Архив за октомври, 2020

четвъртък, октомври 29th, 2020

З А П О В Е Д

 

№ РД479/29.10.2020г.

с.Ковачевци

 

На основание чл. 44, ал. 1 т. 1, т. 8 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,  чл. 14, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Ковачевци, във връзка с определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на община Ковачевци за 2021г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1.Вида на услугите по чл. 62, от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват от  на територията на община Ковачевци,чрез дейността на ОП “БКС И ОИ”, за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.:

1.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци

1.2. Третиране на битовите отпадъци в депо

1.3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

 

2.Имоти, намиращи се в следните райони  на  населените места, на територията на община Ковачевци, в които няма да се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2021г., са както следва:

 

- с.Косача – махали: Пуева, Карадакова, Миланова, Новчова, Лющева, Бърдарска, Еленинска, Кюркчийска, Пешова, Витанчева, Маринкова, Минева, Попова, Клисарска, Стойкова, Дръжкарска,  Ковачка, Компирова,Дилаверска;

 

-  с.Слатино – цялото село;

 

-с.Сирищник– махали:Андрейнска, Ковачка, Малинова, Калайджийска, Диманова,  Стефанова, Петкова, Йовина, Ангелова, Грънчарска, Достина, Соколица, Ситнилова,  Лукарска, Пропалица, Количкова, Поляна, Пазванджийска, Стойчина, Кашладжийска, Раденкова, Джилни рид, Ортакчийска;

 

-с.Светля- махали: Краешки, Зареви, Русина,Паламидска,Анкова,Паласкови, Диманци, Горна бахча, Радеви, Извора, Бумбарска, Станкови ябълки, Толичова махала, Салигьоска махала, Мутафчийска махала, Берендерска река при Синдикалната вода;

 

- с.Ракиловци – махали: Суха рудина, Белилова, Бандачка, Чингенева, Пудева – Горна и Долна, Мицева, Мемчурска, Николова, Пиндрачка, Гьорева, Шаркова, Келешова, Панева, Митрева, Младенова, Тренчова, Горна Табакова, Долна Табакова, Цупарска, Кривошийна, Горни Миови, Долни Миови, Соколова, Вучкова, Колева, Динкова, Галева,Терзийска, Венкова, Горни Кривошийни, Пирева, Пърльови, Бонева, Дицева, Петкова;

 

- с.Лобош- махали: Велинова, Гайдарска, Манова, Горова,Пейчева, Пецукова, Сомова, Текова, Арнаудска, Шиякова, Минева, Павлов дол;

 

-  с.Калище – махали: Попова, Дирекова, Милошова, Гъркова, Кацарска, Карпуска, Пирева, Манчова, Миленска, Стевова, Деянова,  Муките, Петкова;

 

- с.Егълница –махали: Джегалска-1 и 2, Лятова, Ярева, Араклийска, Манова, Попова;

 

- с.Чепино-  махали: Галярска,  Влайчин извор, Шоркина, Кадифкина, Вучкова, Пилищарска, Джонина;

 

 

3. В посочените райони, да се извършват само услуги по обезвреждане на битовите отпадъци  в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и такса „битови отпадъци”,  да се формира от:

-    такса за третиране на битовите отпадъци в депо

- такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

 

4. Във всички останали райони на населените места на  община Ковачевци ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване и такса „битови отпадъци”, да се формира от:

-  такса за събиране и транспортиране на битовите отпадъци;

- такса за третиране на битовите отпадъци в депо;

- такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;

 

5.Честотата на сметоизвозване в населените места е минимум два пъти месечно, по предварително изготвен график.

Препис от настоящата заповед да се предостави на звено “Местни приходи и такси”  и звено „Чистота“ при Община Ковачевци,  кметските наместници на населените места и водачът на автомобила, извършващ услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед  ще осъществявам лично.

 

 

ИВО СИМЕОНОВ

Вр. ИД Кмет на Община Ковачевци

(Оправомощен съгласно Решение № 128/28.08.20г.

на Общински съвет- Ковачевци)

 

 

Изготвил:
Ива Борисова

 

 ЗАПОВЕД № РД 479 от 29.10.2020


четвъртък, октомври 29th, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

48/29.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворно място ПИ 2 – застроено с масивна жилищна сграда в махала „Паунова”, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Славчо Хр.Паунов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


вторник, октомври 27th, 2020

Калище

Слатино


вторник, октомври 27th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

47/26.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява нанасяне на поземлен имот и сграда в плана на с.Сирищник,общ. Ковачевци, с възложител: Румяна Л. Стоянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработената преписка и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

46/26.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворни места ПИ 25 и 26 в махала „Беловска”, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Лиляна С.Евтимова, Роман Б. Евстатиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, октомври 23rd, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД470 от 23.10.2020г.

