Архив за декември 1st, 2017

Обявление

петък, декември 1st, 2017

№60/01.12..2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за разделяне на ПИ 3 К.Р. 782 по план на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Ненко Темелков и Силвия Темелкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                              Община Ковачевци

обявление 60


петък, декември 1st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№59/01.12.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 1135 по кадастралния план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Найден Иванов Миладинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.


петък, декември 1st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№58/27.11.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждането на експертен съвет на помощен план за ПИ 967.12 в с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Румен Йорданов Миланов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.