Архив за януари 12th, 2021

вторник, януари 12th, 2021

Полски път с.Ракиловци -Заповед №РД-9-21г.

Полски път с. Сирищник Заповед №РД-10-21г.

Полски път с.Лобош Заповед № РД-11-21г.

Послки път с.Светля- Заповед№ РД-12-21г.

Полски път с.Егълница- Заповед №РД-13-21г.

Полски път с.Слатино Заповед №РД-14-21г.

 

 


вторник, януари 12th, 2021

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-6/12.01.2021 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на имот  – частна  общинска собственост, а именно:

1. Общинско помещение №3 – за СОТ,  с площ 11.71 кв.м., находящо се в масивна сграда Автогара със застроена площ 206 кв.м. построена1982 г. на един етаж с дворно място 2700 кв.м. в УПИ X, кв.47 с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник,  за срок от 3 /три/ години, при начална месечна наемна цена в размер на 11.71 лева/ единадесет  лева и седемдесет и една стотинки/ без ДДС.

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 12.02.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация за всеки един от обектите може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 11.02.2021г./включително/

 

Цена на комплект тръжна документация  в размер на 20.00 лева/двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

 

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от тръжната цена за всеки един от обектите, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 11.02.2021год./включително/

 

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 11.02.2021г . /включително/

 

Заявленията за участие в търга се приемат в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден в посоченият по – горе срок.

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79