Архив за април 3rd, 2018

Обявление

вторник, април 3rd, 2018

13 /03.04.2018 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на с.Лобош, за нови УПИ II-62, III-62, IV-62, кв.44 и нова улица  ОТ9а – ОТ9в, община Ковачевци, с възложители: Борис Ив. Ситарски и Ангелина Ив. Ситарска.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №13 – 03.04.2018г.


Обявление

вторник, април 3rd, 2018

12 /03.04.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на Подробен устройствен план  ПУП – ПРЗ – предложение за частично изменение на ПУП – ПРЗ на кв.29, от регулационния план на с.Егълница, община Ковачевци, с възложители: Йорданка М. Михова и Цветанка М. Михова – Ангелова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №12 – 03.04.2018г.


Обявление

вторник, април 3rd, 2018

11 /03.04.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на ПУП – ПРЗ предложение за частично изменение на ПУП – ПРЗ на кв. 10 по регуационния план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложители: Георги Кр. Стоянчов, Безистена А. Тонева, Виолета Кр. Величкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №11 – 03.04.2018г.