Архив за септември, 2019

понеделник, септември 30th, 2019

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 39/30.09.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален пла на с.Егълница, неурегулирано дворно място ПИ 1, махала „Стефанова”, с възложител: Н-ци на Стоян Стоянов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 38/30.09.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за “Сграда за принудително клане, съхранение на сурово мляко и санитарен възел в имот с №091011, в земл. с. Ковача, Община Ковачевци, област Перник”, с възложител: Мирослав Захариев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

 


сряда, септември 25th, 2019


                                                                                                                                                       

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -300/24.09.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

  1. Урегулиран поземлен имот с площ 3000 кв.м. съставляващ парцел VІ кв.39 по плана на с.Сирищник ведно с училищна сграда- монолитна с РЗП -2106 кв.м. с  граници по скица:

ИЗТОК: улица;

ЗАПАД: УПИ VIII;

СЕВЕР:  Улица и зелени площи ;

ЮГ: УПИ VII-1120,

 

С начална тръжна цена 125 410 лева без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 29.10.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 28.10.

2019 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 28.10.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 28.10.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

tyrg-1

 

 

 

 

 

 

 


четвъртък, септември 19th, 2019

За поредна година година община Ковачевци ще се включи в  „Европейските дни на наследството“ , които  ще се проведат на 21 ,22 и 23  септември под мотото „Изкуства и развлечения“.

Европейски дни на наследството се провеждат в почти всички европейски страни,като съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. През годините ЕДН са се утвърдили като най-голямото общоевропейско събитие, в което се включват всяка година над 20 милиона европейски граждани. Общата тема през тази година предполага провеждането на различни прояви, които интерпретират по свой начин връзката на наследството с изкуствата и развлеченията. Целта на това ежегодно събитие е да насочи общественото внимание към културното наследство, неговите различни измерения и неговото преосмисляне. То да не бъде възприемано като паметник, а като живо наследство, което е неразделна част от нашия живот и с което ние си взаимодействаме.

Заповядайте да отбележим заедно Европейските дни на наследството през 2019г.!
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Събитията , които Общината Ковачевци ще посвети на Европейските дни на наследството може да видите в програмата

Програма „Европейски дни на наследството 2019 г. „


сряда, септември 4th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№37/03.09.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален план за имот нов планоснимачен номер 3 по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Весина”, Община Ковачевци, с възложители: Калоян Б.Михалков и Веска Ст. Михалкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци