Архив за януари 9th, 2018

вторник, януари 9th, 2018

З А П О В Е Д

№ РД 5 от 09.01.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и положително Становище на Главният архитект на Община Ковачевци с изх.№ 01/02.02.2018г.,

Относно    изработване на   План застрояване /ПЗ/ в частта за  ПИ  № 4   и  ПИ № 5, махала „Водениците“, с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, като се предвиди отреждане  на ПИ 4 за „Жилищно застрояване“ и ПИ 5 за „Къща  за гости“

SKM_C25818010916230


вторник, януари 9th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№1/09.01.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване на имоти нови планоснимачни номера 1,2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Косача, махала „Карадакова”, община Ковачевци, с възложител: Петър Боянов Иванов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.