Архив за февруари 12th, 2018

Обявление

понеделник, февруари 12th, 2018

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 46/12.02.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За пасища, мери и ливади от I- VII катег.- 6.5 /шест лева и петдесет ст./ лева на декар

Пасища, мери и ливади  VIII- X катег.-5.9 /пет лева и деветдесет ст./ лева на декар

за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: виж прикачения файл 

обява търг под наем зем.земи 2018


Обявление

понеделник, февруари 12th, 2018

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 45/12.02.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За ниви от I- VII катег.- 10 /десет/ лева на декар

Ниви  VIII- X катег.- 9 /девет/ лева на декар

за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: виж прикачения файл

обява търг под наем зем.земи 2018 ниви


Обявление

понеделник, февруари 12th, 2018

№3/12.02.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване на имот нов планоснимачен номер 1170 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Ковачевци, махала„Ляшкова”, община Ковачевци, с възложител: Бойка Миткова Димитрова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление №3 – 12.02.2018г.


Обявление

понеделник, февруари 12th, 2018

№2/12.02.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване на поземлен имот 558 по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Ляшкова”,община Ковачевци, с възложител: Бойка Миткова Димитрова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление №2 – 12.02.2018г.