Архив за септември 16th, 2020

сряда, септември 16th, 2020

О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 393/15.09.2020год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – парцел № I, кв.55A  площ с

1 230 кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК: Път 281 г- 281 в

ЗАПАД: Край на регулацията

СЕВЕР: Път 281в

ЮГ: УПИ II, кв.55 а

С начална тръжна цена 13 063 лева с ДДС или 10 885.83 лв. без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 19.10.2020 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 16.10.2020г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 16.10.2020 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 16.10.2020 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79


сряда, септември 16th, 2020

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 394/15.09.2020 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран Поземлен имот III-86 кв.12, с  площ 742 кв.м., находящ се в с. Сирищник, с граници по скица:

 

ИЗТОК:  УПИ VI-91

ЗАПАД:  OK 41-39

СЕВЕР: IV-85

ЮГ: II-87

 

 

с начална тръжна цена 10 804 /десет хиляди осемстотин и четири лева /,  или 9 003.33 лв. /девет хиляди и три лева и тридесет и три ст./ без ДДС

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 19.10.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 16.10.2020 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 16.10.2020 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 16.10.2020 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 


сряда, септември 16th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №РД-392/15.09.2020год.

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи а именно:

 

1.Автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК № РК 7308 ВА

2.Автомобил марка „УАЗ”,  модел „452”/фургон/ с ДК № РК 2361 АР

3.Автомобил марка „УАЗ”, модел „452” /фургон/ с ДК № РК 1256 АН

4.Багер марка „Болгар”, модел ТК 80 с ДК без регистрация

 

Начална тръжна цена, както следва:

Автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК № РК 7308 ВА- 450 /четристотин и петдесет лева/.

Автомобил марка „УАЗ”,  модел „452”/фургон/ с ДК № РК 2361 АР- 791.67 /седемстотин деветдесет и един лева и шестдесет и седем ст./.

Автомобил марка „УАЗ”, модел „452” /фургон/ с ДК № РК 1256 АН- 791.67 /седемстотин деветдесет и един лева и шестдесет и седем ст./.

Багер марка „Болгар”, модел „ТК 80” с ДК без регистрация- 5 833.33 /пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три ст./

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 19.10.2020 год.  :

-10.00 часа- за движима вещ по т.1;

-10.30 часа – за движима вещ по т.2 ;

-11.00 часа – за движима вещ по т. 3

-11.30 часа – за движима вещ по т. 4

в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 16.10.2020 год.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева ( двадесет лева ) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% /десет на сто/ от първоначалната тръжна месечна наемна цена, за съответният обект, внесен  касата на община Ковачевци , до 16.10.2020 год.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 16.10.2020 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на обектите може да бъде да получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.


сряда, септември 16th, 2020

     

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 123 062.65 лева се прибавя сумата  700  лева и сумата става 123 762.65 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 148 202.65 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  195 202.65 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 900 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 100 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 900 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става        3 100 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 200 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 23 и 24:

 

23. 3 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ XII-227 кв.32 с.Косача
24. 60 кв.м. неуредени сметки по регулация от ПИ 20 к.р.853 с.Ковачевци

 

Добавя се нова Глава VIII:

 

VIII. Учредяване безвъзмездно право на строеж.

 

1. Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с инвестиционно намерение за Реконструкция, основен ремонт, възстановяване и обзавеждане и благоустрояване на  прилежащи части на терен-манастир „Свети Пророк Илия“ в НУПИ 0,137, с.Чепино, ЕКАТТЕ 80385, община Ковачевци