Архив за февруари, 2020

петък, февруари 28th, 2020

ОТНОСНО: Процедура по подаване на заявления по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект и/или животновъдният обект – пасище, в срок от 1 до 10 март 2020г. / стопанската 2020-2021 г./

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

 

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

 

3. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

 


понеделник, февруари 24th, 2020

Дирекция „Бюро по труда “ Перник

   Уведомява работодателите от общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м.февруари 2020 г. , както следва:

Обява Бюро по труда – Перник


петък, февруари 21st, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

8/20.02.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – външно ел.захранване и водопроводно отклонение до УПИ I-153, кв.104 , Стопански двор, по регулационния план на с.Егълница, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: „СП ТРЕЙД 2014” ООД.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура


петък, февруари 21st, 2020

З А П О В Е Д

№РД69 /17.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 2/13.02.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Становище №11 от 12.12.2019г., издадено от Главен архитект на Община Ковачевци

О Д О Б Р Я В А М:

 

 

Изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация и застрояване за УПИ VII-167, кв. 39 по регулационния план на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник.

Изменението касае смяна отреждането на УПИ VII – 167, кв. 39 в УПИ VII – 167 за обществено обслужване, по регулационния план на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник.

С проекта не се предвижда обособяване на нови квартали.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина”, с устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40 %;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

 

 

………………………

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци   

Заповед


понеделник, февруари 17th, 2020

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -72/17.02.2020 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот с площ 3000 кв.м. съставляващ парцел VІ кв.39 по плана на с.Сирищник ведно с училищна сграда- монолитна/завършена в груб строеж/

с РЗП -2106 кв.м. с  граници по скица:

ИЗТОК: улица;

ЗАПАД: УПИ VIII;

СЕВЕР:  Улица и зелени площи ;

ЮГ: УПИ VII-1120,

 

С начална тръжна цена 100 328 лева без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 20.03.2020 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 19.03.2020 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 19.03.2020 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 19.03.2020 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 

 

 

 


понеделник, февруари 17th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-73/17.02.2020год.

 

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следното помещение:

 

1/Помещение 2, с площ от 72 кв.м., част от масивна сграда на един етаж със ЗП от 240 кв.м., изградена в УПИ VIII кв.21 по плана на село Лобош, община Ковачевци

 

С начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

 

1/Помещение 2 с площ 72 кв.м. * 1 лева= 72.00 лева без ДДС месечна наемна цена

 

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  20.03.2020 г. от 10.00 часа за помещение по т.1 в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

 

Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден в деловодството на община Ковачевци до 19.03.2020 г. до 16.00 часа.

 

Цена на един комплект тръжни документи е в размер на 20 лева без ДДС, платима на касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

 

Депозита за участие в търга е в размер на 30% от началната месечна тръжна цена, вносима в касата на община Ковачевци до 16.00 часа на 19.03.2020г. /включително/.

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 19.03.2020 г. /вкл/ в деловодството на Община Ковачевци.

 

 

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79


понеделник, февруари 17th, 2020

З А П О В Е Д

№РД 68/17.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 1/09.01.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Решение №242 на Общински Съвет – Ковачевци от 31.10.17г.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 110009, местност „При чуката” по КВС на с.Ковачевци, Община Ковачевци, област Перник.

Изменението касае промяна предназначението на имота от земеделска територия в урбанизирана територия, зона „ЖМ” (жилищно малкоетажно застрояване).

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищно малкоетажно застрояване”, с устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40 %;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. ;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

………………………

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци           

 Заповед №68


понеделник, февруари 17th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед № РД -66/14.02.2020 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За ниви от I- VII катег.- 15.50 /петнадесет лева и петдесет стотинки/ на декар;

 

Ниви  VIII- X катег.- 13.80 /тринадесет лева и осемдесет стотинки / на декар;

 

за срок от една стопанска година /2019-2020 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: 

 

Егълница

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

028013

Шаварище

Нива

V

4.101

047523

При селото

Нива

ІІІ

0.451

047542

При селото

Нива

ІІІ

1.706

052541

Доло

Нива

ІІІ

5.970

054534

При селото

Нива

ІV

2.265

054535

При селото

Нива

ІV

0.741

027034

Соколовци

Нива

V

3.749

058004

Чифлико

нива

IV

2.443

053534

Зубла

Полска култура

IV

29.570

052536

Зубла

Из.нива

V

14.372

052535

Зубла

Полска култура

V

42.738

026001

Света вода

Нива

IV

4.674

026028

Света вода

Нива

IV

6.493

026042

Света вода

Нива

IV

3.306

026077

Света вода

Нива

IV

2.498

027029

Соколовци

Нива

V

10.688

027001

Соколовци

Нива

V

1.266

027017

Игор дол

Нива

V

3.402

038594

Чифлико

Нива

9.079

047054

При селото

Нива

ІІІ

0.278

047508

Циганско мосте

Нива

ІІІ

0.049

047509

Циганско мосте

Нива

ІІІ

0.101

047510

Циганско мосте

Нива

ІІІ

0.382

047511

Циганско мосте

Нива

ІІІ

0.181

047512

Циганско мосте

Нива

ІІІ

0.138

047513

Циганско мосте

Нива

ІІІ

0.183

047514

Циганско мосте

Нива

ІІІ

0.180

047515

Циганско мосте

Нива

ІІІ

0.244

047518

При селото

Нива

ІІІ

0.264

047519

При селото

Нива

ІІІ

0.884

047543

Циганско мосте

Нива

ІІІ

12.652

048542

Герена

Нива

ІV

8.536

029021

Дъбето

Нива

ІV

4.303

029028

Дъбето

Нива

V

6.004

032022

Цветаница

Нива

ІV

2.006

032034

Цветаница

Нива

ІV

0.676

038888

Чифлико

Нива

6.227

062001

Прогоно

Нива

ІV

9.773

038885

Чифлико

Нива

2.332

029001

Дъбето

Нива

ІV

13.427

029026

Дъбето

Нива

V

28.140

032019

Цветаница

Нива

ІV

10.002

032021

Цветаница

Нива

ІV

4.699

065002

Топлико

Нива

ІІІ

0.580

065009

Топлико

Нива

ІІІ

1.000

038091

Чифлико

Нива

10.982

038738

Чифлико

Нива

3.098

038752

Чифлико

Нива

0.732

033034

Ширините

Нива

V

0.251

048533

Герена

Нива

ІІІ

6.855

038894

Чифлико

Нива

30.037

038755

Чифлико

Нива

3.011

060036

Венико

Нива

2.216

017011

Егеница

Нива

0.499

017012

Егеница

Нива

0.200

017016

Егеница

Нива

0.917

017045

Егеница

Нива

0.638

019007

Кулата

Нива

ІV

0.700

019010

Кулата

Нива

ІV

0.497

019015

Кулата

Нива

ІV

0.500

019017

Кулата

Нива

ІV

0.802

019068

Кулата

Нива

ІV

0.991

020179

Лаката

Нива

ІІІ

1.070

020181

Лаката

Нива

ІІІ

2.300

037007

Бекирица

Нива

ІІІ

1.578

037051

Бекирица

Нива

ІІІ

0.200

037096

Бекирица

Нива

ІІІ

0.236

037122

Бекирица

Нива

ІІІ

0.902

037132

Бекирица

Нива

ІІІ

0.201

037135

Бекирица

Нива

ІІІ

0.181

037144

Бекирица

Нива

ІІІ

0.500

037152

Бекирица

Нива

V

0.097

019027

Кулата

Нива

ІV

2.900

019047

Кулата

Нива

ІV

1.700

019074

Кулата

Нива

ІV

4.200

060018

Венико

Нива

ІV

1.182

064059

………….

Нива

ІІІ

0.928

064070

Равнище

Нива

ІІІ

0.249

064071

Равнище

Нива

ІІІ

0.329

018115

Веловин дол

Нива

ІV

0.199

018118

Веловин дол

Нива

ІV

0.999

018120

Веловин дол

Нива

ІV

0.200

018127

Веловин дол

Нива

ІV

0.286

064081

Равнище

Нива

ІІІ

2.835

021063

…………

Нива

ІІІ

0.136

021072

………….

Нива

ІІІ

2.654

021073

………….

Нива

ІІІ

2.658

021074

………….

Нива

ІІІ

2.052

021079

Равнище

Нива

ІІІ

0.184

021080

Равнище

Нива

ІІІ

0.324

021084

…………

Нива

ІІІ

0.099

021086

………….

Нива

ІІІ

0.725

023027

Курешница

Нива

ІV

1.099

023043

Курешница

Нива

ІV

0.897

023074

Курешница

Нива

ІV

0.700

036014

Лозето

Нива

V

3.852

035008

Ляшковци

Нива

V

6.302

035011

Ляшковци

Нива

V

1.999

035014

Ляшковци

Нива

V

21.346

035016

Ляшковци

Нива

V

2.678

651014

Топлико

Нива

ІІІ

0.979

059142

Софато

Нива

1.410

038878

Чифлико

Нива

VI

9.307

038899

Чифлико

Нива

VI

5.082

064079

Равнище

Нива

ІІІ

3.293

 

Сирищник

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

041036

Джилни рид

Нива

IX

3.845

038001

Поповото

Нива

VI

9.804

039034

Бърза

Нива

VI

4.643

039050

Бърза

Нива

VI

1.383

039080

Бърза

Нива

VI

1.000

039005

Бърза

Нива

IX

6.506

060020

Поляна

Нива

IV

1.146

029020

Боровица

Нива

VIII

6.734

089021

Ридо

Нива

IX

3.500

077005

Вакъло

Нива

VI

0.376

017021

Горна Гърбаница

Нива

V

2.234

081003

Календерица

Нива

IV

1.677

091001

Пропалица

Нива

VI

2.274

023031

Гърбаница

Нива

V

4.573

063017

Милевица

Нива

IV

9.921

017010

Горна гръбаница

Нива

V

4.885

037003

Поповото

Нива

VI

18.606

071007

Лазева махала

Нива

IX

15.940

071005

Лазева махала

Нива

IX

19.177

072007

Боядж. поята

Нива

IX

24.650

072010

Боядж. поята

Нива

IX

42.612

 055035

Девебаир

Нива

IV

31.008

010006

Аматица

Нива

IX

6.043

071013

Лазева махала

Нива

IX

9.798

032006

Леската

Нива

VIII

3.999

032008

Леската

Нива

VIII

4.600

032010

Леската

Нива

VIII

37.728

051010

Поляна

Нива

IV

9.771

053019

Мах. антова

Нива

IV

41.890

075020

Аликочка

Нива

IV

2.113

013031

Гърбаница

Нива

VIII

2.799

013036

Гърбаница

Нива

VIII

3.313

021003

При Йосиф

Нива

V

0.631

028036

Боровица

Нива

VIII

2.000

028011

Боровица

Нива

VIII

2.022

075017

Аликочка

Нива

IV

4.000

013019

Гърбаница

Нива

VIII

6.412

013020

Гърбаница

Нива

VIII

2.000

 

 

Косача

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

072013

Разкръске

Нива

IX

1.122

171025

Писани пояти

Нива

IX

10.628

155005

Кофильо

Нива

IX

11.889

061004

Кофильо

Нива

IX

6.360

140006

Тодорчица

Нива

V

10.499

140022

Тодорчица

Нива

V

11.233

140001

Tодорчица

Нива

V

13.328

140015

Tодорчица

Нива

V

12.107

087001

Адж. слог

Нива

VIII

10.099

088001

Адж. слог

Нива

VIII

14.607

126004

Адж. слог

Нива

VIII

49.985

087006

Адж. слог

Нива

VIII

17.926

077007

Радибошки ливади

Нива

VIII

3.773

078006

Радибошки ливади

Нива

VIII

8.477

131023

Марина падина

Нива

VII

6.094

087005

Адж. слог

Нива

VIII

3.832

069003

Дупките

Нива

IX

25.663

138033

Трещеница

Нива

IX

20.768

157001

Кофильо

Нива

IX

13.073

068007

Дупките

Нива

IX

1.600

068009

Дупките

Нива

IX

1.000

068020

Дупките

Нива

IX

0.800

070007

Поляна

Нива

IX

5.866

123046

Ранова дъбица

Нива

IX

2.613

123048

Умище

Нива

IX

1.115

152010

Косачки рид

Нива

III

6.399

152020

Косачки рид

Нива

III

2.000

158003

Кофильо

Нива

IX

13.073

154021

Косачки рид

Нива

III

13.554

 

Лобош-

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

041027

Орници

Нива

IX

1.100

041022

Орници

Нива

IX

4.994

041001

Орници

Нива

IX

18.367

042002

Кежаница

Нива

IX

2.804

042028

Кежаница

Нива

IX

3.570

047001

Крушите

Нива

IX

5.000

047007

Крушите

Нива

IX

2.588

044004

Крушите

Нива

IX

1.099

044008

Крушите

Нива

IX

2.181

043018

Крушите

Нива

IX

2.502

041025

Орници

Нива

IX

11.222

041008

Орници

Нива

IX

5.201

 

Ковачевци

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

120002

Пузалка

Нива

III

 4.165

078003

Куслук

Нива

IX

7.881

122013

Леви дол

Нива

IX

0.674

066004

Иловица

Нива

III

0.720

066009

Иловица

Нива

III

3.413

066002

Иловица

Нива

III

20.636

044014

Иловица

Нива

2. 290

057011

Косачка река

Нива

ІІІ

2.400

069005

Дж. Чука

Нива

VІІ

1.549

116034

Лаженски рид

Нива

VІІ

1.220

116010

Лаженски рид

Нива

VІІ

15.435

116011

Лаженски рид

Нива

VІІ

30.070

116027

Лаженски рид

Нива

VІІ

4.027

070009

Лаженски рид

Нива

VІІ

2.614

070014

Лаженски рид

Нива

VІІ

3.308

070016

Лаженски рид

Нива

VІІ

7.104

070018

Лаженски рид

Нива

VІІ

13.222

047002

Косачки рид

Нива

III

8.910

008003

Киселица

Нива

VIII

2.820

008001

Киселица

Нива

III

4.336

056009

Чуката

Нива

III

0.642

056001

Бостано

Нива

III

0.581

 

 

