Архив за октомври, 2019

вторник, октомври 29th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

43/29.10.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл. номер 1  и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Сирищник, мах. „Йовина”, община Ковачевци, с възложител: Нада Миланова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-43-за-2019г.


вторник, октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м.“При Къщи“ и м.“ Косачки рид“,

-ПИ  по ВКС № 000410 , №00736, №000617, №000723, № 000724, №000725   в землището на с. Егълница, община Ковачевци, Област Перник

На основание чл.18б, ал. 2, чл. 18 г, ал. 1 и чл. 18д, ал.  4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщаваме на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на §4  от ПЗРЗСПЗЗ, че в изпълнение на Договор №ДГ – 37/13.09.2019 г. между Областна администрация – област Перник и  „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в   §4  от ПЗР на ЗСПЗЗ , за териториите по §4 от ПЗР  на ЗСПЗЗ в м.“При Къщи“ и м.“ Косачки рид“ в землището на с. Косача, община Ковачевци.

Съобщение (3)


вторник, октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м.“При Ляшковци“

-ПИ  по ВКС № 051520 , и м. „Чифлико“  – ПИ по ВКС №038832 и №038831  в землището на с. Егълница, община Ковачевци, Област Перник

На основание чл.18б, ал. 2, чл. 18 г, ал. 1 и чл. 18д, ал.  4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщаваме на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на §4  от ПЗРЗСПЗЗ, че в изпълнение на Договор №ДГ – 37/13.09.2019 г. между Областна администрация – област Перник и  „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в   §4  от ПЗР на ПЗРЗСПЗЗ, за териториите по §4  от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.„При Ляшковци“ – ПИ по КВС №051520 и м. „Чифлико“ – ПИ по ВКС №038832 и №038831
в землището на с. Егълница, община Ковачевци.

Съобщение (2)


вторник, октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м.Китка, м.Огорелица и м. При Кулата

-ПИ  по ВКС №000757, №000982, №000934, № 000935, №000922, №000963 в землището на с. Ковачевци, община Ковачевци, Област Перник

На основание чл.18б, ал. 2, чл. 18 г, ал. 1 и чл. 18д, ал.  4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщаваме на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на §4  от ПЗРЗСПЗЗ, че в изпълнение на Договор №ДГ – 37/13.09.2019 г. между Областна администрация – област Перник и  „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в   §4  от ПЗР на ПЗРЗСПЗЗ, за териториите по §4  от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.Китка, м.Огорелица и м.При Кулата в землището на с.Ковачевци, община Ковачевци.

Съобщение


петък, октомври 18th, 2019


З А П О В Е Д

№ 327/16.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т.6 от Протокол № 8/04.10.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за подробен устройствен план ПУП – план за застрояване /ПЗ/  за ПИ №974003 по Параграф 4 на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник за промяна предназначението на земеделска земя в земя за жилищно строителство.

С проекта се предвижда  промяна на предназначението на имот с номер 3 от к.р. 974, местност „Циганка” в землището на с.Ковачевци по ПНИ по параграф 4 от ПРЗ НА ЗСПЗЗ.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба №7 на ПНУОВТУЗ и Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. Достъп до поземления имот ще се осъществява от североизточната част на имота по съществуващ път с ширина 4.5 м.

В графичната част са указани:

-          Плътност на застрояване – от 20-60 %;

-          Интензивност на застрояване – от 0,5- 1,2;

-          Озеленена площ – от 40-60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл. 35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

………………………

Инж. Любомир Цветков

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен със Заповед №РД-301/24.09.2019г./

СМ

Заповедта влиза в сила от: ………………….

Заповед

ПУП


вторник, октомври 15th, 2019

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -317/15.10.2019г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с. Лобош, местност “Пухла ” с номер № 006027- пасище, мера, девета категория  с площ 2.804 дка с граници по скица:

ИЗТОК: ПИ 000075;

ЗАПАД: ПИ 006028;

СЕВЕР: ПИ 006028;

ЮГ: ПИ 006019; ПИ 006020;

 

С начална тръжна цена в размер на 61.68 /шестдесет и един лева и шестдесет и осем ст. лева/ за година, която е стойността на земята.

 

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 19.11.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 18.11.2019г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 18.11.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 18.11.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 


вторник, октомври 15th, 2019

 

Обявление в ДВ/брой 80 от 11.10.2019 г.

Във връзка със стартирала процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земи, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви уведомявам

че на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ, в днешния брой на „Държавен вестник“ са публикувани уведомления на трите общински служби по земеделие.

Държавен вестник

 


сряда, октомври 9th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

41/09.10.2019г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл. номер  6 и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Класанова”, община Ковачевци, с възложител: Димитър Р.Класанов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


вторник, октомври 8th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

40/03.10.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл. номер 1 по кадастралния план на с.Ковачевци, мах. „Тодорина”, община Ковачевци, с възложител: Емилия В.Николова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, октомври 3rd, 2019

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 118 613 лева се прибавя сумата 33 815 лева и сумата става

152 428 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 176 868 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 223 868 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 100 лева се прибавят 800 лева и за оценки става 3 900 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 3 100 лв. се добавя 800 лв. и за обявления става        3 900 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 10 800 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нови точки 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25:

 

18. УПИ IX кв.3 с.Лобош с площ 630 кв.м.
19. УПИ X кв.3 с.Лобош с площ 630 кв.м.
20. УПИ XI кв.3 с.Лобош с площ 710 кв.м.
21. УПИ XII кв.3 с.Лобош с площ 780 кв.м.
22. УПИ XIII кв.3 с.Лобош с площ 730 кв.м.
23. УПИ XIV кв.3 с.Лобош с площ 680 кв.м.
24. УПИ XV кв.3 с.Лобош с площ 710 кв.м.
25. УПИ XVI кв.3 с.Лобош с площ 750 кв.м.