Архив за декември, 2020

четвъртък, декември 17th, 2020
СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
1 АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
2 ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА КЛИНЧАРСКА
3 ВЕСЕЛА ПЛАМЕНОВА БОРИСОВА
4 ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА ПЪРВАНОВА
5 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА РАДЛЕВА
6 ДИЛЯНА ХРИСТОВА БОЯНОВА
7 ЖИВКА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
8 ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
9 ИРЕНА ПЛАМЕНОВА КРУМОВА
10 ЛЕА ЛЮБОМИРОВА СТАНЧЕВА
11 МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
12 МОНИКА КРЪСТЕВА ТОМОВА
13 НАНСИ ЛЮБОМИРОВА СТАНЧЕВА
14 НЕЛИ БОЖИДАРОВА СТОИМЕНОВА
15 СИМОНА ИЛИАНОВА КИРИЛОВА
16 СУЗАНА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА
17 ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

вторник, декември 15th, 2020

Уведомление по чл.61, ал.1  от АПК

за уведомяване на Антон Стефанов Дончев  от  гр. София район Триадица ж-к. „Стрелбище“ 28, вх.Б ап.28  за издадена заповед по чл. 65 от ЗОС за принудително изземване на имот.

img6245


понеделник, декември 14th, 2020

З А П О В Е Д

№РД 508/11.12.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 7 от Протокол № 8/08.12.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Становище №10 от 07.10.2020г., издадено от Главен архитект на Община Ковачевци

О Д О Б Р Я В А М:

 

Проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План регулация и  застрояване за УПИ IV-170 и УПИ XV-171, кв. 17 по регулационния план на с.Светля, община Ковачевци, област Перник.

Проектът не предвижда изменение на улично-регулационните линии, проектиране на нови осови точки и обособяване на нови квартали.

Проектът касае обединяване на УПИ IV-170 и УПИ XV-171, в нов УПИ XVI-170,171, кв. 17 по регулационния план на с.Светля.

Новообразуваният УПИ XVI-170,171, кв. 17, е с площ по графика 1000 кв.м. и лице 25 м. Транспортен достъп до новообразувания урегулиран поземлен имот се осигурява от югозапад.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „ЖМ –с преобладаващо застрояване с малка височина”, с устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 60 %;

-          Интензивност на застрояване – от 0.5 – 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 40-60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м.;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

С уважение:

………………………

Иво Симеонов

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен с Реш.№128/28.08.2020г. на ОбС Ковачевци /

СМ                   

SKM_C250i20121414470

SKM_C250i20121414471   


петък, декември 11th, 2020

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 14 декември – 18 декември  2020 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 14.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 15.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 16.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 17.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 18.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Гърло:   Общ.Брезник

На 14.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 15.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 16.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 17.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 18.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Кошарево

Община Перник

На 14.12.2020 г.  /09:30 – 12:30 ч. / -  Перник:   Изток  ,  Лом  1,  1, 1, 1, 1,  Юрий Гагарин  38е, 38в, 38д, 38ж

На 14.12.2020 г.  /10:01 – 10:15 ч. ; 10:01 – 11:00 ч. ; 10:30 – 11:00 ч. / -  Студена,  Общ. Перник:   Бор  2 Срещу Д  Л  В,  Боровец  30, 7, 12, 28, 9,  Волга  67, 4,  Кралевски Път  1,  Райко Даскалов  4а,  Христо Ботев  11, 18а, 2.

На 14.12.2020 г.  /10:01 – 10:15 ч. ; 10:30 – 11:00 ч. / -  Кралев Дол:   3-Ти Март  16, 41, 24,  38, 25, 28, 18, 40, 13, 22, 30, 3, 24, 42, 19, 32, 20, 17, 14, 6, 11а, 5, 11, 12, 4, 7 А, 14, 10, 7, 3,  Божилец  7, 5,  Боян Витков  3, 2, 8, 13, 5, 17, 12, 23, 16, 1,  В.Левски  12, 14, 21, 13, 1,  Васил Левски  13, 3, 6, 16, 19, 15, 17, 9,  Велико Търново  3, 6, 5, 6а, 15, 10, 14, 8, 11,  Волга  21, 23, 14, 19, 17, 10, 2, 5, 1, 7, 9, 6, 4,  Голо Бърдо  10, 13, 6, 3, 8, 21, 7, 1,  Граничар  32, Къща, 3, 4, 2, 1, 5, 8,  Драва  2, 4,  Дунав  4, 2,  Дъбрава  Къща, 26, 14, 20, 2, 1, 21, 4, 27, 29, 25а, 10, 3,  Еделвайс  1, 2,  Извора  4, 5, 6,  Изгрев  9,  Искър  15, 6, 9, 4, 11, 5, 10, 2, 3, 8, 7, 14, 25, 9,  5, 17, 20, 11,  Калофер  1, 2, 3, 6,  Калужерец  1, 8, 14, 15, 10,  Лале  9, 2, 10, 7, 16, 8, 1, 12, 6, 5, 6, 23, 9, 34, 20, 32, 22, 17, 26, 8, 19, 21, 28а, 31, 36, 25, 38, 27, 33,  Люлин  8, 4, 13, 7а, 7, 5, 8 А, 8а,  1, 2, 6, 10, 7,  Люляк  5, 14, 11, 10, 9,  Махала Айдарица  11, 5, 4, 13, 12, 6, 2, 3, 10, 5,  Махала Орниче  12, 4, 8, 15, 16, 26, 3, 14, 2, 24,  Металург  35,  29, 17, 9а, 20, 21, 25, 11, 2, 12, 16, 13, 19, 21, 5, 1, 30, 9, 18, 3, 15, 24, 6, 28, 35, 8, 19, 8,  Минзухар  10, 1, 10, 4, 2, 7, 2,  Миньор  3, 5,  Орниче  14, 6, 13а, 1, 6, 2, 25, 29, 2, 9, 4а, 25, 4, 5, 24, 21, 11,  Отец Паисий  62, 55 А, 23, 31, 55, 79, 75, 43, 41, 59, 63, 81, 45, 39, 33, 23, 29, 65, 17, 27, 71, 73, 21, 69, 4, 51, 35,  25, 61, 48, 19, 14, 10, 6, 3, 13,  24, 5, 18, 9, 8, 12,  21, 1, 2, 11, 13, 26, 12, 15, 6а,  Паисиева  4,  Родопи  33, 4, 1, 12, 7, 15,  Светлина  3, 1, 2,  Синчец  3,  Славей  7, 44, 6, 12, 18, 26, 17, 10, 25, 23, 5, 8, 16, 13, 27, 9а, 4, 36, 32, 9, 1, 23а, 15,  Струма  4, 7, 6, 2, 8, 14, 5,    Фуражомелка

