Обяви » О Б Я В А На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД-303/25.09.2017 год.

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот – парцел № I, кв.55A  площ с

1 230 кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК: Път 281 г- 281 в

ЗАПАД: Край на регулацията

СЕВЕР: Път 281в

ЮГ: УПИ II, кв.55 а

С начална тръжна цена 11 665 лева с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 31.10.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 30.10.2017 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 30.10.2017 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 30.10.2017 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

УПИ 1 кв.55 а с. Ковачевци