Архив за ноември, 2018

четвъртък, ноември 29th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№58/29.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изработено геодезическо заснемане на НУПИ в махала „Бачева”,с.Калище,Oбщина Ковачевци, с възложител: Наследници на Йордан Божилов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното геодезическо заснемане и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 58


сряда, ноември 28th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№57/28.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изготвена геодзическа снимка на НУПИ №1, маха. „Клинчарска”, с.Егълница, Община Ковачевци, с възложител:Анета Бонева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 57


Обявление за промяна правилник на ОП „БКС и ОИ“

петък, ноември 23rd, 2018

 

PR_PR_OP_BKS(1)


сряда, ноември 21st, 2018

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ

 

На 21 ноември 2018 г. (сряда) от 11:00 часа, в Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци, екипът на Областния информационен център – Перник организира информационна среща на тема:  „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“.

 

Областният информационен център – Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

anons_21.11.2018


четвъртък, ноември 15th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

№56/15.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на работилница за художествена обработка на дървесина с демонстративен център в УПИ I-042031,кв. 113 по плана на с.Ковачевци, Община Ковачевци, Област Перник”, с възложител: Радмила Томова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

Обявление № 56


понеделник, ноември 12th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

54/09.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява че е изработено попълване на имот нов пл.№7 и 8 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Джегалска”, община Ковачевци, с възложители:Лазаринка Др.Стоилова и Кирил Др.Джегалски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

Обявление № 54


понеделник, ноември 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

53/05.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява че е изработено попълване на имот нов пл.№1153 по кадастралния и регулационен план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Димитър Иванов Ананиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

обявление 53

                                                                                Община Ковачевци


Заповед за откриване на процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2019 година

четвъртък, ноември 1st, 2018

БЮДЖЕТ 2019