Архив за февруари, 2019

вторник, февруари 26th, 2019

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 50 000 лева се прибавя сумата 940 лева и сумата става

50 940 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 75 380 лв.

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 122 380 лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 2 100 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става        2 100 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 200 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 7:

 

7. Имот без номер с  площ 213 кв.м. мах. „Паунова” в с. Егълница

 


понеделник, февруари 25th, 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация  Ковачевци, обяви старт на кампанията по събиране на местни данъци и такси. Звено „Местни приходи и такси”  при Община Ковачевци е в готовност, да приема първите клиенти, желаещи да заплатят дължимите данъци и такси за 2019 година.

Гражданите, които заплатят целия размер на дължимия годишен данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства до края на месец април, могат да ползват 5 % отстъпка. Задълженията могат да бъдат платени и на части, като това става на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 31 октомври.

Община Ковачевци уведомява гражданите на общината, че с цел улеснение и облекчаване, могат да заплащат дължимите суми в отдел “Местни приходи и такси“ в брой или чрез ПОС- терминал , на касите на „Български пощи” ЕАД в цялата страна, както и по банков път: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” -  АД,  клон РАДОМИР

BIG : IABGBGSF               IBAN : BG57IABG74788400576000

                                  442100 – ДАНЪК НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

                                  442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

                                442300 – ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Община Ковачевци  предоставя възможност на    жителите,  да плащат  и онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е
точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия
свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и
много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а
на фирмите.

 

            Телефон за връзка: 0885747527 –  Мария Асенова – Гл. специалист „МПТ”   при Община Ковачевци

Общинска администрация- Ковачевци


Заповед № РД 65/15.02.2019 г.

петък, февруари 22nd, 2019

За одобрение на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхвата на кв.29, с.Егълница, община Ковачевци и касае изменение на западната регулационна линия по кадастралната карта на ПИ 160.

SKM_C25819022211120

SKM_C25819022211110


сряда, февруари 20th, 2019

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-75/20.02.2019 год.

 

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните помещения:

 

1/ Помещение 1, с площ от 102 кв.м., част от масивна сграда на един етаж със ЗП от 240 кв.м. изградена в УПИ VIII кв.21, по плана на село Лобош, община Ковачевци

2/Помещение 2, с площ от 72 кв.м., част от масивна сграда на един етаж със ЗП от 240 кв.м., изградена в УПИ VIII кв.21 по плана на село Лобош, община Ковачевци

 

С начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

 

1/Помещение 1 с площ 102 кв.м. * 1 .00 лева=102.00 лева без ДДС месечна наемна цена

2/Помещение 2 с площ 72 кв.м. * 1 лева= 72.00 лева без ДДС месечна наемна цена

 

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  27.03.2019 г. от 10.00 часа за помещение по т.1 и 11.00 часа – за помещение по т.2 в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

 

Тръжната документация за всяко едно от помещенията може да се закупи всеки работен ден в деловодството на община Ковачевци до 26.03.2019 г. до 16.00 часа.

 

Цена на един комплект тръжни документи е в размер на 20 лева без ДДС, платима на касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци, за всеки един от обектите.

 

Депозита за участие в търга е в размер на 30% от началната месечна тръжна цена, за всяко едно от помещенията, вносима в касата на община Ковачевци до 16.00 часа на 26.03.2019 г. /включително/.

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 26.03.2019 г. /вкл/ в деловодството на Община Ковачевци.

 

 

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79


сряда, февруари 20th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 73 /20.02.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на следният обект  – частна общинска собственост, а именно:

1/стая 21.90 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части

на сградата /7.88 кв.м./

находяща се  на 2-ри етаж от общежитие /бивше училищно общежитие/, на три етажа, със ЗП 333.5 кв.м. и РЗП 999.15 кв.м., находящо се в село Сирищник, община Ковачевци, област Перник, построено  в имот с планоснимачен №164, квартал 13 по  плана  на селото, одобрен със заповед №ІІІ-428/06.08.1980г. с площ от 4580 кв.м. съгласно АЧОС№ 196/20.04.2012 год. за срок от 2 /две/ години, при начална месечна наемна цена, както следва:

1/ стая 24.90 кв.м.- /17.86 лева/седемнадесет лева и 86 стотинки/

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на  26.03.2019 г. от 10.30 часа за в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 25.03.2019 /включително/

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева/двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от тръжната цена внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 25.03.2019 год./включително/

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 25.03.2019 г . /включително/

Заявленията за участие в търга се приемат в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден в посоченият по – горе срок.

