Архив за януари, 2020

четвъртък, януари 30th, 2020

О Б Я В А

Дирекция „Бюро по труда” –Перник набира селскостопански работници за бране на ягоди и боровинки за сезон 2020 г. в провинция Уелва, ИСПАНИЯ

 

Изисквания към кандидатите:

 

- възраст от 18до 45 години;

- физически годни и психически здрави за селскостопанска работа;

- опит в селското стопанство е предимство.

 

Заплащане и условия на заетост:

 

- Заплащане – 42,86 евро/ден бруто. След удържане на данък и социално осигуряване нетното възнаграждение е 39,12 евро/ден. Заплащането е на месец и се извършва по банков път; 

- Трудов договор – временен трудов договор с изпитателен срок, на пълен работен ден – 7 часа на ден с почивка от 30 минути от понеделник до събота/ 39 часа седмично/;

- Настаняване–къщите се осигуряват безплатно от фирмата /в стая живеят между 4 и 6 човека, разполагат със спални принадлежности, прибори за хранене, оборудвана кухня. Разходите за газ, ток и вода са за сметка на работника-25 евро на месец. Храната е за сметка на работника. Може да се пазарува близо до мястото на настаняване. Превозът от мястото на настаняване до мястото на работа е за сметка на работодателя;

- Пътуване до Испания и обратно – работодателят организира пътуването и осигурява подходящ транспорт, като разходите по пристигането в Испания ще се възстановят от работника. Връщането до България се заплаща от работодателя, ако работника остане до края на кампанията и договора е изтекъл. Цената на билета е 120 евро или 235 лв. в едната посока.

 

Ще бъдат проведени интервюта с представител на фирма  ФЛОПОРАН:

 

             в гр. София на 11.02.2020 г. от 09,00 часа

             в гр. Пловдив на 12.02.2020 г. от 09,00 часа

 

На интервюто кандидатът представя:

                 -       лична карта, чийто срок на валидност изтича най-малко след 6 месеца

                 -       документ за ЛНЧ – N.I.E - ако има такъв издаден

                 -       актуален телефонен номер.  

Срок за записване на кандидатите:   10 февруари 2020 г. 

                         

в Д”БТ”- Перник  при трудовите посредници /етаж 2, стаи 5, 6, 7,  8 и 9/ и

във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

Obiava Ispania

 


четвъртък, януари 30th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

№5/30.01.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП (подробен устройствен план) план за регулация и застрояване за УПИ VII-167, кв.39 по рег.план на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник, с възложител: Моника Р.Крякова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


вторник, януари 28th, 2020

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1. В част ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА

 

А. Имоти, които Община Ковачевци има намерение да предостави под наем /при постъпване на искания до кмета на Община Ковачевци за предоставяне под наем на имоти общинска собственост от страна на физически и юридически лица се процедира по реда на чл.14 от ЗОС и чл.20 от Наредба за общинската собственост/:

 

1. В село Ковачевци се добавя нова точка 6:

 

6. Помещение за здравни нужди с площ 20.00 кв.м.  и ½ и.ч. коридор, фоайе и санитарен възел с обща площ 24.50 кв.м. или всичко 44.50 кв.м. намиращи се на 1 етаж в сградата на СЗУ с. Ковачевци, община Ковачевци

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 27-31.01.2020

петък, януари 24th, 2020

Планирани прекъсвания за област Перник за периода 27-31.01.2020


сряда, януари 22nd, 2020

С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

 

 

 Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба за опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ковачевци. На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проет в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 22.01.2020г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на e-mail адрес : oba_kovachevtsi@abv.bg

 

 

 

 

 

Община Ковачевци

М О Т И В И

към проект на Наредба за опазване на селскостопанското имущество на Община Ковачевци

/съгласно чл.28,ал.2 от Закона за нормативните актове/

 

1.Причини, които налагат приемането на наредба за опазване на селскостопанско имущество на територията на община Ковачевци:

Съгласно разпоредбите на чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, кметовете на общините организират, ръководят и контролират опазването на селскостопанското имущество на територията на общината, организират и опазването на селскостопанското имущество, издирват нарушителите, налагат административни наказания и вземат мерки за възстановяването на вредите.

 

2.Цели, които се поставят с приемането на наредбата:

Предлаганият проект на наредбата цели усъвършенстване и отстраняването на неясноти на уредбата.Предоставя се възможност на населението на община Ковачевци да направят предложения за допълване на цялата наредба, цели се да бъдат разрешени въпроси и проблеми, които не са обхванати в наредбата, както и по-ефективно прилагане на нормативни актове в областта на опазването на селскостопанското имущество.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

Прилагането за Наредбата за опазване на селскостопанското имущество на община Ковачевци не изисква финансови средства.

 

4.Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

По-добър синхрон в работата между местната власт и органите на МВР при опазването на селскостопанското имущество. Засилване контролът и ефективността при опазването на селскостопанското имущество и санкционирането на нарушителите. Намаляване на загубите за жителите от посегателствата върху селскостопанското имущество.Синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство в Република България.

Очаква се прилагането на предлаганият проект на Наредбата за опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ковачевци да има положителен ефект върху населението, включително общинска администрация, чрез внасянето на яснота и подробна регламентация.Чрез направените от населението на община Ковачевци предложения ще бъдат регламентирани необхванати до този момент обществени отношения, което ще способства за разрешаване на други проблеми на територията на общината.

 

 

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект на наредбата не противоречи на Европейското законодателство и Европейската харта за местно самоуправление и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт на Република България.

Наредбата е подзаконов нормативен акт, разработен на основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за опазването на селскостопанското имущество.Проектът на наредбата е съобразен с разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и Закона за местните данъци и такси.

Наредба за опазване на селскостопанското имущество

 

 

 

 

 


петък, януари 17th, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет  Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата при община Ковачевци.  На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 17.01.2020 г. Последните могат да бъдат депозирани в Община Ковачевци или на е-mail адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg.

 МОТИВИ:
1. Създаването на този правилник е  с цел  осъществяване на дейности по координация и контрол на проблемите на безопасността на движението и предприемане на мерки за нейното подобряване на територията на община Ковачевци .
Приложения: 1. Проект на Правилник за организация и дейността на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата при община Ковачевци.

четвъртък, януари 16th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

3/15.01.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот 37513.89.23 по КК на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, с възложител: Мариана Димитрова Л.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на ПУП-ПЗ и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.ю

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, януари 10th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 02/10.01.2020г.

Дирекция „ТУМПР” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № РД-17/10.01.2020г. за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/- план за изменение на регулация и застрояване за УПИ VII- За Обнс, сграда на обществени, организации, културен дом и озеленяване, кв.101 по плана на с.Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 


петък, януари 10th, 2020

З А П О В Е Д

№РД18/10.01.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 1/09.01.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Становище №9 от 23.05.2019г., издадено от Главен архитект на Община Ковачевци

О Д О Б Р Я В А М:

Изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация на улица с ОТ 136-ОТ 139 и част от кв.5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци, област Перник.

Изменението касае промяна на улица ОТ 136- ОТ 139 между кв. 5 и кв.35  с ширина 8,9 м. и нова дължина 107,93 м. и обособяване на нови УПИ в кв.5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник.

С проекта не се предвижда обособяване на нови квартали.

Чрез новопроектираните улици се осигурява достъп до новопроектираните УПИ в съответните квартали.

В кв. 5 се обособяват следните УПИ:

-          УПИ II - с площ 876 кв.м.;

-          УПИ III - с площ 552 кв.м.;

-          УПИ IV – с площ 536 кв.м.

          В кв. 35 се обособяват следните УПИ:

-          УПИ I - с площ 1372 кв.м.;

-          УПИ II 409 - с площ 1961 кв.м.;

-          УПИ III – с площ 1137 кв.м.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина”, с устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40 %;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

SKM_C25820011015550

SKM_C25820011015570


вторник, януари 7th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

1/07.01.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.№10 по кадастралния план на с.Егълница, махала „Ланзова”, община Ковачевци, област Перник, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци