Архив за ноември 16th, 2020

понеделник, ноември 16th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №РД-492/16.11.2020год.

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи а именно:

 

1. Булдозер – верижен, марка и модел ДТ75 Мс ДК № без регистрация

С начална тръжна цена: 1 416 лв. / хиляда четиристотин и шестнадесет лева / с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 21.12.2020 год. от 10.00 часа

в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 18.12.2020 год.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева ( двадесет лева ) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% /десет на сто/ от първоначалната тръжна месечна наемна цена, за съответният обект, внесен  касата на община Ковачевци , до 18.12.2020 год.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 18.12.2020 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на обектите може да бъде да получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.


понеделник, ноември 16th, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

№52/16.11.2020 г.

Oбщина Ковачевци обявява заявление Стефан Сеизов, управител на „Пчелина 2011”ООД, с.Ковачевци за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  – за „други цели” – напояване на тревни площи и измиване на площадки в обект „База за краткотраен отдих” в махала „Циганка”, землището  на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат становища, искания, възражения и предложения в Басейнова дирекция – Благоевград.

 

 

                                                                                Община Ковачевци