 

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 


вторник, февруари 19th, 2019

ОТНОСНО: Процедура по подаване на заявления по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г.

Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект и/или животновъдният обект – пасище, в срок от 1 до 10 март 2019г. / стопанската 2019-2020 г./

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

 

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

 

3. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

Отпечатай

 


Заповед № РД 66/15.02.2019 г.

петък, февруари 15th, 2019

Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ  VІІІ-за социални дейности и УПИ ІХ, кв.39 по действащия регулационен и кадастрален план на с.Сирищник

SKM_C25819022014490

SKM_C25819022014491


Заповед № РД 64/15.02.2019 г.

петък, февруари 15th, 2019

За изменение на ПУП  – План за регулация и застрояване в УПИ І-042031, кв.113 по действащия регулационен план на с.Ковачевци

SKM_C25819022014461

SKM_C25819022014470

SKM_C25819022014471


петък, февруари 15th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД -63/15.02.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

 

 

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 10.75/ десет лева и седемдесет и пет стотинки/ на декар;

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 9.68 /девет лева и шестдесет и осем стотинки/ на декар;

 

за срок от една стопанска година /2018-2019 г./ на следните имоти – частна общинска собственост:

 

 

Егълница

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

 

054536

При селото

пасище, мера

ІІІ

2.507

054686

Ридо

Изп.ливада

ІІІ

3.231

054560

Барата

Изп.ливада

ІІІ

8.959

054680

Барата

пасище, мера

IV

3.099

049569

Денка

Изп.ливада

ІІІ

2.963

049580

Денка

Изп. ливада

ІІІ

1.405

049637

Денка

Изп.ливада

ІІІ

1.441

049631

Денка

Изп. ливада

ІІІ

1.274

050519

Денка

Изп. ливада

V

2.558

050528

Денка

Изп. ливада

V

1.754

050524

Денка

Изп. ливада

V

0.918

050516

Денка

Изп. ливада

V

1.048

050517

Денка

Изп. ливада

V

1.283

058014

Чифлико

Изп.ливада

IV

6.920

038597

Чифлико

изп. ливада

0.704

048508

Герена

изп. ливада

ІV

0.316

048509

Герена

изп. ливада

ІV

0.324

048518

Стубело

изп. ливада

ІV

0.290

048528

Стубело

изп. ливада

ІV

0.739

048554

Стубело

изп. ливада

ІV

1.037

048558

Герена

изп. ливада

ІV

0.693

049505

При селото

изп. ливада

ІV

0.988

049507

При селото

изп. ливада

ІV

1.774

049516

Стубело

изп. ливада

ІV

1.891

049648

Денка

изп. ливада

ІІІ

1.114

038821

Чифлико

изп. ливада

0.277

038823

Чифлико

изп. ливада

1.398

038590

Чифлико

ливада

VI

0.192

049509

При селото

ливада

IV

0.899

045501

При линията

изп. ливада

ІІІ

2.585

048501

При селото

ливада

IV

0.288

048530

Герена

Изп. Ливада

ІV

0.270

049617

Денка

изп. ливада

ІІІ

0.425

049622

Денка

Изп.ливада

ІІІ

0.987

042505

Веловин дол

ливада

ІІІ

5.893

042503

Веловин дол

ливада

ІІІ

6.739

041511

Тризленица

изп. ливада

ІІІ

17.929

049607

Денка

Изп.ливада

ІІІ

0.278

042507

Веловин дол

ливада

ІІІ

11.434

038650

Чифлико

Изп. ливада

1.057

038661

Чифлико

ливада

VI

0.530

047535

Курешница

изп. ливада

ІІІ

1.969

041506

Тризленица

изп. ливада

ІV

2.218

046187

…………..

ливада

ІІІ

1.428

041510

Тризленица

Пасище, мера

ІІІ

5.114

055555

Шаварище

Пасище, мера

V

1.900

055559

При Николини

Пасище, мера

V

2.409

055615

присое

храсти

ІІІ

7.028

 

 

 

 

Сирищник

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

090002

Поляна

ливада

IV

4.933

003018

Преслъп

пасище, мера

IX

2.571

018013

Долна Гърбаница

ливада

III

3.606

018019

Долна Гърбаница

ливада

III

6.277

063022

Умище

ливада

IV

5.819

063002

Милевица

ливада

IV

2.000

089003

Ридо

ливада

IX

0.913

063021

Умище

ливада

IV

1.641

053005

Поляна

Пасище, мера

ІV

13.604

053014

Мах. Антова

Пасище, мера

ІV

5.411

087017

Каладжийска

ливада

VIII

10.309

063044

Милевица

ливада

IV

23.337

062013

Милевица

пасище, мера

IX

61.787

063053

Ранова бахча

ливада

IV

3.202

031017

Леската

храсти

VIII

3.060

080053

Вакъло

пасище, мера

VIII

16.575

031022

Леската

ливада

VIII

34.486

048016

Крънчов дол

Пасище, мера

IX

3.868

087018

каладжийска

ливада

VIII

30.752

 

 

 

Косача

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

114010

Конярица

ливада

IV

2.684

114031

Конярица

ливада

IV

2.378

 

 

 

Ковачевци

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

119001

Пузалка

Пасище, мера

III

   4.364

121003

Пузалка

Пасище, мера

III

   4.455

044019

Иловица

Пасище, мера

1.834

004003

Поятата

Пасище, мера

VIII

2.353

004006

Поятата

Пасище, мера

VIII

0.832

009012

киселица

храсти

VIII

7.132

031002

Косачки рид

Пасище, мера

VIII

13.090

052001

Косачка река

Пасище, мера

VII

3.411

058028

Дж. чука

храсти

VII

2.025

058029

Дж. чука

Пасище, мера

VII

2.632

061003

Голи рид

Изост.тр.насаждения

VII

5.715

062002

Лаженски рид

Пасище,мера

VII

2.132

063002

Лаженски рид

ливада

VII

7.133

064020

Лаженски рид

храсти

VII

1.944

120001

пузалка

ливада

III

1.135

070001

Лаженски рид

Пасище,мера

VII

31.050

056018

Косачка река

храсти

III

1.169

056017

Косачка река

храсти

III

4.785

056011

Косачка река

Пасище,мера

III

1.225

 

 

 

с. Светля

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/дка

021001

Градище

ливада

IV

6.977

022015

Градище

пасище, мера

IV

32.847

023151

Дъбрава

ливада

V

10.252

023146

Дъбрава

ливада

V

3.410

023147

Дъбрава

ливада

V

23.316

023077

Големите ниви

ливада

V

9.842

023066

Стефанова бара

ливада

V

3.950

023063

Бойкьовец

ливада

V

2.009

023058

Стефанова бара

ливада

V

1.662

023055

Стефанова бара

ливада

V

1.358

023056

Стефанова бара

ливада

V

2.275

023171

Дъбрава

Изп.ливада

V

41.858

023068

Лешке

Изп.ливада

V

0.859

023144

Дъбрава

Изп.ливада

V

25.707

023168

Павловица

Изп.ливада

V

13.989

024026

Чифлика

ливада

V

5.224

027013

Крушите

ливада

X

1.056

027020

Череша

ливада

X

7.334

027033

Череша

Изп.ливада

X

0.127

027036

Череша

Изп.ливада

X

0.517

027042

Череша

Изп.ливада

X

0.431

027044

Череша

Изп.ливада

X

0.282

027008

Череша

Изп.ливада

X

4.020

030001

Драмжика

изп. ливада

IX

28.931

029062

Отжиница

изп. ливада

VI

1.244

029099

Оджиница

ливада

VI

0.284

029115

Отжиница

Пасище, мера

VI

1.619

029075

отжиница

Пасище, мера

VI

0.366

029076

Отжиница

Пасище, мера

VI

0.833

029088

Отжиница

Изп.ливада

VI

0.552

029111

Отжиница

Пасище, мера

VI

7.037

029129

отжиница

Изп.ливада

VI

4.648

028001

Петкова поята

Пасище, мера

X

11.508

028021

Петкова поята

Изп.ливада

X

8.322

019020

Градините

Изп.ливада

V

7.945

019034

Панджиница

Изп.ливада

V

0.232

019043

Панджиница

Изп.ливада

V

0.761

021039

Зад село

Изп.ливада

V

3.981

028003

Петкова поята

Изп.ливада

X

26.809

023018

Павловица

Изп.ливада

V

0.169

 

023088

Дъбрава

изп. ливада

V

13.183

025034

Присое

пасище, мера

X

58.65

019114

Локмите

изп. ливада

V

25.167

019112

Локмите

изп. ливада

V

9.682

019100

Грънчарска мах.