На 14.12.2020 г.  /10:01 – 10:15 ч. ; 10:30 – 11:00 ч. / -  Перник:   Аврора  1,  Айдарица  4,  Баба Парашкева  7, 3, 5, 4, 6, 1, 6, 1,  2,  Балева Махала/Даскалово/  ,  Белоградчишки Скали  5, 3, 6, 2, 1, 18, 7,  Бор  7,  Боровец  6, 24, 25, 21, 9, 5, 1, 10, 1а, 15, 16, 27, 7, 13, 29, 20, 19, 4,  26, 18, 22, 17, 3, 11, 4, 12, 8, 2,  Братя Кокарешкови  3, 5, 1, 7,  Волга  65, 61, 64, 59, 67, 69, 23, 5, 14, 1, 3, 7, 19, 18, 6, 23, 11, 9, 8, 17, 16, 25, 4, 21, 20, 15,  Грамаге  21, 20, 6, 29,  18, 19а, 14, 20, 1, 22, 13, 16, 25, 15, 7, 25, 17, 8, 18а, 6а, 3, 20а, 15а, 19, 35, 8, 27, 33, 2а, 31, 10, 9, 29, 4, 24, 37, 29а, 5,  Димитър Благоев  185, 276, 260, 195, 197, 187, 195,  193, 187,  274, 191, 280, 272, 189, 278, 183, 137, 141,  137, 139, 131, 135, 141, 146, 135 А, 155, 40, 226, 238, 206, 210, 154, 93, 222,  178,  254, 230,  242,  216, 248, 150, 208, 194,  121, 216,  218, 137, 138, 204, 220, 236,  200а, 184, 212, 145, 97, 218, 202, 244, 153, 240, 152, 133, 117, 176, 242, 142, 192, 119, 146, 194, 152,  190, 169, 123, 127, 163, 171, 91, 140, 222, 250, 200, 234,  196, 192,  113, 89, 173, 182, 85, 236, 230, 180, 99, 148, 95, 131, 157, 246, 178, 188, 115, 147, 174, 228, 87, 234, 155, 232, 83, 159, 125, 167, 157а, 198, 149, 268, 270, 258, 266, 262, 264, 256, 260, 240,  Димитър Хранов  3, 2,  Драва  3, 2, 4, 1,  Евгении Ачанов  12, 17, 3, 5, 2, 8, 6, 7,  Жива Вода  1,  Ивайло  1,  Йордан Лютибродски  66, 71, 62, 67, 63, 69, 70а, 73, 65, 70, 73а, 81, 77, 74, 80, 79, 78, 77, 75, 79, 76,  Калкас  ,  Климент Охридски  6, 1, 2, 10, 8, 12, 4,  Костенец  9, 5, 7, 8, 2, 6, 3а, 5, 3, 1, 4,  Кралевски Път  3, 20, 1, 12, 18, 189, 13, 15, 24, 9, 284, 280, 22, 7, 173, 201,  Лазар Робев  4, 4а, 2,  Леденика  2, 1, 4, 10, 1, 12, 6,  Ленин  90, 85,  97а, 84, 80, 95, 82, 101а, 85, 98, 83, 96, 93, 94, 111, 89, 104, 78а, 88, 102, 87, 100, 86, 113, 97, 101, 83а, 91, 92, 111а, 105, 109, 107, 99, 44, 59, 74,  69, 72, 70, 67, 45, 53, 66, 61, 55, 47, 57, 64, 75, 60, 49, 52, 50, 78, 54, 62, 48, 68, 72а, 49, 68,  65, 42, 43, 40, 74, 76, 40,  51, 56, 59, 46, 75, 63, 71, 77, 73, 58, 70а, 52,  Мах.Захаринова  46, 50, 41, 56, 40, 54, 44,  Мах.Чешкарова  ,  Момин Проход  1,  Ракитовец  ,  Рилски Езера  8а, 6, 12а, 8, 8б, 20, 14, 4, 10, 12, 11, 1, 16, 3, 2, 5, 9, 7, 9а,  Станке Димитров  29, 58, 46, 35, 17, 54, 46а, 39, 33, 27, 60, 48а, 50, 48, 44, 52,  УПИ I-34.121, Мах.Джерманова  ,  УПИ І Кв.81  ,  Христо Македонски  4, 2,  Христо Смирненски  11, 6, 10, 73, 15, 74, 3, 81, 78, 79, 2, 9, 72, 4, 72, 1, 71, 8, 5, 76а, 77, 7, 86, 80, 83, 76, 13, 75,  Църква  Кр.Път,  Чехов  1,  Чуйпетлово  1, 4, 2, 3, 6,  6, 5, 1.

На 14.12.2020 г.  /10:01 – 11:00 ч. / -  Перник:   Айдарица  4,  Бор  7,  Боровец  6, 24, 25, 21, 9, 5, 1, 10, 1а, 15, 16, 27, 7, 13, 29, 20, 19, 4,  26, 18, 22, 17, 3, 11, 4, 12, 8, 2,  Волга  65, 61, 64, 59, 67, 69,  Димитър Благоев  185, 276, 260, 195, 197, 187, 195,  193, 187,  274, 191, 280, 272, 189, 278, 183,  Евгении Ачанов  12, 17, 3, 5, 2, 8, 6, 7,  Кралевски Път  3, 20, 1, 12, 18, 189, 13, 15, 24, 9, 284, 280, 22, 7, 173, 201,  Църква  Кр.Път,  Чуйпетлово  1, 4, 2, 3, 6,  6, 5, 1.

На 14.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 15.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 16.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 17.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 18.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. / -  Боснек:   558  ,  Божур  4, 9, 1, 7, 3, 5, 6,  В.Левски  15, 1, 5, 19,  Грамаге  2,  Добри Дол  3,  Духлата  2, 1, 36,  Еделвайс  3, 13, 1, 11, 4, 2, 6, 8, 2 Бунгало,  Игличе  12, 3, 9а, 5, 10,  Извора  ,  Кокиче  16, 8, 3, 10, 5, 6, 14, 12, 20, 1, 4, 2, 18, 22,  Махала Влахова  14, 10, 11, 9, 7, 8, 12, 16, Бунгало, 2,  Незабравка  2, 6, 5, 7, 11, 9, 4,  ПИ 539 М.Долно Ливаге  ,  Струма  7,  УПИ XI,  Кв.1а/901  ,  Х.Димитър  25,  Христо Ботев  20, 17, 8, 13, 21, 18, 12, 2, 14, 7, 6,  Явор  4

