Архив за април 4th, 2019

четвъртък, април 4th, 2019


З А П О В Е Д

№ РД 07/03.04.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 3/14.03.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-детски дом, кв.37 – обособяване на новообразувани УПИ XXXII-1155, XXXIII-1156, XXXIV-494, XXXV-495, 496 и V-497 и нови улици: отклонение от улица О.Т.188а-О.Т.188б-О.Т.188в-О.Т. 208, улица тупик О.Т.188в-О.Т. 188г и улица тупик О.Т.189а-О.Т.189б-О.Т.189в-О.Т.189г по регулационния план на с.Сирищник, Община Ковачевци, област Перник.

С проекта се предвижда  ПИ 1155 и ПИ 1156 по кадастралния план да се урегулират по имотна граница и за същите да се обособяват нов УПИ УПИ XXXII-1155 – за жилищно строителство и нов УПИ XXXIII-1156 – за жилищно строителство в кв.37. За останалата част от УПИ V-497 детски дом се обособяват нови УПИ XXXIV-494, XXXV-495, 496 и V-497. Проектът предвижда обособяване на нови улици: отклонение от улица О.Т.188а-О.Т.188б-О.Т.188в-О.Т. 208, улица тупик О.Т.188в-О.Т. 188г, с дължина 21 м., за УПИ XXXIII- 1156, кв.37 и улица-тупик О.Т.189а-О.Т.189б-О.Т.189в-О.Т.189г, с дължина 55м.

Новообразуваните УПИ са с площи, както следва:

-          XXXII-1155 за жилищно строителство с площ 1890 кв.м.;

-          XXXIII-1156 за жилищно строителство с площ 1000 кв.м.;

-          XXXIV-494  с площ 2379 кв.м.;

-          XXXV-495, 496 с площ 1190 кв.м.;

-          V-497 с площ 1448 кв.м.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40%;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

………………………………….

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

СМ

SKM_C25819040408400

SKM_C25819040408401


четвъртък, април 4th, 2019

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 50 940 лева се прибавя сумата 51 250 лева и сумата става

102 190 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 126 630 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 173 630 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 100 лева се прибавят 900 лева и за оценки става 3 000 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 100 лв. се добавя 900 лв. и за обявления става        3 000 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 000 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нови точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16:

 

8. УПИ VIII-за соц. дейности кв.39 с площ 3 131 кв.м. с. Сирищник
9. УПИ I  кв.3 с площ 744 кв.м. с. Лобош
10. УПИ II  кв.3 с площ 629 кв.м. с. Лобош
11. УПИ III  кв.3 с площ 578 кв.м. с. Лобош
12. УПИ IV  кв.3 с площ 649 кв.м. с. Лобош
13. УПИ V  кв.3 с площ 672 кв.м. с. Лобош
14. УПИ VI  кв.3 с площ 626 кв.м. с. Лобош
15. УПИ VII  кв.3 с площ 640 кв.м. с. Лобош
16. УПИ VIII  кв.3 с площ 576  кв.м. с. Лобош