Архив за август, 2020

четвъртък, август 27th, 2020

График комисията за разглеждане на предварителни регистри по чл. 72 , ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Баланс на масиви  и Баланс по ползватели ще се проведе както следва:

График


четвъртък, август 27th, 2020

Обява


понеделник, август 24th, 2020

Във връзка със  положителен резултат за COVID – 19  достъпът до общинска администрация Ковачевци е забранен от 24.08.2020 до 25.08.2020 г . 

Заповед № РД 364 от 24.08.2020 г.


понеделник, август 24th, 2020

Заповед № РД 364 от 24.08.2020 г.


понеделник, август 24th, 2020

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 123 062.65 лева се прибавя сумата  992. 50 лева и сумата става 124 055. 15 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 148 495. 15 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  195 495. 15 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 900 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 100 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 900 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става        3 100 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 200 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 23 и 24:

 

23. 3 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ XIII-227 кв.32 с.Косача
24. 60 кв.м. неуредени сметки от ПИ 20 к.р.853 с.Ковачевци

 


четвъртък, август 20th, 2020

На 04.08.2020 г. е подписан договор № Д-120/04.08.2020 г. за изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ковачевци” във връзка с изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0026-C01/22.04.2020 г., одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Стойността на договора е 282 187.81 лв. с вкл. ДДС, от които 274 400.81 лв. с вкл. ДДС  за технологичната рекултивация на депото и собствен принос 7 787 лв. с вкл. ДДС за биологична рекултивация. Срокът за изпълнение на договора е 9 месеца. Предстои откриване на строителната площадка на 24.08.2020 г. Рекултивирана площ в резултат от изпълнение на дейността ще бъде 4,720 дка.


вторник, август 18th, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

32/18.08.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на имот с нов пл.номер 9 и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Лятова”, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Емил Лятов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, август 17th, 2020

З А П О В Е Д

№. 356/13.08.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 6/11.08.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията и Решение №84 на Общински съвет – Ковачевци от 30.04.2020г.

О Д О Б Р Я В А М:

 

 

ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация и застрояване на УПИ II-409, кв. 35 по регулационния план и ПИ №43918.13.132 по кадастралната карта на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник.

Поземлен имот № 43918.13.132 , с. Лобош, община Ковачевци е с площ 1765 кв.м.”. С ПУП – План за регулация и застрояване се променя предназначението на Поземлен имот № 43918.13.132 от земеделска земя – „пасище” в земя „за жилищно строителство” и обединяването му с УПИ II-409, кв. 35 по плана на с.Лобош, Община Ковачевци, област Перник.

С ПУП – ПЗ се регламентира зона за застрояване, която отстои на 5,0 метра от югоизточната граница и на 3,0 метра от западната, северната и южната имотни граници.

Устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 60 %;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м.;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

 

………………………

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 

SKM_C250i20081413370 (1)

SKM_C250i20081413371   


петък, август 14th, 2020

    

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

         Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“–Перник

                                                                                                   

                                                                 З А П О В Е Д

 

№ РД-222/03.08.2020 г.

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищата на община Ковачевци и чл. 72б, ал. 1, изр. второ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските

  О П Р Е Д Е Л Я М:

Състав на комисиите по землища, както следва:

-      с. Ковачевци

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

И членове:

           1.Севделина Георгиева–гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Представител на СГКК-гр. Перник

4.Кмета на община Ковачевци или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Ракиловци

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Представител на СГКК-гр. Перник

4.Кметски наместник на с. Ракиловци или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Калище

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

           И членове:

           1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

           2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

           3.Представител на СГКК-гр. Перник

           4.Кмет на с. Калище или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Егълница

          Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Представител на СГКК-гр. Перник

4.Кмет на с. Егълница или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Лобош

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

           И членове:

           1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

           2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

           3.Представител на СГКК-гр. Перник

           4.Кмет на с. Лобош или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Слатино

           Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Представител на СГКК-гр. Перник

4.Кметски наместник на с. Слатино или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Сирищник

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

           И членове:

           1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

           2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

           3.Представител на СГКК-гр. Перник

           4.Кмет на с. Сирищник или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Светля

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

           И членове:

           1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

           2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

           3.Представител на СГКК-гр. Перник

           4.Кметски наместник на с. Светля или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Чепино    

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

           И членове:

           1.Севделина Георгиева– гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

           2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

           3.Представител на СГКК-гр. Перник

           4.Кметски наместник на с. Чепино или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

Със задача:

      Да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2020/2021 година или в случай, че не се постигне доброволно споразумение, да състави проект за служебно разпределение по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. За работата си всяка комисия да изготви доклад до директора на ОД „Земеделие“ – Перник, съгласно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

      Комисиите осъществяват правомощията си в съответствие с разпоредбите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определяне на масивите за ползване на земеделските земи.

      Настоящата заповед да се обяви в кметствата и в сградата на Общинската служба по земеделие – Ковачевци и да се публикува на интернет страницата на Община Ковачевци и на ОД „Земеделие“–Перник.

      Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

    

 

 

      АННА ЦВЕТКОВА    -п-

     Директор на ОД“Земеделие“ – Перник


четвъртък, август 13th, 2020

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 355/13.08.2020год. на Кмета на Община Ковачевци, Общинска администрация Ковачевци

 

О Б Я В Я В А:

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

№ по ред Обект Площ /кв.м. Начална тръжна цена без ДДС /лв. Граници по скица:
1. УПИ IX кв.3 с. Лобош 630  3 790. 83 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-128;

Север: УПИ VIII кв.3

Юг: УПИ X кв.3

2. УПИ X кв.3 с. Лобош 630  3 790.83 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-128;

Север: УПИ IX кв.3

Юг: УПИ XI кв.3

3. УПИ XI кв.3 с. Лобош 710 4 271.67 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-128;

Север: УПИ X кв.3

Юг: УПИ XII кв.3

4. УПИ XII кв.3 с. Лобош 780 4 693.33 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-128-132;

Север: УПИ XI кв.3

Юг: УПИ XIII кв.3

5. УПИ XIII кв.3 с. Лобош 730 4 392.50 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-132;

Север:УПИ  XII кв.3

Юг: УПИ XIV кв.3

6. УПИ XIV кв.3 с. Лобош 680 4 091.67 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-132;

Север: УПИ XIII кв.3

Юг: УПИ XV кв.3

7. УПИ XV  кв.3 с. Лобош 710 4 271.67 Изток: Край на регулация;

Запад: Път 127-132-133;

Север: УПИ XIV кв.3

Юг: УПИ XVI кв.3

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 16.09.2020 г. от :

10.00 часа- за обект по т.1

10.30 часа- за обект по т.2

11.00 часа- за обект по т.3

11.30 часа- за обект по т.4

13.00 часа- за обект по т.5

13.30 часа- за обект по т.6

14.00 часа-за обект по т.7

 

в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 15.09.2020г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 15.09.2020 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 15.09.2020 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79