Ракиловци

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

 

014026

До къщи

Изост.нива

V

31.035

015006

Над поята

Из.нива

V

1.796

 

015020

На дъбо

Из.нива

V

33.212

 

015025

Макличето

Из.нива

V

2.415

 

035024

При валого

Из.нива

V

8.295

 

036001

Поятище

Из.нива

V

4.695

 

036006

Поятище

Из.нива

V

10.813

 

036021

Кюркчийското

Из.нива

V

2.657

 

036030

Под средни рид

Из.нива

V

2.715

 

036046

Под средни рид

Из.нива

X

2.405

 

036052

Над поята

Из.нива

X

7.401

 

041001

Мали рид

Из.нива

X

2.778

 

041008

Пл. осое

Из.нива

X

5.441

 

053022

Носовица

Нива

VI

4.239

 

060006

Орниче

Нива

VI

3.982

 

060025

Орниче

Нива

VI

13.427

 

060030

Дяковото

Нива

VI

5.600

 

112002

Колчукар

Нива

VI

4.099

 

041017

Пл. осое

Из.нива

 X

8.020

 

042003

Пладнище

Из. нива

 X

9.053

 

057030

Крушите

из. нива

VI

4.162

 

058047

Под къщи

из. нива

VI

6.294

 

057038

Крушите

Из.нива

VI

9.971

 

014063

Орнището

Из.нива

V

21.895

 

035056

Долни кории

Из.нива

IV

61.403

 

036070

Под средни рид

Из.нива

V

184.230

 

 

 

с. Светля

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/дка

024001

Чифлика

Нива

V

5.275

024003

Чифлика

Нива

V

3.598

024008

Чифлика

Нива

V

0.951

024011

Чифлика

Нива

V

1.067

024013

Чифлика

Нива

V

4.907

024020

Чифлика

Нива

V

2.239

024028

Чифлика

Нива

V

4.483

029043

Отжиница

Нива

VI

0.509

029065

Отжиница

Нива

VI

2.066

029092

Отжиница

Нива

VI

2.761

029073

Отжиница

Нива

VI

1.495

029084

Оджиница

Нива

VI

2.122

029103

Отжиница

Нива

VI

2.190

029113

Отжиница

Нива

VI

1.432

029031

Оджиница

Нива

VI

0.401

029032

Оджиница

Нива

VI

0.293

029055

Оджиница

Нива

VI

0.898

029117

Отжиница

Нива

VI

5.858

029007

Над воденицата

Нива

VI

4.498

029008

Над воденицата

Нива

VI

0.833

029010

Оджиница

Нива

VI

2.871

029028

Каменитото

Нива

VI

0.812

029072

Отжиница

Нива

VI

0.159

029109

Отжиница

Нива

VI

0.772

029020

Отжиница

Нива

VI

0.575

029022

Отжиница

Нива

VI

1.171

025011

Присое

Нива

X

24.281

 

018005

Локмите

Нива

V

7.835

 

018032

Локмите

Нива

V

9.431

 

018031

Локмите

Нива

V

3.792

 

018033

Локмите

Нива

V

8.193

 

 

025004

Присое

Пол. култура

X

36.337

025005

Присое

Пол. култура

X

13.388

 

 

Чепино

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

000005

Чепино

Нива

VII

24.750

000120

Чепино

Нива

VII

136.357

 

 

 

 

КАЛИЩЕ

 

       
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДЕКАРИ
Нива IX ПИ   102001 мусеница 2.885
Нива V ПИ   103011 мусеница 3.709
Нива V ПИ   103032 мусеница 0.663
Нива V ПИ   107011 могилите 0.692
Нива V ПИ   112008 кръсто 1.291
Нива V ПИ   112016 кръсто 6.777
Нива V ПИ   112032 кръсто 3.615
Нива V ПИ   124002 егреко 3.565
Нива V ПИ   124008 егреко 3.665
Нива V ПИ   125013 димов лак 9.482
Нива V ПИ   150009 мах.джалевци 6.284
Нива V ПИ   150011 мах.джалевци 1.801

 

 

С. СЛАТИНО ЕКАТТЕ: 67266                    

 

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

013008

Падина

Нива

IX

5.500

013009

Падина

Нива

IX

5.199

013010

Падина

Нива

IX

3.512

013015

Падина

Нива

IX

1.100

013018

Падина

Нива

IX

9.300

013021

Падина

Нива

IX

9.298

013030

Падина

Нива

IX

2.000

013034

Падина

Нива

IX

10.802

012007

Поляна

Нива

IV

2.100

012009

Поляна

Нива

IV

2.500

012010

Поляна

Нива

IV

3.000

014009

Милевица

Нива

IX

5.014

014012

Милевица

Нива

IX

0.995

014013

Милевица

Нива

IX

2.127

011011

Здравковица

Нива

IV

3.740

 

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 23.03.2020 год. 16.00 часа /включително/

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 24.03.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 23.03.2020 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 23.03.2020 год. в деловодството на община Ковачевци.

