Архив за юли, 2019

сряда, юли 31st, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№30/31.07.2019 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработенопопълване на имот нов планоснимачен номер 2 и съществуващата в него сграда по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Джоманска”, Община Ковачевци, с възложител: Маргарита К.Миладинова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление-30


вторник, юли 23rd, 2019

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№29/22.07.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на имот с нов пл.номер 4 и попадащата в него двуетажна  масивна жилищна сграда по кадастралния и регулационен план на с.Егълница, махала „Попова”, Община Ковачевци, с възложители: Томи Ставрев и Василка Томерова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевцивторник, юли 23rd, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№28/22.07.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на кадастрален план на с.Ракиловци, махала „Гьорева” с неурегулирано застроено дворно място ПИ1, Община Ковачевци, с възложител: н-ци на Иван В.Павлов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, юли 18th, 2019

 

З А П О В Е Д

№РД240/17.07. 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 5/11.07.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – план за застрояване  и регулация в обхвата на УПИ VII-241, кв.19 – обособяване на нови УПИ XXII-315 и VII-241 , кв.19, с.Калище, Община Ковачевци, област Перник.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта не се предвижда обособяване на нов квартал и обособяване на нови улици. Обособяват се нови УПИ XXII-315 и VII-241 , кв.19, с.Калище, Община Ковачевци.

Новообразуваните УПИ разделят УПИ VII – 241, кв.19 на две равни части, граничат с улица О.Т.49 – О.Т.52 – О.Т.53 и са с площи и лице, както следва:

-          УПИ XXII – 315 с площ 688 кв.м. и лице 16м;

-          УПИ XXIII-241 с площ 688 кв.м. и лице 16м.

С проекта за изменение на ПУП – ПРЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – max. 40% ;

-          Интензивност на застрояване – 1.2;

-          Озеленена площ – мин.  60%;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

С уважение:

 

………………………

Иво Симеонов

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен съгласно Решение №418  на Общински съвет Ковачевци/

SKM_C25819071809200

 

 

 


четвъртък, юли 18th, 2019

З А П О В Е Д

№РД 239/17.07. 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 10 от Протокол № 5/11.07.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – план за застрояване  и регулация в обхвата на кв. 26а, с.Калище, Община Ковачевци, област Перник.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Проектът изменя улично-регулационните линии от югоизток като не са проектирани нови осови точки и не се обособяват нови квартали.

Изменението на дворищно регулационните граници кв.26а се изменят границите на следните УПИ, както следва:

УПИ I-122 с площ 1194 кв.м. и площ след изменението 1301 кв.м.;

УПИ II – за обсл.дейност се заличва;

УПИ III – за обсл. Дейност с площ 239 кв.м. и площ след изменението 481 кв.м.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – 40% –  60%;

-          Интензивност на застрояване – 0.5 – 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 40 % – 60%;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

 

С уважение:

 

………………………

Иво Симеонов

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен съгласно Решение №418  на Общински съвет Ковачевци/

 

СМ                           

SKM_C25819071808530


сряда, юли 17th, 2019

ИНФОРМАЦИЯ

за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

 

 • Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни).
 • Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).
 • Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.
 • В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, контактно или умряло прасе за установяване на вируса и определяне степента  на разпространението му.
 • Хората и другите видове животни не боледуват!!!
 • Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо :

-          с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;

-          с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени

свине;

-          със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи; опаковки (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано заразено месо;

-          с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са преработени (сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др.).

ЗАТОВА СЕ ВЪВЕЖДА ЗАБРАНА ЗА:

 • КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЗОНА НА ОГНИЩА НА АЧС
 • ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ и ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ СВИНЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕМИНАЛИ ВИСОКА ТЕРМИЧНА ПРЕРАБОТКА  ОТ ОГНИЩА И НАДЗОРНИ ЗОНИ

ВАЖНО Е:

 • Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.
 • Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.
 • Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.
 • В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са:
  • били в контакт със заразени домашни свине;
  • били в контакт с диви свине;
  • били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;
  • участвали в ловни излети, дърводобрив и др.
  • Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства за нерегламентирано транспортиране на дивеч и живи животни. При установяване на такова незабавно да се уведоми съответната ОДБХ.
  • При установявяване или получаване на сигнали за умрели диви или домашни свине да бъде своевременно уведомена съответната ОДБХ.

вторник, юли 16th, 2019

 

                                                                                                                                                       

З А П О В Е Д

№РД 232/12.07.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 4 от Протокол № 5/11.07.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за ПУП – план за застрояване за ПИ 22 по кадастралния план на с.Ковачевци., мах. „Калайджийска”, Община Ковачевци, област Перник.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. Достъпът до ПИ 22 ще се осъществява от източната част на имота по съществуващ път. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 60%;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

С уважение:

 

………………………

Иво Симеонов

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен съгласно Решение №418  на Общински съвет Ковачевци/

 SKM_C25819071511400

 

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -236/15.07.2019г.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. УПИ XІІІ-234  кв. 18 с площ 900 кв.м. по плана на с.Косача с  граници по скица:

ИЗТОК: Път 90-91; УПИ XIV-233  кв.18

ЗАПАД: Край на регулация; УПИ XII-235 кв.18

СЕВЕР: Край на регулация; УПИ XIV-233 кв.18

ЮГ: Път 91-92; УПИ XII-235 кв.18

 

с  начална цена 6 173 /шест хиляди сто седемдесет и три лева/ без ДДС

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 19.08.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 16.08.2019 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 16.08.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 16.08.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

SKM_C25819071511400


понеделник, юли 15th, 2019

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТАИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

 

 

На 23 юли 2019 г., от 11:00 часа в залата на Областен информационен център – Перник, ще се проведе работна среща, на която ще бъде представена процедура за подбор на проекти “Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда“.

 

Поканени да вземат участие са представители на общински администрации, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

 

Областният информационен център – Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.