Архив за ноември 14th, 2019

четвъртък, ноември 14th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№47/14.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план проект за разделяне на поземлен имот 603 по кадастралния план на с.Ковачевци, Община Ковачевци, с възложител: Боян С. Лазов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, ноември 14th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

С настъпване на есенно – зимния сезон (ЕЗС) се понижават средноденонощните температури и възниква необходимост от отопление на сгради, с което значително се увелечават предпоставките за възникване на пожари в бита и обществения сектор. В тази връзка Ви информираме, че от ГДПБЗН-МВР е разработена брошура “ Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация, за разпространението й сред населението.

Брошура