 

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.


понеделник, февруари 17th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД -65/14.02.2020 год.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

 

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 14.00/ четиринадесет лева / на декар;

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ на декар;

 

за срок от една стопанска година /2019-2020 г./ на следните имоти – частна общинска собственост:

 

 

Егълница

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

 

054536

При селото

пасище, мера

ІІІ

2.507

054686

Ридо

Изп.ливада

ІІІ

3.231

054560

Барата

Изп.ливада

ІІІ

8.959

054680

Барата

пасище, мера

IV

3.099

049569

Денка

Изп.ливада

ІІІ

2.963

049580

Денка

Изп. ливада

ІІІ

1.405

049637

Денка

Изп.ливада

ІІІ

1.441

049631

Денка

Изп. ливада

ІІІ

1.274

050519

Денка

Изп. ливада

V

2.558

050528

Денка

Изп. ливада

V

1.754

050524

Денка

Изп. ливада

V

0.918

050516

Денка

Изп. ливада

V

1.048

050517

Денка

Изп. ливада

V

1.283

058014

Чифлико

Изп.ливада

IV

6.920

038597

Чифлико

изп. ливада

0.704

048508

Герена

изп. ливада

ІV

0.316

048509

Герена

изп. ливада

ІV

0.324

048518

Стубело

изп. ливада

ІV

0.290

048528

Стубело

изп. ливада

ІV

0.739

048554

Стубело

изп. ливада

ІV

1.037

048558

Герена

изп. ливада

ІV

0.693

049505

При селото

изп. ливада

ІV

0.988

049507

При селото

изп. ливада

ІV

1.774

049516

Стубело

изп. ливада

ІV

1.891

049648

Денка

изп. ливада

ІІІ

1.114

038821

Чифлико

изп. ливада

0.277

038823

Чифлико

изп. ливада

1.398

038590

Чифлико

ливада

VI

0.192

049509

При селото

ливада

IV

0.899

045501

При линията

изп. ливада

ІІІ

2.585

048501

При селото

ливада

IV

0.288

048530

Герена

Изп. Ливада

ІV

0.270

049617

Денка

изп. ливада

ІІІ

0.425

049622

Денка

Изп.ливада

ІІІ

0.987

042505

Веловин дол

ливада

ІІІ

5.893

042503

Веловин дол

ливада

ІІІ

6.739

041511

Тризленица

изп. ливада

ІІІ

17.929

049607

Денка

Изп.ливада

ІІІ

0.278

042507

Веловин дол

ливада

ІІІ

11.434

038650

Чифлико

Изп. ливада

1.057

038661

Чифлико

ливада

VI

0.530

047535

Курешница

изп. ливада

ІІІ

1.969

041506

Тризленица

изп. ливада

ІV

2.218

046187

…………..

ливада

ІІІ

1.428

041510

Тризленица

Пасище, мера

ІІІ

5.114

055555

Шаварище

Пасище, мера

V

1.900

055559

При Николини

Пасище, мера

V

2.409

055615

присое

храсти

ІІІ

7.028

038771

Чифлико

Изп.ливада

VI

1.048

038781

Чифлико

Изп.ливада

VI

2.094

038802

Доло

Изп.ливада

VI

1.469

038804

Чифлико

Изп.ливада

VI

1.078

038849

Чифлико

Изп.ливада

VI

20.546

038850

Чифлико

Пасище,мера

VI

7.693

038861

Чифлико

Пасище,мера

VI

4.178

038870

Доло

Изп.ливада

VI

4.309

 

Сирищник

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

090002

Поляна

ливада

IV

4.933

003018

Преслъп

пасище, мера

IX

2.571

018013

Долна Гърбаница

ливада

III

3.606

018019

Долна Гърбаница

ливада

III

6.277

063022

Умище

ливада

IV

5.819

063002

Милевица

ливада

IV

2.000

089003

Ридо

ливада

IX

0.913

063021

Умище

ливада

IV

1.641

053005

Поляна

Пасище, мера

ІV

13.604

053014

Мах. Антова

Пасище, мера

ІV

5.411

087017

Каладжийска

ливада

VIII

10.309

063044

Милевица

ливада

IV

23.337

062013

Милевица

пасище, мера

IX

61.787

063053

Ранова бахча

ливада

IV

3.202

048016

Крънчов дол

Пасище, мера

IX

3.868

089001

Ридо

ливада

IX

4.770

087018

Каладжийска

ливада

VIII

30.752

020004

Махала Бинева

Ливада

V

1.973

044017

Пропалица

пасище

IX

13.579

 

Косача

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

114010

Конярица

ливада

IV

2.684

114031

Конярица

ливада

IV

2.378

065007

Бунчиница

ливада

IX

3.221

056010

Смърдан

ливада

5.094

056015

Смърдан

ливада

0.942

056016

Смърдан

ливада

1.594

056019

Смърдан

ливада

2.2.632

055059

Смърдан

ливада

13.939

055065

Дрене

ливада

4.182

056020

Смърдан

ливада

1.591

056032

Смърдан

ливада

0.566

056036

Смърдан

ливада

0.407

056040

Смърдан

ливада

0.805

058009

Гусоица

Пасище, мера

IX

6.431

065007

Бунчиница

ливада

IX

3.221

065018

Валого

ливада

IX

11.340

065029

Клисура

ливада

IX

2.769

065036

Валого

ливада

IX

9.694

037008

Заимица

Пасище, мера IX

7.558

037007

Заимица

Пасище, мера IX

6.792

037009

Заимица

Пасище, мера V

4.172

 

Ковачевци

Номер на имот Местност НТП

Категория

Площ/ дка
119001 Пузалка Пасище, мера

III

   4.364
121003 Пузалка Пасище, мера

III

   4.455
044019 Иловица Пасище, мера

1.834
004003 Поятата Пасище, мера

VIII

2.353
004006 Поятата Пасище, мера

VIII

0.832
009012 Kиселица храсти

VIII

7.132
031002 Косачки рид Пасище, мера

VIII

13.090
052001 Косачка река Пасище, мера

VII

3.411
058028 Дж. чука храсти

VII

2.025
058029 Дж. чука Пасище, мера

VII

2.632
061003 Голи рид Изост.тр.насаждения

VII

5.715
062002 Лаженски рид Пасище,мера

VII

2.132
063002 Лаженски рид ливада

VII

7.133
064020 Лаженски рид храсти

VII

1.944
120001 пузалка ливада

III

1.135
070001 Лаженски рид Пасище,мера

VII

31.050
056018 Косачка река храсти

III

1.169
056017 Косачка река храсти

III

4.785
056011 Косачка река Пасище,мера

III

1.225

 

с. Светля

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/дка

027013

Крушите

ливада

X

1.056

027033

Череша

Изп.ливада

X

0.127

027036

Череша

Изп.ливада

X

0.517

027042

Череша

Изп.ливада

X

0.431

027008

Череша

Изп.ливада

X

4.020

029111

Отжиница

Пасище, мера

VI

7.037

028021

Петкова поята

Изп.ливада

X

8.322

019034

Панджиница

Изп.ливада

V

0.232

019043

Панджиница

Изп.ливада

V

0.761

 

027049

Череша

Изп.ливада

X

0.086

027053

Череша

Пасище

X

127.022

 

Ракиловци

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

ПИ  000087

ПЛОЧИ

Пасище

ІХ

2.522

ПИ  000091

ПЛОЧИ

Пасище, мера

ІХ

5.572

ПИ  000216

ДЪЛГО ЛИВАДЕ

Пасище

ІХ

4.203

ПИ   000377

МЕМЧУРИЦА

Ливада

ІХ

16.827

ПИ   000282

РОВИНА

Пасище

ІХ

3.467

ПИ 000416

СВЕТА ТРОИЦА

Пасище

ІХ

0.355

ПИ 001001

НАД ПОЯТА

Пасище

ІХ

6.056

ПИ  002001

НАД ПОЯТА

Пасище

ІХ

2.425

ПИ  007001

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище

ІХ

11.742

ПИ  007003

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище

ІХ

8.881

ПИ  008001

ГОЛЕМО ОСОЕ

Изп. ивада

ІХ

12.293

ПИ  009013

ЗГЛЕДИЩЕ

Пасище

ІХ

1.860

ПИ   009016

ЗГЛЕДИЩЕ

Пасище

ІХ

6.488

ПИ 010001

СТАМИРНИЦА

Пасище

V

5.819

ПИ   019001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

7.071

ПИ 020001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

24.031

ПИ   021001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

5.566

ПИ   022001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

4.514

ПИ   023001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

16.201

ПИ 024001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

9.707

ПИ  025001

КИТКА

Ливада

ІХ

0.251

ПИ  025010

КИТКА

Ливада

ІХ

5.411

ПИ  025011

КИТКА

Ливада

ІХ

6.742

ПИ 025017

КИТКА

Ливада

ІХ

12.672

ПИ  028001

ПЛОЧИ

Пасище

ІХ

22.930

 

С. Калищe        
НАЧИН НА ТРАЙНОПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДЕКАРИ
ливада IX ПИ   056010 огорски дол 3.163
ливада IX ПИ   056012 огорски дол 2.388
ливада IX ПИ   056015 огорски дол 1.631
ливада IX ПИ   056019 огорски дол 2.720
ливада IX ПИ   056033 огорски дол 2.188
ливада V ПИ   056049 огорски дол 3.207
ливада V ПИ   056077 огорски дол 1.427
ливада IX ПИ   056078 огорски дол 5.050
ливада IX ПИ   056080 огорски дол 4.561
ливада IX ПИ   056083 огорски дол 6.652
ливада IX ПИ   056084 при поповци 3.344
ливада IX ПИ   056086 при поповци 4.855
ливада V ПИ   072001 Бачевци 3.470
ливада V ПИ   092001 Бреске 1.569
ливада V ПИ   093005 Бреске 1.016
пасище-МЕРА V ПИ   094025 Бреске 3.158
пасище-МЕРА IX ПИ   101001 Мусеница 25.027
ливада V ПИ   104034 При гробищата 2.880
ливада V ПИ   104036 При гробищата 2.969
ливада V ПИ   105011 Могилите 2.627
пасище-МЕРА V ПИ   105015 Могилите 1.917
ливада V ПИ   105024 Могилите 0.510
ливада V ПИ   105025 Могилите 0.557
ливада VI ПИ   109086 Загрането 2.793
ливада V ПИ   111001 калишки дол 2.828
ливада V ПИ   111008 калишки дол 1.557
ливада V ПИ   111009 калишки дол 0.778
ливада V ПИ   111035 калишки дол 7.188
ливада V ПИ   111036 калишки дол 3.233
ливада V ПИ   111037 калишки дол 2.941
ливада V ПИ   111038 калишки дол 4.988
ливада V ПИ   111040 калишки дол 1.474
ливада V ПИ   111054 калишки дол 6.148
ливада V ПИ   111055 калишки дол 2.938
ливада V ПИ   111080 калишки дол 5.182
ливада V ПИ   111081 калишки дол 2.255
ливада V ПИ   111084 калишки дол 1.559
ливада V ПИ   158001 Бачевци 1.030
ливада IX ПИ   162001 Мусеница 1.101
храсти IX ПИ  056027 Огорски дол 0.370
храсти V ПИ  105003 Могилите 1.310
храсти V ПИ  111010 Калишки дол 3.597
храсти V ПИ  111039 Калишки дол 1.516
храсти V ПИ  111062 Калишки дол 10.150
храсти V ПИ  111011 Калишки дол 0.340

 

 

 

 

С. СЛАТИНО ЕКАТТЕ: 67266                    

030024

Градище

Пасище, мера

IX

55.498

 

 

 

 

 

С. Чепино

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

000019

Чепино

ливада

     VI

2.308

 

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 25.03.2020  год.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  26.03.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 25.03.2020  год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 25.03.2020  год. в деловодството на община Ковачевци.

 

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.


петък, февруари 14th, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД61/12.02.2020 г.

с.Ковачевци

     На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №43 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.

 

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

 

 

Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Егълница, на територията  на община Ковачевци, както следва:

село ЕГЪЛНИЦА

 

Ползвател

Ползвана площ

Площ на имота

№ на имот по КВС

№ на имот по ЗКИР

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

3.417

5.338

20175 20.175
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

2.685

4.872

37087 37.87
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

2.087

2.087

17078 17.78
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

2.084

2.368

17046 17.46
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

1.940

3.051

17098 17.98
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

1.705

1.865

19004 19.4
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

1.615

4.872

37087 37.87
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

1.564

1.564

19011 19.11
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

1.559

2.974

37002 37.2
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

1.460

4.734

19067 19.67
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

1.398

2.053

60024 60.24
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

1.376

2.016

60005 60.5
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

1.227

4.734

19067 19.67
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

1.011

5.338

20175 20.175
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.978

6.385

20082 20.82
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.931

0.931

37023 37.23
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.519

0.519

20138 20.138
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.440

3.589

20154 20.154
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.420

0.718

60012 60.12
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.320

0.320

20051 20.51
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.319

1.227

63034 63.34
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.315

2.721

63036 63.36
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.302

2.721

63036 63.36
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.289

1.003

63035 63.35
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.246

0.270

60034 60.34
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.220

3.515

37139 37.139
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.210

1.656

37138 37.138
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.201

0.201

17121 17.121
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.191

6.385

20082 20.82
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.150

0.727

37088 37.88
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.137

0.414

37053 37.53
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.109

0.746

37001 37.1
„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА“ЕООД

0.050

0.727

37088 37.88

31.475

АСЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

1.101

3.736

34014 34.14

1.101

КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

4.805

4.823

23019 23.19
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

3.841

3.844

17001 17.1
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

3.503

3.610

59120 59.120
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

3.353

3.390

59135 59.135
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

3.180

3.180

59023 59.23
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

1.199

1.199

17019 17.19
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

1.190

1.221

23048 23.48
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

1.108

3.051

17098 17.98
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

1.082

1.083

59001 59.1
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.973

1.108

59045 59.45
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.952

0.952

23067 23.67
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.922

0.922

17007 17.7
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.888

0.888

36009 36.9
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.844

1.828

35005 35.5
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.567

0.567

36004 36.4
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.490

0.490

23090 23.90
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.370

3.338

21075 21.75
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.180

1.828

35005 35.5
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.108

0.387

41120 41.120
КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ ЕООД

0.091

0.091

59140 59.140

29.646

КУТЕЛИЦА ЕООД

2.215

3.427

41 0.41
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.706

1.751

26012 26.12
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.481

3.103

508 0.508
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.340

3.589

20154 20.154
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.238

1.250

10030 10.30
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.220

1.220

14030 14.30
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.206

1.215

26039 26.39
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.164

1.194

26011 26.11
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.110

1.114

27008 27.8
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.087

1.087

16011 16.11
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.051

1.098

25008 25.8
КУТЕЛИЦА ЕООД

1.039

1.039

26072 26.72
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.942

0.964

26002 26.2
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.935

1.084

61007 61.7
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.898

0.909

27023 27.23
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.857

2.721

63036 63.36
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.798

1.261

39561 39.561
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.740

1.522

10056 10.56
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.734

0.758

31066 31.66
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.729

1.227

63034 63.34
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.712

1.003

63035 63.35
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.669

0.830

10049 10.49
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.634

0.635

61013 61.13
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.624

0.711

15003 15.3
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.601

0.615

26049 26.49
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.584

2.113

64060 64.60
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.583

2.628

2 0.2
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.583

0.583

10058 10.58
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.578

0.594

16007 16.7
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.529

0.551

26073 26.73
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.498

0.981

792 0.792
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.466

2.224

650001 650.1
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.372

0.839

26062 26.62
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.372

0.383

650012 650.12
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.370

2.224

650001 650.1
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.366

2.396

618 0.618
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.326

5.338

20175 20.175
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.244

2.721

63036 63.36
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.234

0.839

26062 26.62
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.230

0.230

20163 20.163
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.224

0.357

14007 14.7
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.221

0.952

27003 27.3
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.203

2.577

15018 15.18
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.179

1.227

63034 63.34
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.122

0.656

38791 38.791
КУТЕЛИЦА ЕООД

0.109

0.109

31049 31.49

33.123

МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

4.243

4.243

18078 18.78
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

2.612

2.612

18076 18.76
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

1.729

1.742

18096 18.96
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

1.620

1.620

18014 18.14
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

1.528

2.157

18077 18.77
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

1.118

1.118

18060 18.60
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

0.963

1.056

18003 18.3
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

0.532

0.532

18117 18.117
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

0.523

0.523

18108 18.108
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

0.250

0.752

66001 66.1
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

0.130

0.204

66027 66.27
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

0.127

2.057

66028 66.28
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

0.052

2.113

64060 64.60
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ

0.029

0.419

41131 41.131
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

2.683

2.691

13021 13.21
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

2.122

2.948

65001 65.1
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

2.033

2.038

29010 29.10
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

1.233

1.606

32015 32.15
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

1.145

1.864

29029 29.29
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

1.079

1.113

24056 24.56
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

0.773

0.824

24014 24.14
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

0.555

0.555

32025 32.25
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

0.429

0.500

13008 13.8
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

0.052

3.103

508 0.508

27.560

САРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

0.350

6.869

38146 38.146
САРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

0.182

6.962

38082 38.82
САРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

0.107

0.866

38144 38.144

0.639

САШО ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИРОВ

0.471

3.427

41 0.41
САШО ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИРОВ

0.172

2.396

618 0.618
САШО ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИРОВ

0.132

17.571

27 0.27
САШО ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИРОВ

0.089

0.234

11020 11.20

0.864

СТАНКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ

1.618

1.713

33079 33.79
СТАНКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ

0.273

1.017

33071 33.71
СТАНКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ

0.094

0.345

33086 33.86
СТАНКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ

0.076

0.076

33010 33.10

2.061

ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

3.987

3.999

33043 33.43
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

1.426

1.466

38742 38.742
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

1.068

1.169

33033 33.33
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.642

0.650

33047 33.47
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.599

1.877

33042 33.42
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.587

0.594

31033 31.33
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.585

2.396

618 0.618
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.481

3.427

41 0.41
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.398

1.229

33087 33.87
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.231

2.458

38739 38.739
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.205

0.827

616 0.616
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.155

3.427

41 0.41
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.154

1.205

31007 31.7
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ

0.046

0.046

33092 33.92

10.564

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

0.699

0.728

28007 28.7
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

0.443

0.783

28008 28.8
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

0.443

0.666

58010 58.10
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

0.411

21.567

51248 51.248
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

0.154

0.607

58011 58.11
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

0.120

21.567

51248 51.248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Eгълница е 10 лв.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда предвиден в АПК.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

инж.Любомир Цветков

 зам.-кмет на Община Ковачевци

/оправомощен със Заповед РД №12/08.01.2020г./

 

ВБ