Архив за юли, 2020

понеделник, юли 20th, 2020

Агенцията по заетостта започва консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”

 

През следващата седмица, в дните 21 (вторник) юли и 23 (четвъртък) юли 2020 г., Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”. Всички 107 бюра по труда в страната ще посрещнат българските работодатели на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

В часовия диапазон от 9.30 часа до 16.00 часа на обявените в кампанията дни и на лесно достъпно място на открито, експертите от бюрата по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата в сряда (15.07.2020 г.) мярка с нов дизайн 60/40.

В шатрите на Агенцията по заетостта търсещите работа и работодателите, засегнати от кризата, ще получат изчерпателна информация за услугите, които предлагат бюрата по труда, заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността им. Така те ще бъдат максимално улеснени в избора на точната мярка и точният подход за бързо възстановяване. Експертите от бюрата по труда ще бъдат готови да отговарят на въпроси, да консултират и да дават насоки, за да могат възможно най-голям брой представители на бизнеса и търсещи работа да се възползват от подкрепата на държавата.

Събитието за Област Перник ще се проведе на 21 и 23.07.2020 от 10:00 до 14:00 часа.  Шатрата ще бъде разположена на площад  „Свети Иван Рилски”.


четвъртък, юли 16th, 2020

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 114 854.32 лева се прибавя сумата  8 208.33  лева и сумата става 123 062.65 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 147 502.65 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  194 502.65 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 700 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 2 900 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 700 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става        2 900 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 800 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 21 и 22:

 

21. 105 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ I-104 кв.10 с.Косача
22. 479 кв.м.общинска собств., част от имот с пл. № 4 местност Циганка с.Ковачевци

 


четвъртък, юли 16th, 2020

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 93 686 лева се прибавя сумата  29 376.65  лева и сумата става 123 062.65 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 147 502.65 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  194 502.65 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 400 лева се прибавят 500 лева и за оценки става 2 900 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 400 лв. се добавя 500 лв. и за обявления става        2 900 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 800 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 18,19,20,21 и 22:

 

18. УПИ IV-293 кв.26 по плана на с.Сирищник с площ 821 кв.м./земя по суперфиция/
19. УПИ III-86 кв.12  по плана на с.Сирищник с площ 742 кв.м.
20. УПИ XII кв.55 с.Ковачевци с площ 838 кв.м. /земя по суперфиция/
21. 105 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ I-104 кв.10 с.Косача
22. 479 кв.м.общинска собств., част от имот с пл. № 4 местност Циганка с.Ковачевци

 


четвъртък, юли 16th, 2020

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 109 662.66 лева се прибавя сумата  13 399.99  лева и сумата става 123 062.65 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 147 502.65 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  194 502.65 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 600 лева се прибавят 300 лева и за оценки става 2 900 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 600 лв. се добавя 300 лв. и за обявления става        2 900 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 800 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 20,21 и 22:

 

20. УПИ XII кв.55 с.Ковачевци с площ 838 кв.м. /земя по суперфиция/
21. 105 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ I-104 кв.10 с.Косача
22. 479 кв.м.общинска собств., част от имот с пл. № 4 местност Циганка с.Ковачевци

 


понеделник, юли 13th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 26/13.07.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Сирищник, община Ковачевци – с о.т. 295 през о.т. 284 до о.т. 282”, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното инвестиционно предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, юли 10th, 2020

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 93 686 лева се прибавя сумата  21 168.32  лева и сумата става 114 854.32 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 139 294.32 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  186 294.32 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 400 лева се прибавят 300 лева и за оценки става 2 700 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 400 лв. се добавя 300 лв. и за обявления става        2 700 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 400 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 18, 19 и 20:

 

18. УПИ IV-293 кв.26 по плана на с.Сирищник с площ 821 кв.м./земя по суперфиция/
19. УПИ III-86 кв.12  по плана на с.Сирищник с площ 742 кв.м.
20. УПИ XII кв.55 с.Ковачевци с площ 838 кв.м. /земя по суперфиция/

 


сряда, юли 8th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

25/08.07.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване имот №1, махала „Водениците”, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник , с възложители: Насл. на Божидар Ст. Михайлов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното  попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


сряда, юли 8th, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

24/07.07.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява одобрен проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация и застрояване в обхвата на кв. 17, с.Косача, община Ковачевци, област Перник. и издадена заповед №РД-309/07.07.2020г. на Кмета на Община Ковачевци, с възложители: Снежанка П.Янкова и Веселинка П. Нейчева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното  попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

Заповед-и-ПУП


понеделник, юли 6th, 2020

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -300/06.07.2020г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. ПИ 10 махала Ланзова по плана на с. Егълница с площ 768 кв.м. с граници по скица:

 

ИЗТОК:  Улица, Ланзова мах.

ЗАПАД:  Наследници на Крум Ланзов и Георги Йорданов

СЕВЕР: Улица

ЮГ: Неустановена собственост

 

с начална тръжна цена  4 835 /четири хиляди осемстотин тридесет и пет лева /, с вкл. ДДС или 4 029.17 лв. /четири хиляди и двадесет и девет лева и седемнадесет ст./ без ДДС.

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 07.08.2020 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 06.08.2020 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 06.08.2020 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 06.08.2020 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 


понеделник, юли 6th, 2020

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -301/06.07.2020г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. Урегулиран Поземлен имот VIII кв.3,   с  площ 858 кв.м., находящ се в с. Ракиловци, с граници по скица:

 

ИЗТОК:  УПИ IX

ЗАПАД:  УПИ VII

СЕВЕР: Улица

ЮГ: Озеленяване

 

с начална тръжна цена 11 737 /единадесет хиляди седемстотин тридесет и седем лева /, с вкл. ДДС или 9 780.83 лв. /девет хиляди седемстотин и осемдесет лева и осемдесет и три ст./ без ДДС

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 07.08.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 06.08.2020 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 06.08.2020 год.