Архив за ноември 11th, 2019

понеделник, ноември 11th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№46/11.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП – ПР за улица с ОТ 136 – ОТ 139 и част от кв.5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци; с Възложител: Емил Чучулков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, ноември 11th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

45/11.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.номер 3  по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Весина”, Община Ковачевци, с възложители: Калоян Б. Михалков и Веска Ст. Михалкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, ноември 11th, 2019

РЕШЕНИЕ № ПЕ-34-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

За

 Инвестиционно намерение за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди и битови отпадъци на територията на община Ковачевци, находящо се в поземлен имот №000434, земл. на с. Ковачевци, област Перник“

    Решение