Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№56/16.11.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имоти нови планоснимачни номера 1,2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Ярева”, община Ковачевци, с възложител: Савина Димитрова Ганева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.