с.Ковачевци

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.8, чл. 44, ал.2 и ал.4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс,   във връзка с чл. 63 ал. 4,  ал. 7 и ал. 9  от Закона за здравето, Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. и Заповед № РД-01-611/23.10.2020г. на Министъра на здравеопазването,  във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от  25 септември 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г. и  Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение №  525  на Министерски съвет  от 30 юли 2020г. и Решение № 609 от 28 август 2020 и предложение на  Главния държавен здравен инспектор, във връзка  със зачестилите през последната седмица положителни проби на COVID-19 на територията на област Перник, с цел  запазване на живота и  здравето на населението на община Ковачевци  и за  спиране разпространението на вируса,  след взето  решение на Общинския кризисен щаб  –  Ковачевци от 23.10.2020г.  и по препоръки на Областния кризисен щаб от проведеното заседание на 22.10.2020г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Ковачевци, считано от 00,00 ч. на  24 октомври 2020г. до 00,00 ч. на 07 ноември 2020г.:

1. Отменят се  всички  мероприятия с масов характер на открито и закрито;

2. Отменя се провеждането на организирани празнични събития на открито и закрито.

3. Отменя се провеждането на културни и развлекателни мероприятия, в т.ч., концерти и  сценични прояви;

4. Отменят се спортните прояви и състезания, вкл. футболни мачове от Регионални първенства и  от Държавното първенство по футбол за жени 2020/2021г.;

5. Преустановяват се всички репетиционни дейности от танцовото и музикалното изкуство на закрито;

6. Преустановяват се всички спортни тренировъчни занимания на закрито;

7. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да прилагат следните противоепидемични мерки:

  • организират дейността си, като осигуряват спазването на физическа дистанция между лицата  най- малко от 1,5 м.;
  • осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
  • организират контрол на входа на обекта за носенето на защитни маски за лице;
  • поставят на видно място информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на съответния обект.

8. Присъствените учебни занятия в ОУ„Св. Св. Кирил и Методий” село Калище, се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката

9.Забраняват се посещения на външни лица/свиждания  в Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция  № 1 и № 2, село Сирищник.  Допускат се  посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.В сградата да се извършва редовно проветряване на помещенията и най –малко четирикратни хигиенни мероприятия и  дезинфекция.

10.Дейностите на Домашен социален патронаж- Ковачевци по проекти „Обществена трапезария“ и по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, да се осъществяват при засилени хигиенни и противоепидемични мерки на превенция, както на служителите, така и на потребителите- носене на маски,  използването на дезинфектанти, предоставяне на храната в съдове за еднократна употреба.

11.Общинска администрация Ковачевци продължава да изпълнява своите функции,  при въведения  стриктен  контрол и ограничен достъп  до сградата. Не  трябва да се допускат до работните помещения  лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). Всички  служители и работници в Община Ковачевци,  се задължават да попълват декларация по образец, че в случай на контакт с лице с положителна проба с  коронавирус, ще уведомят прекия си ръководител.

12. Обслужването на граждани и клиенти,да става в Центъра за административно обслужване, като при необходимост от среща и консултации със служители,  чието работно място е на втория етаж,  служителят да бъде осигурен с присъствие в ЦАО.  При необходимост от справки по документи и достъп до втория етаж, да бъде осигурена физическа дистанция  между лицата от 1,5 м. и задължително носене на защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата.

13.Оперативните дежурни да следят стриктно за  входящия поток на достъпа до втория етаж, като водят дневник и записват имената на всички влизащи и допускат само клиенти, носещи защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата. В сградата на  общинската администрация,  да се допускат само външни лица, за които е потвърдена необходимостта от служебното им посещение от отговорно длъжностно лице. На всички получили разрешение за влизане посетители, да се извършва проверка на телесната температурата с безконтактен термометър. Да не се допуска влизането на лица с температура над 37,0оС.

14.Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари  и търговски обекти, църкви и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

15. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключение от задължението по се допуска за: клиентите в местата за хранене и в питейните заведения и  децата до 6 годишна възраст.

Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

16. Срокът на действие на настоящата заповед, може да бъде променян  в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

17. Контрол по изпълнение на настоящата заповед  ще осъществявам лично.

Настоящата заповед отменя моя заповед № РД 445/14.10.2020г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  всички длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

Заповед


петък, октомври 23rd, 2020

Егълница (1)

Лобош (1)

Ракиловци (1)

Светля (1)

Сирищник (1)

Чепино (2)


понеделник, октомври 19th, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД 445/14.10.2020г.

с.Ковачевци

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.8, чл. 44, ал.2 и ал.4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73от Административнопроцесуалния кодекс,  чл. 63 ал. 4 и 5 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. и Заповед № РД-01-603/13.10.2020г. на Министъра на здравеопазването,  във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от  25 септември 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г. и  Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение №  525  на Министерски съвет  от 30 юли 2020г. и Решение № 609 от 28 август 2020 и предложение на  Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община  Ковачевци,  считано от  14 октомври  до  30  ноември 2020г.:

1. Работата на магазини  за хранителни, битови, санитарни и строителни стоки,  се извършва при прилагане на високи санитарни мерки и осигуряване на социална дистанция. Да бъде осигурено спазването на дистанция  най- малко от 1,5 м. между лицата и  да бъде осигурен дезинфектант за ръце на входа на обекта, както и да се създаде организация  за контрол на входа по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването  на дистанция.На всички търговски обекти, които  работят с граждани, да се извършва дву- или трикратно извършване на дезинфекция на подове и всички повърхности, до които имат достъп клиенти и посетители, както и на всички перила, дръжки, щендери, рафтове, полици и др.

