Архив за април, 2018

сряда, април 25th, 2018

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -106/23.04.2018г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10г. на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Земеделска земя – имот № 019077 – др. изоставена нива, местност „Грънчарска махала”,  пета категория, с площ 10.383 дка, в землището на с.Светля, с граници по скица:

ИЗТОК: ПИ 019100; ПИ 019101;

ЗАПАД: ПИ 000324;

СЕВЕР: ПИ 000324;

ЮГ: ПИ 019102; ПИ 019101;

 

С начална тръжна цена в размер на 156 /сто петдесет и шест лева/ годишна цена.

 

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 28.05.2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 25.05.2018 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 25.05.2018 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 25.05.2018 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 

 

 


сряда, април 25th, 2018

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -107/23.04.2018г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 47, к.р. 853 по плана на новообразуваните имоти, по § 4 ЗСПЗЗ, местност “Калайджийска”  в землището на  с. Ковачевци,  с площ  1 064 кв.м.  , с граници по скица:

ИЗТОК: ПИ № 25, к.р. 853 по плана на новообразуваните имоти

ЗАПАД: ПИ № 24 и ПИ № 29 , к.р. 853 по плана на новообразуваните имоти

СЕВЕР: ПИ  № 18 и ПИ № 27 к.р. 853 по плана на новообразуваните имоти

ЮГ: ПИ № 18, к.р. 853 по плана на новообразуваните имоти

 

С начална тръжна цена 6 161 /шест хиляди сто шестдесет и един лева/, която е стойността на земята.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 28.05.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 25.05.2018 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 25.05.2018 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 25.05.2018 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 


Заповед на Кмета на Община Ковачевци

сряда, април 25th, 2018

За опазване на селскостопанското имущество и във връзка с осигуряване на необходимите количества груби фуражи за изхранване на селскостопански животни

Заповед


Обявление

четвъртък, април 19th, 2018

14 /19.04.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на преписка за дворно място и съшествуващите в него сгради, попадащи в землището на с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Татяна Савева Симеонова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №14 – 19.04.2018г.


Дирекция “Бюро по труда”- провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

вторник, април 17th, 2018

Дирекция “Бюро по труда”-Перник уведомява работодателите от общините Перник,  Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства –3077 лв.;
 • безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – свободни средст ва -2915 лв.;
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства -8689 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 9455 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6684 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 7106 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 6154 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 8074 лв.;
 • за чиракуване  безработни лица  (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства -4665 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица  до 24-годишна възраст,  или безработни лица с основно и по-ниско образование или безработни над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)свободни средства – 10583 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)свободни средства – 9306 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

 

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 2524 лв.;
 • безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – чл.46а от ЗНЗ – свободни средства -37121 лв.;
 • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) – свободни средства – 2988 лв.;

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” –Перник, ул. „Радомир“ №1 ет. II, ст. 3  и ет.IV  ст.4, както и на тел. 076/60-03-27.


Обявление

вторник, април 3rd, 2018

13 /03.04.2018 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на с.Лобош, за нови УПИ II-62, III-62, IV-62, кв.44 и нова улица  ОТ9а – ОТ9в, община Ковачевци, с възложители: Борис Ив. Ситарски и Ангелина Ив. Ситарска.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №13 – 03.04.2018г.


Обявление

вторник, април 3rd, 2018

12 /03.04.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на Подробен устройствен план  ПУП – ПРЗ – предложение за частично изменение на ПУП – ПРЗ на кв.29, от регулационния план на с.Егълница, община Ковачевци, с възложители: Йорданка М. Михова и Цветанка М. Михова – Ангелова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №12 – 03.04.2018г.


Обявление

вторник, април 3rd, 2018

11 /03.04.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на ПУП – ПРЗ предложение за частично изменение на ПУП – ПРЗ на кв. 10 по регуационния план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложители: Георги Кр. Стоянчов, Безистена А. Тонева, Виолета Кр. Величкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №11 – 03.04.2018г.