На 14.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 15.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 16.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 17.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 18.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. / -  Драгичево:   Xxxiv-1087 Кв.38  ,  Васил Априлов  8, 25, 21, 23, 20, 22, 10,  10, 31, 29, 17, 14, 15, 27, 16, 33, 24, 35, 18, 21, 12, 35,  Възраждане  58, 58, 1, 69, 1,  Долно Драгичево  ,  Иван Вазов  10, 3, 1, 5, 8, 2, 7,  Кракра  .1, 2,  5, 7, 10, 9, 12, 33, 20, 19, 13, 18, 11, 16,  Мария Луиза  24, 3, 31, 21, 35, 25, 11, 14, 10, 33, 12, 22, 15, 8, 16, 13, 17, 29, 1,  Никола Вапцаров  13, 18, 6а, 11, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 16, 7, 15, 20, 10, 8,  Рударска  16, 14, 45,  Павилион,    Е-79, Гл.Път Е-79, Гл.Път Е-79, Магистрала

На 14.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 15.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 16.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 17.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 18.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. / -  Рударци:   XCVI-2228, Кв.21  ,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Дулова  ,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Кало  98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Местн.Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Михаил Дойчев  24, 28,  Пирин  ,  Пловдив  27,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Трън  8, 2, 4 Къща, 12,  УПИ LXXXIV-2229, Кв.21.  ,  Ястребец  2, 5, 6, 7

На 14.12.2020 г.  /13:01 – 16:00 ч. / -  Перник:   Захари Зограф  ,  Калкас  3, ТП МТС,  Резервоара

На 16.12.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Селищен Дол

Община Радомир

На 16.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. / -  Радомир:   Арката  28, 32, 29, 30, 27, 34, 26, 33, 31, 25,  Бачо Киро  25, 14, 12, 19, 11, 27, 13, 17, 15, 9, 21, 23, 16,  Гарата  20, 22, 14, 6, 12, 102, 16, 24, 18,  Деян Гебрев  71, 57, 61, 51, 63, 73, 67, 65, 75, 53, 69, 55, 59,  Захари Кръстев  6, 12, 14, 4, 8, 10, 1,  Иван Вазов  22, 28, 32, 24, 25, 23, 26, 30,  27, 21, 17, 34,  Кракра  14, 28, 22, 20, 5, 8, 7, 26, 18, 17, 12, 16, 6, 24, 10,  Отец Паисий  5, 10, 11, 3, 12, 9, 7, 15, 4, 16, 1, 21, 18, 25, 20, 13, 24, 19, 6, 14,  8, 23, 2, 17, 22, 14,  Пейо Яворов  15,  Райко Даскалов  ,  Тракия  Павилион,  УПИ IV Кв.95  ,  Цар Самуил  17, 22,  Янтра  6, 12, 8, 11, 25, 3, 10, 15, 13, 1, 21, 5, 19, 23, 4, 17, 9а, 2, 14, 9, 2а,    6,    Кв.95

На 14.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 15.12.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. / -  Радомир:   Арката  28, 32, 29, 30, 27, 34, 26, 33, 31, 25,  Бачо Киро  25, 14, 12, 19, 11, 27, 13, 17, 15, 9, 21, 23, 16,  Захари Кръстев  6, 12, 14, 4, 8, 10, 1,  Кракра  14, 28, 22, 20, 5, 8, 7, 26, 18, 17, 12, 16, 6, 24, 10,  Райко Даскалов  ,    6

 

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

 

                           CEZ GROUP

 

 


понеделник, декември 7th, 2020

Уведомление по чл.26, ал.1 и 2 от АПК

Уведомление по чл.26


петък, декември 4th, 2020

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 07 декември – 11 декември  2020 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Билинци

На 07. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 08. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 09. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 11. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  / -  Кошарево

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Долна Секирна

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Кошарево:   000339  ,

На 10. 12. 2020 г.  /08:31 – 13:00 ч.  / -  Велковци,  Общ.  Брезник:   Мах. Пали Лула  Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 12:01 – 16:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Ребро:

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Брезник:   Д Л С Витошко-Студена

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Видрица:   Видрица  ,  Парцел VІІ-94в,  Кв. 17

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Гърло:   Общ. Брезник

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Конска:   УПИ  ІІІ-202,  Кв. 6  ,    Кв. 26, Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Муртинци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 16:30 ч.     ; 12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Кривонос

