Архив за май, 2020

петък, май 29th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

№17/29.05.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява одобрено изменение на ПУП (подробен устройствен план) план регулация и застрояване за  УПИ VII- За ОБНС, сграда на обществени организации, културен дом и озеленяване по регулационния план на с.Ковачевци, община Ковачевци  , с възложител: Община Ковачевци и издадена Заповед № РД-216/28.05.2020г. на Кмета на Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изменението на ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

З А П О В Е Д

№ 216/28.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 3/21.05.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Становище №1 от 09.01.2020г., издадено от Главен архитект на Община Ковачевци

О Д О Б Р Я В А М:

 

 

Проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация и застрояване за  УПИ VII- За ОБНС, сграда на обществени организации, културен дом и озеленяване по регулационния план на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник и касае промяна на дворищно-регулационната му граница.

С проекта не се предвижда обособяване на нов квартал и обособяване на нови улици.

Изменя се дворищно-регулационната граница на УПИ VII – За Обнс, сграда на обществени организации, културен дом и озеленяване, УПИ VIII- За хотел и УПИ IX – за дом паметник на „Георги Димитров” и експозиционна зала, кв. 101 по регулационния план на с.Ковачевци.

Новообразуваните УПИ са с площи, както следва:

-          VII- за Обнс, сграда на обществени организации, културен дом и озеленяване с площ 7710 кв.м. ;

-          VIII – за хотел с площ 2765 кв.м.;

-          IX – За дом-паметник на „Г.Димитров” и експозиционна зала с площ 6045 кв.м.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Смесена многофункционална зона” устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 60 %;

-          Интензивност на застрояване – до 3,5;

-          Озеленена площ – мин. 40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 20 м.;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

 

 

………………………

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 

SKM_C25820052914160   


сряда, май 27th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

№16/27.05.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява одобрено изменение на ПУП (подробен устройствен план) план застрояване за ПИ 37513.89.23 по КК на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, с възложител: Мариана Л.Юсеф и издадена Заповед № РД-213/27.05.2020г. на Кмета на Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изменението на ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

SKM_C25820052714080 (1)


сряда, май 27th, 2020

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  214/27.05.2020г.

с. Ковачевци

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и т. 8,чл. 44, ал.2, и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73 от Административно процесуалния кодекс,  чл. 63 ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-277/26.05.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка и предложение на държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, във връзка с Доклад Вх.№ДРУ-68/22.05.20 г. на Вр.ИД Директор на ДГ „Радост“-с.Лобош,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА  дейността на Детска градина „Радост“ с. Лобош, Община Ковачевци.

 

II.Възлагам на Директора на ДГ „Радост“-с.Лобош – Милена Найденова да организира продължаването на обучението на децата в електронна среда, съгласно писмо на МОН изх. №9105-173 от 20.05.2020г.

 

III.При настъпване на нови обстоятелства и по преценка на Директор на ДГ „Радост“-с.Лобош, да бъдат извършени всички необходими действия относно допитване до родителите за нагласата им за евентуално подновяване на посещенията в Детската градина.

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на  всички длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение и да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

Заповед РД 214 от 27.05.2020 г.


четвъртък, май 21st, 2020

СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 70 000 лева се прибавя сумата  23 686 лева и сумата става

93 686 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 118 126 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 165 126лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 400 лева и за оценки става 2 400 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 400 лв. и за обявления става        2 400 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 800 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 15, 16 и 17:

 

15. ПИ 10 махала Ланзова по плана на с.Егълница с площ 768 кв.м.
16. УПИ I-217 кв.57  по плана на с.Сирищник с площ 996 кв.м. /по суперфиция земя/
17. УПИ VIII кв.3  по плана на с.Ракиловци с площ 858 кв.м.