2. Присъствените учебни занятия в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

3.Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер  за всички възрастови групи, на закрито  се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

4. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри  респираторни болести.

5. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания  в Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция № 1 и № 2, село Сирищник.  Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.Допускат се  посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.В сградата да се извършва редовно проветряване на помещенията и най –малко четирикратни хигиенни мероприятия и  дезинфекция.

6. Дейностите на Домашен социален патронаж- Ковачевци и  по проекти „Обществена трапезария“ и по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, да се осъществяват при засилени хигиенни и противоепидемични мерки на превенция, както на служителите, така и на потребителите- носене на маски,  използването на дезинфектанти, предоставяне на храната в съдове за еднократна употреба.

7. Общинска администрация Ковачевци продължава да изпълнява своите функции,  при въведения  стриктен  контрол и ограничен достъп  до сградата. Не  трябва да се допускат до работните помещения  лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). Всички  служители и работници в Община Ковачевци,  се задължават да попълнят декларация, че в случай на контакт с лице с положителна проба с  коронавирус, ще уведомят прекия си ръководител. (Приложение към настоящата заповед)

Да се установи строг контрол на входа на влизащите лица –служители, посетители, доставчици и др., като се използват безконтактни термометри за проверка на телесната температура.Да не се допуска влизането на хора с температура над 37,0оС.

В Центъра за административно обслужване  на клиенти, да се   прилагат мерките за биологична  сигурност, да се извършва  редовно проветряване на помещенията и четирикратни хигиенни мероприятия и  дезинфекция. Във времето от 8,45- 9,00 ч.,  от 11,00-11,15 ч., от 14,00- 14,15ч. и от 16,00-16,15 ч.  Центърът да преустановява работа и обслужване на клиенти, за дезинфекция и проветряване. Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба,  или друго средство покриващо носа и устата на  служители и  работниците на Община Ковачевци във всички закрити помещения   и  при невъзможност да се  осигури физическа дистанция  между лицата от 1,5 м.

8. Обслужването на граждани и клиенти да става в Центъра за административно обслужване, като при необходимост от среща и консултации със служители,  чието работно място е на втория етаж,  служителят да бъде осигурен с присъствие в ЦАО.  При необходимост от справки по документи и достъп до втория етаж, да бъде осигурена физическа дистанция  между лицата от 1,5 м. и задължително носене на защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата.

9.Оперативните дежурни да следят стриктно за  входящия поток на достъпа до втория етаж, като водят дневник и записват имената на всички влизащи и допускат само клиенти, носещи защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата. В сградата на  общинската администрация,  да се допускат само външни лица, за които е потвърдена необходимостта от служебното им посещение от отговорно длъжностно лице. На всички получили разрешение за влизане посетители, да се извършва проверка на телесната температурата с безконтактен термометър. Да не се допуска влизането на лица с температура над 37,0оС.

10. Всички лица, които се намират в обществения транспорт, са длъжни да имат поставена защитна маска  за лице или друго средство покриващо носа и устата.

11. Поставянето на защитна маска за лице или друго средство покриващо носа и устата на всички закрити обществени места и на откритите обществени места, на които не може да се осигури физическа дистанция е силно препоръчително.

12. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по- малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

13. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч.сватби, кръщенета и други празненства) се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и на всички противоепидемични мерки, като  ползване на дезинфектанти, маски и др.

14. Посетителите и персонала, в заведенията за бързо хранене, да спазват  всички  противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването.

15. Кметските наместници и Ива Борисова- „Старши специалист“, да следят за всички завърнали се жители от чужбина и за поставените под карантина лица, относно спазването на карантинните мерки, като при установено нарушение да се сигнализира незабавно Общинския кризисен щаб и Полицейски участък – Ковачевци.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед  ще осъществявам лично.

Настоящата заповед отменя моя заповед № РД 437/09.10.2020г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  всички длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

Zapoved_ 445 (1)


вторник, октомври 13th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е
№44/13.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворно място ПИ 9 – застроено с масивна жилищна сграда в махала „Джегалска”, с.Егълница, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Петя Ст. Абаджиева.
В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

Община Ковачевци


вторник, октомври 13th, 2020

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

43/13.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен ПУП- План регулация за УПИ IX-102, кв. 13, с.Егълница, област Перник , с възложител: Първанка Миладинова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци   

 

О Б Я В Л Е Н И Е

42/13.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен геодезически план – дворно място –ПИ1 в махала „Шалавардина”,  с.Егълница, област Перник , с възложител: Емил Александров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения геодезически план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци      

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

41/13.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворно място ПИ 9 – застроено с масивна жилищна сграда в махала „Джегалска”, с.Егълница, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Иван Е.Джонгарски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевципетък, октомври 9th, 2020

Заповед РД 432 от 09.10.2020г .