Община Земен

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Габровдол

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Горна Врабча:   Махала Деяновци  ,  Стопански Двор  ,    Къща

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Горна Глоговица

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Дивля:   Мах. Кукувичарска  ,  Мах. Фильова

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Долна Врабча

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Еловдол:   IV-355 Кв. 23  ,  Кв. 15

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Калотинци

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Мурено:   Къща

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Смиров Дол

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Чепино:   Над  Центъра

Община Ковачевци

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Калище:   Къща

На 09. 12. 2020 г.  /08:46 – 09:30 ч.  / -  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци:   М.  Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска  ,  НУПИ  17а,  С.  Ковачевци  ,  НУПИ  №1,  Кад. Район 123  ,  С.  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци Местност Яз.  Пчелина  ,  Циганка  ,    Къща, Мах. Каладжийска

На 09. 12. 2020 г.  /08:46 – 09:30 ч.     ; 15:00 – 16:30 ч.  / -  Косача:   Мах. Дръжкарска, Къща, Къща, Мах. Малинова

На 09. 12. 2020 г.  /08:46 – 16:30 ч.  / -  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци:   М.  Циганка  ПИ-5,  С.  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци Местност Яз.  Пчелина  ,  Циганка

На 09. 12. 2020 г.  /08:46 – 16:30 ч.     ; 08:46 – 09:30 ч.  / -  Лобош:   Яз. Пчелина

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци:   XXIV-1148,  Кв. 49  ,  XXXII, Кв. 54а  ,  М.  Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска  ,  НУПИ  1, Масив 1, С. Ковачевци  ,  НУПИ  1146, Мах. Стаменкова  ,  НУПИ  17а,  С.  Ковачевци  ,  НУПИ  №1,  Кад. Район 123  ,  С.  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци Местност Яз.  Пчелина  ,  УПИ  XІІ-343 Кв. 36  ,  УПИ -XIII,  Кв. 53а  ,  Циганка  ,    Жил. Сграда, Къща, Мах. Каладжийска

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Лобош:   НУПИ  14  ,    Яз. Пчелина

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Ракиловци:   Къща

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Светля:   336,  М.  Сред Селото  ,  УПИ  XIX-298 Кв. 22  ,    До Черквата

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Сирищник:   УПИ  IV-1161 Кв. 39  ,  УПИ  XIII Кв. 30  ,  УПИ  XIV Кв. 30  ,  УПИ  ІV-494,  Кв. 38  ,    Мах. Денева

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Слатино,  Общ.  Ковачевци

Община Перник

На 07. 12. 2020 г.  /08:31 – 16:00 ч.  /   На 08. 12. 2020 г.  /08:31 – 16:00 ч.  /   На 09. 12. 2020 г.  /08:31 – 16:00 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /08:31 – 16:00 ч.  /   На 11. 12. 2020 г.  /08:31 – 16:00 ч.  / -  Драгичево:   XXXIV-1087 Кв. 38  ,  Васил Априлов  8, 25, 21, 23, 20, 22, 10,  10, 31, 29, 17, 14, 15, 27, 16, 33, 24, 35, 18, 21, 12, 35,  Възраждане  58, 58, 1, 69, 1,  Долно Драгичево  ,  Иван Вазов  10, 3, 1, 5, 8, 2, 7,  Кракра   1, 2,  5, 7, 10, 9, 12, 33, 20, 19, 13, 18, 11, 16,  Мария Луиза  24, 3, 31, 21, 35, 25, 11, 14, 10, 33, 12, 22, 15, 8, 16, 13, 17, 29, 1,  Никола Вапцаров  13, 18, 6а, 11, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 16, 7, 15, 20, 10, 8,  Рударска  16, 14, 45,  Павилион,    Е-79, Гл. Път Е-79, Гл. Път Е79, Магистрала

На 07. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  /   На 08. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  /   На 09. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  /   На 11. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  / -  Рударци:   Xcvi-2228, Кв. 21  ,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Дулова  ,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Кало  98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст. 26 Кл. А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Местн. Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Михаил Дойчев  24, 28,  Пирин  ,  Пловдив  27,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Трън  8, 2, 4 Къща, 12,  УПИ  LXXXIV-2229, Кв. 21.   Ястребец  2, 5, 6, 7