 

 

 

 

3. В ЧАСТ VI: Продажба на движими вещи, спроменя  по следния начин:

 

Добавят се нова точка 5:

5. Булдозер верижен марка и модел ДТ 75 М с ДК № без регистрация

       

 

4. Добавя се нова част VII:

 

VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА:

 

За прехвърляне за управление на „Ковачевци-2016” ЕООД

 

1. Спортен комплекс „Димитровец” в УПИ XXIV-1148 кв.49 с площ 16 900 кв.м. ведно със стадион, спортна зала- ЗП- 481.73 кв.м. и РЗП- 481.73 кв.м; сграда за съблекалните със ЗП 75.26 кв.м. и РЗП 169.02. кв.м. ; помощна сграда- ЗП 33.78 кв.м. и РЗП 33.78 кв.м. ; външен санитарен възел- ЗП- 14 кв.м. и РЗП- 14 кв.м.; трибуни с площ 1896.86 кв.м.; коментаторски пункт- ЗП- 77 кв.м. и РЗП- 77 кв.м. в с. Ковачевци

и

УПИ XXVII-1188, кв.49, с площ 5 305 кв.м. ведно със 14 броя къщи за настаняване на гостуващи отбори- 7 броя тип „А”- ЗП 89.30 кв.м. и 7 броя тип „Б” ЗП 89.30 кв.м. и РЗП на 14 бр. къщи 1250.20 кв.м.  в с . Ковачевци


сряда, май 20th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

15/20.05.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че са изработени:

-         Изменение на ПУП – ПРЗ за обособяване на нови УПИ I – за произведствени и складови дейности и УПИ II – за депо в нов кв.61 и улица – тупик О.Т.133а- О.Т.133б по рег. план на с.Сирищник, Община Ковачевци;

-         Изменение на ПУП – ПРЗ на с.Ковачевци, за УПИ VII- за Обнс, сграда за общ. организации, културен дом и озеленяване, кв.101;

-         Изменение на ПУП – ПР за кв. 53 и кв.54, с.Ковачевци

Проектите са с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в сградата на общината (2 етаж) и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

 


сряда, май 20th, 2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 70 000 лева се прибавя сумата  15 220 лева и сумата става

85 220 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 109 660 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 156 660 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 300 лева и за оценки става 2 300 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 300 лв. и за обявления става        2 300 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 600 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 15 и 16:

 

15. ПИ 10 махала Ланзова по плана на с.Егълница с площ 768 кв.м.
16. УПИ I-217 кв.57  по плана на с.Сирищник с площ 996 кв.м.

 

3. В ЧАСТ VI: Продажба на движими вещи, спроменя  по следния начин:

 

Добавят се нова точка 5:

5. Булдозер верижен марка и модел ДТ75 Мс ДК № без регистрация

       

 

4. Добавя се нова част VII:

 

VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА:

 

За прехвърляне за управление на „Ковачевци-2016”ЕООД

1. Спортен комплекс „Димитровец” в УПИ XXIV-1148 кв.49 с  с площ 16 900 кв.м. ведно със стадион, спортна зала- ЗП- 481.73 кв.м. и РЗП- 481.73 кв.м; сграда за съблекалните със ЗП 75.26 кв.м. и РЗП 169.02. кв.м. ; помощна сграда- ЗП 33.78 кв.м. и РЗП 33.78 кв.м. ; външен санитарен възел- ЗП- 14 кв.м. и РЗП- 14 кв.м.; трибуни с площ 1896.86 кв.м.; коментаторски пункт- ЗП- 77 кв.м. и РЗП- 77 кв.м. в с. Ковачевци

и

УПИ XXVII-1188, кв.49, с площ 5 305 кв.м. ведно със 14 броя къщи за настаняване на гостуващи отбори- 7 броя тип „А”- ЗП 89.30 кв.м. и 7 броя тип „Б” ЗП 89.30 кв.м. и РЗП на 14 бр. къщи 1250.20 кв.м.  в с . Ковачевци

 


петък, май 15th, 2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КОВАЧЕВЦИ,ОБЛАСТ ПЕРНИК

с.Ковачевци-2450;тел. 0885 73 74 17

      

 

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  Отчета на Бюджет 2019г. на Община Ковачевци

 

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2019-та година.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,  и чл.42, ал.1 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци, Председателят на Общински съвет – Ковачевци организира публично обсъждане на Отчета на Бюджета за 2019г.

Обсъждането ще са проведе на 26.05.2020г. (вторник) от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци, при строго спазване на всички противоепидемични мерки в период на извънредна епидемична обстановка.

         Каним населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и цялата общественост, да вземат участие в обсъждането на Отчета на Бюджета за 2019г.

 

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или да изпратите  на  електронен адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОВАЧЕВЦИ


понеделник, май 11th, 2020

 

          ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

             ОБЛАСТ ПЕРНИК

    с. Ковачевци 2450; тел.0884705034/0884705038

                        kovachevtsi.com             e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 70 000 лева се прибавя сумата  6 535 лева и сумата става

76 535 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 100 975 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 147 975 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 2 200 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става        2 200 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 400 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нова точка 15:

 

15. ПИ 10 махала Ланзова по плана на с.Егълница с площ 768 кв.м.

 

3.       В ЧАСТ VI: Продажба на движими вещи, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нова точка 5:

5. Булдозер верижен марка и модел ДТ75 Мс ДК № без регистрация

 


петък, май 8th, 2020

 

 

З А П О В Е Д

№ РД 190/08.05.2020г.

с. Ковачевци

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.4 и т. 8,чл. 44, ал.2, и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 63 ал. 4 и 5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разрастващата се пандемия от COVID-19 и удължаването на срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г., съгласно Решение на Народното събрание, с цел запазване живота и здравето на населението на община Ковачевци

Н А Р Е Ж Д А М:

Да не се провеждат масовите мероприятия от КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ за 2020г., както следва:

1. Курбан на параклиса „Св. Никола Летни“ в село Сирищник, на 09.05.2020г.

2. Курбан в черквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Ковачевци, на 11.05.2020г.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Иво Симеонов – Заместник – кмет на Община Ковачевци.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение, както и да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла за запознаване на населението.

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ (П)

Заповед 190 от 08.05. 2020 г .

 

 


четвъртък, май 7th, 2020

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28 април / вторник/ от 13.00 часа беше проведено заседание на Комисия, назначена със  Заповед № РД – 179/27.04.2020 г. на Кмета на Община Ковачевци.

Комисията заседава в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Любомир Цветков – Зам. –кмет на Община Ковачевци

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Христо Булев –  Ст.специалист „Местни приходи и такси”  при  Община Ковачевци
  2. Весела Борисова – Ст.специалист „Общинска собственост” при Община Ковачевци
  3. Зорница Иванова – Ст.специалист „Хуманитарни дейности” при Община Ковачевци

 

Комисията има задача да разпредели мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за отдаване за ползване под наем от местни животновъди.

На основание чл.100, ал.1 от ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон, не е свързано лице с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.

Комисията пристъпи към работа, спазвайки нормативните разпоредби  в следните документи:

С Решение № 52 от 31.01.2020 г., Общински съвет – Ковачевци е приел Годишен план за паша за 2020-2021 г.,  съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Годишният план за паша определя годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд в населените места на територията на Община  Ковачевци  при спазване на правилата за ползването им, приети от Общински съвет-Ковачевци на основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ като определя:

1.  местоположението и размера на пасищата в населените места на територията на община  Ковачевци за отглеждане на пасищни животни, както и правилата за ползването им.

2. площите, които ще се предоставят на лица, които желаят да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние чрез косене.

 В Приложение на  Приетия Годишен план за паша е  СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ.

Председателят на Комисията предостави за разглеждане от останалите й членове всички постъпили и приети в Общинска администрация Ковачевци, до нормативно установения срок – 10 март 2020 г., заявления от собственици на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система  (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Комисията  трябва да определи  площта на имотите,  които ще бъдат отдадени под наем на местните животновъди, съгласно приетите норми за площи. Разпределението е съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански  животни.

Комисията установи, че не е подадено нито едно заявление.

 

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия  протокол в два оригинални екземпляра.

Заседанието бе закрито в 13.20 часа.

Комисия:

Председател:

 

  1. …………………………/инж.Любомир Цветков/

Членове:

  1. ………………………/ Христо Булев/
  2. ………………………/Весела Борисова/
  3. ………………………/Зорница Иванова/

 

 

 

ПРЕДОСТАВЕН НА ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

Протокол