Архив за април, 2019

четвъртък, април 25th, 2019

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни от 01.05.2019 г. до 15.07.2019 г. в ливади подлежащи на коситба, собственост на физически и юридически лица на територията на община Ковачевци

Заповед № РД 124/17.04.2019 г.


четвъртък, април 18th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№15/18.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот пл.№5 от к.р. 974 по ПНИ на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: „Пчелина”2011.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№14/18.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработенo изменение на кадастрален план – обединение на поземлени имоти №17, 18 и 19, м. „Калайджийска”, с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Милена Върбановски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, април 15th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

13/15.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.№336, махала „Сред село”, с.Светля , община Ковачевци, с възложител: Петър Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Покана за консултации за състав на СИК на територията на община Ковачевци за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

петък, април 12th, 2019

POKANA_KONSULTACII_KOVACHEVTSI


Планирани прекъсвания на ел.захранването на територията на Пернишка област 15-19 април 2019 г.

петък, април 12th, 2019

Планирани прекъсвания за Западна България в периода 15-19.04.2019

Планирани прекъсвания за Перник за периода 15-19.04.2019

Перник_11_04_2019


сряда, април 10th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

12/10.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен геодезически план за поземлен имот и сградите в него в махала „Поляна”, с.Косача , община Ковачевци, с възложител: Данчо Димитров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, април 8th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

11/08.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на кадастрален план на с.Ковачевци, с границите на неурегулирано дворно в махала „Калайджийска”, ПИ 2, община Ковачевци, с възложител: н-ци на Любомир Кръстев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, април 5th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

10/05.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-659 и УПИ XVI-659, кв.48 по регулационния план на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Илиана Йовева и Светослав Йовев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

9/05.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за попълване на НУПИ в махала „Коларци”,с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител:Бойко Стойнев и Петър Петров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№8/05.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за попълване на имот нов пл.№ 235 и сградите в него, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Вергиния Христова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 


четвъртък, април 4th, 2019


З А П О В Е Д

№ РД 07/03.04.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 3/14.03.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-детски дом, кв.37 – обособяване на новообразувани УПИ XXXII-1155, XXXIII-1156, XXXIV-494, XXXV-495, 496 и V-497 и нови улици: отклонение от улица О.Т.188а-О.Т.188б-О.Т.188в-О.Т. 208, улица тупик О.Т.188в-О.Т. 188г и улица тупик О.Т.189а-О.Т.189б-О.Т.189в-О.Т.189г по регулационния план на с.Сирищник, Община Ковачевци, област Перник.

С проекта се предвижда  ПИ 1155 и ПИ 1156 по кадастралния план да се урегулират по имотна граница и за същите да се обособяват нов УПИ УПИ XXXII-1155 – за жилищно строителство и нов УПИ XXXIII-1156 – за жилищно строителство в кв.37. За останалата част от УПИ V-497 детски дом се обособяват нови УПИ XXXIV-494, XXXV-495, 496 и V-497. Проектът предвижда обособяване на нови улици: отклонение от улица О.Т.188а-О.Т.188б-О.Т.188в-О.Т. 208, улица тупик О.Т.188в-О.Т. 188г, с дължина 21 м., за УПИ XXXIII- 1156, кв.37 и улица-тупик О.Т.189а-О.Т.189б-О.Т.189в-О.Т.189г, с дължина 55м.

Новообразуваните УПИ са с площи, както следва:

-          XXXII-1155 за жилищно строителство с площ 1890 кв.м.;

-          XXXIII-1156 за жилищно строителство с площ 1000 кв.м.;

-          XXXIV-494  с площ 2379 кв.м.;

-          XXXV-495, 496 с площ 1190 кв.м.;

-          V-497 с площ 1448 кв.м.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40%;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

………………………………….

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

СМ

SKM_C25819040408400

SKM_C25819040408401


четвъртък, април 4th, 2019

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 50 940 лева се прибавя сумата 51 250 лева и сумата става

102 190 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 126 630 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 173 630 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 100 лева се прибавят 900 лева и за оценки става 3 000 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 100 лв. се добавя 900 лв. и за обявления става        3 000 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 000 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нови точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16:

 

8. УПИ VIII-за соц. дейности кв.39 с площ 3 131 кв.м. с. Сирищник
9. УПИ I  кв.3 с площ 744 кв.м. с. Лобош
10. УПИ II  кв.3 с площ 629 кв.м. с. Лобош
11. УПИ III  кв.3 с площ 578 кв.м. с. Лобош
12. УПИ IV  кв.3 с площ 649 кв.м. с. Лобош
13. УПИ V  кв.3 с площ 672 кв.м. с. Лобош
14. УПИ VI  кв.3 с площ 626 кв.м. с. Лобош
15. УПИ VII  кв.3 с площ 640 кв.м. с. Лобош
16. УПИ VIII  кв.3 с площ 576  кв.м. с. Лобош