На 09. 12. 2020 г.  /09:30 – 14:00 ч.  / -  Големо Бучино:   X-145, Кв. 13  ,  Кедър  2, 11, 17,  Кошеве  20, 3,  Кракра  52а, 11, 73а, 24, 80, 53, 50, 8, . 43, 92, 61, 51а, 39, 19,  Македония  16,  Скачок  4,  София  46а, 3, 5, 50, 56, 1а,  Струма  15, 21, 3,  УПИ  I-2,  Кв. 1  ,  УПИ  IV-8151 Кв. 15  ,  УПИ  VIII-184 Кв. 48  ,  УПИ  XVI-117 Кв. 19  ,  Шефтена  7б,  Яланджийска  ,    ПИ 042002  М.  Манастира, 256, 5, Къща, 12

На 10. 12. 2020 г.  /13:31 – 14:00 ч.  / -  Перник:   Блокове На Р-К Тева  42,  Кв.  Тева  43 И 44,  Крали Марко  16, 18, 22, 26, 24, 2, 20,  Мах. Лалова  484, 71,  Силистра  67,  Сини Вир  1, 1в, 26, 10, 29, 16, 24, 1а, 27, 24,   Съединение  31, 11, 19, 9, 17, 22, 12, 9, 29, 24, 25, 27, 23, 12, 21, 7, 16, 13, 8, 26, 15,  Тева  38, 39, 38, 39, 19, 35, 36, 40, 1, 42, 37, 13, 43, 41, 44, С/У Демо, 72, 65, 69, 70, 63, 75, 66, 15 72, 77, 73, 67, 74, 71, 68, 78, 76,  Тева /Къщи/  10а,  Трети Март  16, 5, 11, 13, 10,  Урса  16, 4, 5,  Цоф Бараки  ,  Юрий Гагарин  Кв. Мошино, 1, 15, 1.

На 10. 12. 2020 г.  /13:31 – 14:00 ч.     ; 15:00 – 16:00 ч.  / -  Люлин,  Общ.  Перник:   С.  Люлин,  М.  Чокладиновец

На 10. 12. 2020 г.  /13:31 – 16:00 ч.  / -  Перник:   Юрий Гагарин  1.

На 10. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  / -  Перник:   Блокове На Р-К Тева  42,  Кв.  Тева  43 И 44,  Крали Марко  16, 18, 22, 26, 24, 2, 20,  Максим Горки  11,  Мах. Лалова  484, 71,  Младен Стоянов  33, 11, 15б, 11, 15а, 13, 11, 13, 13,  Силистра  67,  Сини Вир  1, 1в, 26, 10, 29, 16, 24, 1а, 27, 24,   Съединение  31, 11, 19, 9, 17, 22, 12, 9, 29, 24, 25, 27, 23, 12, 21, 7, 16, 13, 8, 26, 15,  Тева  38, 39, 38, 39, 19, 35, 36, 40, 1, 42, 37, 13, 43, 41, 44, С/У Демо, 72, 65, 69, 70, 63, 75, 66, 15 72, 77, 73, 67, 74, 71, 68, 78, 76,  Тева /Къщи/  10а,  Трети Март  16, 5, 11, 13, 10,  Урса  16, 4, 5,  Цоф Бараки  ,  Юрий Гагарин  Кв. Мошино, 1, 15, 1.

Община Радомир

На 09. 12. 2020 г.  /10:31 – 13:30 ч.  / -  Копаница ЗПК КОПАНИЦА КООПЕРАЦИЯ

На 09. 12. 2020 г.  /08:46 – 09:30 ч.     ; 15:00 – 16:30 ч.  / -  Радибош

Община Трън

На 07. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 08. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Милославци:   УПИ  I-22  Кв 61  ,  УПИ  V-71,  Кв. 18  ,    Къща

На 09. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.     ; 12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Ярловци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Банкя,  Общ.  Трън:   УПИ  I,  Кв. 15

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Бераинци:   Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Богойна

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Бохова:   УПИ -Хi-148  ,    Къща, Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Бусинци:   Мах. Трап, Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Бутроинци:   Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Видрар:   Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Врабча:   УПИ  VІІ-62, 61, Кв. 12  ,    К63

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Вукан:   УПИ  III-130 Кв. 12

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Главановци,  Общ.  Трън:   Вила, Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Горна Мелна:   87  ,    Махала Пейчиновци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Горочевци:   Над МТП Ракитов Дол;

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Джинчовци:   Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Докьовци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Долна Мелна:   НУПИ  12

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Дълга Лука:   УПИ  IV-71,  Кв. 17

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Ездимирци:   УПИ  XVI-197 Кв. 24  ,  УПИ  ІІІ-179,  Кв. 32  ,    Абисинска Мах.