Изп.ливада

V

15.325

027053

Череша

пасище, мера

X

127.022

027049

Череша

Изп.ливада

X

0.086

030005

Драмжика

Изп.ливада

IX

12.979

 

 

Чепино

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

136006

Чепино

Из. ливада

IX

26.696

136004

Чепино

Из. ливада

IX

36.70

000004

Чепино

Пасище с храсти

IX

12.863

000067

Бранище

Из. ливада

VI

2.988

000092

Чепино

Пасище, мера

VII

12.557

000036

Кошаревица

Из.ливада

VIII

11.782

000037

Чепино

Пасище,мера

VII

20.160

000040

Чепино

Пасище,мера

VII

18.386

 

 

 

С. Калищe
НАЧИН НА ТРАЙНОПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДЕКАРИ
ливада IX ПИ   056010 огорски дол 3.163
ливада IX ПИ   056012 огорски дол 2.388
ливада IX ПИ   056015 огорски дол 1.631
ливада IX ПИ   056019 огорски дол 2.720
ливада IX ПИ   056033 огорски дол 2.188
ливада V ПИ   056049 огорски дол 3.207
ливада V ПИ   056077 огорски дол 1.427
ливада IX ПИ   056078 огорски дол 5.050
ливада IX ПИ   056080 огорски дол 4.561
ливада IX ПИ   056083 огорски дол 6.652
ливада IX ПИ   056084 при поповци 3.344
ливада IX ПИ   056086 при поповци 4.855
ливада V ПИ   072001 бачевци 3.470
ливада V ПИ   092001 бреске 1.569
ливада V ПИ   093005 бреске 1.016
пасище-МЕРА V ПИ   094025 бреске 3.158
пасище-МЕРА IX ПИ   101001 мусеница 25.027
ливада V ПИ   104034 при гробищата 2.880
ливада V ПИ   104036 при гробищата 2.969
ливада V ПИ   105011 могилите 2.627
пасище-МЕРА V ПИ   105015 могилите 1.917
ливада V ПИ   105024 могилите 0.510
ливада V ПИ   105025 могилите 0.557
ливада VI ПИ   109086 загрането 2.793
ливада V ПИ   111001 калишки дол 2.828
ливада V ПИ   111008 калишки дол 1.557
ливада V ПИ   111009 калишки дол 0.778
ливада V ПИ   111035 калишки дол 7.188
ливада V ПИ   111036 калишки дол 3.233
ливада V ПИ   111037 калишки дол 2.941
ливада V ПИ   111038 калишки дол 4.988
ливада V ПИ   111040 калишки дол 1.474
ливада V ПИ   111054 калишки дол 6.148
ливада V ПИ   111055 калишки дол 2.938
ливада V ПИ   111080 калишки дол 5.182
ливада V ПИ   111081 калишки дол 2.255
ливада V ПИ   111084 калишки дол 1.559
ливада V ПИ   158001 бачевци 1.030
ливада IX ПИ   162001 мусеница 1.101
храсти IX ПИ  056027 Огорски дол 0.370
храсти V ПИ  105003 Могилите 1.310
храсти V ПИ  111010 Калишки дол 3.597
храсти V ПИ  111039 Калишки дол 1.516
храсти V ПИ  111062 Калишки дол 10.150
храсти V ПИ  111011 Калишки дол 0.340

 

 

 

 

 

 

 

С. СЛАТИНО ЕКАТТЕ: 67266                    

 

030024 Градище Пасище, мера IX 55.498
037007 Неизвестна ливада IX 9.721

 

 

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 20.03.2019  год.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  21.03.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 20.03.2019 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 20.03.2019 год. в деловодството на община Ковачевци.

 

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.

 

 


петък, февруари 15th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед № РД -62/15.02.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

 

За ниви от I- VII катег.- 13.33 /тринадесет  лева и тридесет и три стотинки/ на декар;

 

Ниви  VIII- X катег.- 12.00 /дванадесет лева / на декар;

 

за срок от една стопанска година /2018-2019 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: 

 

Егълница

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

028013

Шаварище

нива

V

4.101

047523

При селото

нива

ІІІ

0.451

047542

При селото

нива

ІІІ

1.706

052541

Доло

нива

ІІІ

5.970

054534

При селото

нива

ІV

2.265

054535

При селото

нива

ІV

0.741

027034

Соколовци

нива

V

3.749

058004

Чифлико

нива

IV

2.443

053534

Зубла

Полска култура

IV

29.570

052536

Зубла

Из.нива

V

14.372

052535

Зубла

Полска култура

V

42.738

026001

Света вода

нива

IV

4.674

026028

Света вода

нива

IV

6.493

026042

Света вода

нива

IV

3.306

026077

Света вода

нива

IV

2.498

027029

Соколовци

нива

V

10.688

027001

Соколовци

нива

V

1.266

027017

Игор дол

нива

V

3.402

038594

Чифлико

нива

9.079

047054

При селото

нива

ІІІ

0.278

047508

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.049

047509

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.101

047510

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.382

047511

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.181

047512

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.138

047513

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.183

047514

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.180

047515

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.244

047518

При селото

нива

ІІІ

0.264

047519

При селото

нива

ІІІ

0.884

047543

Циганско мосте

нива

ІІІ

12.652

048542

Герена

нива

ІV

8.536

029021

Дъбето

нива

ІV

4.303

029028

Дъбето

нива

V

6.004

032022

Цветаница

нива

ІV

2.006

032034

Цветаница

нива

ІV

0.676

038888

Чифлико

нива

6.227

062001

Прогоно

нива

ІV

9.773

038885

Чифлико

нива

2.332

029001

Дъбето

нива

ІV

13.427

029026

Дъбето

нива

V

28.140

032019

Цветаница

нива

ІV

10.002

032021

Цветаница

нива

ІV

4.699

065002

Топлико

нива

ІІІ

0.580

065009

Топлико

нива

ІІІ

1.000

038091

Чифлико

нива

10.982

038738

Чифлико

нива

3.098

038752

Чифлико

нива

0.732

033034

Ширините

нива

V

0.251

048533

Герена

нива

ІІІ

6.855

038894

Чифлико

нива

30.037

038755

Чифлико

нива

3.011

060036

Венико

нива

2.216

017011

Егеница

нива

0.499

017012

Егеница

нива

0.200

017016

Егеница

нива

0.917

017045

Егеница

нива

0.638

019007

Кулата

нива

ІV

0.700

019010

Кулата

нива

ІV

0.497

019015

Кулата

нива

ІV

0.500

019017

Кулата

нива

ІV

0.802

019068

Кулата

нива

ІV

0.991

020179

Лаката

нива

ІІІ

1.070

020181

Лаката

нива

ІІІ

2.300

037007

Бекирица

нива

ІІІ

1.578

037051

Бекирица

нива

ІІІ

0.200

037096

Бекирица

нива

ІІІ

0.236

037122

Бекирица

нива

ІІІ

0.902

037132

Бекирица

нива

ІІІ

0.201

037135

Бекирица

нива

ІІІ

0.181

037144

Бекирица

нива

ІІІ

0.500

037152

Бекирица

нива

V

0.097

019027

Кулата

нива

ІV

2.900

019047

Кулата

нива

ІV

1.700

019074

Кулата

нива

ІV

4.200

060018

Венико

нива

ІV

1.182

064059

………….

нива

ІІІ

0.928

064070

Равнище

нива

ІІІ

0.249

064071

Равнище

нива

ІІІ

0.329

018115

Веловин дол

нива

ІV

0.199

018118

Веловин дол

нива

ІV

0.999

018120

Веловин дол

нива

ІV

0.200

018127

Веловин дол

нива

ІV

0.286

064081

Равнище

нива

ІІІ

2.835

021063

…………

нива

ІІІ

0.136

021072

………….

нива

ІІІ

2.654

021073

………….

нива

ІІІ

2.658

021074

………….

нива

ІІІ

2.052

021079

Равнище

нива

ІІІ

0.184

021080

Равнище

нива

ІІІ

0.324

021084

…………

нива

ІІІ

0.099

021086

………….

нива

ІІІ

0.725

023027

Курешница

нива

ІV

1.099

023043

Курешница

нива

ІV

0.897

023074

Курешница

нива

ІV

0.700

036014

Лозето

нива

V

3.852

035008

Ляшковци

нива

V

6.302

035011

Ляшковци

нива

V

1.999

035014

Ляшковци

нива

V

21.346

035016

Ляшковци

нива

V

2.678

651014

Топлико

нива

ІІІ

0.979

059142

Софато

нива

1.410

038878

Чифлико

нива

VI

9.307

038899

Чифлико

нива

VI

5.082

064079

Равнище

нива

ІІІ

3.293

 

 

 

 

Сирищник

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

041036

Джилни рид

нива

IX

3.845

038001

Поповото

нива

VI

9.804

039034

Бърза

нива

VI

4.643

039050

Бърза

нива

VI

1.383

039080

Бърза

нива

VI

1.000

039005

Бърза

нива

IX

6.506

060020

Поляна

нива

IV

1.146

029020

Боровица

нива

VIII

6.734

089021

Ридо

нива

IX

3.500

077005

Вакъло

нива

VI

0.376

091001

Пропалица

нива

VI

2.274

023031

Гърбаница

нива

V

4.573

063017

Милевица

нива

IV

9.921

017010

Горна гръбаница

нива

V

4.885

037003

Поповото

нива

VI

18.606

071007

Лазева махала

нива

IX

15.940

071005

Лазева махала

нива

IX

19.177

072007

Боядж. поята

нива

IX

24.650

072010

Боядж. поята

нива

IX

42.612

 055035

Девебаир

нива

IV

31.008

010006

Аматица

нива

IX

6.043

071013

Лазева махала

нива

IX

9.798

032006

Леската

нива VIII

3.999

032008

Леската нива VIII

4.600

032010

Леската нива VIII

37.728

051010

Поляна нива IV

9.771

053019

Мах. антова нива IV

41.890

 

 

Косача

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

072013

Разкръске

нива

IX

1.122

171025

Писани пояти

нива

IX

10.628

155005

Кофильо

нива

IX

11.889

061004

Кофильо

нива

IX

6.360

140006

Тодорчица

нива

V

10.499

140022

Тодорчица

нива

V

11.233

140001

тодорчица

нива

V

13.328

140015

тодорчица

нива

V

12.107

087001

Адж. слог

нива

VIII

10.099

088001

Адж. слог

нива

VIII

14.607

126004

Адж. слог

нива

VIII

49.985

087006

Адж. слог

нива

VIII

17.926

077007

Радибошки ливади

нива

VIII

3.773

078006

Радибошки ливади

нива

VIII

8.477

131023

Марина падина

нива

VII

6.094

087005

Адж. слог

нива

VIII

3.832

 

 

 

Лобош-

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

041027

Орници

посевна площ

IX

1.100

041022

Орници

посевна площ

IX

4.994

041001

Орници

посевна площ

IX

18.367

042002

Кежаница

нива

IX

2.804

042028

Кежаница

нива

IX

3.570

047001

Крушите

нива

IX

5.000

047007

Крушите

нива

IX

2.588

044004

Крушите

нива

IX

1.099

044008

Крушите

нива

IX

2.181

043018

Крушите

нива

IX

2.502

041025

Орници

посевна площ

IX

11.222

041008

Орници

посевна площ

IX

5.201

 

 

 

 

Ковачевци

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

120002

Пузалка

нива

III

 4.165

078003

Куслук

нива

IX

7.881

122013

Леви дол

нива

IX

0.674

066004

Иловица

нива

III

0.720

066009

Иловица

нива

III

3.413

066002

Иловица

нива

III

20.636

044014

Иловица

нива

2. 290

057011

Косачка река

Нива

ІІІ

2.400

069005

Дж. Чука

Нива

VІІ

1.549

116034

Лаженски рид

Нива

VІІ

1.220

116010

Лаженски рид

Нива

VІІ

15.435

116011

Лаженски рид

Нива

VІІ

30.070

116027

Лаженски рид

Нива

VІІ

4.027

070009

Лаженски рид

Нива

VІІ

2.614

070014

Лаженски рид

Нива

VІІ

3.308

070016

Лаженски рид

Нива

VІІ

7.104

070018

Лаженски рид

Нива

VІІ

13.222

047002

Косачки рид

Нива

III

8.910

008003

Киселица

Нива

VIII

2.820

008001

Киселица

 

Нива

III

4.336

056009

Чуката

нива

III

0.642

056001

Бостано

нива

III

0.581

 

 

 

Ракиловци

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

014026

До къщи

Изост.нива

V

13.035

015006

Над поята

Из.нива

V

1.796

015020

На дъбо

Из.нива

V

33.212

015025

Макличето

Из.нива

V

2.415

035024

При валого

Из.нива

V

8.295

036001

Поятище

Из.нива

V

4.695

036006

Поятище

Из.нива

V

10.813

036021

Кюркчийското

Из.нива

V

2.657

036030

Под средни рид

Из.нива

V

2.715

036046

Под средни рид

Из.нива

X

2.405

036052

Над поята

Из.нива

X

7.401

041001

Мали рид

Из.нива

X

2.778

041008

Пл. осое

Из.нива

X

5.441

053022

Носовица

нива

VI

4.239

060006

Орниче

нива

VI

3.982

060025

Орниче

нива

VI

13.427

060030

Дяковото

нива

VI

5.600

112002

Колчукар

нива

VI

4.099

057030

Крушите

из. нива

VI

4.162

058047

Под къщи

из. нива

VI

6.294

041017

Пл. осое

Из.нива

 X

8.020

042003

Пладнище

Из. нива

 X

9.053

057038

Крушите

Из.нива

VI

9.971

 

 

с. Светля

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/дка

024001

Чифлика

нива

V

5.275

024003

Чифлика

нива

V

3.598

024008

Чифлика

нива

V

0.951

024011

Чифлика

нива

V

1.067

024013

Чифлика

нива

V

4.907

024020

Чифлика

нива

V

2.239

024028

Чифлика

нива

V

4.483

029043

Отжиница

нива

VI

0.509

029065

Отжиница

нива

VI

2.066

029092

Отжиница

нива

VI

2.761

029073

Отжиница

нива

VI

1.495

029084

Оджиница

нива

VI

2.122

029103

Отжиница

нива

VI

2.190

029113

Отжиница

нива

VI

1.432

029031

Оджиница

нива

VI

0.401

029032

Оджиница

нива

VI

0.293

029055

Оджиница

нива

VI

0.898

029117

Отжиница

нива

VI

5.858

029007

Над воденицата

нива

VI

4.498

029008

Над воденицата

нива

VI

0.833

029010

Оджиница

нива

VI

2.871

029028

Каменитото

нива

VI

0.812

029072

Отжиница

нива

VI

0.159

029109

Отжиница

нива

VI

0.772

029020

Отжиница нива VI

0.575

029022

Отжиница нива VI

1.171

 

025011

Присое

нива

X

24.281

018005

Локмите

нива

V

7.835

018032

Локмите

нива

V

9.431

018031

Локмите

нива

V

3.792

018033

Локмите

нива

V

8.193

025004

Присое

полска култура

X

36.337

025005

Присое

полска култура

X

13.388

 

 

 

 

Чепино

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

000005

Чепино

нива

VII

24.750

000120

Чепино

нива

VII

136.357

 

 

 

 

 

КАЛИЩЕ

 

 

 

 

 

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

НОМЕР НА ИМОТ

МЕСТНОСТ

ПЛОЩ/ДЕКАРИ

нива

IX

ПИ   102001

мусеница

2.885

нива

V

ПИ   103011

мусеница

3.709

нива

V

ПИ   103032

мусеница

0.663

нива

V

ПИ   107011

могилите

0.692

нива

V

ПИ   112008

кръсто

1.291

нива

V

ПИ   112016

кръсто

6.777

нива

V

ПИ   112032

кръсто

3.615

нива

V

ПИ   124002

егреко

3.565

нива

V

ПИ   124008

егреко

3.665

нива

V

ПИ   125013

димов лак

9.482

нива

V

ПИ   150009

мах.джалевци

6.284

нива

V

ПИ   150011

мах.джалевци

1.801

 

 

 

С. СЛАТИНО ЕКАТТЕ: 67266                    

 

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

013008

Падина

нива

IX

5.500

013009

Падина

нива

IX

5.199

013010

Падина

нива

IX

3.512

013015

Падина

нива

IX

1.100

013018

Падина

нива

IX

9.300

013021

Падина

нива

IX

9.298

013030

Падина

нива

IX

2.000

013034

Падина

нива

IX

10.802

012007

Поляна

нива

IV

2.100

012009

Поляна

нива

IV

2.500

012010

Поляна

нива

IV

3.000

014009

Милевица

нива

IX

5.014

014012

Милевица

нива

IX

0.995

014013

Милевица

нива

IX

2.127

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 19.03.2019 год. 16.00 часа /включително/

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.03.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 19.03.2019 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 19.03.2019 год. в деловодството на община Ковачевци.

 

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.