Архив за октомври, 2018

вторник, октомври 30th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№52/30.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на границата между имоти с пл.номера 130 и 160 и попълване на попадащите в имоти с пл.номера 160 и 161 сгради по кадастралния и регулационен план на с.Егълница, Община Ковачевци, с възложители: Цветанка Михалова Михова –Ангелова и Йорданка Михайлова Михова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 52


петък, октомври 26th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

50/26.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява обществен достъп до обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Общ устройствен план на Община Ковачевци.

Справка


петък, октомври 26th, 2018

 

    


вторник, октомври 23rd, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

49/23.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на попълване на имот с нов пл.№3 и попадащите в него сгради по кадастралния и регулационен план на с.Егълница, мах. „Попова” (Менджийска), Община Ковачевци, с възложител: Цветелина Корте и Павел Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 49

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

48/23.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на попълване на кадастрален план на с.Егълница със застроен, неурегулиран поземлен имот – ПИ 5, махала „Угринска”, Община Ковачевци, с възложител: Николай Лозанов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 48

 

                                                                         

 


вторник, октомври 16th, 2018

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -280/15.10.2018год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – парцел № I, кв.55 с площ

724  кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК: УПИ II, кв.55

ЗАПАД: Зелени площи

СЕВЕР: Улица

ЮГ: УПИ XXXV, кв.55

С начална тръжна цена 8 695 лева без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 19.11.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 16.11.2018 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 16.11.2018 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 16.11.2018 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

обявление търг упи 1 кв.55 с. ковачевци

 

 

 

 

 

 

 

 

 


понеделник, октомври 8th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

46/05.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на ПУП – ПРЗ за обособяване на нов УПИ I-341, 1135, кв.32 и нов УПИ  IV – 1134,кв. 31 по кадастралния и регулационен план с.Сирищник, на Община Ковачевци, с възложител: Найден Миладинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление-46(1)

 

 


петък, октомври 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№45/05.10.2018г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява Разглеждане на имот с нов пл.номер 6 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Ракиловци, Община Ковачевци, с възложител: Драга Христова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-45

О Б Я В Л Е Н И Е

№44/05.10.2018г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява Проект ПУП – ПРЗ – изменение на подробен устройствен план – план регулация и застрояване за УПИ V-119, кв.26, с.Калище, Община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Стоянчо Гроздев, Румен Чалъков, Снежанка Стоименова, Райна Боянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-44

 


четвъртък, октомври 4th, 2018

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД – 271/04.10.2018 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

УПИ № VIII-498, кв.37  с площ  763 кв.м., находящ се в с. Сирищник

, с граници по скица:

 

ИЗТОК: Път 188-187-200

ЗАПАД: Пешеходна пътека

СЕВЕР: УПИ VII-497 кв.37;

ЮГ: УПИ IX /общ/ кв.37,

с начална тръжна цена  4 517.50 лв. без  ДДС

упи 8 kw.37 s .siri6tnik

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД – 272/04.10.2018 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

УПИ парцел № X, кв.54а  с площ  662 кв.м.,

находящ се в с. Ковачевци

, с граници по скица:

ИЗТОК: УПИ XI

ЗАПАД:  УПИ IX

СЕВЕР: УПИ XXIII-682

ЮГ: Улица

 

с начална тръжна цена  6 200.83 лв. без  ДДС

упи 10 kw.54a s .kovachevtsi

 

 


Заповед

сряда, октомври 3rd, 2018

ЗАПОВЕД № РД 270 / 03.10. 2018 г.

 

Заповед за одобрение на : Проект за  ПУП (подробен устройствен план ) – Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПРЗ)  за УПИ XIV – за парк и градина, УПИ XXII за читалище и УПИ XXIII – кметство, кв. 12 по плана на с.Светля, Община Ковачевци, област Перник.

ЗАПОВЕД № РД 270

 

ЗАПОВЕД № РД 269/ 03.10.2018 г.

 

Заповед за одобрение на : Проект за  ПУП (подробен устройствен план )–   Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПРЗ)  за УПИ XXV – за парк и градина и УПИ I  – за кметсктво,ресторант и магазин, кв.1 по плана на с.Косача, Община Ковачевци, област Перник.

ЗАПОВЕД № РД 269

ЗАПОВЕД № РД 268 / 03.10.2018 г.-

 

Заповед за одобрение на : Проект за  ПУП (подробен устройствен план )– Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПРЗ)  за УПИ IV – за парк и градина, кв. 101  по плана на с.Ковачевци, Община Ковачевци, област Перник.

ЗАПОВЕД № РД 268

ЗАПОВЕД № РД 267/ 03.10. 2018 г.

 

Заповед за одобрение на : Проект за  ПУП (подробен устройствен план )– Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПРЗ)  за УПИ VI –  за парк и градина, кв. 21 по плана на с.Сирищник, Община Ковачевци, област Перник.

ЗАПОВЕД № РД 267


понеделник, октомври 1st, 2018

 

ЗАПОВЕД № РД 259 /29.09.2018 г.