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Еловица,  Общ.  Трън:   Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Забел:   II,  Кв. 5  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Зелениград:   I-254, Кв. 18  ,  Общ, Трън  Парцел ІІІ-253,  Кв. 40  ,  УПИ  XXXIII – 371кв 20  ,    Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Костуринци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Къшле

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Лева Река

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Лешниковци:   Имот 32,  Кв. 5

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Ломница,  Общ.  Трън:   44269. 41. 45  ,  М. Ждрелото

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Мракетинци:   Вила, 1

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Мрамор,  Общ.  Трън:   Стълб 32,  Клон А

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Насалевци:   УПИ  I – 210,  Кв.  32  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Неделково:   Мах. Недялкови Ханове  Вила, Долен Хан,    УПИ  043001  М.  Берова Гора

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Парамун:   XI – 89,  Кв. 18  ,  Мах. Парамунска Чука  ,  ТП Парамунска Чука  ,  УПИ  I-64 Кв. 3а  ,  УПИ -V,  Кв. 15  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Пенкьовци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Проданча

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Радово

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Рани Луг:   П-Л ХХІ-235,  Кв. 7  ,  УПИ  Іv-280,  Кв. 3 Мах.  Пещер  ,    Вила, УПИ  1-41 Кв. 40-Североизт.  Част От Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Реяновци:   УПИ  ІІ-161

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Слишовци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Стайчовци:   000621  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Стрезимировци:   56  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Студен Извор:   УПИ  II-7,  Кв. 1

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Трън:   8-ми Март  1,  9-ти Септември  9, 23, 2, 10, 1, 25, 6, 17, 7, 10а, 5, 13, 11, 14, 1,  Александър Стамболийски  ,  Атанас Ботев  21,  Бор  1,  Възраждане  ,  Георги Бабичев  23, 5, 6б, 30, 8, 6в, 21, 10, 28, 6а, 34, 36, 26, 3, 40, 6, 4, 25, 42, 9, 38, 64, 70, 72, 69, 68, 58, 65, 45, 67, 66, 71,  Георги Димитров  20, 18,  Граничар  5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2,  Денчо Знеполски  10, 3, 17, 9, 16, 23, 12а, 14, 13, 27а, 21, 2а, 8, 15, 7, 12, 2, 5, 29, 6, 23,  27, 4, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91,  96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 52, 46, 59, 70, 78, 54, 60, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 38, 53, 49, 36, 32а, 22, 55, 35, 28, 57, 42, 30, 40,  Десета  1,  Захари Иванов  14, 1, 8, 10,  Китка  ,  Мах. Горно Баринци  Параклис, 36,  Мах. Китка  Бунгало, 3, 5, 7, 15,  Мах. Кошарите  8, 6, 5, 15, 4, Къща,  Махала Кошаре  3,  Мосаловска  11а,  Мурговица  6, 24, До Бл. 7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 5, 23,  Нов Живот  1, 5, 3,  НПИ 070026,  М. Китка  ,  Петко Д.  Петков  22, 24,  Руй  16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 7, 9, 11, 10, 6, 23,  Света Троица  13, 11, 7, 10,  Стефан Рангелов  7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 22, 20, 29,  Яким Тошков  7, 8,    М. Смърденица, Хижа, Кв. Власина

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Туроковци:   XVI-4, 5,  Кв. 1  ,    Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Филиповци:   УПИ  XVI-185 Кв. 8  ,    Махала Драговци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Цегриловци:   ПИ 197  ,    Временно Захранване На Жил. Сграда

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Шипковица:   400053  ,    Бивш Стопански Двор

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

 

                           CEZ GROUP

 

 

 


вторник, декември 1st, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

58/01.12.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ IV-170 и УПИ XV-171, кв. 17,с.Светя, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Даниела Спасова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения проект за ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

57/01.12.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с незастроено дворно място – ПИ 29 в махала „Беловска”, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Христо Христов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 О Б Я В Л Е Н И Е

56/01.12.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 37513.76.85, с.Ковачевци, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Магдалена Димитрова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения проект за ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

53/23.11.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворно място ПИ 4 в махала „Миладинова”, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Малинка Ив. Гълъбова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци