Архив за декември 6th, 2021

понеделник, декември 6th, 2021

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 387/06.12.2021 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – парцел № VI, кв.3 с площ

1441  кв.м., находящ се в с. Светля, с граници по скица:

 

ИЗТОК: УПИ VII-12, р.Берендерска

ЗАПАД: I-11; II-10; III-9; V-8 кв.3

СЕВЕР: Улица 1-2-3

ЮГ:  Река Берендерска; УПИ V, кв.3

 

с начална тръжна цена 14 886 лв. /четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева/ с вкл. ДДС или 12 405 лв. без ДДС / дванадесет хиляди четиристотин и пет лева/.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 12.01.2022 г. от 11.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 11.01.2022 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 11.01.2022 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 11.01.20220 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 384/06.12.2021 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – парцел № I, кв.55 с площ

724  кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК: УПИ II, кв.55

ЗАПАД: Зелени площи

СЕВЕР: Улица

ЮГ: УПИ XXXV, кв.55

с начална тръжна цена  9 115 лв. /девет хиляди сто и петнадесет лева/ с ДДС или 7 595,83 /седем хиляди петстотин деветдесет и пет лева и осемдесет и три ст./ без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 12.01.2022г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 11.01.2022 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 11.01.2022 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 11.01.2022 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 

 

 

 

 


понеделник, декември 6th, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 273 619  лева се прибавя сумата  4 633 лева и сумата става 278 252

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 302 692 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  349 692  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 800 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 3 900 лева

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 500 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 28:

28. УПИ X кв.48 с.Ковачевци с площ 460 кв.м./земя по суперфиция/