Архив за юни 5th, 2018

вторник, юни 5th, 2018

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  Отчета на Бюджет 2017г. на Община Ковачевци

 

 

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2017-та година.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,  и чл.42, ал.1 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци, Председателят на Общински съвет – Ковачевци организира публично обсъждане на Отчета на Бюджета за 2017г.

Обсъждането ще са проведе на 19.06.2018г. (вторник) от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

Каним населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината, и цялата общественост, да вземат участие в обсъждането на Отчета на Бюджета за 2017г.

 

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или да изпратите  на  електронен адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

 
 

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОВАЧЕВЦИ


вторник, юни 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

19/05.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждане на общински експертен съвет по устройство на територията на преписка за попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Сирищник, мах. „Пропалица”, община Ковачевци, с възложител: Васил Стоичков Котев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


вторник, юни 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

18/05.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински Експертен съвет на преписка за попълване на имот нов планоснимачен номер 5 по кадастралния план на с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Иван Радкославов Тотев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци