи 5, 6, 7,  8 и 9/ и във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

 

 

 

 

 

За работни места в Испания №3593 и 3594

 

Свободни работни места – 25 , 50

Изисквания към кандидатите :

 • да могат да работят селскостопанска работа, бране на ягоди и боровинки;
 • Опит в селскостопански дейности;
 • Жени на възраст от 18 до 45 години.

Заплащане и условия на заетост:

 • нетна заплата – 36,80 евро/ден;
 • храна – заплаща се от работника;
 • настаняване – за сметка на работодателя, ако работника остане до края на кампанията;
 • Работодателя заплаща пътуването до Испания и си удържа стойността  от първата заплата на работника.

Необходими документи:

 • телефон за контакт с работника;
 • документ, който да удостоверява наличието на NIE ( идентификационен номер на чужденец ) и номер на испанска социална осигуровка, ако има предишна заетост (копия на документите).

 

Крайна дата за кандидатстване:   22 Януари 2018 г.

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник при трудовите посредници (етаж 2, стаи 5, 6, 7, 8 и 9) и във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

 

 

Работа в Португалия, работни места № 3522 и 3523

 

Свободни работни места – 200 , 400

 

Изисквания към кандидатите :

 • да могат да работят селскостопанска работа, бране на ягоди и боровинки;
 • Опит в селскостопански дейности;
 • Жени/мъже на възраст от 18 до 50 години.

Заплащане и условия на заетост:

 • Базова месечна заплата – 557,00 евро;
 • Храна – работодателя осигурява средства за храна;
 • настаняване – за сметка на работодателя, работника заплаща режийните разходи;
 • При работно място 3522 работодателя заплаща пътуването до Португалия
 • При работно място 3523 Работодателя заплаща пътуването до Португалия и си удържа стойността  от първата заплата на работника.

Необходими документи:

 • Попълва се апликационна форма

 

Крайна дата за кандидатстване:   12 Януари 2018 г.

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник при трудовите посредници /етаж 2, стаи 5, 6, 7,  8 и 9/ и във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

 

В понеделник 11 Декември 2017г., Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник организира информационна среща с лидерите на Ромските организации, за да ги информира за възможностите за работа в Испания и Португалия.


Обявление

петък, декември 1st, 2017

№60/01.12..2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за разделяне на ПИ 3 К.Р. 782 по план на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Ненко Темелков и Силвия Темелкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                              Община Ковачевци

обявление 60


петък, декември 1st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№59/01.12.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 1135 по кадастралния план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Найден Иванов Миладинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.


петък, декември 1st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№58/27.11.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждането на експертен съвет на помощен план за ПИ 967.12 в с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Румен Йорданов Миланов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.