Архив за ноември, 2021

О Б Я В Л Е Н И Е №51/29.11.2021 г.

понеделник, ноември 29th, 2021

 О Б Я В Л Е Н И Е

51/29.11.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява попълване на имот с нов планоснимачен номер 3 по кадастралния план на мах. „ Лукарска”, село Лобош, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Стефанка Лазарова Попмихайлова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Заповед №РД-354/11.11.2021г

понеделник, ноември 29th, 2021

Заповед
№РД-354/11.11.2021г

Проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояеване на УПИ IX, кв. 39, село Сирищник, община Ковачевци, област Перник.

Image_018


О Б Я В Л Е Н И Е №49/10.11.2021 г.

сряда, ноември 10th, 2021

О Б Я В Л Е Н И Е

49/10.11.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ IX, кв. 39, село Сирищник, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Инж. Любомир Исаев Цветков

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №48/08.11.2021 г.

понеделник, ноември 8th, 2021

 О Б Я В Л Е Н И Е

48/08.11.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 5 и попадаща в него двуетажна масивна жилищна сграда по кадастралния план на село Косача, мах. „ Тютюнджийска”, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Цонка Димитрова Стоянова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


сряда, ноември 3rd, 2021

Регистрация за гласуване с подвижна избирателна кутия
за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

С разпоредбите на чл. 28 ал. 3 на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се въвежда възможността за подаване на заявления гласуване с подвижна избирателна кутия за избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Чл. 28. (3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки. В решението по ал. 2 се определят условията и редът за гласуване с подвижна избирателна кутия, включително образуване на секции, подаване на заявления, в т.ч. по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община или на безплатен телефонен номер, списък за гласуване и гласуване в изборния ден. Органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс вписват избирателите по изречение първо в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция, за което се изготвя справка. Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят гласува, след като всички негови данни се впишат в допълнителната страница на списъка и след подаване на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Избори за народни представители и
избори за президент и вицепрезидент на 14 ноевмри 2021 г.

https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021


вторник, ноември 2nd, 2021

 

     

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 265 951 лева се прибавя сумата  7 668 лева и сумата става 273 619

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 298 059 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  345 059  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 600 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 800 лева

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 400 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 25, 26, 27:

25. 24 кв.м. придаваеми към УПИ IV-74 кв.12 с.Косача площ 838 кв.м.
26. 180 кв.м. придаваеми към УПИ I-176 кв.22 с.Егълница с площ 1070 кв.м.
27. УПИ VI-805 кв.30 с.Сирищник с площ 740 кв.м./земя по суперфиция/