Обяви » Обявление

№15/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на кадастрален план на с.Егълница, мах. „Гъскова” с поземлен имот номер 02 и застроените в имота сгради, община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Иван Стоянов и Георгия Базолева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 15