Архив за февруари, 2018

Годишен отчет

сряда, февруари 28th, 2018

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

виж файла:

Копие на Forma_ZEE_new_final


ЗАПОВЕД

четвъртък, февруари 22nd, 2018

№ РД-46-1/14.02.2018г.

с. Ковачевци

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради  пропуск  при публикуване  на обявление с условията за провеждането на търг, в един местен вестник 

ОТМЕНЯМ:

Моя Заповед № РД- 46/12.02.2018г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ –пасища, мери и ливади – за срок от една стопанска година /2017-2018година/, поради нарушаване на процедурата за публичност.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК

Същата подлежи на обжалване при условията и реда на АПК.

Копие от настоящата заповед да се връчи на длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

Инж. Любомир Цветков

Зам.-кмет на община Ковачевци

Оправомощен съгласно Заповед № РД-23/22.01.2018г.

на Кмета на Община Ковачевци

ВИЖ ФАЙЛА: Заповед 46-1

 


ЗАПОВЕД

четвъртък, февруари 22nd, 2018

ЗАПОВЕД

 № РД-45-1/14.02.2018г.

с. Ковачевци

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради  пропуск  при публикуване  на обявление с условията за провеждането на търг, в един местен вестник, 

ОТМЕНЯМ: 

Моя Заповед № РД- 45/12.02.2018г.  за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ – ниви – за срок от една стопанска година /2017-2018година/, поради нарушаване на процедурата за публичност

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

Същата подлежи на обжалване при условията и реда на АПК.

Копие от настоящата заповед да се връчи на длъжностни лица за сведение и изпълнение

 

Инж. Любомир Цветков

зам.-кмет на община Ковачевци

Оправомощен съгласно Заповед № РД-23/22.01.2018г.

на Кмета на Община Ковачевци

ВИЖ ФАЙЛА: Заповед 45


ОБЯВЛЕНИЕ

четвъртък, февруари 22nd, 2018

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед № РД 52-1/14.02.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За ниви от I- VII катег.- 10 /десет/ лева на декар

Ниви  VIII- X катег.- 9 /девет/ лева на декар

за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: ВИЖ ФАЙЛА

обява търг под наем зем.земи 2018 НИВИ 1

 


ОБЯВЛЕНИЕ

четвъртък, февруари 22nd, 2018

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 53-1/14.02.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За пасища, мери и ливади от I- VII катег.- 6.5 /шест лева и петдесет ст./ лева на декар

Пасища, мери и ливади  VIII- X катег.-5.9 /пет лева и деветдесет ст./ лева на декар

за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: виж файла

обява търг под наем зем.земи 2018 пасища


ЗАПОВЕД

четвъртък, февруари 22nd, 2018

№ РД 62 /22.02.2018г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и положително Становище на Главният архитект на Община Ковачевци с изх.№ 06/20.02.2018г.,

След като се запознах с представената по преписката документация за исканото изменение,

 

                                            РАЗРЕШАВАМ:

 

1. Да се изработи План за регулация /ПР/ и План застрояване /ПЗ/  в частта за  УПИ І – 161, кв.29, с.Егълница,   общ. Ковачевци, обл. Перник, като се предвижда промяна на границите на  УПИ І – 161, кв.29, по действащият регулационен план на с.Егълница, при което към  съществуващият урегулиран поземлен имот се добавя площта на поземлен имот/ПИ/ № 160, собственост на заявителите – Цветанка и Йорданка Михови, попадащ в квартал 29. Образува се нов УПИ  І-161,160 от кв.29, като запазва отреждането си за малко етажно жилищно строителство.

2. Обявяване съгласно чл.131, ал.1 от ЗУТ.

Проектът следва да се изготви съгласно изискванията на Наредба № 8/04.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ЗУТ и Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Планът да бъде изготвен във фаза окончателен проект, в срок от тридесет /30/ дни от датата на издаване на становището.

ЗАПОВЕД


Обявление

четвъртък, февруари 22nd, 2018

№5/20.02.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване напоземлен имот и сградите в него, махала „Джегалска”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Славчо Тодоров Костадинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №5


З А П О В Е Д

сряда, февруари 14th, 2018

№РД-55/14.02.2018 г.

с.Ковачевци

      На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №273/31.01.2018г. от Протокол №30 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2018 г.

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

           Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Ракиловци, на територията  на община Ковачевци, както следва:

С. РАКИЛОВЦИ – виж файла

Заповед № 55

 


З А П О В Е Д

сряда, февруари 14th, 2018

№РД-54/14.02.2018 г.

с.Ковачевци

      На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №272/31.01.2018г. от Протокол №30 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2018 г.
 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

           Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Егълница, на територията  на община Ковачевци, както следва:

село ЕГЪЛНИЦА – виж файла

Заповед № 54

 


З А П О В Е Д

сряда, февруари 14th, 2018

№РД53/14.02.2018г.

с.Ковачевци

      На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №268/31.01.2018г. от Протокол №30 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2018 г.
 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

           Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Лобош, на територията  на община Ковачевци, както следва:

С. ЛОБОШ – виж файла

Заповед № 53