Архив за януари, 2018

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г.

вторник, януари 30th, 2018

ГОДИШЕН-ПЛАН-ЗА-ПАША-ЗА-2018-2019г.

ЕГЪЛНИЦА-пасища

КАЛИЩЕ- пасища

КОВАЧЕВЦИ- пасища

КОСАЧА- пасища

ЛОБОШ- пасища

РАКИЛОВЦИ- пасища

СВЕТЛЯ- пасища

СИРИЩНИК- пасища

СЛАТИНО- пасища

ЧЕПИНО- пасища


понеделник, януари 29th, 2018

ДО

РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ РАДОСЛАВОВ

ГР. СОФИЯ

Ж.К. ДРУЖБА № 417, ВХ. А, ЕТ. 6, АП. 17

 

ДО

МАРИЯ ИВАНОВА РАДОСЛАВОВА

ГР. СОФИЯ

УЛ. ПЛАЧКОВИЦА №2, ЕТ. 6, АП. 32

 

ДО

БОРИСЛАВА ИВАНОВА БАКЪРДЖИЕВА

ГР. СОФИЯ

БУЛ. МАКЕДОНИЯ № 16, ЕТ. 3, АП. 38

 

ДО

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА БАКЪРДЖИЕВА

ГР. СОФИЯ

УЛ. ДАМЯН ГРУЕВ № 21, ЕТ. 6, АП. 19

СЪОБЩЕНИЕ

 

Със заявление с вх. № З – 796/27.11.2017г. от  Силвия Вълчева Милчева – пълномощник на Румен Миланов – наследник на Йордан Миланов Михалков, в деловодството на община Ковачевци e депозиран помощен план за възстановяване на имот по §4 от ЗСПЗЗ.

Съгласно изготвеният помощен план бившият имот признат за възстановяване на н-ци на Йордан Михалков попада върху имоти № 1, К.Р. 967, местн. Циганка, с. Ковачевци, собственост на Радослав Радославов и Мария Радославова, както и върху имот № 2, К.Р. 967, мест. Циганка собственост на Десислава Бакърджиева и Борислава Бакърджиева.

С изготвеният помощен план можете да се запознаете в дирекция „ТУЕПМР” в Община Ковачевци.Възражения срещу изготвеният помощен план можете да подавате в деловодството на община Ковачевци, в 14 – дневен срок.


понеделник, януари 29th, 2018

 

    

2014-2020

Кметът на Община Ковачевци г-н Васил Станимиров подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект : „Реконструкция на Целодневна детска градина – с.Лобош, община Ковачевци“. Тя ще бъде ремонтирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014 -2020 с помощта на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на проекта е 460 808,29 лв.  от които 391 687,05 лв. европейско и 69 121,24 лв. национално съфинансиране.

Бенефициер : Община Ковачевци

Начало : 26.01.2018 г.

Край : 26.01.2021 г.

 


четвъртък, януари 25th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с чл.15, ал. 1 т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми и писмо с изх. № 08-00-369(4)/23.01.2018г. от РИОСВ- Перник относно: Решение за преценяване на  необходимостта от извършване на екологична оценка              № ПЕ-1-ЕО/2018г. на  „Програма за управление на отпадъците на община Ковачевци 2017г.- 2020г.”, с възложител Община Ковачевци, уведомявамe обществеността и всички заинтересовани лица, че на 23.01.2018г. е издадено Решение №ПЕ-1-ЕО/2018г. на РИОСВ – Перник, да не се извършва екологична  оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Ковачевци 2017г.- 2020г.”

Цялото решение е обявено на информационното табло в сградата на Община Ковачевци  и на сайта на Общината на 25.01.2018г, за период от 14 дни.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите  и/или Административен съд Перник в   14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица  по реда на Административно- процесуалния кодекс.

 Решение ЕО

PUO_Kovachevsti_2020_06.12.2017


петък, януари 19th, 2018

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на Община Ковачевци и

Доклад за екологична оценка


           Община Ковачевци

 

обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на обществено обсъждане по предварителния проект на Общ устройствен план на Община Ковачевци, включително и на консултации по Доклад за Екологична оценка към него по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ,бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.).

 

  1. 1.    Информация за контакт с Възложителя

 

      Община Ковачевци, със седалище и административн адрес на управление село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, ЕИК 000386694, представляванa от Васил Кирилов Станимиров в качеството му на кмет за Община Ковачевци

Пълен пощенски адрес: 2450, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник,

Телефон: 0886 747178

E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg        

Лице за контакти:  Бойка Лозанова, 0886 747178

 

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Предварителният проект за Общ устройствен план на община Ковачевци е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

б) период на действие – Общият устройствен план  на Община Ковачевци предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година, като е разработена  урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.

в) теритериален обхват -  общински.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа – всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на общината.

д) основни цели на плана – Главната  нова цел на териториалното и селищно устройство в нашата страна  е: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”.

Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.

е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавиня бюджет – МРРБ, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници – републикански и общинския  бюджети, публични фондове, предприятия , средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции…

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Ковачевци се разработва в две фази:

v Първа фаза – Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;

v Втора фаза – Окончателен проект.

Общественото обсъждане на Предварителния проект ще се проведе в залата на общинската администрация на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановеният срок в 10,00 ч. на 15.03.2018 година.

3. Орган, отговерен за ПРиемането на Плана и орган, отговорен за прилагането на плана.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет  Ковачевци. Приложението му е приоритет на Възложителя.

  1. 1.        Място за публичен ДОСтЪП – Предварителен проект на ОУП на община Ковачевци, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на заинтересованите :

-           В Центъра за административно обслужване  в сградата на общинската администрация Ковачевци всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в периода от 22.01.2018 година до  15.03.2018 година.

-           На интернет страницата на Възложителя – http://www. kovachevtsi.com /  в периода от 22.01.2018 година до 15.03.2018 година.

-           На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган – РИОСВ Перник  – www.riosv-pernik.com/ в периода от от 22.01.2018 година до 15.03.2018 година.

-           Писмени становище се приемат по пощата или в Общинската администрация, 2450 село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, на Е-mail адресите на общината oba_kovachevtsi@abv.bg         или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВ гр. Перник 2304, ул. „Бл. Гебрев“ № 15, ет. 1, e-mail: riew_pernik@abv.bg

 

С всички материали можете да се запознаете на адрес  http://kovachevtsi.com/?page_id=10935

 

 

 


Обява

сряда, януари 17th, 2018

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -15/17.01.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

 

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – УПИ ІV-156, кв.101, находящ се в стопанския двор на с. Егълница, община Ковачевци, с площ  1 500 кв.м. с граници по скица ИЗТОК: УПИ III-156, УПИ I-156, кв. 101; ЗАПАД: Свободни площи, СЕВЕР: Асфалтов път;  ЮГ: Улица /105а-104а-104б/, с начална цена  6 153  /шест  хиляди сто петдесет и три /  лева  с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 20.02.2018г.  от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 19.02.2018 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 19.02.2018 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 19.02.2018 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

Обява търг 20.02.2018г.


вторник, януари 9th, 2018

З А П О В Е Д

№ РД 5 от 09.01.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и положително Становище на Главният архитект на Община Ковачевци с изх.№ 01/02.02.2018г.,

Относно    изработване на   План застрояване /ПЗ/ в частта за  ПИ  № 4   и  ПИ № 5, махала „Водениците“, с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, като се предвиди отреждане  на ПИ 4 за „Жилищно застрояване“ и ПИ 5 за „Къща  за гости“

SKM_C25818010916230


вторник, януари 9th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№1/09.01.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване на имоти нови планоснимачни номера 1,2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Косача, махала „Карадакова”, община Ковачевци, с възложител: Петър Боянов Иванов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.